دکتر سیدعلی ایوب زاده

دکتر سیدعلی ایوب زاده استاد گروه مهندسی و مدیریت آب دانشگاه تربیت مدرس

دکتر سیدعلی ایوب زاده

Dr. Seyed Ali Ayyoubzadeh

استاد گروه مهندسی و مدیریت آب دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر بلوک های کف حوضچه آرامش پایین دست دریچه بر هندسه حفره آب شستگی پایاب (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 13، شماره: 2
2 اثر زبری سیلاب دشت بر هیدرولیک جریان در مقاطع مرکب با سیلاب دشت غیر منشوری (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 9، شماره: 2
3 ارزیابی تاثیر عمق و سرعت جریان بر نتایج دانه بندی و شکل ذرات رسوبات سطحی بستر رودخانه های شنی با استفاده از روش پردازش تصویر (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 19، شماره: 2
4 ارزیابی روشهای فرودی در تعیین عمق بحرانی در مقاطع مرکب با استفاده از مفهوم انرژی مخصوص (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 2، شماره: 2
5 ارزیابی عملکرد مدل راکتور دوار در حذف کدورت از محیط های آبی با استفاده از روش انعقادالکتریکی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی بهداشت محیط دوره: 7، شماره: 2
6 برآورد ضرایب انتشار و نرخ رسوب گذاری در کانال مرکب با وجود پوشش گیاهی در سیلاب دشت (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 13، شماره: 4
7 بررسی آزمایشگاهی اثر آرایش روزنه های مکش رسوب بر عملکرد روش لوله دفن شونده در لایروبی مخازن (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 10، شماره: 1
8 بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان در آبگیر جانبی با استفاده همزمان از صفحات مستغرق و آبشکن در بسترهای آبرفتی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 11، شماره: 4
9 بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان در آبگیر جانبی با استفاده همزمان از صفحات مستغرق و آبشکن در بسترهای آبرفتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 11، شماره: 4
10 بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان و مشخصات دلتا تحت جریان دائمی و غیردائمی (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 13، شماره: 1
11 بررسی آزمایشگاهی تاثیر رسوبگذاری بر ضریب شدت جریان سرریزهای مثلثی (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 12، شماره: 1
12 بررسی آزمایشگاهی تاثیر زمان عبور هیدروگراف سیل بر پیشروی و شکل دلتا در حالت وجود دانهبندیهای مختلف مصالح رسوبی (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 8، شماره: 4
13 بررسی آزمایشگاهی تاثیر وجود ذرات غیر یکنواخت رسوبی برروی پیشروی و شکل دلتا در جریان ماندگار و غیر ماندگار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 35، شماره: 3
14 بررسی آزمایشگاهی ضخامت و پروفیل های سرعت جریان گل آلود (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 24، شماره: 6
15 بررسی اثر شکل دریچه تخلیه کننده تحتانی بر میزان تخلیه رسوبات در رسوب شویی تحت فشار (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 9، شماره: 4
16 بررسی اثر فاصله بلوک های کف از دریچه بر طول پرش هیدرولیکی و استهلاک انرژی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 3، شماره: 3
17 بررسی تاثیر آب شکن و صفحات مستغرق بر خط جدایی جریان در آب گیرهای جانبی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 20، شماره: 4
18 بررسی تاثیر تراز رسوب مخزن بر راندمان رسوبزدایی تحت فشار (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 9، شماره: 1
19 بررسی تاثیر شیب بر جریان های ثانویه در مقاطع مرکب با استفاده از مدل دو بعدی مومنتم در عرض (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 41، شماره: 2
20 بررسی تاثیر وقوع سیل بر فرسایش کناره ای دیوار حائل بین رودخانه کن شهر تهران و شن چاله فربت (دریافت مقاله) مجله پژوهش های مهندسی آب ایران دوره: 2، شماره: 2
21 بررسی هیدرولیک جریان و انتقال رسوب در مقاطع مرکب غیر منشوری (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 14، شماره: 2
22 بررسی هیدرولیک فرآیند رسوبشویی تحت فشار با توسعه مجرای تخلیه کننده تحتانی در مخزن سد (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 10، شماره: 2
23 پدیده های آشفتگی جریان در رسوب شویی تحت فشار با توسعه مجرای تخلیه کننده تحتانی درمخزن سد (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 5
24 پدیده های آشفتگی جریان در رسوبشویی تحت فشار با توسعه مجرای تخلیه کننده تحتانی درمخزن سد (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 5
25 تاثیر بار معلق بر ضریب شدت جریان سرریز جانبی در کانال مستطیلی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 7، شماره: 1
26 تاثیر بار معلق بر ضریب شدت جریان سرریز جانبی در کانال مستطیلی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 7، شماره: 1
27 تاثیر مقیاس زمان در شبیه سازی جریانات با سطح آزاد با استفاده از روش هیدرودینامیک ذرات هموار (SPH) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 33، شماره: 2
28 تحلیل و ارزیابی مورفولوژیک رودخانه مبتنی بر ویژگی های مورفولوژیک، سازه های مصنوعی و تنظیمات آبراهه (مطالعه موردی: رودخانه تالار- از بالادست تا شیرگاه) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 22، شماره: 1
29 تعیین دبی جریان همزمان درون و روگذر غیرمستغرق در سدهای تاخیری پاره سنگی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 5، شماره: 1
30 تعیین مکان شکل گیری چاله در آبراه سینوسی (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 1، شماره: 1
31 توزیع سرعت متوسط عمقی در کانال مرکب با وجود پوشش گیاهی در سیلاب دشت (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 8، شماره: 3
32 توسعه روش بومی تخمین جریان زیست محیطی در رودخانه های حوضه جنوبی خزر-پارک ملی لار (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 43، شماره: 3
33 رفتار جریان در کانال مرکب غیرمنشوری همگرا با پوشش گیاهی مستغرق در سیلابدشتها (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 15، شماره: 1
34 روندیابی سیلاب در مقاطع مرکب به روش پخشیدگی (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 1، شماره: 1
35 شبیه سازی الگوی جریان اطراف گروه پایه کج با استفاده از مدل عددی FLOW-3D (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 6
36 شبیه سازی انتقال رسوب پشت موج شکن بندر انزلی با هدف مقایسه نرم افزار ایرانی PMO Dynamics و MIKE۲۱ (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی دریا دوره: 10، شماره: 20
37 شبیه سازی یک بعدی آبشویی رسوب در مخازن سدها (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 8، شماره: 3
38 شبیه سازی یک بعدی آبشویی رسوب در مخازن سدها (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 8، شماره: 3
39 مدل ریاضی فردگرا در شبیه سازی مطلوبیت زیستگاه های رودخانه ای (دریافت مقاله) مجله پژوهش های مهندسی آب ایران دوره: 2، شماره: 1
40 مدلسازی انتقال محلول در رودخانه حاوی نواحی نگهداشت موقت با استفاده از روش شبکه مدارهای الکتریکی معادل (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 14، شماره: 3
41 مطالعه آزمایشگاهی توپوگرافی بستر در اطراف سازه های باندال لایک گوه ای، باندال لایک و آبشکن نفوذ ناپذیر در قوس ۱۸۰ درجه در شرایط غیر مستغرق (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 45، شماره: 3
42 مطالعه ی آزمایشگاهی اثر ارتفاع مانع در مهار سرعت جریان گل آلود در شرایط تغییر ناگهانی شیب بستر مخزن (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 10، شماره: 32
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی اثرات افزایش و کاهش پساب مزارع پرورش ماهی بر کیفیت آب رودخانه کوهرنگ با استفاده از مدل هیدرودینامیکی MIKE11 (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
2 ارزیابی اکوسیستم رودخانه تالار و تهیه نقشه فشارهای وارده بر رودخانه و احداث سازه ها و اقدامات آبی انسان ساخت با استفاده از رویکرد سلسله مراتبی- چند مقیاسه (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران
3 ارزیابی روش های مختلف ضرایب مقاومت درجریانهای با شرایط اولیه یکنواخت و غیر یکنواخت (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
4 ارزیابی روش های وان راین و یالین در پیش بینی ابعاد فرم بستر در جریانهای با شرایط اولیه یکنواخت و غیریکنواخت (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
5 ارزیابی رویکرد هیدرولوژیکی در تخمین جریان زیست محیطی رودخانه ها (مطالعه موردی: رودخانه کارون، ایستگاه گتوند) (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
6 ارزیابی عملیات مهندسی آبخیزداری بعنوان راهکاری موثر در مقابله با بحران آب مطالعه موردی حوزه آبخیز سد اکباتان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب
7 ارزیابی کارایی مدل هیدرولیکی فلوم دوار در حذف نیترات و کدورت با استفاده از روش انعقاد الکتریکی (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
8 ارزیابی مدل PMO Dynamics در شبیه سازی انتقال امواج پس از احداث موج شکن های جدید ساحل انزلی (دریافت مقاله) همایش مهندسی عمران و توسعه پایدار با محوریت کاهش خطرپذیری در بلایای طبیعی
9 ارزیابی مقایسه­ای مدلهای MLP،RBF ، ANFIS و MNLR در برآورد ابعاد حفره ­آبشستگی پائین­دست سرریز (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
10 استفاده از توان واحد جریان رودخانه در بیان تغییرات پارامترهای مورفولوژیکی (منطقه مورد مطالعه: رودخانه کارون ) (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران
11 استفاده از سیستم تطبیقی استنتاج فازی (ANFIS) در تخمین آبعاد حفره آبشستگی پایین دست سرریز (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
12 استفاده از ناحیه میانگیر (نوار سبز ساحلی) به منظور بهبود شرایط محیط زیستی رودخانه ها (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
13 اندرکنش رفتار آبزیان و هیدرودینامیک جریان در برخورد با موانع رودخانه ای (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
14 Comparison of Turbulence Models for Lateral Velocity Distribution Prediction in Compound Channel Sections Using 3D Numerical Modelling (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
15 ENVIRONMENTAL CHALLENGES AND UNCERTAINTIES OF HYDROLOGIC AND HYDRAULIC APPROACHES FOR ENVIRONMENTAL FLOW ASSESSMENT IN STREAMS OF IRAN (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
16 Methods, capabilities and applications of the individual-based stream trout research and environmental assessment model (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
17 برآورد جریان زیست محیطی رودخانه کردان به روش تنانت و حفاظت زیستگاه1 با استفاده از مدل زیستگاهی سیفا (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی
18 برآورد حداکثر عمق آبشستگی اطراف آبشکن L- شکل با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و فازی عصبی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
19 برآورد غلظت رسوب معلق آب های سطحی با غلظت بالا با استفاده از تکنیک سنجش ازدور (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
20 بررسی آزمایشگاهی اثر آرایش بلوکهای میانی و تغییرات عمق پایاب بر فشار هیدرواستاتیکی در شیب شکنهای مایل مستطیلی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
21 بررسی آزمایشگاهی اثر پوشش گیاهی بر توسعه زمانی حفره آبشستگی اطراف پایه پل در جریان غیرماندگار (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
22 بررسی آزمایشگاهی اثر تراز سطح آب مخزن در گسترش زمانی ابعاد حفره دررسوب شویی تحت فشار (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
23 بررسی آزمایشگاهی اثر تغییرات دبی و عمق پایاب بر فشار هیدرواستاتیکی در شیب شکنهای مایل مستطیلی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
24 بررسی آزمایشگاهی اثر تغییرات سطح آب و زاویه ورودی رودخانه بر شکل گیری دلتا و الگوی جریان در مخزن سدها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
25 بررسی آزمایشگاهی اثر زاویه واگرایی و مشخصات هیدرولیکی و رسوبی دهانه ورودی مخزن بر سرعت پیشروی پایه دلتا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
26 بررسی آزمایشگاهی اثر زمان بر شکل و تعادل مخروط رسوبشویی در فلاشینگ تحت فشار (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
27 بررسی آزمایشگاهی اثر عدد فرود جریان و شیب طولی مخزن بر توزیع قائم سرعت و غلظت جریان گل آلود (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
28 بررسی آزمایشگاهی اثر عدم تقارن طولی فرم های بستر تلماسه و شکنج در حضور بستر های تخت و شنی بر مقاومت جریان (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
29 بررسی آزمایشگاهی اثر عدم تقارن طولی فرمهای بستر تلماسه و شکنج درحضور بستر تخت و شنی بر عمق جریان و پروفیل سطح آب در رودخانه ها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی
30 بررسی آزمایشگاهی اثر عدم تقارن طولیفرم بستر بر پروفیل سطح آب و مقاومت در مقابل جریان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
31 بررسی آزمایشگاهی اثر متقابل جریان سرریز جانبی مستطیلی شکل و انتقال رسوب در کانالهای با بستر متحرک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
32 بررسی آزمایشگاهی اثرعذد فرود جریان خروجی از دریچه های تخلیه کننذه تحتانی درگسترش زمانی ابعاد حفره در رسوب شویی تحت فشار (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
33 بررسی آزمایشگاهی الگوی پیشروی دلتا در دهانه ورودی رودخانه به مخازن سدها (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
34 بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان در آبگیر 90 درجه با وجود همزمان صفحات مستغرق و آبشکن در بسترهای آبرفتی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
35 بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان ورودی به مخزن سد (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
36 بررسی آزمایشگاهی تاثیر آستانه، آبشکن و صفحات مستغرق بر کنترل رسوب درآبگیر 09 درجه (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
37 بررسی آزمایشگاهی تاثیر تند سیل برروی پیشروی و شکل دلتای رسوبی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
38 بررسی آزمایشگاهی تاثیر زمان عبور هیدروگراف سیل بر روی شکل دلتا در حالت وجود دانه بندی های مختلف مصالح رسوبی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
39 بررسی آزمایشگاهی تاثیر سازه های کنترل رسوب بر توپوگرافی بستر در اطراف آبگیر 90 درجه (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
40 بررسی آزمایشگاهی تاثیر شکست شیب و غلظت بر پروفیل های سرعت جریان گل آلود (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
41 بررسی آزمایشگاهی تاثیر غلظت بار معلق بر عملکرد آبگیری با استفاده از محیط متخلخل (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
42 بررسی آزمایشگاهی تاثیر وجود مانع، شکست شیب و غلظت ورودی جریان گل آلود بر پروفیل های سرعت (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
43 بررسی آزمایشگاهی تاثیررسوب ته نشست شده در اثر وقوع سیلاب بر ضریب شدت جریان سرریزهای مثلثی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
44 بررسی آزمایشگاهی تاثیرماده لخته کننده برمیزان انعقاد و ته نشست ذرات ریزدانه رسوبی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
45 بررسی آزمایشگاهی تأثیر بار معلق رسوبی بر روی پیشروی و شکل دلتا در مخزن سد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران
46 بررسی آزمایشگاهی تأثیر غلظت اولیه رسوب بر رسوبگذاری ذرات رسی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
47 بررسی آزمایشگاهی تعیین مناسب ترین ارتفاع نصب طوق در کاهش آبشستگی اطراف پایه پل دایره ای در شرایط جریان غیرماندگار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست
48 بررسی آزمایشگاهی تعیین مناسب ترین اندازه طوق در کاهش آبشستگی اطراف پایه پل دایره ای در شرایط جریان غیرماندگار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست
49 بررسی آزمایشگاهی تغییرات زمانی ابعاد فرم بستر در جریانهای با شرایط اولیه یکنواخت و غیریکنواخت (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
50 بررسی آزمایشگاهی تغییرات سرعت جریان ناشی از وجود پوشش گیاهی و تاثیر آن بر آبشستگی اطراف پایه پل (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
51 بررسی آزمایشگاهی تغییرات طول خط القعر بر راندمان تخلیه جریان گل آلود از مخازن سدها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
52 بررسی آزمایشگاهی توزیع سرعت و تنش برشی در نزدیکی بستردر امتداد طولی در تبدیل تدریجی رودخانه به مخزن در جریان ماندگار و غیر ماندگار (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
53 بررسی آزمایشگاهی عملکرد هیدرولیکی جریان با و بدون حضور موانع با پوشش برسی در راه ماهی قایق رو (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
54 بررسی اثر رسوب زدایی به روش لایروبی محدود بر راندمان تخلیه جریان گل آلود در مخازن سدها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت منابع آب
55 بررسی اثر هیدرولیک جریان در مقاطع مرکب بر تغییرات مکانی غلظت مواد آلوده کننده در رودخانه ها با استفاده از مدل ریاضی POLLUTE1 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
56 بررسی اثرات زبری سیلابدشت برمقاومت جریان و پارامترهای آشفتگی درکانالهای مرکب مستقیم (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
57 بررسی احتمال وقوع رخداد های انفجار آشفتگی نزدیک کف در رسوبشویی تحت فشاربا توسعه مجرای تخلیه کننده تحتانی در مخزن سد (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
58 بررسی ازمایشگاهی اثر تغییرات سطح آب برپیشروی رسوبات و الگوی جریان در مخزن (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
59 بررسی ازمایشگاهی تاثیر آرایش بلوکهای کف حوضچه آرامش برروی استهلاک انرژی درشیب شکنهای مایل مستطیلی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
60 بررسی پدیده درون آمیختگی در جریان های گل آلود (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
61 بررسی تاثیر تراز رسوبگذاری ناشی از فرسایش رودخانه ها و شیب بستر جریان بر ضریب شدت جریان سرریز مثلثی (دریافت مقاله) همایش مهندسی عمران و توسعه پایدار با محوریت کاهش خطرپذیری در بلایای طبیعی
62 بررسی تاثیر شرایط محیطی و رسوبی بر ابعاد مقطع هندسی پایدار رودخانه‌ها (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
63 بررسی تاثیر وقوع سیل بر روی پلهای متقاطع رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه کن شهر تهران) (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
64 بررسی تجربی تاثیر تغییرات ارتفاع بازشدگی دریچه ورودی جریان گل آلود بر روی پروفیل های عمودی سرعت و غلظت جریان گل آلود (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
65 بررسی تغییر خصوصیات مورفولوژیکی رودخانه کارون با استفاده از تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
66 بررسی توزیع تنش برشی و زاویه تاثیر رخدادهای آشفتگی نزدیک کف در رسوبشویی تحت فشار با توسعه مجرای تخلیه کننده تحتانی در مخزن سد (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
67 بررسی حساسیت تغییرات مشخصات جریان نسبت به ضریب زبری و نوع مدل آشفتگی در رودخانه کن در محدوده پل فتح با استفاده از مدل ریاضی CCHE2D (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
68 بررسی خصوصیات الگوی جریان و مورفولوژی بستر در اطراف آبشکن های نفوذ ناپذیر و نفوذپذیر با سازه های باندال لایک در شرایط غیر مستغرق (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
69 بررسی کاربرد مدل های تبادل حرارتی در ارزیابی دمای جریان در رودخانه ها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
70 بررسی مشخصات هیدرولیکی و پارامترهای موثر بر روی حذف کدورت با استفاده از روش انعقاد الکتریکی در فلوم دوار (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
71 بررسی میدانی تشکیل دلتای رسوبی و بخشهای مختلف آن در سدهای مخزنی لتیان و میناب (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
72 بررسی نیروهای موثر در حرکت جریان گل آلود با استفاده از نتایج مدل فیزیکی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
73 بررسی هیدرولیک رودخانه های سیلابی با هندسه نامنظم بکمک حل تحلیلی مدل دوبعدی شیونو-نایت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دانشجویی منابع آب و خاک
74 پیش بینی ابعاد حفره آبشستگی پائین دست سرریز با استفاده از سیستم تطبیقی استنتاج فازی-عصبی (ANFIS) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سد و سازه های هیدرولیکی
75 پیش بینی رفتار کانال های پایدار رژیمی با استفاده از سیستم تطبیقی استنتاج فازی- عصبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سد و سازه های هیدرولیکی
76 پیشبینی رفتار کانالهای پایدار رژیمی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
77 تاثیر تغییرات عرض نسبی در انتقال وانتشار آلودگی در مقاطع مرکب بااستفاده از مدل ریاضی POLLUTE 1 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
78 تاثیر جریان سیلابی بر توسعه دلتا در مخازن سدها (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
79 تاثیر خصوصیات هندسی و هیدرولیکی آبراهه و ویژگی های زیستی گونه های آبزی بر ابعاد کالورت های اکو هیدرولیکی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
80 تاثیر هیدرولیک جریان سیلابی بر ابعاد فرم بستر در مقاطع مرکب با استفاده از روشهای هندسی (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس هیدرولیک ایران
81 تبیین چالش ها و ملاحظات سازه های هیدرولیکی زیستی به منظور حفظ و پایداری زیستگاه های آبی رودخانه ای (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
82 تبیین چالش ها و ملاحظات طراحی سازههای اکو هیدرولیکی تسهیل مهاجرت رو به پایین آبزیان در رودخانه ها (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
83 تحلیل جریان همزمان از درون و روی سدهای پاره سنگی برای کنترل سیلآب (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
84 تعیین فاکتور اصطکاکی و زبری نسبی معادل لوله های انعطاف پذیر شفاف رایج در کشور با استفاده از روش تعیین افت فشار (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
85 تعیین فاکتور اصطکاکی و زبری نسبی معادل لوله های انعطاف پذیر شفاف رایج در کشور با استفاده از روش تعیین افت فشار (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
86 تغییرات خط ساحلی پس از احداث موج شکن های جدید بندر انزلی با استفاده از تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) همایش مهندسی عمران و توسعه پایدار با محوریت کاهش خطرپذیری در بلایای طبیعی
87 چارچوب طبقه بندی سلسله مراتبی- چندمقیاسه حوضه آبریز در ارزیابی هیدرومورفولوژیکی اکوسیستم رودخانه ای (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
88 حساسیت نرم افزارهای پردازش تصویر نسبت به مصالح ماسه ای ریزدانه بر روی منحنی دانه بندی در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
89 روش صریح طرح مقاطع پایدار و ارزیابی آن در سه رودخانه منتخب کشور (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
90 ساختار هیدرولیکی جریان در رسوبشویی تحت فشار با توسعه مجرای تخلیه کننده تحتانی درمخزن سد (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
91 شبیه سازی انتقال امواج ساحل انزلی پس ازاحداث موج شکنهای جدیدباهدف مقایسه نرم افزار ایرانی MIKE 21 و PMO Dynamics (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
92 شبیه سازی تاثیر خودپالایی رودخانه کوهرنگ بر کاهش غلظت نیترات پساب مزارع پرورش ماهی موجود با استفاده از مدل ریاضی MIKE 11 (دریافت مقاله) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب
93 شبیه سازی تاثیر نیترات موجود در پساب مزارع پرورش ماهی بر کیفیت آب رودخانه کوهرنگ با استفاده از مدل هیدرودینامیکی Mike11 (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
94 شبیه سازی جریان با هدف مقایسه نرم افزار ایرانی MIKE و 21 PMO Dynamics با تمرکز بر پدیده خشک و تر شدن (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
95 شبیه سازی عددی انتشار و انتقال آلودگی در مقاطع رودخانه ای با سیلابدشت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
96 شبیه سازی مطلوبیت زیستگاهی رودخانه کردان برای سگ ماهی جویباری با مدل زیستگاهی SEFA (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
97 شبیه سازی هیدرولیکی سیلاب در رودخانه کن به صورت دو بعدی و بررسی تاثیر آن بر سازه های موجود درمحدوده مورد مطالعه (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
98 شبیه سازی یک بعدی آبشویی رسوب در مخازن سدها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
99 شناخت عوامل موثر در خشکسالی هیدرولوژیک به منظور کنترل آنها در حوزه ابخیز دریاچه نمک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با کم آبی و خشکسالی
100 ضریب دبی جریان همزمان درون و روگذر غیرمستغرق در سدهای تاخیری پارهسنگی (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
101 کاربر سازه باندال لایک باله مثلثی در قوس 180 درجه به منظور حفاظت ساحل (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
102 کاربرد آنالوژی هیدروالکتریک در مدلسازی معادله جابجایی- پراکندگی کلاسیک تحت شرایط مرزی بالادست نوع اول و سوم با توزیع زمانی پالسی و نمایی (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
103 کاربرد مدل ریاضی LITPACK درشبیه سازی تغییرات خط ساحل بندرانزلی پس ازاحداث موج شکنهای جدید و ارزیابی آن بااستفاده ازتصاویرماهواره ای وgis (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
104 کنترل رسوب ورودی به آبگیرها با استفاده از آبشکن و صفحات مستغرق (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
105 مبانی طراحی هیدرولیکی آبراه ه شبه طبیعی به منظورگذرگاه ماهی به روش فایو: ارایه جزییات طراحی هیدرولیکی و سازه ای یک نمونه اجرا شده (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
106 مدل ریاضی یک بعدی جریان ماندگار غیریکنواخت روی بسترهای آبرفتی با مقطع مرکب (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
107 مدل شبه سه بعدی شبیه سازی جریان در بازه های پیچان رودی رودخانه ها (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
108 مدلسازی آزمایشگاهی توزیعهای دوبعدی سرعت و فشار در جریان همزمان درون و روگذر غیرمستغرق در سدهای پاره سنگی کنترل سیل (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای آب
109 مدیریت بلایای طبیعی ناشی از آب: برآورد دبی دشت سیلابی رودخانه ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب
110 مدیریت رسوب مخزن سد دز با استفاده از مونیتورینگ جریان گل آلود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برقابی
111 مدیریت سیلاب در دشتهای سیلابی با استفاده از مدل ریاضی دوبعدی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت منابع آب
112 مطالعه آزمایشگاهی اثر مانع بر سرعت پیشروی جریان گل آلود در مخازن سدها (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
113 مطالعه آزمایشگاهی اثرات هیدرولیکی صفحات مستغرق بر میزان آبگیری، آبگیرهای جانبی 90 درجه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
114 مطالعه آزمایشگاهی الگوی جریان در اطراف آبگیر جانبی با وجود صفحات مستغرق و آبشکن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
115 مطالعه آزمایشگاهی پروفیل­های غلظت جریان گل آلود با استفاده از تکنیک ABS (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
116 مطالعه آزمایشگاهی تاثیر آستانه، آبشکن و صفحات مستغرق بر کنترل رسوب در آبگیر جانبی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
117 مطالعه آزمایشگاهی تاثیر سازه های کنترل رسوب بر توپوگرافی بستر دراطراف آبگیر جانبی (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
118 مطالعه آزمایشگاهی تاثیر غیر یکنواختی ذرات رسوبی برپروفیل دلتا در مخزن سد (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
119 مطالعه آزمایشگاهی سازه بهینه از نظر کنترل رسوب و آبشستگی در آبگیرهای جانبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
120 مطالعه آزمایشگاهی سرعت پیشروی تاج دلتا در بخش ابتدایی مخازن سدها (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
121 مطالعه عددی تاثیرابعادصفحات مستغرق برالگوی خط تقسیم جریان درآبگیری جانبی ازمسیرمستقیم (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
122 مطالعه عددی تاثیرهمزمان آبشکن و صفحات مستغرق برخط جدایی جریان درآبگیرهای 90درجه (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
123 مطالعه عددی تأثیر آرایش صفحات مستغرق بر الگوی خط تقسیم جریان در آبگیری از مسیر مستقیم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
124 مطالعه عذدی تأثیر استفاده از صفحات مستغرق با آرایش و ابعاد مناسب بر الگوی جریان در آبگیری از مسیر مستقیم (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
125 معرفی توانمندی های نرم افزار سیفا در ارزیابی زیست محیطی اکوسیستم رودخانه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
126 معرفی روش شبیه سازی باشبکه مدارهای معادل الکتریکی و امکان سنجی استفاده ازآن درشبیه سازی انتقال آلاینده ها دررودخانه (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
127 معرفی سازه باندال لایگ گوه ای و مقایسه تغییرات توپوگرافی بستر نسبت به سازه های باندال لایک و آبشکن نفوذ ناپذیر در قوس 180 درجه در شرایط غیر مستغرق (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
128 مقایسه آبشستگی آبشکن L - شکل و تیغه ای و انتخاب آبشکن مناسب (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
129 مقایسه تکنیک های سنجش از دور و سامانه ها ی اطلاعات جغرافیایی درتخمین غلظت رسوبات معلق آب های سطحی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
130 مقایسه ضرایب تخلیه سرریزهای جانبی و نرمال با بار معلق جریان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
131 مقایسه نتایج حاصل از روش های مختلف در طراحی سنگچین حفاظتی با استفاده از یک میکرومدل آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
132 نحوه طراحی وارزیابی مطلوبیت سازه ها و زیستگاه های آبی با تلفیق مدلهای هیدوردینامیکی و زیستگاهی دررودخانه ها (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
133 نقش راه ماهیهای شبه طبیعی در محیط زیست و گردشگری (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
134 هیدرولیک جریان در کانال مرکب با پوشش گیاهی و سیلابدشت های همگرا (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران