دکتر حسین بجانی

دکتر حسین بجانی مدیر مسئول فصلنامه مطالعات تاریخ انتظامی- دکترای مدیریت و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی

دکتر حسین بجانی

Dr. Hossein Bejani

مدیر مسئول فصلنامه مطالعات تاریخ انتظامی- دکترای مدیریت و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی عوامل موثر بر آماده سازی کارکنان در شرف بازنشستگی ناجا (دریافت مقاله) فصلنامه علمی منابع انسانی ناجا دوره: 11، شماره: 62
2 آسیب شناسی نظام جبران خدمات در ناجا (مورد مطالعه: معاونت نیروی انسانی ناجا) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی منابع انسانی ناجا دوره: 10، شماره: 56
3 اثربخشی آموزش مدیریت حافظه هیجانی بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 18، شماره: 4
4 ارزیابی اثربخشی آموزش های رشته فرماندهی و مدیریت انتظامی دانشگاه علوم انتظامی امین (موردمطالعه: دانش آموختگان دوره ۲۷ دانشکده فرماندهی و ستاد) (دریافت مقاله) فصلنامه نظارت و بازرسی دوره: 1402، شماره: 64
5 استانداردسازی و هنجاریابی پرسشنامه نگرانی های سلامت (HCQ-54) برای دانشجویان ایرانی دوره های کارشناسی دانشگاه های دولتی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 2، شماره: 8
6 بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر سکوت سازمانی (موردمطالعه: معاونت نیروی انسانی ناجا) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی منابع انسانی ناجا دوره: 9، شماره: 51
7 بررسی تطبیقی میزان مسئولیت پذیری دانشجویان مصوب و فراگیر دانشگاه علوم انتظامی و عوامل موثر بر آن (دریافت مقاله) فصلنامه علمی منابع انسانی ناجا دوره: 2، شماره: 24
8 بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان ناجا (مورد مطالعه؛ معاونت نیروی انسانی ناجا ) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی منابع انسانی ناجا دوره: 8، شماره: 48
9 بررسی مقایسه ای استرس ادراک شده، احساس تنهایی، نگرانی و دل زدگی زناشویی در همسران جانباز و همسران افراد عادی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نظامی دوره: 13، شماره: 50
10 بررسی میزان کارایی نسبی عملکرد بازرسی ف. ا. استانها (دریافت مقاله) فصلنامه نظارت و بازرسی دوره: 1396، شماره: 42
11 بررسی نقش مولفه های کیفیت زندگی کاری در ارتقاء عملکرد کارکنان ناجا (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی منابع انسانی ناجا دوره: 3، شماره: 30
12 بررسی و سنجش چسبندگی شغلی در بین کارکنان معاونت نیروی انسانی ناجا (دریافت مقاله) فصلنامه علمی منابع انسانی ناجا دوره: 16، شماره: 67
13 تعیین میزان اثربخشی اجرای دور ههای همتاپروری ناجا (دریافت مقاله) فصلنامه نظارت و بازرسی دوره: 1398، شماره: 49
14 سنجش اثربخشی عملکرد کلانتریها و پاسگاههای انتظامی با تاکید بر رضایت اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه نظارت و بازرسی دوره: 1400، شماره: 56
15 طراحی الگوی انضباطی فرماندهان در ارتقای سطح انضباط سازمان ناجا (دریافت مقاله) فصلنامه علمی منابع انسانی ناجا دوره: 6، شماره: 40
16 عوامل سازنده مدلهای پلیسی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی منابع انسانی ناجا دوره: 2، شماره: 26
17 فراتحلیل پژوهش های مرتبط با عوامل موثر بر عملکرد کارکنان نیروی انتظامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 14، شماره: 4
18 فراتحلیل مطالعات مرتبط با رابطه انگیزش و تعهد سازمانی با عملکرد کارکنان ناجا (دریافت مقاله) فصلنامه علمی منابع انسانی ناجا دوره: 9، شماره: 54
19 مدیریت راهبردی ساختارهای تیمی در سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه علمی منابع انسانی ناجا دوره: 4، شماره: 32
20 معنویت در محیط کار (دریافت مقاله) فصلنامه علمی منابع انسانی ناجا دوره: 2، شماره: 24
21 نقش برنامه ریزی مسیر شغلی در موفقیت سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه علمی منابع انسانی ناجا دوره: 3، شماره: 28
22 نقش عوامل کاهش انگیزش بر ناهنجاریهای رفتاری کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه نظارت و بازرسی دوره: 1397، شماره: 43
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 فرهنگ کارآفرینی در سازمانهای دولتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور
2 نقش رهبری کوانتومی و آینده نگری نظام آموزشی در یادگیری دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد با رویکرد نگاهی به آینده