دکتر محمد حسن احرام پوش

دکتر محمد حسن احرام پوش استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

دکتر محمد حسن احرام پوش

Dr. Mohammad Hassan Ehrampoush

استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Surveillance of Foodborne Illnesses in Association with Ecological Conditions in Yazd Province, Iran (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات سلامت در بلایا دوره: 1، شماره: 1
2 A Comparison on Function of Kriging and Inverse Distance Weighting Models in PM10 Zoning in Urban Area (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 2، شماره: 4
3 Antimicrobial activity, toxicity and stability of phytol as a novel surface disinfectant (دریافت مقاله) مجله مدیریت و مهندسی بهداشت محیط دوره: 2، شماره: 1
4 Application of Chemical Coagulation Process for Direct Dye Removal from Textile Wastewater (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 2، شماره: 3
5 Arsenic Oxidation Using UV-Activated Persulfate in Aqueous Solutions: Optimization Using Response Surface Methodology Based on Box-Bencken Design (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 3، شماره: 3
6 Chlorpyrifos Bioremediation in the Environment: A Review Article (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 3، شماره: 3
7 Disaster Psychological Rehabilitation by the Sustainable Development Approach in Iran (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات سلامت در بلایا دوره: 2، شماره: 1
8 Evaluation of Iodine in Distributed Salts in Abarkouh City in 2017-2018 (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 3، شماره: 4
9 Evaluation of the Coagulation and Flocculation Process Using Plantago major L. Seed Extract as a Natural Coagulant in Treating Paper andPaperboard Industry Wastewater (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 3، شماره: 2
10 Explanation and Analysis of the Interaction between Environmental Health Officers and Directors of Food Preparation, Supply and Distribution Centers Based on Game Theory Model in Yazd (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 4، شماره: 2
11 Geo-statistical Distribution of Heavy Metals in Karoon River’s Soil by Geographic Information System (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 2، شماره: 1
12 Identifying and Prioritizing Cleaner Production Strategies in Raw Materials’ Warehouse of Yazdbaf Textile Company in 2015 (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 2، شماره: 1
13 Investigating the efficiency and kinetic coefficients of nutrient removal in the subsurface artificial wetland of Yazd wastewater treatment plant (دریافت مقاله) مجله مدیریت و مهندسی بهداشت محیط دوره: 2، شماره: 1
14 Investigatinon of Green Hospital Standards in Jiroft Hospitals (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 4، شماره: 1
15 Knowledge, attitude and performance of wood painter about harmful effects of solvents and dyes on human health (دریافت مقاله) مجله مدیریت و مهندسی بهداشت محیط دوره: 1، شماره: 1
16 Microbiological Quality of Sausage during Slicing at Food Retail Stores in Shiraz, Iran (دریافت مقاله) نشریه بین المللی علوم تغذیه دوره: 2، شماره: 1
17 Modeling and Performance of Waste Tires as Media in Fixed Bed Sequence Batch Reactor (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 1، شماره: 3
18 Performance evaluation of wastewater stabilization ponds in Yazd-Iran (دریافت مقاله) مجله مدیریت و مهندسی بهداشت محیط دوره: 1، شماره: 1
19 Preparation of magnetic chitosan/Fe-Zr nanoparticles for the removal of heavy metals from aqueous solution (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 3، شماره: 4
20 Qualitative and Quantatitve Investigation of Industrial Solid Waste in the Iron Ore Extraction and Processing Sectors of Golgohar Mining and Industrial Company (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 3، شماره: 1
21 Removal of Cadmium from Aqueous Solutions by a Synthesized Activated Carbon (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 3، شماره: 3
22 Study of Co(II) adsorption from aqueous solution using protein granules produced from chicken feather (دریافت مقاله) مجله مدیریت و مهندسی بهداشت محیط دوره: 2، شماره: 4
23 Study on the adsorption isotherms of chromium (VI) by means of carbon nano tubes from aqueous solutions (دریافت مقاله) مجله مدیریت و مهندسی بهداشت محیط دوره: 1، شماره: 1
24 Use of Water Quality Index and Spatial Analysis to Assess Groundwater Quality for Drinking Purpose in Ardakan, Iran (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 4، شماره: 3
25 Utilization of Olive Kernel Ash in Removal of RB19 from Synthetic Textile Wastewater (دریافت مقاله) فصلنامه روشهای تصفیه محیط دوره: 1، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی آلودگی آب ناشی از فعالیت مجتمع معدنی مس تفت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
2 بررسی مدیریتی زباله های خانگی شهر یزد (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
3 بررسی میزان آگاهی ، نگرش و عملکرد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در زمینه بازیافت و دفع مواد زاید (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
4 بررسی میزان آلودگی صوتی در بخش های مختلف بیمارستانهای شهر کرمانشاه- 1386 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
5 بررسی میزان تاثیر کلاس های آموزش اصناف برمیزان آگاهی، نگرش و عملکرد توزیع کنندگان وفروشندگان مواد غذایی درشهرستان یزد ( 1385 ) (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
6 بررسی وضعیت آلودگی هوای شهر یزد (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
7 پهنه بندی فلز سنگین سرب درخاک های سطحی شهر اهواز با استفاده از GIS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم کشاورزی،محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
8 تجزیه و تحلیل مقدار فلز سنگین سرب در خاک های سطحی بخش غربی رود کارون اهواز با استفاده از تکنیک های زمین آمار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم کشاورزی،محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
9 تعیین میزان آلودگی فلز سنگین کادمیوم در خاک نواحی اطراف کارخانه سیمان کرمان با استفاده از شاخص های فاکتور آلودگی و زمین انباشت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بهداشت محیط،سلامت ومحیط زیست پایدار
10 حذف رنگ از فاضلالاب کارخانه نساجی یزدباف شهر یزد توسط فرآیند الکتروشیمیایی (الکتروکوآگولالاسیون) (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
11 حذف رنگ متیلن بلو از فاضلاب سنتتیک نساجی با استفاده از فرآیند فتوکاتالیستی TiO2 /UV-C (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
12 راندمان حذف دترجنت های آنیونی توسط وتلند مصنوعی زیر سطحی از فاضلاب شهر یزد – 1387 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
13 کاربرد نانو لوله های کربنی چند جداره اصلاح شده با هیپوکلریت کلسیم در حذف تولوئن از محلول های آبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری
14 مدیریت پسماند صنعتی در مجتمع فولاد کویر براساس کنوانسیون بازل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بهداشت محیط،سلامت ومحیط زیست پایدار
15 نخل مرداب، گیاهی برای تصفیه فاضلاب (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط