علی رمضانخانی

 علی رمضانخانی عضو هیأت علمی گروه بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

علی رمضانخانی

Ali Ramezankhani

عضو هیأت علمی گروه بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Association between perceived self-efficacy, outcome expectations and outcome evaluation and fruit and vegetables consumption in adolescent girls (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 5، شماره: 5
2 ارتباط سواد سلامت پایین با آگاهی و نگرش نسبت به مضرات مصرف سیگار در دانشجویان خوابگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه سواد سلامت دوره: 2، شماره: 3
3 Correlation of Smoking and Students’ General Health at Bandar Abbas University of Medical Sciences (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت دوره: 4، شماره: 4
4 Effect of the Health Belief Model Based Education on Hypertension Reduction Among Elderly Women Affiliated with Shahid Beheshti University of Medical Sciences- 2018 (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت در عرصه دوره: 6، شماره: 4
5 Investigation of the Knowledge and Skill of Proper Consumption of Fruit and Vegetables among Shahrekord Adolescent Girls (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 4، شماره: 10
6 Is There a Relationship between Low Health Literacy and Smoking (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت دوره: 3، شماره: 3
7 Knowledge and Attitude of Dormitory Students of Shahid Beheshti University of Medical Sciences about Smoking in 2016 (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت دوره: 4، شماره: 1
8 Physical Activity in Adolescent Girls and their Perceptions of Obesity Prevention in Shahr-e Kord, Iran (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 4، شماره: 8
9 Proper Consumption of Sugary Drinks and its Association with Adolescent Girls’ Knowledge and Skill (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 5، شماره: 2
10 Socio-demographic Factors and Fruit and Vegetable Consumption among Tehranian Adolescents: A Cross-sectional Study (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت دوره: 2، شماره: 1
11 Some of the Strongest Predisposing Factors on the Behavior of Tooth Brushing among Iranian School Age Children (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 5، شماره: 4
12 The Educational Intervention on People’s Behavior in terms of the Microbial Contaminations of Mobile Phones and the Possible Adverse Effects of their Beam (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 4، شماره: 12
13 The effect of education on knowledge and attitude towards the harmful effects of smoking among students of Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت در عرصه دوره: 6، شماره: 4
14 The effect of education on knowledge and attitude towards the harmful effects of smoking among students of Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت در عرصه دوره: 6، شماره: 3
15 The Effect of Mobile Based Education on Knowledge and Behavior of Pregnant Mothers Regarding Risk Factors Signs in Pregnancy (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت در عرصه دوره: 6، شماره: 4
16 The Factors Determining the Physical Activity of Students: A Systematic Review (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 7، شماره: 8
17 بررسی آگاهی ، نگرش و رفتار استفاده از مایکروفر در کارکنان زن دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1395 (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت در عرصه دوره: 5، شماره: 2
18 بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد سالمندان در مورد شیوه زندگی سالم در دوران سالمندی در شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت در عرصه دوره: 1، شماره: 1
19 بررسی ارتباط بین مهارت های سواد سلامت و اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از مصرف سیگار در دانشجویان (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 27، شماره: 2
20 بررسی تاث ر آموزش بر آگاهی، نگرش و رفتارهای پیشگیری کننده از فشار خون بالا در زنان اسلامشهر (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت در عرصه دوره: 4، شماره: 2
21 بررسی تاثیر آموزش بر ارتقاء میزان آگاهی و رفتارهای بهداشتی دوران عادت ماهیانه در دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول شهر خمیر در سال تحصیلی 95 – 94 (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت در عرصه دوره: 5، شماره: 1
22 بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر ارتقای رفتارهای مراقبت از پوست بیماران همودیالیزی در بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال 1395 (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت در عرصه دوره: 5، شماره: 2
23 بررسی راههای تاثیر سواد سلامت بر اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از مصرف سیگار در الگوی اعتقاد بهداشتی توسعه یافته با سواد سلامت (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت در عرصه دوره: 6، شماره: 2
24 بررسی رخداد سقوط و برخی عوامل فردی مرتبط با آن در سالمندان مراجعه کننده به پایگاه های سلامت تحت پوشش شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری در سال 1396 (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت در عرصه دوره: 6، شماره: 2
25 بررسی رفتارهای بهداشتی دوران بلوغ و فاکتورهای موثر بر آن در دختران متوسطه اول شهر خمیر در سال تحصیلی 94 - 95 (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت در عرصه دوره: 4، شماره: 2
26 بررسی و مقایسه سواد سلامت در دانشجویان سیگاری و غیرسیگاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران در سال 1395 (دریافت مقاله) فصلنامه سواد سلامت دوره: 2، شماره: 4
27 تبیین ادراک زنان وکارشناسان واحد بهداشت خانواده از موانع پوشش مراقبتهای پیش از بارداری:یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت در عرصه دوره: 4، شماره: 3
28 تعارض تصمیم گیری در انتخاب روش زایمان در مادران نخست زا (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت در عرصه دوره: 5، شماره: 3
29 تقویت عملکرد الگوی اعتقاد بهداشتی با استفاده از سواد سلامت در پیش بینی اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از مصرف سیگار در دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه سواد سلامت دوره: 3، شماره: 1
30 روانسنجی پرسشنامه عوامل مرتبط با پیشگیری از مصرف سیگار در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی براساس سازههای الگوی اعتقاد بهداشتی (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت در عرصه دوره: 6، شماره: 2
31 کدامیک از ابعاد سواد سلامت، اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از مصرف سیگار را پیشگویی میکنند (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت در عرصه دوره: 5، شماره: 4
32 کیفیت خدمات تنظیم خانواده در مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:مقایسه نظرات مراجعین، کارشناسان و مدیران برنامه (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت در عرصه دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 The impact of model-based intervention on performing breast cancer screening test for female workers (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
2 بررسی ارتباط بین سواد سلامت و آگاهی و نگرش و رفتار مصرف سیگار در دانشجویان خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران (دریافت مقاله) یازدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
3 پیشگویی کنندگی سازه های الگوی اعتقاد بهداشتی در شاخص پوسیدگی دندان دانش آموزان پسر پنجم ابتدایی شهر دزفول (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
4 تاثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتار بهداشت دست در کارکنان مراکز دندانپزشکی تهران (دریافت مقاله) یازدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
5 تاثیر برنامه نرم افزاری موبایل خود مدیریتی پرفشاری خون (BPMAP ) بر افزایش میزان خود مدیریتی پرفشاری خون : یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده (دریافت مقاله) هفتمین سمپوزیوم و چهارمین جشنواره خود مراقبتی و آموزش بیمار
6 تجارب جلب مشارکت ذیربطان در کاهش حوادث ترافیکی با رویکرد مشارکتی ارتقاء سلامت (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
7 تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود حوادث موتورسواری شهرستان دزفول (دریافت مقاله) هشتمین اجلاس آسیایی جامعه ایمن و اولین اجلاس منطقه ای جامعه ایمن مشهد ۲۰۱۷
8 راهبردهای پیشگیری از ریسک های شهری حوادث ترافیکی: با استفاده از رویکرد جلب مشارکت (دریافت مقاله) هشتمین اجلاس آسیایی جامعه ایمن و اولین اجلاس منطقه ای جامعه ایمن مشهد ۲۰۱۷
9 طراحی و روان سنجی ابزار مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده در خصوص بهداشت دست و کاربرد آن در یک مطالعه مداخله ای در پرستاران شاغل بیمارستان های دولتی منتخب استان تهران (دریافت مقاله) هفتمین سمپوزیوم و چهارمین جشنواره خود مراقبتی و آموزش بیمار
10 عوامل موثر بر سواد رسانه ای: مرور نظامند (دریافت مقاله) یازدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
11 عوامل موثر برسلامت اجتماعی زنان شهر تهران (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
12 فراوانی استعمال سیگار در دانشجویان خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران (دریافت مقاله) یازدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور