حسن پوربابایی

 حسن پوربابایی

حسن پوربابایی

Hassan Pourbabaei

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر قرق بر خصوصیات فیزیکی خاک مطالعه موردی :جنگلهای پیرانشهر (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
2 اثر قرق کوتاه مدت بر خصوصیات شیمیایی خاک در جنگل های زاگرس شمالی (مطالعه موردی: جنگل های پیرانشهر) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی ایران با محوریت علوم جنگل
3 ارزیابی کمی و کیفی توده های جنگل کاری صنوبر، توسکا و کاج تدا و توده طبیعی (مطالعه موردی پارک جنگلی بی بی یانلو آستارا) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
4 ارزیابی وضعیت کیفی رودخانه شفارود با استفاده از شاخص های زیستی و فون بی مهرگان کفزی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
5 بررسی اثر آتش سوزی برتنوع گونه های گیاهی، مطالعه موردی: سراوان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی منابع طبیعی، مهندسی کشاورزی، محیط زیست و توسعه روستایی
6 بررسی اثرات حفاظت بر تنوع گونه ای گیاهان با استفاده از مدل های توزیع فراوانی (مطالعه موردی: ماسال، گیلان). (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
7 بررسی تأثیر آتشسوزی بر تغییرات تنوع گونههای علفی در اکوسیستمهای جنگلی زاگرس میانی، مطالعه موردی: تنگه بزازخانه کرمانشاه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
8 بررسی تغییرات اهمیت نسبی SIV گونههای درختی و درختچهای با افزایش ارتفاع از سطح دریا در منطقه حفاظت شده کبیرکوه، استان ایلام (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
9 بررسی تنوع زیستی biodiversity گونه های چوبی در جنگلهای راش گیلان (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت جنگلهای شمال و توسعه پایدار
10 بررسی تنوع زیستی گونه های چوبی در طرح موزه میراث روستایی استان گیلان (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
11 بررسی تنوع زیستی گونه های گیاهی در جنگلهای طبیعی و دست کاشت منطقه سراوان رشت (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست
12 بررسی تنوع زیستی گونه های گیاهی در رویشگاههای بلوط سفید ارسباران (مطالعه موردی: چوبه درق و دارانا) (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
13 بررسی تنوع گونه ای تجدید حیات در اندازه های مختلف روشنه های تاج پوشش در جنگل های راش، مطالعه موردی: اسالم، گیلان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
14 بررسی تنوع مورفولوژی میوه درخت شاه بلوط در استان گیلان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
15 بررسی درصد پوشش علفی در روشنه های طبیعی با اندازه های متفاوت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
16 بررسی درصد پوشش علفی در سطح مسیرهای چوبکشی و حاشیه جاده های جنگلی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی ایران با محوریت علوم جنگل
17 بررسی روشنه های حاصل از افتادن درختان در اکوسیستم های جنگلی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
18 بررسی ساختاروبرازش توابع توزیع احتمال برای مدلسازی توزیع قطری درتوده های آمیخته پهن برگ جنگلهای هیرکانی مطالعه موردی:سری سیستان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
19 تاثیر اندازه روشنه های حاصل از سیستم تک گزینی بر خصوصیات خاک سطحی( مطالعه موردی: جنگل های ناو- اسالم) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
20 تاثیر تنوع و غنای گونه های درختی در جنگل حاشیه رودخانه بر تنوع و غنای گونه های بزرگ بی مهرگان کف زی و شرایط اکولوژیکی رودخانه، مطالعه موردی: رودخانه امام زاده ابراهیم استان گیلان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
21 تاثیر غنا و تنوع زیستی جنگلهای حاشیه رودخانه بر پارامتر های زیست محیطی آن، مطالعه موردی: رودخانه امامزاده ابراهیم استان گیلان (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
22 تأثیر ارتفاع از سطح دریا بر تنوع گونه های درختی در رویشگاه زربین در شرق گیلان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
23 تأثیر اندازه عرصه های باز جنگلی بر درصد پوشش و تنوع گونه های علفی در راشستان های لومیر اسالم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
24 تأثیر عوامل فیزیوگرافیک بر تراکم زادآوری طبیعی گونه های چوبی در جنگل های کردکوی (استان گلستان) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
25 تأثیر قرق بر تنوع گونه های درختی و درختچه ای در جنگلهای زاگرس شمالی مطالعه موردی: جنگلهای پیرانشهر (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
26 تأثیر گونههای مختلف بر میزان ترسیب کربن خاک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
27 تأثیرسیستم تک گزینی بر خصوصیات فیزیکی خاک (مطالعه موردی: جنگل های ناو اسالم) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی ایران با محوریت علوم جنگل
28 تنوع گونه های درختی در رابطه با خصوصیات فیزیکی خاک در رویشگاه زربین در شرق گیلان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
29 تنوع گیاهان در رابطه با ارتفاع از سطح دریا در جنگلهای کردکوی، استان گلستان (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
30 رابطه بین خصوصیات خاک و تراکم زادآوری گونه ممرز در اندازه های مختلف روشنه حاصل از شیوه تک گزینی(مطالعه موردی_ ناو اسالم) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
31 شناسایی گروه گونه های اکولوژیک در منطقه حفاظت شده ماله گاله، استان فارس (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
32 شناسایی و بررسی گونه های علفی مستقر بر روی دامنه های خاکبرداری و خاکریزی جاده های جنگلی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
33 مقایسه برخی خصوصیات فیزیکی خاک در مناطق اکوتون و جنگل در شمال ایران (دریافت مقاله) همایش ملی خاک، کشاورزی پایدار