دکتر محمدجعفر یاحقی

دکتر محمدجعفر یاحقی استاد، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

دکتر محمدجعفر یاحقی

Dr. Mohammadjafar Yahaghi

استاد، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آرایش سپاه و فنون رزمی در دوره ساسانی و بازتاب آن در شاهنامه فردوسی (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 11، شماره: 20
2 آسیب شناسی مقالات حوزه فردوسی و شاهنامه در دهه هفتاد (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 45، شماره: 2
3 ابیات نویافته شاعران در مجموعه لطایف و سفینه ظرایف و اشاره ای به اهمیت این اثر (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 12، شماره: 2
4 ابیات نویافته منسوب به سنایی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 43، شماره: 3
5 از دیده تحقیق (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 23، شماره: 3
6 بازنمایی مفهوم ایران در عصر ایلخانی (بر اساس منظومه های تاریخی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ایرانشناسی دوره: 10، شماره: 2
7 بررسی آسیب شناسی مقالات عرصه فردوسی و شاهنامه در سال های ۱۳۸۰تا۱۳۸۵ (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب حماسی دوره: 19، شماره: 1
8 بررسی انتقادی شاعران مجالس النفایس در عرفات العاشقین (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 50، شماره: 3
9 بررسی بخش خواندن در آزمون بسندگیِ زبان فارسی دانشگاه فردوسی مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 51، شماره: 2
10 بررسی برخی منابع مکتوب روایات زریری در داستان های مشترک شاهنامه نقالان با شاهنامه فردوسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادب فارسی دوره: 73، شماره: 242
11 بررسی تاثیر شاهنامه در امثال فارسی بر پایه امثال و حکم دهخدا (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 46، شماره: 2
12 بررسی تاثیر مولفه های آهنگین متون ادبی در آموزش زبان فارسی؛ مطالعه موردی شاهنامه فردوسی (مقاله علمی پژوهشی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 9، شماره: 1
13 بررسی روایت داستان اسکندر و دارا در دو گزارش ابن مقفع و فردوسی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 45، شماره: 1
14 بررسی متن نامه مسعود غزنوی به ارسلان خان در تاریخ بیهقی با روش تحلیل گفتمان انتقادی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 47، شماره: 1
15 بررسی میزان رشد تفکر انتقادی دانشجویان رشته ی زبان و ادبیات فارسی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه نقد ادبی دوره: 9، شماره: 33
16 بررسی ویژگی ها، انگیزه ها و علل اجتماعی سیاسی پدیده هتاکی در ادبیات دوره مشروطه (دریافت مقاله) فصلنامه نقد ادبی دوره: 15، شماره: 58
17 بررسی ویژگی های شیوه ترجمه بین خطی قرآن: (مورد پژوهی چهار ترجمه متعلق به قرن چهارم تا نیمه قرن ششم هجری) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 54، شماره: 4
18 تاثیر صورخیال ادبی برنگارگری مکتب شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 2، شماره: 2
19 تاثیرپذیری ملک الشعرای بهار از فردوسی (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 4، شماره: 4
20 تاریخ ادبیات در تاریخ (مطالعه موردی: منابع تاریخی قرن دهم) (دریافت مقاله) دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی دوره: 4، شماره: 2
21 تجدد ادبی در عصر مشروطه و مسئله میراث ادبی کلاسیک (تحلیل از منظر نظریه جامعه کوتاه مدت (دریافت مقاله) فصلنامه نقد ادبی دوره: 16، شماره: 61
22 تحلیل برخی از افسانه های ایرانی براساس الگوی پرورش زندگی خلاق زنان کلاریسا پینکولا استس (دریافت مقاله) فصلنامه زن در فرهنگ و هنر دوره: 9، شماره: 2
23 تحلیل چگونگی بازتاب گونه های بینامتنی با شاهنامه در تاریخ نوشته های سلسله ای برمبنای بینامتنیت ژرار ژنت (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب حماسی دوره: 13، شماره: 1
24 تحلیل رابطه بینامتنی تاریخ نوشته های محلی و شاهنامه (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب حماسی دوره: 16، شماره: 2
25 تحلیل روابط شخصیت ها در منظومه ی لیلی و مجنون نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 2، شماره: 3
26 تحلیل نقش نمادین اسطوره آب و نمودهای آن در شاهنامه فردوسیبر اساس روش نقد اسطوره ای (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 42، شماره: 2
27 تحلیل نماد غار در هفت پیکر نظامی (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 1، شماره: 4
28 تداوم اندیشههای ایرانشهری در مخزن الاسرار نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 49، شماره: 1
29 تقدیس چنگیزخان در منظومه‌های تاریخی دورۀ ایلخانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ و فرهنگ دوره: 51، شماره: 1
30 جایگاه شاهنامه فردوسی در نخستین دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ادبیات دوره: 8، شماره: 1
31 چهرۀ اسماعیلیان ایران در منظومه‌های تاریخی دورۀ ایلخانی (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 12، شماره: 4
32 خاقانی شروانی در شعر خود از روایت کدام شاهنامه بهره برده است؟ (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب حماسی دوره: 15، شماره: 1
33 دو جای‎نام ناشناخته در شاهنامه (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 45، شماره: 4
34 دوگانه های واژگانی در شاهنامه فردوسی و کاربرد آن در آموزش زبان فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 13، شماره: 39
35 روایت شناسی داستان فرود سیاوش (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 14، شماره: 26
36 روایت کاتبانه در نسخه های خطی دیوان حافظ (با تکیه بر اشتیاق نامه ها) (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 15، شماره: 1
37 زمینه های اجتماعی فروپاشی حکومت ساسانی بر اساس شاهنامه فردوسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 16، شماره: 60
38 ساختارشناسی تطبیقی داستان رستم و اسفندیار در نهایهالارب و شاهنامه (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 44، شماره: 2
39 سبک سنجی نقد و بررسی شیوه آماری کیوسام در انتساب یک اثر (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 14، شماره: 53
40 سفنجقانیه؛ واژه ای فارسی در لسان العرب و بررسی ویژگیهای زبانشناختی، ادبی و تاریخی آن (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 40، شماره: 4
41 سیمای شهرها و کاربری آیینی آنها در ایران باستان (بر مبنای شاهنامه فردوسی و روایات تاریخی) (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 44، شماره: 4
42 شخصیت شناسی شغاد در شاهنامه (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 42، شماره: 1
43 ضرورت تصحیح دوباره کیمیای سعادت (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 45، شماره: 3
44 ضرورت تصحیح مجدّد مجالس‌العشاق (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 12، شماره: 1
45 طراحی روشی خلاق برای آموزش شاهنامه به کودکان (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 55، شماره: 3
46 عرفان و قرآن (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 7، شماره: 2
47 فرآیند تبدیل ژانر تاریخی به حماسه مذهبی (مطالعه موردی: مختارنامه) (دریافت مقاله) مجله نقد و نظریه ادبی دوره: 3، شماره: 2
48 فروغی و فردوسی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 1، شماره: 2
49 گُرگسار یا کَرگسار؟ (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 51، شماره: 1
50 گونه‌شناسی نوشتارهای مطبوعاتی زنان در دوره مشروطه (دریافت مقاله) مجله ادبیات پارسی معاصر دوره: 10، شماره: 1
51 مخاطب شناسی سنایی در آثار منثور قرن ششم تا دهم هجری (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 6، شماره: 3
52 مخاطب شناسی شاهنامه های مصور (با بررسی نگاره های دو نسخه بایسنقری و داوری) (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 47، شماره: 3
53 مقایسه دو تحریر از انیس الطالبین و عده السالکین (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 56، شماره: 3
54 منتخبات شاهنامه از فردوسی تا فروغی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 48، شماره: 1
55 نقد عرفات‌العاشقین با تکیه بر مجموعۀ لطایف و سفینۀ ظرایف (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 11، شماره: 3
56 نقد و بررسی مباحث بلاغی در مجموعۀ لطایف و سفینۀ ظرایف (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 11، شماره: 3
57 نگاهی به تصحیح ابیات آغازین شاهنامه (براساس تصحیح علمی ـ انتقادی جلال خالقی مطلق) (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 52، شماره: 2
58 نماد و خاستگاه آن در شعر نیما یوشیج (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 5، شماره: 2
59 ویژگی‌ها و عملکرد فرمانروای آرمانی در اندیشۀ فارابی و فردوسی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 53، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بازتاب شاهنامه در زبدهالتواریخ حافظ ابرو (دریافت مقاله) همایش علمی شاهنامه و پژوهش های آیینی
2 بررسی جغرافیای جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب در شاهنامه (دریافت مقاله) همایش علمی شاهنامه و پژوهش های آیینی
3 بررسی نقش جاده ابریشم در گذر ایران از سرزمین گرایی به اندیشه ناسیونالیسم مطالعه مشترکات جغرافیای تاریخی شهرهای راه ابریشم و شاهنامه فردوس (دریافت مقاله) همایش بین المللی شاهنامه در گذرگاه جاده ابریشم
4 تاریخ بیهقی در زبان های دیگر (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بزرگداشت بیهقی
5 جاودان یاد عرصه جام (دریافت مقاله) همایش بین المللی هزاره شیخ جام
6 منتخبات شاهنامه از فردوسی تا فروغی (دریافت مقاله) همایش علمی شاهنامه و پژوهش های آیینی
7 نقش تاریخ بیهقی در تکوین لغتنامه دهخدا (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی(۱۴۰۱)