دکتر احمد فاخری فرد

دکتر احمد فاخری فرد عضو هیات علمی دانشگاه تبریز، گروه آبیاری دانشکده ی کشاورزی

دکتر احمد فاخری فرد

Dr. Ahmad Fakherifard

عضو هیات علمی دانشگاه تبریز، گروه آبیاری دانشکده ی کشاورزی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتباط ضریب جریان با رطوبت سطحی خاک و سطح تراز ایستابی آب های زیرزمینی (مطالعه موردی: عجب شیر) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 28، شماره: 2
2 ارتباط ضریب رواناب لحظه ای با تراز سطح ایستابی و مکانیسم کاهش جریان در طول رودخانه (مطالعه موردی: حوضه عجب شیر) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 27، شماره: 4
3 ارزیابی تاثیر توام تغییر متغیرهای اقلیمی و کاربری اراضی بر روند تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از مدل SWAT در حوضه آجی چای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 26، شماره: 3
4 ارزیابی روابط کمی خشکسالی های هواشناسی و هیدرولوژیکی با استفاده از رژیم نرمال ماهانه(مطالعه موردی: حوضه صوفی چای) (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 10، شماره: 4
5 ارزیابی عملکرد مدل های سری زمانی خطی ARMA و غیرخطی آستانه TAR در مدل سازی دبی روزانه (مطالعه موردی: رودخانه های حوضه بالادست سد زرینه رود) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 5
6 ارزیابی مدل انتشار نمک دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 4
7 ارزیابی و بهینه سازی پارامترهای معادلات مختلف نفوذ برای حوضه آبخیز لیقوان (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 22، شماره: 6
8 ارزیابی و واسنجی روابط تجربی برآورد تبخیر از سطوح آزاد آب در حوضه دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 5
9 استخراج منحنی فرمان پهنه بندی ریسک سیلاب مطالعه ی موردی: رودخانه ی باراندوزچای ارومیه (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 7، شماره: 22
10 استخراج هیدروگراف واحد ژئومورفولوژیکی برمبنای مخازن خطی آبشاری (مطالعه موردی : حوضه لیقوان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 34، شماره: 2
11 استفاده تلفیقی از مدل AquaCrop و روش توماس- فیرینگ در بررسی عملکرد گندم دیم (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 29، شماره: 3
12 افت بار ناشی از اتصال چهار نوع قطره چکان روی خط آبیاری قطره ای متداول در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 19، شماره: 1
13 Determination of Climate Changes on Streamflow Process in the West of Lake Urmia with Used to Trend and Stationarity Analysis (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی دوره: 1، شماره: 10
14 برآورد آب مجازی شیر تولیدی گاو هولشتاین در استان آذربایجان شرقی تحت کشت آبی عناصر جیره ی غذایی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 31، شماره: 3
15 برآورد هدایت هیدرولیکی و ضریب ذخیره آبخوان دشت شبستر با استفاده از مدل عددی (دریافت مقاله) مجله هیدروژئولوژی دوره: 7، شماره: 1
16 بررسی اثر کاربری اراضی بر پارامترهای مدل مفهومی نش (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 5، شماره: 3
17 بررسی اثر کاربری اراضی در مدل هیدروگراف واحد ژیومورفولوژی مخزن (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 2
18 بررسی ارتباط زمانی رخداد خشکسالی هواشناختی و خشکسالی آب های سطحی ( مطالعه موردی: حوضه بیلوردی-دوزدوزان) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 27، شماره: 2
19 بررسی ایستایی و غیرخطی بودن سری های زمانی جریان روزانه رودخانه بر اساسآزمون های آماری مختلف (مطالعه موردی: رودخانه های حوضه بالادست سد زرینه رود) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 4
20 بررسی پدیده نفوذ در سامانه آبیاری دوار مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 28، شماره: 3
21 بررسی پلان قوسی و تنوع در شاخص سینوسی رودخانه کلیبر چای (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 22، شماره: 64
22 بررسی تاثیر نوبتی بارش های پاییز و زمستان بر عملکرد سالانه دیم با استفاده از شاخص زمان – بارش (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 1
23 بررسی غیرخطی بودن فرآیند جریان رودخانه با استفاده از آزمون BDS (مطالعه موردی: رودخانه شهرچای ارومیه) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 21، شماره: 2
24 بررسی کاربرد آنالیز موجک در پیش بینی دبی رودخانه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 35، شماره: 2
25 برنامه ریزی ژنتیک و کاربرد آن در مدل سازی فرآیند بارش- رواناب (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 20، شماره: 4
26 بسط مدل زمانی و مکانی انتشار نمک در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 28، شماره: 1
27 پاسخ دو رقم خرما به سطوح مختلف آب در آبیاری قطره ای زیرسطحی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 29، شماره: 3
28 پایش بلند مدت خشکسالی های ارومیه با استفاده از شاخص کمبود توام (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 23، شماره: 4
29 پهنه بندی حوضه دریاچه ارومیه از نظر خشکسالی با روش تجزیه به عامل ها (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 5
30 پهنه بندی شرق حوضه دریاچه ارومیه از نظر دیم با معرفی شاخص های ارزیابی دیم (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 27، شماره: 4
31 پهنه بندی شرق دریاچه ارومیه بر مبنای شاخص توزیع زمانی بارش با روش وارد K-Means (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 13، شماره: 2
32 پهنه بندی شمال غرب کشور براساس نسبت بارش بر تبخیر و تعرق با روش های تجزیه به مولفه های اصلی و وارد (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 9، شماره: 4
33 پهنه بندی شمالغرب ایران بر مبنای بارش های روزانه، فواصل زمانی بارش ها و روزهای بارانی باکاربرد روش هایPCA,Ward, K-mean (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 4
34 پهنه بندی منطقه شرق دریاچه ارومیه براساس عملکرد دیم و بارش با روش های Ward،Means K- و PCA (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 42، شماره: 4
35 پیش بینی بارندگی با استفاده مستقیم از نظریه موجک(مطالعه موردی: ایستگاه باران سنجی زرینگل استان گلستان) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 25، شماره: 5
36 پیش بینی جریان روزانه رودخانه با استفاده از مدل هیبرید موجک و شبکه عصبی؛ مطالعه موردی ایستگاه هیدرومتری ونیار در حوضه آبریز آجی چای (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 4، شماره: 2
37 پیش بینی جریان سالانه رودخانه با استفاده از مدل خودهمبسته تجمعی میانگین متحرک و رگرسیون فازی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 19، شماره: 1
38 پیش بینی خشکسالی با استفاده از الگوریتم ژنتیک و مدل ترکیبی شبکه عصبی- موجکی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 23، شماره: 83
39 تاثیر بافت خاک بر دقت روش انعکاس سنجی حوزه زمانی در برآورد رطوبت خاک (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 3، شماره: 3
40 تاثیر توسعه شهرک های گلخانه ای بر تامین نیاز زیست محیطی دریاچه ارومیه با استفاده از مدل SWAT (مطالعه موردی: حوضه آبریز آجی چای) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 33، شماره: 3
41 تاثیر زهکشی سطحی و سطوح مختلف کود نیتروژنه بر درصد روغن، پروتئین و عملکرد کلزا (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 8، شماره: 2
42 تاثیر زهکشی سطحی و سطوح مختلف کود نیتروژنه بردرصد روغن، پروتئین و عملکرد کلزا (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 8، شماره: 2
43 تاثیر طوق در کاهش آبشستگی اطراف آبشکن ها (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 21، شماره: 1
44 تاثیر مقاومت ورودی بر مشخصه های هیدرولیکی جریان در زهکشی زیرزمینی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 20، شماره: 4
45 تحلیل پتانسیل اقلیمی کشت گندم دیم بر اساس شاخص RPI (مطالعه موردی: استان آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 32، شماره: 2
46 تحلیل روند بارش و ارزیابی خشکسالی های هواشناسی ایران با استفاده از روش هربست (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 3
47 تحلیل روند تغییرات تدریجی و سریع عوامل هیدرواقلیمی حوضه آبریز ( مطالعه موردی : حوضه لیقوان چای ) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 29، شماره: 1
48 تحلیل روند تغییرات جریان در ایستگاه های بالادست و پایین دست رودخانه لیقوان (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 11، شماره: 22
49 تحلیل روند تغییرات زمانی جریان رودخانه های استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 35، شماره: 1
50 تحلیل روند تغییرات کیفیت آب زیرزمینی در دشت شبستر - صوفیان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 38، شماره: 1
51 تحلیل روند و ایستایی جریان رودخانه به منظور مدلسازی سریهای زمانی هیدرولوژیکی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 20، شماره: 1
52 تحلیل زمانی تغییرات ارتفاع سطح ایستابی تحت تاثیر بارش و مصرف با استفاده از مدل رگرسیونی و معادله دیفرانسیلی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 40، شماره: 1
53 تحلیل سطوح ایزوکرونال یک حوضه با کاربرد مدل موج پخشیدگی بر مبنای تغییرات شدت بارش (منطقه مورد مطالعه: حوضه کمانج علیا- تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 19، شماره: 2
54 تحلیل فرایند بارش- رواناب به منظور طراحی مخازن جمع آوری آب های سطحی برای توسعه فضای سبز شهری(مطالعه موردی: شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 40، شماره: 2
55 تحلیل مقایسه ای نوسانات سطح ایستابی با استفاده از نرم افزار GMS و مدل های سری‫های زمانی در دشت عجب شیر ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 30، شماره: 2
56 تحلیل منطقه ای خشکسالی هیدرولوژیکی در حوضه آبریز آجی چای با استفاده از شاخص RDI (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 25، شماره: 3
57 تحلیل منطقه ای داده های دبی بیشینه سالانه رودخانه های استان آذربایجان شرقی با استفاده از روش گشتاورهای خطی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 25، شماره: 3
58 تحلیل نقش بارش بر تامین نیاز آبی، میزان عملکرد و تنش رطوبتی گندم و عدس دیم در دشت زنجان (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 14، شماره: 3
59 تحلیل و تفسیر تغییرات مکانی و زمانی برخی متغیرهای کیفی آب زیرزمینی (مطالعه موردی: آبخوان دشت تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 25، شماره: 3
60 تخمین زمانی و مکانی بار معلق رودخانه آجی چای با استفاده از زمین آمار و شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 21، شماره: 4
61 تخمین زمانی و مکانی بار معلق رودخانه آجی چای با استفاده از زمین آمار و شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 22، شماره: 4
62 تخمین نیاز آبیاری با استفاده از توابع توزیع احتمال (مطالعه موردی: گندم پائیزه) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 9، شماره: 5
63 ترکیب بهینه متغیرها برای شبیه سازی رواناب در حوزه آبخیز امامه با استفاده از آزمون گاما (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 23، شماره: 4
64 تعیین ابعاد مناسب طوق مستطیلی در کاهش آبشستگی پایه پل (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 19، شماره: 1
65 تعیین مدل رگرسیونی توزیع زمانی بارش های شدید تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 19، شماره: 2
66 تعیین مناطق مناسب تغذیه مصنوعی آب زیرزمینی دشت تسوج با استفاده از مدل های تصمیم گیری چند معیاره AHP و ANP (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 14، شماره: 3
67 تعیین نواحی همگن توزیع مکانی بار معلق در حوضه آبریزرودخانه آجی چای (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 21، شماره: 2
68 تعیین هدایت هیدرولیکی بر اساس قابلیت انتقال تصحیح شده و تاثیر تراکم چاه ها و مازاد برداشت آب بر آبخوان دشت شبستر (دریافت مقاله) مجله هیدروژئولوژی دوره: 3، شماره: 2
69 تغییر الگوی کشت بهینه با توجه به ریسک و محدودیت های جدید اعمالی شرکت آب منطقه ای استان کردستان (مطالعه موردی مزرعه ۲۰۰ هکتاری در دشت دهگلان) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 23، شماره: 1
70 توسعه شهرک های گلخانه ای و تاثیر آن بر تراز آب زیرزمینی آبخوان های حوضه آبریز آجی چای با استفاده از مدل SWAT (دریافت مقاله) مجله هیدروژئولوژی دوره: 7، شماره: 2
71 توسعه مدل موجک متقاطع - فیلتر کالمن خطوط ایزوکرون برای تحلیل وقایع مرکب بارش- رواناب (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 8، شماره: 1
72 توسعه و ترکیب مدل های زمین آمار و محاسبات نرم در برآورد توزیع مکانی سطح آب زیرزمینی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 6، شماره: 4
73 روندیابی هیدرولیکی سیلاب به روش موج دینامیکو مقایسه با روندیابی هیدرولوژیکی ماسکینگام خطی و غیرخطی (مطالعه موردی : لیقوان چای) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 20، شماره: 3
74 شبیه سازی بارش – رواناب با استفاده از تئوری سیستم گری (مطالعه موردی: حوضه آبریز لیقوان) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 24، شماره: 2
75 شبیه سازی سه بعدی لایه بندی حرارتی و اکسیژن محلول جهت تطبیق سازه سدها با راهبردهای زیست محیطی (مطالعه موردی: سد ابوالعباس) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 38، شماره: 2
76 شبیه سازی مشخصه های سیل رودخانه آجی چای با استفاده از یک ساختار چند متغیره (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 11، شماره: 3
77 شبیه سازی وقایع بارش- رواناب با اعمال دیاگرام های اختلاف فاز و تصحیح مولفه های بارش موثر (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 10، شماره: 20
78 ضرایب مدل های نفوذ فیلیپ، کاستیاکف و کاستیاکف اصلاح شده بر مبنای جرم مخصوص ظاهری و رطوبت اولیه خاک (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 19، شماره: 2
79 کاربرد روش های فراکاوشی در پایش خشکسالی (مطالعه موردی: ایستگاه تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 22، شماره: 3
80 کاربرد روش های موجک متقاطع- فیلتر کالمن وGIUH در مدل سازی وقایع بارش- رواناب (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 3
81 کاربرد مدل مخزن جهت استخراج هیدروگراف های واحد رواناب سریع وآهسته در فرایند بارش- رواناب (مطالعه موردی: حوضه ناورود) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 21، شماره: 3
82 کاربرد و ارزیابی توانایی توابع مفصل در تخمین بارش روزانه در شرق حوضه دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 9، شماره: 4
83 مدل بندی اثرات مصرف و بارش بر نوسانات تراز سطح ایستایی (مطالعه موردی: آبخوان دشت عجب شیر) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 2
84 مدل سازی بارش رواناب با استفاده از اصل ماکزیمم آنتروپی (مطالعه موردی: حوضه کسیلیان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 15، شماره: 58
85 مدل سازی پاسخ سیستم آب زیرزمینی به تغییرات مصرف و رواناب سطحی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 28، شماره: 4
86 مدل سازی تابع توزیع توام چهار بعدی ویژگی های مهم سیل با استفاده از ساختار سی-واین (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 10، شماره: 3
87 مدل سازی جریان حاصل از ذوب برف بر اساس مدل پنمن مونتیث تغییریافته (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 4
88 مدلسازی مشخصات رویدادهای بارش با استفاده از مفصل دی-واین (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 6، شماره: 2
89 مدیریت تلفیقی آبهای سطحی و زیرزمینی به منظور احیای آبخوان ها (منطقه مورد مطالعه: دشت مرند) (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 14، شماره: 4
90 معرفی و کاربرد الگوی تلفیقی پیشنهادی BL-ARCH در پیش بینی دبی روزانه رودخانه مطالعه موردی رودخانه شهرچای ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 2
91 مقایسه مدل های غیرخطی سری زمانی و برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی جریان روزانه رودخانه ها (مطالعه موردی: رودخانه باراندوزچای ارومیه) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 22، شماره: 1
92 مقایسه مدل های مخزنیGUHR ، هیبرید و نش در استخراج هیدروگراف واحد حوضه (مطالعه موردی : حوضه کمانج علیا) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 22، شماره: 4
93 مقایسه مدل های هیبرید و نش برای استخراج هیدروگراف واحد لحظه ای (مطالعه موردی: حوضه آبریز لیقوان) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 21، شماره: 1
94 مقایسه مدلهای خطی و غیرخطی سریزمانی در پیشبینی جریان رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه باراندوزچای ارومیه) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 37، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز کیفی منابع آب زیرزمینی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل IMDPA مطالعه موردی: دشت بم نرماشیر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
2 آنالیز منحنی های شدت-مدت و فراوانی خشکسالی و پیش بینی (بررسی موردی رودخانه شهرچای ارومیه ) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
3 اثر خشکسالی هواشناختی بر منابع آب سطحی حوضه بیلوردی دوزدوزان (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
4 ارائه تعریفی برای زمان تعادل عمق آبشستگی اطراف پایه پل (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
5 ارایه مدل رگرسیونی جهت تحلیل انتشار نمک دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
6 ارزیابی دقت برنامه ریزی ژنتیک و شبکه عصبی مصنوعی درمدلسازی جریان روزانه رودخانه مطالعه موردی: رودخانه باراندوزچای (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
7 ارزیابی سیستم آبیاری سنترپیوت دانشگاه تبریز (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
8 ارزیابی مدل برنامه ریزی بیان ژن در تخمین دبی جریان؛ مطالعه موردی ایستگاه هیدرومتری یالخری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت جامع منابع آب
9 ارزیابی مدل های نروفازی و برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی ارتفاع سطحایستابی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
10 ارزیابی مدل هیدروگراف واحد لحظه ای ژئومورفولوژی نمایی D-GIUH در حوضه آبریز لیقوان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
11 استفاده از سری های زمانی، روش توماس- فیرینگ و ماتالاس در پیش بینی جریان رودخانه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
12 استفاده از مدل رگرسیون ارائه شده برای پیش بینی ارتفاع سطح ایستابی (مطالعه ی موردی: آبخوان دشت عجب شیر) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
13 استفاده از معادله دیفرانسیلی برای تحلیل نوسانات تراز سطح ایستابی و مقایسه با برنامه ریزی بیان ژن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت آب با رویکرد مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی
14 برآورد آب مجازی گندم در استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
15 برآورد تابش خورشیدی ماهانه در تبخیر و تعرق با تأکید بر مدیریت تقاضای آب (مطالعه موردی : منطقه زنجان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران
16 برآورد رواناب حوضهبر اساس خصوصیات ژئومورفولوژی حوضه (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
17 بررسی آبشستگی موضعی در آبشکنهای کوتاه (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
18 بررسی اثرات تغییر اقلیم برجریانات ورودی به دریاچه ارومیه با استفاده از مدل ریز مقیاس SDSM (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
19 بررسی ارتباط امواج حاصل از تجزیه جریان روزانه ایستگاه ونیار از طریق موجک و میانگین متحرک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
20 بررسی ارتباط بین سطح تراز آب زیرزمینی، میزان برداشت و قابلیت انتقال آبخوان دشت شبستر (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
21 بررسی بهره وری آب در اراضی کشاورزی شرق استان کردستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
22 بررسی تغییرات درونسالی و رفتار مکانی پارامترهای اقلیمی برف و باران در مقیاس های زمانی مختلف در حوضه دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
23 بررسی تغییرات کیفیت آب برخی از رودخانه های استان اردبیل و نمایش آن در محیط GIS (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
24 بررسی تغییرات مکانی و زمانی تراز آب زیرزمینی (مطالعه موردی: آبخوان دشت تبریز) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تاثیر پسروی دریاچه ارومیه بر منابع خاک و آب
25 بررسی تغییرات مکانی و زمانی شوری آب زیرزمینی و ارتباط آن با تغییرات تراز (مطالعه موردی: آبخوان دشت تبریز) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
26 بررسی تغییرات مکانی و زمانی شوری آب زیرزمینی و ارتباط ان با تغییرات تراز (مطالعه موردی: آبخوان دشت تبریز) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تاثیر پسروی دریاچه ارومیه بر منابع خاک و آب
27 بررسی خشکسالی استان آذربایجان شرقی با استفاده از شاخص SPI (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
28 بررسی داده های هواشناسی ایستگاه های نزدیک و دور به مناطق مرطوب در برآورد تبخیر و تعرق مرجع روزانه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
29 بررسی رابطه بین کیفیت آب با رسوب مواد معلق در حوزه کشاورزی رودخانه صوفی چای (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
30 بررسی رطوبت خاک و تنش آبی وارده به گندم دیم و سطح استحصال آب در دشت زنجان (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
31 بررسی روند بارش ایران با تکیه بر مشخصه های خشکسالی متئورولوژیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب
32 بررسی روند تغییرات کیفیت آب رودخانه های جاری دشت مغان اردبیل بر مبنای روش طبقه بندی ویلکوکس (دریافت مقاله) همایش ملی آب با رویکرد آب پاک
33 بررسی روند تغییرات متغیرهای هیدرولوژیکی و تراز سطح ایستابی دشت عجب شیر (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب
34 بررسی روند تغییرات متقابل پوشش گیاهی و پارامترهای هیدروگراف واحد در حوضه آبریز مهرانه رود (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
35 بررسی سه سناریوی مدیریت داده هواشناسی در برآورد تبخیر و تعرق مرجع روزانه مناطق خشک در شرایط کمبود یا نبود متغیرهای هواشناسی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
36 بررسی سه سناریوی های مکانی، مکانی خارج مکانی و خارج مکانی مدیریت داده هواشناسی در مدیریت منابع آب در مناطق خیلی خشک (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
37 بررسی عوامل مؤثر تبخیر و تعرق گیاه مرجع با استفاده از تحلیل عاملی (مطالعه موردی استان آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
38 بررسی متغیرهای هواشناسی ایستگاه های نزدیک و دور (خشک، نیمه خشک و نیمه مرطوب) در برآورد تبخیر و تعرق مرجع روزانه در مناطق نیمه خشک (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
39 بررسی مدل های شبکه بیزین و شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی ارتفاع سطح ایستابی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
40 بررسی مشخصه های دوره خشکی حوضه آبریز دریاچه ارومیه به روش شاخص بارش استاندارد SPI (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
41 بررسی معادلات تلفات بادبردگی و تبخیر در سیستم آبیاری سنترپیوت (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
42 بررسی میزان آب مصرفی واقعی، تبخیر و تعرق استاندارد و درصد تنش ناشی از محدودیت آب در مزارع یونجه (دریافت مقاله) هشتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
43 بررسی نقش بارش بر تامین نیاز آبی، عملکرد و میزان تنش رطوبتی محصولات غالب دیم دشت زنجان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
44 برنامه ریزی تخصیص بهینه منابع آب با استفاده از مدل VENSIM ) مطالعه موردی : سد علویان (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
45 بکارگیری دو مدل شبکه بیزین و برنامه ریزی ژنتیک در تخمین جریان رودخانه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
46 بنتوز و نقش آن در پایش کیفی پساب های صنعتی و کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
47 بهسازی آب رودخانه ارس و کاربرد گیاه پالایی جهت حذف پساب صنعتی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
48 پایش بلند مدت خشکسالی شهرستان رشت با استفاده از شاخص استاندارد بارش (دریافت مقاله) همایش منطقه ای بحران آب و خشکسالی
49 پایش خشکسالی هیدرولوژیکی با استفاده از تئوری ران (مطالعه موردی حوضه آجی چان آذربایجان‌شرقی) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
50 پش بینی جریان روزانه ایستگاه ونیار با استفاده از مدل هیبرید موجک و شبکه عصبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران
51 پهنه بندی حوضه دریاچه ارومیه از نظر خشکسالی با استفاده از روش تجزیه به عاملها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
52 پهنه بندی شمالغرب ایران بر مبنای بارش های روزانه با استفاده از تجزیه به مؤلفه های اصلیPCA) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران
53 پهنهبندی حوضه شرق دریاچه ارومیه از نظر عملکرد دیم با مدلسازی روشهای رگرسیون خطی و ماشین بردار پشتیبان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پیامدهای جغرافیایی و اثرات زیست محیطی شرایط دریاچه ارومیه
54 پهنهبندی خشکسالی هواشناسی کشور با توجه به شاخص هربست با استفاده از روش های کریجینگ و IDW (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
55 پیش بینی ارتفاع سطح ایستابی با استفاده از سری های زمانی و مدل رگرسیونی پیشنهادی مطالعه ی موردی: آبخوان دشت عجب شیر (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
56 پیش بینی بارش ایستگاه باران سنجی نهاوند با استفاده از روش هیبریدی موجک –ساریما-شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
57 پیش بینی بارش ماهانه با استفاده از مدل هیبرید موجک- ماشین بردار پشتیبان و مقایسه با شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
58 پیش بینی جریان رودخانه با استفاده از مدلهای غیرخطی سری زمانی (مطالعه موردی: رودخانه باراندوزچای ارومیه) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
59 پیش بینی سیگنال بارش های ماهانه با استفاده از تئوری موجک ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
60 پیش بینی میزان جریان به مخزن سد با استفاده از روش ماتریس احتمالاتی مطالعه موردی: سد قشلاق در استان کردستان ایران 1352-1391 (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
61 تاثیرپذیری نفوذ تجمعی از جویچه از برخی مشخصه های خاک و آب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
62 تأثیر انسداد چاه های غیرمجاز بر تعادل بخشی و تراز سطح ایستابی آبخوان شبستر (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
63 تحلیل تغییرات درون سالی و رفتار مکانی پارامترهای ساعات آفتابی و سرعت باد در حوضه دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
64 تحلیل سطح ماندگاری برف و تخمین درصدریزش باران و برف مطالعه موردی: حوضه های لیقوان و صوفی چای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
65 تحلیل شدت، مدت و استخراج شاخص خشکسالی های ایستگاه تبریز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
66 تحلیل مکانی - زمانی بارش در استان آذربایجانشرقی با استفاده از روندهای بارش (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
67 تحلیل میزان بارش در تأمین رطوبت خاک و تنش آبی وارده به گندم دیم در دشت زنجان (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
68 تحلیل هیدرولوژیکی رخداد سیلاب مخرب در حوضه آبریز چنار (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
69 تعیین جریان پایه رودخانه لیقوان به منظور ارزیابی جریان زیست محیطی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
70 تعیین ضریب ذخیره آبخوان دشت شبستر با استفاده از مدلسازی آب زیرزمینی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
71 تعیین مدل توزیع زمانی بارشهای شدید تبریز به روش میانگین گیری ترسیمی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
72 تعیین میزان واقعی آب مصرفی، درصد تامین نیاز آبی و تنش در باغات دشت تبریز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
73 توسعه زمانی آبشستگی در آبشکن های کوتاه (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
74 خوشه بندی همگن بیلان انرژی تبخیر و تعرق با استفاده از روش Complete Linkage (مطالعه موردی استان آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
75 روابط رگرسیونی بین عناصر شیمیایی موجود در آب و هدایت الکتریکی؛ مطالعه موردی رودخانه قره سو در استان اردبیل (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
76 شبیه سازی جریان رودخانه صوفی چای مراغه با استفاده از رگرسیون چندمتغیره و مدل SRM (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی مدل سازی و فناوری های جدید در مدیریت آب
77 شبیه سازی رواناب حاصل از ذوب برف در رودخانه لیقوان چای (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
78 شبیه سازی هیدروگراف واحد با استفاده از یک توزیع گامای خاص و ارزیابی آن در حوضه آبریز لیقوان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
79 عملکرد ضخامت طوق در آبشستگی پایه پل طوقدار (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
80 کاربرد برنامه ریزی ژنتیک در پیشبینی جریان روزانه رودخانه مطالعه موردی: رودخانه باراندوزچای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
81 کاربرد سری های زمانی در پیش بینی خشکسالی هواشناسی و مدیریت منابع آب (مطالعه موردی: حوضه صوفی چای) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
82 کاربرد مدل مفهومی مخزنی در سیستم زهکشی مزارع (مطالعه موردی: مزارع حوضه کمانج علیا ) (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
83 محاسبه آب مجازی درتولید یک کیلوگوشت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
84 مدل بندی ارتفاع سطح ایستابی با بهره گیری از شبکه های بیزین و مقایسه با سری های زمانی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
85 مدل بندی جریان رودخانه با استفاده از دو روش نروفازی ANFIS و شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت آب با رویکرد مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی
86 مدلبندی ارتفاع سطح ایستابی با تاثیرپذیری از دو عامل مصرف و بارش (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
87 مدلسازی دبی جریان رودخانه با استفاده از مدلهای خطی سری زمانی مطالعه موردی: رودخانه باراندوزچای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
88 مطالعه و بررسی خشکسالی در حوضه صوفی چای به روش هربست (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
89 مقایسه ی روش های مختلف مدل های ریاضی در تخمین جریان رودخانه و انتخاب مدل برتر (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین