دکتر هوشنگ قمرنیا

دکتر هوشنگ قمرنیا عضو هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه رازی

دکتر هوشنگ قمرنیا

Dr. Hoshang Ghamarnia

عضو هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه رازی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 4-1 سال 1395 (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت اراضی دوره: 4، شماره: 1
2 آثار بلندمدت آبیاری با آب آلوده بر خصوصیات فیزیکی خاک (مطالعه موردی: اراضی حاشیه رودخانه قره سو) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 6، شماره: 1
3 اثر تنش خشکی و کود نیتروژن بر رشد و عملکرد استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) در سال دوم رشد (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 16، شماره: 4
4 اثر تیمارهای کم آبیاری بر خصوصیات رویشی وکمیت و کیفیت سیب رقم گلدن دلیشز (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 29، شماره: 4
5 اثر سطح ایستابی کم عمق بر تامین نیاز آبی،کارائی مصرف آب و عملکرد سه رقم گندم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 26، شماره: 3
6 اثر شدت های مختلف کم آبی و شوری بررشد برگ، ساقه و ریشه گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 10، شماره: 1
7 اثر ماندابی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه نخود در شرایط دیم (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 10، شماره: 3
8 اثرات آبیاری با پساب تصفیه شده فاضلاب شهری کرمانشاه بر غلظت و توزیع فلزات سنگین در گیاه باقلا (دریافت مقاله) مجله فناوری های پیشرفته در بهره وری آب دوره: 4، شماره: 1
9 اثرات آبیاری موجی بر راندمان کاربرد و بهره وری آب ذرت دانه ای در ایستگاه اسلام آباد غرب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 33، شماره: 3
10 ارزیابی اثرهای آبیاری بلندمدت با پساب شهری بر توزیع مکانی پارامترهای شوری و سدیمی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 5، شماره: 2
11 ارزیابی اقتصادی عملکرد ذرت دانه ای در استراتژی کم آبیاری و آبیاری موجی مطالعه موردی: ایستگاه اسلام آباد غرب (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 9، شماره: 2
12 ارزیابی تاثیر آبیاری تکمیلی بر نیاز آبی گندم در حضور سطح ایستابی کم عمق (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 4، شماره: 2
13 ارزیابی سطوح مختلف کم آبیاری بر عملکرد بذر و کارایی مصرف آب گیاه دارویی گشنیز در اقلیم نیمه خشک (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 2، شماره: 1
14 ارزیابی شبکه های آبیاری به روشBenchmarking با تعیین ارزش نسبی شاخص ها (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 7، شماره: 4
15 ارزیابی شبکه های آبیاری به روشBenchmarking با تعیین ارزش نسبی شاخص ها (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 7، شماره: 4
16 ارزیابی فنی سامانه های آبیاری قطره ای اجراشده در شهرستان ثلاث باباجانی استان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 13، شماره: 4
17 ارزیابی کارایی روش توابع متعامد تجربی نسبت به سیستم استنتاج فازی و شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی جریان (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 4، شماره: 2
18 ارزیابی کمک آب زیرزمینی کم عمق در تامین نیاز آبی دو رقم عدس (Lens culinaris L.) (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 9، شماره: 2
19 ارزیابی کیفیت آب رودخانه گلین در استان کرمانشاه با استفاده از شاخص NSFWQI (دریافت مقاله) مجله فناوری های پیشرفته در بهره وری آب دوره: 3، شماره: 2
20 ارزیابی کیفیت آب رودخانه گلین در استان کرمانشاه با استفاده از شاخص کیفیت آب و شاخص آلودگی رودخانه (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 15، شماره: 3
21 ارزیابی مدل SIMDualKC با استفاده از داده های لیسیمتری جهت برآورد تبخیر- تعرق روزانه گیاه گشنیز (Coriandrum sativum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 19، شماره: 72
22 ارزیابی و مقایسه روش های مختلف برآورد تبخیرو تعرق مرجع بر اساس روش های انتقال جرم در ایران و پهنه بندی آن با استفاده ازGIS (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 14، شماره: 3
23 ارزیابی و واسنجی مدل های تبخیر و تعرق گیاه مرجع باتوجه به اثر دوره محاسباتی برای اقلیم نیمه خشک سرد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 2، شماره: 2
24 برآورد تبخیر و تعرق و ضرایب گیاهی، گیاه ذرت با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست ۸ مطالعه موردی (دشت سراب نیلوفر کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 12، شماره: 4
25 برآورد ضریب گیاهی گشنیز در منطقه ای با اقلیم نیمه خشک (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 1، شماره: 2
26 برآورد نیاز آبی و ضرایب گیاهی برنج با استفاده از لایسیمتر در شرایط غیرغرقابی در اقلیم نیمه خشک ایران (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 15، شماره: 5
27 برآورد نیاز آبی و ضرایب گیاهی یک جزئی و دو جزئی رزماری (.Rosmarinus officinalis L) در اقلیم نیمه خشک (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 4، شماره: 1
28 برآورد نیاز آبی و ضرایب گیاهی یک جزیی و دوجزیی نخود رقم بیونیج (.Cicer arietinum L) در شرایط لایسیمتری و مقایسه با مدل SIMDualKc (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 8، شماره: 1
29 برآورد نیاز آبی، ضرایب گیاهی یک جزیی و دوجزیی نعناع فلفلی Mentha pipertia L (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 4
30 برآورد و معرفی بهترین ضرایب تشتک تبخیر ماهیانه جهت محاسبات نیاز آبی (مطالعه موردی استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 12، شماره: 4
31 براورد آب مورد نیاز و ضرایبگیاهی استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) در اقلیم نیمهخشک در شرایط لایسیمتری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 23، شماره: 3
32 بررسی اثر آبیاری تکمیلی بر عملکرد و کارایی مصرف آب سه رقم جدید گندم (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 2، شماره: 2
33 بررسی اثر آبیاری تکمیلی بر عملکرد و کارایی مصرف آب سه رقم عدس (Lens Culinaris L.) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 5، شماره: 2
34 بررسی امکان استفاده از آب زیرزمینی کم عمق توسط بقولات (شواهد با بررسی دو رقم نخود) در اقلیم نیمه خشک (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 11، شماره: 3
35 بررسی امکان استفاده گیاه رزماری (Rosmarinus officinalis.L) از آب زیرزمینی کم عمق با کیفیت های مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 36، شماره: 3
36 بررسی تاثیر آب زیرزمینی کم عمق و شور بر عملکرد گیاه استویا (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 8، شماره: 2
37 بررسی تاثیر آبیاری با آب آلوده بر تجمع فلزات سنگین در گندم و جعفری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 6، شماره: 2
38 بررسی تاثیر آبیاری تکمیلی بر عملکرد و کارایی مصرف آب گیاه استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) در محیط های گلخانه و مزرعه (دریافت مقاله) مجله فناوری های پیشرفته در بهره وری آب دوره: 2، شماره: 1
39 بررسی تاثیر سطوح ایستابی کم عمق و شور بر عملکرد و کارآیی مصرف آب گیاه کینوا (Chenopodium Quinoa Willd) در محیط گلخانه (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 18، شماره: 1
40 بررسی دقت روش های ترکیبی برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل در اقلیم های خشک، نیمه خشک، نیمه مرطوب و مرطوب (مطالعه موردی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 10، شماره: 3
41 بررسی روش های مختلف آبیاری و مدیریت آب بر عملکرد و کارایی مصرف آب سیاه دانه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 5، شماره: 1
42 بررسی سطوح مختلف کم آبیاری بر عملکرد و کارایی مصرف آب گیاه استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) در محیط های گلخانه و مزرعه (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 12
43 بررسی عملکرد کاملینا تحت رژیم های مختلف شوری آب در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 7، شماره: 2
44 بررسی کارآئی روش های تجربی برآورد تبخیر- تعرق مرجع (بر پایه تشتک تبخیر) در اقلیم های مختلف (مطالعه موردی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 14، شماره: 4
45 بررسی کارآیی روشهای تجربی برآورد تبخیر- تعرق مرجع (بر پایه درجه حرارت) در اقلیمهای مختلف (مطالعه موردی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 8، شماره: 2
46 بررسی کارایی مدل SALTMED در تخمین عملکرد گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) تحت تنش های شوری و کم آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 9، شماره: 1
47 بررسی کیفی آب رودخانه گلین در استان کرمانشاه با استفاده از شاخص کیفیت آب کانادا (CWQI) جهت احداث مراکز پرورش ماهی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 9، شماره: 3
48 بررسی کیفیت آب زیرزمینی دشت چاردولی در استان کردستان (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 12، شماره: 41
49 بررسی و مقایسه تجمع فلزات سنگین در سبزیجات آبیاری شده با آب چاه و رودخانه قره سو (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 32، شماره: 3
50 پاسخ به نقد مقاله "ارزیابی و مقایسه روش های مختلف برآورد تبخیر - تعرق مرجع بر اساس روش های انتقال جرم در ایران و پهنه بندی آن با استفاده از GIS"، مجله تحقیقات منابع آب ایران، سال چهاردهم، شماره ۳، صفحات ۳۳۸-۳۱۸ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 15، شماره: 3
51 پهنه بندی کیفیت آب های زیرزمینی دشت بیجار - دیواندره در استان کردستان از نظر رسوب گذاری و خورندگی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 9، شماره: 1
52 تاثیر آبیاری بلند مدت با فاضلاب تصفیه شده شهری کرمانشاه بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 31، شماره: 3
53 تاثیر ورمی کمپوست و آبیاری با آب آلوده بر روی عملکرد و اجزاء عملکرد گوجه فرنگی و بامیه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 32، شماره: 4
54 تاثیر هم زمان ورمی کمپوست و آب نامتعارف بر روی خصوصیات فیزیکی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 7، شماره: 2
55 تحلیل زمینشیمیایی مشخصههای فیزیکی و شیمیایی خاک با محتوای فلزات سنگین در خاکهای تحت آبیاری بلندمدت با پساب شهری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 23، شماره: 1
56 تعیین مناسب ترین تابع توزیع ضریب یکنواختی و یکنواختی توزیع سیستم های آبیاری بارانی دشت دهگلان کردستان (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 4، شماره: 1
57 تعیین نیاز آبی گشنیز (.Coriandrum sativum L) به روش لایسیمتری در منطقه ای با اقلیم نیمه خشک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 17، شماره: 66
58 تعیین نیاز آبی گیاه سیاه دانه (Nigella sativa L.) به روش لایسیمتری دراقلیم خشک و نیمه خشک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 35، شماره: 4
59 شبیه سازی عددی آبخوان دشت بیجار- دیواندره با استفاده از کد MODFLOW و بررسی تاثیرات خشکسالی بر تغییرات کمی آن (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 8، شماره: 1
60 محاسبه و پهنهب ندی تبخیر- تعرق با استفاده از الگوریتم سبال SEBAL و غرب ایران (دشت میان دربند) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 1
61 مطالعه تجمع فلزات سنگین در محصولات مختلف تحت تاثیر آبیاری با فاضلاب تصفیه شده شهری کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 6، شماره: 2
62 مقایسه روش های مختلف برآورد تبخیرو تعرق مرجع بر اساس روش های تابش خورشیدی در اقلیمهای مختلف ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 8، شماره: 2
63 مقایسه نتایج الگوریتم سبال و داده های هواشناسی در برآورد تبخیر روزانه از سطح آزاد آب (مطالعه موردی سد سلیمان شاه) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 7، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر آبیاری قطره ای (نوارهای تیپ) در کارآیی مصرف آب و اجزای عملکرد گشنیز (دریافت مقاله) سومین سمینار ملی توسعه پایدار روشهای آبیاری تحت فشار
2 اثر پساب مزارع پرورش ماهی قزل آلا بر کیفیت آب رودخانه ریجاب (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
3 اثر تنش ماندابی در مراحل مختلف رشد بر تسهیم مواد در نخود (دریافت مقاله) اولین جشنواره و همایش ملی نخود
4 اثر کلاسه بندی داده های رسوب بر اساس زمان اندازه گیری در برآورد بار معلق رودخانه ها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
5 اثرات خشکسالی بر تغییرات سطح آب زیرزمینی و حجم مخزن دشت میاندربند کرمانشاه (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
6 ارائه برنامه ای برای بررسی نحوه پخش آب آبیاری شور در پروفیل سه نوع خاک لومی، رسی و سیلتی لوم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
7 ارائه یک مدل جدید کامپیوتری برای محاسبه میزان آب آبشویی، برآورد پارامترهای شیمیایی و تعیین گروه بندی خاک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
8 ارائه یک مدل جدید کامپیوتری جهت برآورد نیاز آبی یک الگوی کشت با هر تعداد محصول دلخواه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
9 ارائه یک مدل کامپیوتری جامع جهت مدیریت کیفیت آب و تاثیرات آن بر روی میزان محصول دهی گیاهان مختلف (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
10 ارزیابی روش های مختلف برآورد تبخیر تعرق گیاه مرجع بر مبنای روش پنمن مانتیث فائو در استان بوشهر (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دیده بانی آینده زمین با محوریت آب و هوا، کشاورزی و محیط زیست
11 ارزیابی روشهای آماری در برآورد بار معلق رودخانه راز آور (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش و رسوب
12 ارزیابی کیفی فاضلاب تصفیه شده برای استفاده در آبیاری زمین های کشاورزی با استفاده از یک برنامه کامپیوتری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
13 استفاده از آب تصفیه شده فاضلاب در ایران مطالعه موردی شهر سنندج در استان کردستان (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب
14 استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و مهندسی ارزش(VE) در تعیین اهمیت شاخص های ارزیابی عملکرد شبکه های آبیاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
15 استفاده از شاخص SPI و سیستم اطلاعات جغرافیایی در پایش و پهنه بندی خشکسالی و تاثیر مقیاس زمانی در شدت آن (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
16 استفاده از مدل شبکه های عصبی مصنوعی جهت تعیین ضریب اصطکاک در داخل لوله ها (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
17 اصلاح هیدرومدول الگوی کشت در شرایط کم‌آبیاری به منظور استفاده بیشتر از منابع آب و خاک در شبکه‌های آبیاری و زهکشی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
18 برآورد بار رسوب و تعیین ظرفیت برداشت شن و ماسه رودخانه رازآور (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
19 برآورد باران موثر در ارتباط با کشت گندم دیم در کرمانشاه (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
20 برآورد بارش مؤثر در رابطه با کشت گندم دیم (مطالعه موردی سنندج) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
21 برآورد تبخیر و تعرق گیاه ذرت در منطقه سراب نیلوفر کرمانشاه با استفاده از تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
22 برآورد تبخیر و تعرق گیاه کلزا (Brassica napus) با استفاده از لایسیمتر زهکش دار در اقلیم کرمانشاه (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
23 برآورد ضریب گیاهی ذرت با استفاده از تصاویر ماهواره ای مطالعه موردی دشت سراب نیلوفر کرمانشاه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
24 برآورد ضریب گیاهی و نیاز ابی گشنیز در مناطق خشک و نیمه خشک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
25 برآوردنیاز ابی و ضریب گیاهی سیاه دانه درمناطق خشک و نیمه خشک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
26 بررسی آب زیرزمینی کم عمق و شور بر عملکرد و کمک به تبخیر و تعرق گیاه دارویی سیاهدانه در شرایط لایسیمتری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
27 بررسی اثر آب زیرزمینی کم عمق برکمک به تبخیر و تعرق گیاه گلرنگ در شرایط مزرعه و در لایسیمتر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
28 بررسی اثر آب زیرزمینی کم عمق به تبخیر و تعرق گیاه دارویی گشنیز (Coriander sativum .L) با استفاده از لایسیمتر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
29 بررسی اثر آبیاری تکمیلی بر عملکرد و کارائی مصرف آب سه رقم جدید گندم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
30 بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری تکمیلی بر کارایی مصرف آب و عملکرد گیاه کاملینا (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
31 بررسی اثراب زیرزمینی کم عمق برعملکرد گیاه دارویی سیاهدانه دراقلیم نیمه خشک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
32 بررسی اثرات خشکسالی و برداشت های غیر مجاز بر آبخوان دشت کنگاور در استان کرمانشاه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
33 بررسی اثرات کم آبیاری بر روی پارامترهای مختلف گیاه رزماری (Rosmarinus officinalis L) در اقلیم نیمه خشک (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
34 بررسی امکان استفاده از آب زیرزمینی کم عمق توسط گیاه رزماری( Rosmarinus officinalis .L ) در اقلیم نیمه خشک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
35 بررسی برخی صفات فیزیولوژیکی گیاه نخود تحت تأثیر مدت های مختلف تنش ماندابی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی حبوبات ایران
36 بررسی تاثیر آب زیرزمینی کم عمق باشوری 4دسی زیمنس برمتربرعملکرد گیاه دارویی گشنیز بااستفاده ازلایسیمتر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
37 بررسی تاثیر پساب مزارع پرورشماهی قزل آلای رنگین کمان بر برخی از پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب رودخانه ریجاب( استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
38 بررسی تاثیرآب زیرزمینی کم عمق شوربرعملکردگیاه داروی سیاهدانه با استفاده ازلایسیمتر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
39 بررسی تأثیر متقابل آبیاری زیرزمینی و تکمیلی بر کارائی مصرف آب و کمک به نیاز تبخیر و تعرق ارقام گندم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
40 بررسی تغییر اقلیم حوضه قره سو و ارزیابی اثرات آن برمشخصه های خشکسالی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا و پایداری محیط
41 بررسی تغییرات در دو دشت نمونه در غرب ایران (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
42 بررسی توابع توزیع یکنواختی در سیستم های آبیاری بارانی دشت دهگلان (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
43 بررسی حساسیت رقم های مختلف کلزا و یک رقم کاملینا به تنش خشکی در حالت دیم کامل (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
44 بررسی خشکسالی و روند آن در استان کرمانشاه (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
45 بررسی رفتار هیدروژئولوژیکی سراب کارستی نیلوفر در استان کرمانشاه نسبت به تغییرات بارش و خشکسالی سالهای اخیر (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
46 بررسی رفتار هیدروژئولوژیکی سراب کارستی یاوری در استان کرمانشاه نسبت به تغییرات بارش و خشکسالی سالهای اخیر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
47 بررسی روابط آب و عملکرد چغندر قند در منطقه کرمانشاه (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
48 بررسی روش های آبیاری قطره ای (تیپ) و شیاری از لحاظ عملکرد و کارایی مصرف آب در زراعت سیب زمینی در کرمانشاه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
49 بررسی شاخص های تنش در انتخاب ژنوتیپ های کاملینا متحمل به شرایط دیم و شور تحت شرایط گلخانه (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
50 بررسی ضرایب گیاهی گشنیز بر اساس درجه روز مورد نیاز در طول فصل رشد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
51 بررسی عملکرد سیستم های آبیاری بارانی کلاسیک ثابت دشت دهگلان (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
52 بررسی عملکرد گیاه سیب زمینی در روش آبیاری قطره ای نواری (T-Tape) (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
53 بررسی عملکرد و کارایی مصرف آب دو رقم گلرنگ تحت سطوح مختلف شوری آب در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) دومین جشنواره ملی فناوری های آب، آب های نامتعارف(آب شور و پساب)
54 بررسی فاضلاب شهری تصفیه شده شهر سقز برای مصارف کشاورزی در آبیاری قطره ای و آبیاری بارانی (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
55 بررسی فاضلاب شهری تصفیه شده شهر سنندج برای مصارف کشاورزی در آبیاری تحت فشار (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
56 بررسی کیفیت آب دشتهای میاندربند و بیلوار کرمانشاه از لحاظ کلاس آبیاری (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
57 بررسی کیفیت آب رودخانه قره سو و تصفیه خانه کرمانشاه و تعیین کاربریهای مجاز آنها با توجه به استانداردهای ملی و جهانی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
58 بررسی مسایل و مشکلات انتقال آب خزر به فلات مرکزی ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
59 بررسی مقایسه ای وضعیت خشکسالی سی ساله ی استان کرمانشاه با استفاده از شاخصهای مختلف خشکسالی هواشناسی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
60 بررسی نوسانات سالیانه سطح آبخون دشت چهاردولی در استان کردستان در اثر خشکسالی سالهای اخیر (سال 87-1370) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
61 برنامه برآرود هیدرومدول آبیاری به زبان C++ (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
62 پتانسیل یابی سیستم های آبیاری تحت فشار در مناطق مرکزی استان کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
63 پهنه بندی بارش و بارش موثر دراستان کردستان (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
64 پهنه بندی فراوانی نسبی وقوع وضعیت های مختلف خشکسالی استان کرمانشاه در محیط GIS با استفاده از شاخصهای مختلف خشکسالی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
65 پهنه بندی مناطق مستعد استان کردستان جهت کشت گیاه کم توقع و مقاوم به خشکی کاملینا (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
66 تاثیر تنشهای خشکی و شوری بر گیاه نعناع فلفلی).)Mentha piperita L (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
67 تاثیر ورمی کمپوست بر روی هدایت الکتریکی خاک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
68 تأثیر آبیاری بلند مدت با آب آلوده بر روی نقاط و منحنی رطوبتی خاک (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
69 تأثیر آبیاری بلند مدت با پساب تصفیه شده فاضلاب شهری کرمانشاه بر خصوصیات فیزیکی لایه های خاک (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
70 تجربه طراحی و ساخت سیستم فیلتراسیون پروژه ایستگاه پمپاژ اردوبان سومار با ظرفیت 300 لیتر در ثانیه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی
71 تجربه های طراحی و نصب شیرالات ، تجهیزات هیدرومکانیک ایستگاههای پمپاژ خط لوله ها و لوله رانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی
72 تحلیل فراوانی نمونه ها، ازمون نکوئی برازش داده ها و محاسبه دوره بازگشت پدیده های هیدرولوژی وترسیم هیستوگرام فراوانی داده ها به توسط یک برنامه کامپیوتری (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
73 تخمین ضخامت لایه تغذیه شونده و عمق سطح آب زیرزمینی در دشت ماهیدشت با استفاده از GIS (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری آبهای زیرزمینی
74 تشکیل تعاونیهای آب بران و برنامه کامپیوتری طراحی شده جهت سهولت مدیریت بهره برداری و نگهداری در شبکه آبیاری و زهکشی گاوشان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
75 خشکسالی و تاثیر آن بر منابع آب زیرزمینی با استفاده از شاخص SPI (مطالعه موردی شهرستانهای کرمانشاه، صحنه و سنقر) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
76 سامانه هوشمند آبیاری لایسیمتری (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
77 طراحی ساخت و کاربرد دستگاه چندمنظوره سطح سنجی آب به وسیله ی امواج التراسونیک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
78 طراحی و ارزیابی روشهای مختلف آبیاری سطحی توسط یک مدل کامپیوتری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
79 طراحی و ساخت تشت تبخیر اتوماتیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
80 عملکرد و کارآیی مصرف آب گیاه ذرت در سیستم آبیاری قطره ای تیپ در سطوح مختلف آبیاری (دریافت مقاله) سومین سمینار ملی توسعه پایدار روشهای آبیاری تحت فشار
81 عوامل مؤثر بر عدم موفقیت تشکیل تعاونی آب بران (مطالعه موردی طرح باویسی سرپل ذهاب) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
82 کاربرد مهندسی ارزش دربهینه نمودن شبکه آبیاری و زهکشی بابا هادی قصر شیرین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش
83 کیفیت خروجی تصفیه خانه کرمانشاه برای تخلیه به آب های سطحی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
84 محاسبه آب مورد نیاز الگوی کشتهای مختلف با روش پنمن مانتیث و مقایسه آن با نتایج سند ملی آب ایران (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
85 محاسبه تبخیر و تعرق گیاه با استفاده از روش سبال SEBAL در دشت بیلوار کرمانشاه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
86 محاسبه تبخیر و تعرق گیاه با استفاده از روش سبال در دشت میاندربند کرمانشاه (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
87 مدل ریاضی تعیین اقلیم به روشهای مختلف به زبان ویژوال بیسیک (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
88 مدیریت و برنامه‌ریزی جهت استفاده بهینه از پساب‌های تولیدی در ایران: مطالعه موردی تصفیه‌خانه فاضلاب کامیاب در استان کردستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
89 مسائل فنی و اجرایی ایستگاه پمپاژ و شبکه های ابیاری و زهکشی تحت فشار بانخوشاب 3 سومار، اردوبان سومار و کیله سفید ثلاث باباجانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی
90 مطالعه لایسیمتری آب زیرزمینی کم عمق و شوردرکمک به تبخیر و تعرق گیاه دارویی گشنیز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
91 مطالعه و بررسی آبخوان آبرفتی دشت کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در صنعت آب و برق
92 معرفی کاربرد سیستم هیدروپونیک در تصفیه فاضلاب (دریافت مقاله) اولین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب
93 معرفی مصرف کنندگان استفاده از آب تصفیه شده فاضلاب در ایران (مطالعه موردی شهر سقز در استان کردستان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای
94 مقایسه دو مدل جذب آب توسط ریشه گیاه گوجه فرنگی و بدست آوردن تابع کاهش جذب آب بهینه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
95 مقایسه روش پنمن مانتیث با نتایج سند ملی آب ایران در دو دشت نمونه در غرب ایران (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
96 مقایسه روش های آبیاری جویچه ای و قطره ای تیپ از نظر مصرف آب و عملکرد چغندرقند در کرمانشاه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
97 مقایسه روش های آبیاری قطره ای تیپ سطحی و زیرسطحی و شیاری در شرایط مختلف کم آبیاری از لحاظ عملکرد و کارایی مصرف آبدر زراعت گلرنگ (دریافت مقاله) سومین سمینار ملی توسعه پایدار روشهای آبیاری تحت فشار
98 مقایسه روش های برآورد ضریب تشت تبخیر به منظور محاسبه تبخیر و تعرق گیاه مرجع (مطالعه موردی:ایستگاه سینوپتیک زنجان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
99 مقایسه روش‌های آبیاری قطره‌ای (Tape) و سطحی در مصرف آب و عملکرد سیاهدانه در شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
100 مقایسه روشهای مختلف برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل در استان لرستان (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
101 مقایسه روشهای مختلف برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل در سنندج (مرکز استان کردستان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
102 مقایسه روشهای مختلف برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل در شهر همدان (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
103 مهندسی ارزش شبکه آبیاری و زهکشی قصر شیرین جنوبی و گیلانغرب (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
104 نرم افزار مدیریت وبرنامه ریزی شبکه تحت فشار باباهادی قصر شیرین در استان کرمانشاه (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
105 نقش سطوح ایستابی کم عمق بر تأمین نیاز آبی،کارائی مصرف آب و عملکرد سه رقم گندم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
106 نیاز ابی و کارایی مصرف گشنیز در روش آبیاری سطحی و قطره ای نوارهای تیپ سطحی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
107 واکنش عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ تحت روش ها و مدیریت های مختلف آبیاری (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر