دکتر حسین بنکداری

دکتر حسین بنکداری Department of Civil Engineering, University of Razi, Kermanshah-Iran

دکتر حسین بنکداری

Dr. Hossein Bonakdari

Department of Civil Engineering, University of Razi, Kermanshah-Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی عملکرد برخی مدل های آماری و محاسبات نرم در پیش بینی جریان رودخانه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 12، شماره: 3
2 اولویت بندی پارامترهای موثر بر هزینه های توزیع خرید تصفیه و نگهداری تاسیسات آب مطالعه موردی شرکت های آبفای استان کرمانشاه (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 28، شماره: 109
3 Developing finite volume method (FVM) in numerical simulation of flow pattern in 60° open channel bend (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی در آب و فاضلاب دوره: 3، شماره: 1
4 Developing turbulent flows in rectangular channels: A parametric study (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی در آب و فاضلاب دوره: 1، شماره: 2
5 Investigating methods in data preparation for stochastic rainfall modeling: A case study for Kermanshah synoptic station rainfall data, Iran (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی در آب و فاضلاب دوره: 6، شماره: 1
6 Numerical Study of Hydraulic Flow and Determining the Equations Governing Separation Zones in Intakes (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و محیط زیست دوره: 5، شماره: 10
7 بررسی آزمایشگاهی و عددی تاثیر طول تبدیل بر میزان تلفات انرژی در تبدیل های تدریجی کانال های روباز در جریان زیربحرانی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 41، شماره: 2
8 بررسی عددی اثر نسبی عرض کانال در آبگیرهای جانبی بر منحنی های توزیع سرعت در محل انحراف جریان (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 45، شماره: 78
9 بررسی عددی تاثیر عدد فرود ورودی بر الگوی جریان در تبدیل های عریض شونده تدریجی در کانال های روباز (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 4
10 بررسی عددی تغییرات الگوی جریان و پروفیل های سرعت در اثر اختلاف رقوم بستر کانال ها در آبگیرهای جانبی (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 12، شماره: 2
11 تاثیر تفاضل گیری در ایستایی و دقت مدل های سری زمانی در پیش بینی تراز سطح دریاچه (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 24، شماره: 3
12 توزیع سرعت و برآورد دبی در کانال های فاضلاب براساس مفهوم آنتروپی شانون (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 25، شماره: 90
13 کاربرد الگوریتم رقابت استعماری در تعیین پارامترهای بهینه روش تجربی کاهش سطح برای پیش بینی روند رسوب گذاری در مخزن سد دز (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 7، شماره: 3
14 مدل سازی دبی ماهانه ورودی به مخزن سد جامیشان با مدلهای خودهمبسته با میانگین متحرک تجمعی و سامانه استنتاج فازی -عصبی انطباقی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A study of velocity distribution by mathematical models in narrow sewers (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
2 An optimal Adaptive Neural Fuzzy Inference System (ANFIS) model and regression relations to predict stable channel geometry in rivers gravel bed (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
3 Application of Artifitial Neural Network (ANN) and Support Vector Machine (SVM) in estimation of stable channel geometry (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
4 application of soft computing methods in the analysis of Velocity field in dividing channel (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
5 آنالیز عدم قطعیت مدل آنتروپی شانون PL برای تخمین توزیع تنش برشی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
6 اثر پارامتر زاویه مرکزی خم بر توزیع سرعت در کانالهای روباز مستطیلی شکل دارای خم (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
7 ارائه مدل ریاضی جهت پیش بینی ضریب دبی سرریز کنگرهای مثلثی با استفاده از شبکه عصبی GMDH والگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
8 ارزیابی تئوریک نقش هسته های رسی مایل و قائم در پایداری دینامیکی سدهای خاکی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
9 ارزیابی تئوریک نقش هسته های رسی مایل و قائم در پایداری دینامیکی و شبه استاتیکی سدهای خاکی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
10 ارزیابی جدیدترین رابطه ارائه شده برای انتقال رسوب در حد تهنشینی در کانالهای باز (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
11 ارزیابی رواناب تحت تاثیر سناریوهای مختلف اقلیمی در حوضه پل شاه (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
12 ارزیابی روش های انتقال رسوب در لوله ها با بستر ته نشین شده (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
13 استفاده از تئوری آنتروپی به منظور پایش جریان در کانالهای طبیعی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
14 انتقال رسوب در حد ته نشینی– مروری برکارهای انجام شده (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
15 Bathymetery and flow numerical simulation in curved channels by adjusting the different passing discharge of flow (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
16 Comparison and numerical and experimental study of flow patterns in sharp bends (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
17 Comparison of Different Models for Evaluating the Velocity Profilesin compound channels and narrow Sewers (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
18 Comparison of VOF and Mixture models in numerical simulation of flow patterns in curved channels (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
19 Computational fluid dynamics and artificial neural network models in prediction flow variables in a sharp bend (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
20 Discharge estimation using Tsallis entropy concept (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
21 Evaluating mathematicalmodelsfor velocity distributionand dip phenomenon inrectangular open channels (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
22 Experimental and numerical investigation of flow pattern in a strongly curved 60º open channels bend (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
23 Investigating different models for estimation oflongitudinal velocity distribution in rectangular openchannels (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
24 Longitudinal Velocity Distribution in Compound OpenChannels: Comparison of Different Mathematical Models (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
25 Numerical Analysis and Perdiction of The Mean Velocity in The Intake and Rivers Using Artificial Neural Networks (ANN) andANSYS-CFX (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
26 Numerical Study of Hydraulic Flow and Determining the Equations Governing Separation Zones in Intakes (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
27 Open Channel Junction Velocity Prediction by Gene Expression Programming and Regression Methods (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
28 Optimum Radial Basis Neural Network for open channel junction velocity prediction (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب
29 Prediction of Mean Velocityin Open Channel Intakeand RiversUsing Gene Expression Programming (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
30 The Estimation of Shear Stress Distribution with Using Two Methods of Shannon Entropy Concept (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
31 برآورد پروفیل سرعت در کانالهای روباز با جریان آشفته (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
32 برآورد پروفیل سرعت طولی در کانال های روباز براساس معادلات ناویراستوکس و قانون بایوساوار (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
33 برآورد دبی جریان با استفاده ازمعادلات توزیع سرعت درمقطع عرضی کانال روباز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
34 بررسی اثر پارامترهای اقلیمی در تغییرات مساحت دریاچه بختگان و طشک با استفاده از تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
35 بررسی اثرهندسه و توزیع مش های سه بعدی بر مدلسازی CFD جریان های آشفته دوفازی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
36 بررسی ارتباط سرعت متوسط و ماکزیمم در کانال های مختلف با شکل مقطع متفاوت (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
37 بررسی تاثیر عرض برم ها بر پایداری شیب شیروانی سدهای خاکی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
38 بررسی تغییرات سرعت و ساختار جریان در داخل منهول استوانه ای در زوایای مختلف نصب لوله جانبی به منهول (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
39 بررسی خطوط جریان در ترازهای مختلف قوس با بستر متحرک (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
40 بررسی رفتار لرزه ای سد زیرزمینی در زلزله های با محتوای فرکانسی متفاوت به روش اجزاء محدود مطالعه موردی:سد زیرزمینی تنگه حسین آباد اصفهان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
41 بررسی عددی اثر نسبت عرضی کانال های متلاقی بر الگوی جریان در آبگیرهای جانبی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
42 بررسی عددی پرش هیدرولیکی روی سطح شیبدار معکوس همراه با پله در انتها با استفاده از مدلهای آشفتگی و چند فازی مختلف (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
43 بررسی عددی تاثیر موقعیت قرارگیری فلومترها در آبگیرهای جانبی بر دقت اندازه گیری سرعت جریان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
44 بررسی عددی تأثیر اختلاف ارتفاع کف دو کانال اصلی و انشعابی، بر دینامیک جریان تقاطع کانالهای باز T شکل (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
45 بررسی عملکرد برنامه نویسی بیان ژن GEP در پیش بینی استهلاک انرژی روی سرریزپلکانی در رژیم جریان رویه ای Skimming (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
46 بررسی مدل های ارائه شده برای برآورد توزیع سرعت طولی در کانال های روباز بر اساس معادلات ناویر استوکس (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
47 پیش بینی انتقال رسوب در سیستم های فاضلاب با استفاده از سیستم های فازی عصبی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
48 پیش بینی انتقال رسوب در سیستم های فاضلاب با استفاده از شبکه عصبی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
49 پیش بینی پارامترهای کیفی پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب با استفاده از روش غیرخطی ماشین یادگیری قدرتمند با داده پرت (دریافت مقاله) دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
50 پیش بینی دبی رودخانه با استفاده از سیگنالهای ماهواره ای و ارائه تکنیکی جهت رفع نواقص مدلهای هوش مصنوعی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
51 پیش بینی سرعت متوسط جریان در آبگیرهای جانبی در زوایای آبگیری ونسبت های عرضی مختلف توسط مدل عددی و شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
52 پیش بینی عمق آبشستگی در تکیه گاه های کناری پل ها با استفاده از ماشین بردار پشتیبان (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
53 تاثیر جریانهای ثانویه در کانالهای تنگ روباز با جریان آشفته : مقایسه 4 مدل (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
54 تاثیر زبری بر روابط انتقال رسوب در مجاری تخلیه فاضلاب (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
55 تاثیر عمق آب بر اندازه گیری سرعت پس از انحراف مسیر کانال به وسیله سنسورهای التراسونیک داپلر (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
56 تأثیر انحراف مسیر کانال بر اندازه گیری سرعت به وسیله سنسورهای سرعت سنج داپلر در شبکه های فاضلاب (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
57 تأثیر زاویه انحراف کانال و عمق آب بر خطای اندازه گیری سرعت در شبکه های فاضلاب (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
58 تعیین ضریب دبی جریان در سرریزهای مثلثی شکل با استفاده از روش شبکه عصبی پرسپترون چند لایه ANN-MLP (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
59 تعیین موقعیت سرعت ماکزیمم در مقطع عرضی کانال های روباز تنگ (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
60 تولید سری های مصنوعی جریان رودخانه بالارود با مدل های پارامتریک و غیر پارامتریک (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
61 ضریب کالیبراسیون اندازه گیری سرعت درانحراف مسیر کانالهای باز (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
62 عرض برم ها و تاثیر آن برپایداری شیب پایین دست سدهای خاکی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
63 کاربرد اصل آنتروپی در برآورد پروفیل سرعت طولی درکانالهای روباز (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
64 کاربرد برنامه نویسی عبارات ژنتیکی در تعیین ضریب تخلیه ی سرریزهای منقاری شکل (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
65 محاسبه طول توسعه در کانالهای روباز با تحلیل سه بعدی جریان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
66 محاسبه و بررسی تنش برشی دردیواره های کانال فاضلاب (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
67 مدلسازی سه بعدی جریان آشفته با سطح آزاد در تقاطع کانال باز (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
68 مدلی ساده برای براورد پروفیل سرعت در کانال های روباز طبیعی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
69 مطالعات انتقال رسوب روی بستر ته نشین شده – مروری برکارهای گذشتگان (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
70 مطالعه اثر پارامترهای هیدرولیکی و هندسی کانال انشعابی بر هیدرولیک جریان در آبگیرهای جانبی توسط دینامیک سیالات محاسباتی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
71 مطالعه پارامترهای موثر بر مدلسازی سه بعدی جریان آشفته درکانال های روباز با کدهای CFD (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
72 مطالعه تاثیر بعد طولی مش های سه بعدی در محاسبه طول توسعه جریان در کانال های روباز (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
73 مطالعه تاثیر هندسه کانالها و نسبت آبگیری برروی شکل گیری هیدرولیک جریان درکانالهای انحراف جریان آب رودخانه ها توسط نرم افزار ANSYS- CFX (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
74 مطالعه توزیع سرعت درکانالهای مرکب فاضلابرو (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
75 مطالعه عددی تاثیر ارتفاع نصب لوله جانبی به منهولهای استوانهای در محل تقاطعها (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
76 مطالعه عددی تغییرات تراز بستر در قوس 90 درجه بصورت سه فازی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
77 مطالعه عددی مدل های آشفتگی و میدان جریان در کانال های انحرافی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
78 مقایسه تغییرات سرعت در قوس 90 درجه با استفاده از شبیه سازی عددی در سه حالت تک فازی، دوفازی و سه فازی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
79 مقایسه روش های تحلیلی و هندسی پیش بینی توزیع تنش برشی در کانال فاضلاب (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
80 مقایسه روشهای انتقال رسوب درسیستم های فاضلاب با استفاده ازمفهوم خودشویی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
81 مقایسه مدل های توزیع سرعت در کانالهای فاضلاب تنگ (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
82 مقایسه مدلهای VOF و Mixture در شبیه سازی جریان ریزشی روی سرریز های پلکانی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
83 مقایسه مدلهای برآورد پروفیل سرعت طولی در کانال های تنگ روباز با جریان آشفته (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
84 مقایسه مدلهای برآورد پروفیل سرعت طولی در کانالهای تنگ روباز با جریان آشفته (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
85 مقایسه نتایج فرمول ماسکینگهام به روش حداقل مربعات خطا و شبکه ی عصبی در روند یابی سیلاب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
86 مقایسه و توزیع تنش برشی مرزی در کانال مستطیلی با استفاده از شش روش پیش بینی توزیع تنش برشی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
87 نقش نوع المان آب بند رسی مایل و قائم بر رفتارهای استاتیکی و دینامیکی یک سد خاکی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران