دکتر اسماعیل شیعه

دکتر اسماعیل شیعه استاد دانشگاه علم و صنعت

دکتر اسماعیل شیعه

Dr. Esmaiel Shieh

استاد دانشگاه علم و صنعت

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه الگویی برای مکان یابی ساختمان های بلند مرتبه با تاکید بر پایداری محیط زیستبه روش FTOPSIS نمونه موردی: محدوده ۳ شهرداری قزوین (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 7، شماره: 29
2 ارتقای اصول مرتبط با نظام کنترل ساخت وساز بر مبنای رویکرد پایداری و حقوق شهروندی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 18، شماره: 65
3 ارزیابی رویکرد شهر بوم مبنا براساس توسعه پایدار به روش تحلیل ارزیابی یکپارچه محیطی (IEA) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 16، شماره: 74
4 ارزیابی عوامل مؤثر در ایمنی فضاهای تفریحی برای کودکان مطالعه موردی: محله نیاوران تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 23، شماره: 90
5 ارزیابی مؤلفه‌های مؤثر بر ایجاد فضاهای چندعملکردی اجتماع‌پذیر در حوزه‌های شهری با رویکرد محلی- جهانی (مورد پژوهی: منطقه 22 شهرداری تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 11، شماره: 2
6 ارزیابی میزان خطرپذیری ایستگاه های مترو شهر تهران هنگام وقوع زمین لرزه با رویکرد کاهش آسیب پذیری کالبدی از طریق مدیریت هوشمند شهری(مطالعه موردی ایستگاه های تجریش،دروازه شمیران و نواب) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 11، شماره: 19
7 الگوی رابطه ای مدیریت مکان- جرم به عنوان رهیافتی روش شناختی در جرایم شهری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 22، شماره: 4
8 بررسی آسیب پذیری شبکه های ارتباطی شهرها در مقابل زلزله با استفاده از روش IHWP و GIS (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 7، شماره: 13
9 بررسی ارتباط شهر یادگیرنده و سطح مشارکت شهروندان در شهر قزوین (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 9، شماره: 2
10 بررسی جایگاه حقوقی حق به شهر در مصوبه های شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با تاکید بر روش شناسی طرح های توسعه شهری (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و برنامه ریزی شهری دوره: 4، شماره: 4
11 بررسی رابطه کیفیت زندگی با پراکندگی و فشردگی شهری در محلههای شهر خرمدره (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 14، شماره: 4
12 بررسی زیرساختهای موثر در مکانیابی حوزه مناسب بوم گردشگری شهر لواسان کوچک (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 10، شماره: 381
13 بررسی عوامل تاثیرگذار ناشی از نقش حقوق شهروندی بر افزایش مطلوبیت زندگی شهروندان (موردمطالعه: شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 11، شماره: 42
14 بررسی میزان مناسب بودن فضای شهری برای حضور افراد کم توان و ناتوان (نمونه مطالعاتی: خیابان انقلاب اسلامی تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و برنامه ریزی شهری دوره: 2، شماره: 3
15 بررسی نقش کاربری زمین بر زمینه های بروز تخریب گرایی در فضاهای عمومی شهری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 8، شماره: 31
16 برنامه ریزی طراحی محور به عنوان رویکردی نوین در شهرسازی (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 12، شماره: 35
17 برنامه ریزی فضایی راهبردی (رویکردی کارا در نظام برنامه ریزی شهری) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 2، شماره: 1
18 برنامه‌ریزی کاربری زمین در مواجهه با زلزله در بافت‌های فرسودۀ شهری (مطالعۀ موردی: محلۀ عبدل‌آباد شهر تهران) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 51، شماره: 2
19 بوم گردشگری و تاثیر آن در توسعه منطقه ای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 4، شماره: 13
20 پیاده سازی الگوریتم های فازی مبتنی بر GIS در الگوهای نوین برنامه ریزی برای تهیه برنامه گسترش کالبدی مناسب شهرهای میانه جمعیتی ایران: نمونه موردی شهر خرم دره (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 1، شماره: 1
21 تبیین رویکرد برنامه ریزی کاربری زمین شهری در شهر هوشمند با استفاده از روش پرامتی (مطالعه موردی: منطقه 22 شهرداری شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه شهر ایمن دوره: 2، شماره: 6
22 تبیین شاخص های جانمایی پیاده راه های شهری بر اساس اهداف توسعه پایدار اجتماعی با استفاده از روش ANP (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهر رشت) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 9، شماره: 22
23 تبیین معیارهای کلیدی فرآیند شکل گیری کیفیت فضایی یکپارچه در فضاهای عمومی شهری (مطالعه موردی: منطقه پنج شهرداری تهران) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 16، شماره: 1
24 تبیین نحوه ی اثر نیروهای موثر بر دگرگونی شهر کرج با تاکید بر دوره ی زمانی ۱۳۳۵-۱۳۹۰ (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 25، شماره: 2
25 تحلیل چگونگی سالم سازی فضاهای عمومی شهری برای کاهش تمایلات تخریب گرایانه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 24، شماره: 11
26 تحلیل عوامل کلیدی موثر بر پایداری معیشتی با استفاده از رویکرد آینده نگاری (مطالعه موردی: شهرستان مانه و سملقان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فضا و مکان در شهر دوره: 1402، شماره: 27
27 تحلیل محتوای جرایم مکان محور شهر تهران در بازه زمانی ۱۳۹۰-۱۳۹۸ خورشیدی، مطالعه موردی: محله های نارمک، نازی آباد و پونک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 9، شماره: 35
28 تحلیل موقعیت مکانی مخاطرات ادراکی تخریب گرایی در فضاهای عمومی شهر (مطالعه موردی: محله برج قربان شهر همدان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 8، شماره: 31
29 تحلیل نقش مفهوم جامعه پذیری شهری در فضای همگانی شهر بر مبنای جایگاه کرامت انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 23، شماره: 68
30 تدوین الگوی مدیریت یکپارچه حوزه مادر شهری با تاکید بر حکمروایی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای دوره: 6، شماره: 16
31 تدوین چارچوب نظری منظر شهری به کمک نظریه تولید فضا و نیروهای مؤثر بر منظر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 6، شماره: 24
32 توسعه چارچوبی از سیستم شاخصی برای اندازه گیری کیفیت محیطی شهری :نمونه موردی تهران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 7، شماره: 3
33 رویکرد شهروندی فضایی؛ چهارچوبی برای مشارکت شهروندان در فرآیندهای برنامه ریزی شهری (دریافت مقاله) فصلنامه کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی دوره: 8، شماره: 3
34 سنجش تاثیر کیفیت فیزیکی-کالبدی محیط شهری بر ارتقای حقوق شهروندی در کلان شهر شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 12، شماره: 47
35 سنجش رضایت از کیفیت زندگی شهری در محله های شهر کرج (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 14، شماره: 55
36 سنجش عملکرد فضاهای پشتیبان شبکه پیاده راهی در بافت مرکزی شهرکرد (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 8، شماره: 4
37 سنجش کیفیت های محیطی در دروازه شهر و اولویت بندی آنها با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 10، شماره: 17
38 سنجش و ارتقای کیفیت نمایانگرهای کارکردی و اجتماعی دروازه های ورودی و خروجی شهر در راستای توسعه گردشگری (مطالعه موردی: شهر بانه) (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 4، شماره: 3
39 سنجش وضعیت بافت مرکزی شهرهای کوچک برای ایجاد پیاده راه (نمونه مطالعاتی: شهر خوانسار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 2، شماره: 6
40 شهرخوب، برنامه خوب نقدی براهداف طرح جامع جدید تهران (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 2، شماره: 6
41 طراحی و روانسنجی "مقیاس پایداری اجتماعی در محله ی شهری" در شهر زنجان (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 12، شماره: 2
42 طراحی و روانسنجی «مقیاس حس مکان در محله ی شهری» در شهر زنجان (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 12، شماره: 3
43 عوامل موثر در مکان یابی ساختمان های بلندمرتبه با تاکید بر پایداری محیط زیست (مطالعه موردی: شهر قزوین) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 50، شماره: 4
44 فرایند شکل گیری و گسترش سکونتگاه های غیررسمی نمونه موردی - محله سهرابیه کرج (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 30، شماره: 133
45 لزوم تحول مدیریت شهری در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 1، شماره: 1
46 مدل پارادایمی ‎مدیریت ‎نواحی مادرشهری با استفاده از نظریه تئوری زمینه ای نمونه موردی: ناحیه ی مادرشهری مشهد (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی دوره: 10، شماره: 1
47 مدیریت تاب آوری محله در مواجهه با زلزله در بافت های فرسوده شهری به روش FAHP (نمونه موردی: محله عبدل آباد شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 8، شماره: 30
48 مطالعه سرزندگی شهری براساس نظریه جیکوبز و تطبیق آن با حوزه ۶ شهرداری شیراز (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 14، شماره: 55
49 مکانیابی موقعیت پردازه های محرک توسعه در بافت های ناکارآمد شهری (مورد پژوهی: ناحیه 2 منطقه 18 شهرداری تهران) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 17، شماره: 84
50 نقش مدیریت هوشمند در برنامه ریزی کالبدی شهر برای کاهش آثار زمین لرزه (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 13، شماره: 2
51 واکاوی نگرش متخصصان د ر کیفیت فضایی یکپارچه د ر فضاهای عمومی روستایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 13، شماره: 1
52 واکاوی و ارزیابی نقش نهاد قدرت در سازمان یابی فضایی در مجموعه شهری مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای دوره: 5، شماره: 14
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی تاثیر استفاده از شاخص های توسعه پایدار در مدیریت بحران شهرهادرمرحله بازسازی پس از زلزله در ایران نمونه موردی:شهرستان رودبار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
2 ارزیابی محیط های شهری،شهرهای میانه اندام براساس معیارهای شهرسال ( نمونه موردی شهرسقز ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
3 ارزیابی میزان موفقیت شهرها در بازسازی پس از زلزله در ایران بر اساس اصول توسعه پایدار (نمونه موردی:شهرستان رودبار) (دریافت مقاله) همایش ملی نظریه های نوین در معماری و شهرسازی
4 اعتدال بخشی به سازمان فضایی شهری و منطقه ای در ایران به منظور کاهش تأثیرات بحران‌های طبیعی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران های طبیعی
5 الگویی برای دستیابی به توسعه یکپارچه منطقه ای استان همدان با تاکید بر رقابت پذیری منطقه ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
6 بازآفرینی پایداری در سیطره محله های سنتی ایرانی با رویکرد دهکده شهری (نمونه موردی محله سنتی قبه سبز کرمان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملّی معماری و شهرسازی «پایداری و تاب آوری از آرمان تا واقعیت»
7 بررسی آسیب پذیری شهرها در برابر زلزله با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی معکوس(IHWP) و GIS مطالعه موردی منطقه 6 شهرداری تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
8 بررسی ارتباط موثربین رضایتمندی سکونتی وکیفیت زندگی دربافت فرسوده شهرگرگان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
9 بررسی اقدامات انجام شده در چند شهر پایدار و سبز جهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
10 بررسی تاثیر استفاده از الگوها و شاخص های توسعه پایدار در موفقیت شهرها دربازسازی پس از زلزله در ایران نمونه موردی:شهرستان رودبار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در معماری و شهرسازی ایران
11 بررسی تاثیر الگوهای استقرار شهرک های صنعتی در توسعه پایدار منطقه ای نمونه موردی شهرک صنعتی طوس مشهد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
12 بررسی تاثیر الگوهای استقرار شهرک های صنعتی در توسعه پایدار منطقه ای نمونه موردی شهرک صنعتی طوس مشهد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
13 بررسی تاثیر مشارکت مردمی در نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده منطقه 14 شهرداری تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری
14 بررسی تامین منابع درآمدی شهرداری نظرآباد بر اساس توسعه ی شهری پایدار (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
15 بررسی جایگاه محیط زیست در برنامه ریزی شهری نوین جهان (دریافت مقاله) اولین همایش علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار
16 بررسی حس تعلق به فضاهای سبز شهری با تاکید بر معیارهای یک شهر سالم و برنامه ریزی برای مناسب سازی آن (مورد مطالعه پارک رز و مطهری منطقه 1 شهرداری قزوین) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی انسان گرا
17 بررسی ساختار درآمدى شهردارى هاى ایران (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
18 بررسی شاخص های شهر سالم در فضاهای سبز فراغتی و برنامه ریزی برای بهبود آن (مورد مطالعه پارک رز و مطهری منطقه 1 شهرداری قزوین) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی انسان گرا
19 بررسی عوامل موثر بر یادسازی شهری- نمونه مطالعه بافت مرکزی شهر قزوین (دریافت مقاله) همایش ملی نظریه های نوین در معماری و شهرسازی
20 بررسی موانع و محدودیت های توسعه شهری پایدار در بافت های فرسوده ( نمونه موردی: محله شیوا در تهران) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
21 بررسی میزان تأثیرگذاری طرح مسکن مهر بر بازار اقتصادی مسکن در شهر بابل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
22 بررسی نقش عوامل کاربری زمین در کیفیت پایداری اجتماعی شهر(نمونه موردی: شهر محمدیه) (دریافت مقاله) همایش ملی نظریه های نوین در معماری و شهرسازی
23 بررسی نقش مدیریت پایدار در کارآفرینی شهری - مطالعه موردی: ناحیه ۲ از منطقه ۹ شهرداری تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
24 پدافند غیرعامل برای مراکز حساس در مقیاس ناحیه ای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
25 پیوند روستا-شهری و نقش آن در توسعه پایدارمنطقه ای نمونه پژوهی:بخش خمام شهرستان رشت (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
26 تبیین ارتباط تصمیم گیری میان حکومت های محلی و ملی در نظام مدیریت شهری چند سطحی ایران (نمونه مطالعه : شهر نطنز ) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی چشم انداز نطنز در الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در افق ۱۴۰۴
27 تبیین پراکندگی و فشردگی محله های شهر خرمدره (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
28 تحلیل آسیب پذیری کالبدی - فضایی شهر چالوس در بحران ناشی از زلزله به روش AHP (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
29 تعبیه مکانی پناهگاه های شهری با استفاده از نظام اطلاعات جغرافیایی GIS و فن تحلیل سلسله مراتبی مطالعه موردی: شهر سرخرود (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
30 تمهیدات شهرسازی قبل از بروز سوانح طبیعی در شهرهای ایران (دریافت مقاله) اولین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات
31 جایگاه هویت ملی در برنامه های مدیریت شهری ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
32 راهکارهای ارتقا سطح بهداشت محیط در سکونتگاههای غیررسمی شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی، نوآوری و تکنولوژی
33 راهکارهای تامین منابع درآمدی پایدار برای شهرداری های کشور (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
34 رهیافت تابآوری شهری در مواجه با بیابان زایی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان
35 سنجش عوامل موثر بر ترویج پیاده مداری با رویکرد توسعه پایدار با بکارگیری تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی (نمونه موردی: منطقه 3 شهرداری تهران) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
36 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر پدیده پراکندهرویی شهری در شهر خرمدره (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی انسان گرا
37 شهر بوم شناسانه، ایده ای در جهت پایداری زیست محیطی بافت های شهری (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری
38 مدل ارزیابی تاب‌آوری مراکز درمانی در برابر زلزله (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران های طبیعی
39 مدل سازی سند چارچوب برنامه ریزی و طراحی شهری در شهرسازی نمونه مطالعاتی: ورودی شهر بانه از سمت سقز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
40 مسکن مهر؛ نظام شهرسازی یا خانه سازی؟ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
41 مطالعه تطبیقی کیفیت زندگی شهروندان درمحله های شهرخرمدره (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
42 معناشناسی مکان بر پایه نظریات کوین لینچ، آموس راپاپورت و نظریه نشانهشناسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
43 معیار های کیفیت دروازه های شهر و تاثیر آن بر عراحی پایدار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری
44 مقایسه شاخصهای توسعه سکونتگاههای انسانی در بافتهای مرکزی و حاشیه شهر گنبدکاووس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
45 مقایسه کاربری های اراضی اطراف ایستگاه های متروی تهران و توکیو (ایستگاه صادقیه تهران وایکه بوکورو توکیو) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
46 مقایسه نقش عوامل هویت بخش اجتماعی در محله های مسکونی قدیم و جدید ایران (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی معاصر ایران
47 مکانیابی پارکینگهای عمومی در محله خانی آباد منطقه 12 شهرداری تهران با استفاده از GIS و الگوی AHP (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
48 موقعیت شهرهای جدید ایران به نست شهرهای اصلی و بررسی مسائل پایداری آنها (دریافت مقاله) همایش بین المللی شهرهای جدید
49 نقش مشارکت های مردمی در تامین نیازمندی های عمومی و تاسیسات زیربنایی شهر(مطالعه موردی؛ شهر لامرد در استان فارس) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران
50 نگرشی به ورزش از دیدگاه شهر سازی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شهر و ورزش