دکتر جواد اصیلی

دکتر جواد اصیلی دانشیار، دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر جواد اصیلی

Dr. Javad Asili

دانشیار، دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ۵-azacytidine Increases Tanshinone Production in Endophytic Fungi of Salvia abrotanoides (Kar.) Sytsma (دریافت مقاله) مجله سلول و تحقیقات مولکولی دوره: 14، شماره: 2
2 An investigation into the Effect of Alpha Ointment (Fundermol) on Perineal Pain relief Following Episiotomy in Nulliparous Women (دریافت مقاله) مجله مامایی و بهداشت باروری دوره: 6، شماره: 1
3 Antioxidant, cytotoxic and DNA protective properties of Achillea eriophora DC. and Achillea biebersteinii Afan. extracts: A comparative study (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی ابن سینا دوره: 7، شماره: 2
4 Assessment of phenolic profile and antioxidant power of five pistachio (Pistacia vera) cultivars collected from four geographical regions of Iran (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی ابن سینا دوره: 8، شماره: 1
5 Beneficial effects of endophytic fungi inoculation on tanshinones and phenolic compounds of Salvia abrotanoides (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 26، شماره: 4
6 Comparative volatile composition, antioxidant and cytotoxic evaluation of the essential oil of Zhumeria majdae from south of Iran (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 22، شماره: 1
7 Cytotoxic and apoptotic effects of root extract and tanshinones isolated from Perovskia abrotanoides Kar (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 20، شماره: 12
8 Cytotoxic and Apoptotic Effects of Scrophularia Umbrosa Dumort Extract on MCF-7 Breast Cancer and 3T3 Cells (دریافت مقاله) مجله گزارش های بیوشیمی و زیست شناسی مولکولی دوره: 8، شماره: 1
9 Evaluation of anti-oxidant and antimelanogenic effects of the essential oil and extracts of Rosa × damascena in B۱۶F۱۰ murine melanoma cell line (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 26، شماره: 9
10 Evaluation of Total Phenolic Content and Antioxidant Activity in Ten Selected Mahaleb (Prunus mahaleb L.) Genotypes (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم و فنون باغبانی دوره: 2، شماره: 2
11 Hemolytic and Cytotoxic Properties of Saponin Purified from Holothuria leucospilota Sea Cucumber (دریافت مقاله) مجله گزارش های بیوشیمی و زیست شناسی مولکولی دوره: 3، شماره: 1
12 Identification of volatile oil components from aerial parts of Trigonella torbatjamensis Ranjbar by GC-FID and GC-MS (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 17، شماره: 7
13 Neobaicalein, a flavonoid from the Scutellaria litwinowii Bornm. & Sint. ex Bornm. induced apoptosis in human leukemic cell lines (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 26، شماره: 3
14 Oral Administration of Zataria multiflora Extract Decreases IL-۱۷ Expression in Perennial Allergic Rhinitis (دریافت مقاله) مجله گزارش های بیوشیمی و زیست شناسی مولکولی دوره: 6، شماره: 2
15 Preparation and characterization of liposomes containing methanol extract of aerial parts of Platycladus orientalis (L.) Franco (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی ابن سینا دوره: 2، شماره: 1
16 Putative mechanism for apoptosis-inducing properties of crude saponin isolated from sea cucumber (Holothuria leucospilota) as an antioxidant compound (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 18، شماره: 2
17 Solid Lipid Nanoparticles of Platycladus orientalis L. possessing ۵-alpha Reductase Inhibiting Activity for Treating Hair Loss and Hirsutism (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی و محصولات فرعی دوره: 13، شماره: 1
18 Transcriptional Analysis of VEGF-D and TGFβ Genes in MCF۷ Cells Exposed to Saponin Isolated from Holothuria leucospilota (Sea Cucumber) (دریافت مقاله) مجله گزارش های بیوشیمی و زیست شناسی مولکولی دوره: 4، شماره: 1
19 برآورد نیاز درجه - روز رشد مراحل فنولوژیکی چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) بر اساس مقیاسBBCH در نظام‌های زراعی مختلف (نظام رایج و اکولوژیک) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 10، شماره: 2
20 بررسی اثر پماد زردچوبه بر بهبود زخم ناشی از اپی زیاتومی در زنان نخست زا (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 11، شماره: 4
21 بررسی اثر تنش رطوبتی و منابع کودهای شیمیایی و آلی بر عملکرد دانه و ترکیبات فنلی ریشه سرخارگل Echinacea purpurea L. (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 34، شماره: 4
22 بررسی اثر تنش کم آبیاری و منابع کودی بر خصوصیات مورفولوژیکی و ترکیب های فنلی گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 36، شماره: 1
23 بررسی تاثیر پماد آلفا (فاندرمول) بر بهبود زخم اپی زیاتومی در زنان نخست زا (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 20، شماره: 4
24 بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و رهایش نانوامولسیون حاوی کروسین و کاربرد آن در سیستم مدل غذایی (شکلات) (دریافت مقاله) مجله علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 20، شماره: 135
25 بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی و آنتی باکتریایی عصاره های متانولی، دی کلرومتانی و هگزانی اندام هوایی گونه (Cyperus longus) (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دوره: 6، شماره: 1
26 بررسی فعالیت آنتی باکتریایی عصاره های مختلف گیاه آدمک (Biebersteinia multifida DC.) (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دوره: 4، شماره: 5
27 بررسی فیتوشیمیایی ریشه گیاه Scutellaria pinnatifida (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دوره: 4، شماره: 5
28 بهینه سازی اثر امواج فراصوت بر تولید گانودریک اسید در Ganoderma adspersum با روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 30، شماره: 2
29 بهینه سازی کشت درون شیشه ای جنین زیگوتیک گیاه نوروزک(Salvia leriifolia Benth.) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 28، شماره: 3
30 بهینه سازی کشت کالوس برگ گیاه Salvia leriifolia برای تولید اسید های فنولیک (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 2، شماره: 4
31 تاثیر حلال های مختلف بر میزان ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی میوه عناب (Ziziphus jujube Miller) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 31، شماره: 1
32 تاثیر رایحه اسانس پرتقال بر پیشگیری از افسردگی بعد از زایمان: کارآزمایی بالینی تصادفی سازی شده (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 21، شماره: 9
33 شناسایی ترکیب های شیمیایی، بررسی اثرات آنتی اکسیدانی، آنتی باکتریایی و سمیت سلولی اسانس برگ پسته (Pistacia vera L. var. Sarakhs) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 33، شماره: 4
34 مطالعه تاثیر کروناتین بر خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دو رقم زرشک بومی (Berberis crataegina DC. و Berberis integerrima Bge.) در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 32، شماره: 6
35 مطالعه ریزازدیادی گیاه نوروزک (Salvia leriifolia) با استفاده از کشت جوانه انتهایی (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 4، شماره: 14
36 مقایسه تاثیر زیره سبز و مفنامیک اسید بر شدت پسدرد در زنان چندزای زایمان کرده (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 16، شماره: 75
37 مقایسه تاثیر کپسول بابونه و مفنامیک اسید بر خونریزی پس از زایمان در زنان با پس درد (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 19، شماره: 14
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر عصاره های متانولی استخراج شده از گیاه پونه گاوی به روش اولتراسوند بر روی پایداری روغن سویا (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
2 ارزیابی پایداری میکروکپسول کروسین زعفران در سیستم مدل غذایی (آبنبات) (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
3 ارزیابی پایداری نانولیپوزوم امگا ۳ در سیستم مدل غذایی (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
4 ارزیابی ترکیبات فنولی و آنتی اکسیدانی عصاره های متانولی، هگزانی و آبی میوه به Cydonia oblonga (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
5 ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی، ضد سل و سمیت سلولی ده عصاره گیاهی استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی، کارآفرینی و تجاری سازی
6 Evaluation of the stability of Saffron Crocin Nano capsulation and its effect on Alzheimer's disease (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای در نانو فناوری
7 Safranal protects against beta-amyloid peptide-induced cell toxicity in PC12 cells via MAPK and PI3 K pathways (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش سراسری سم شناسی ایران
8 بررسی اثرات فارماکولوژیکی گیاه دارویی چای ترش از دیدگاه طب سنتی (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی
9 بررسی تاثیر پماد آلفا (فاندرمول) بر بهبود زخم اپیزیاتومی در زنان نخست زا (دریافت مقاله) همایش ملی دانشجویی گیاهان دارویی و طب مکمل
10 بررسی فعالیت ضدباکتریایی عصاره متانولی گونه ای خانواده Cyperaceae ( Cyperus longus) (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
11 بهینه سازی استخراج ترکیبات فنولیک از گیاه پونه گاوی با استفاده از دستگاه اولتراسوند (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
12 تعیین مقادیر فلاونوئید کل میوه برخی ژنوتیپ های انتخابی محلب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
13 تغییرات فنولوژیک در ترکیب شیمیایی اسانس گیاه مریم گلی مشهدی (Benth. Salvia leriifolia) و خاصیت ضد باکتری آن در برابر میکروب های دهانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی نوآوری و فناوری علوم زیستی، شیمی ایران
14 تولید ترکیبات تانشینونی در کشت ریشه مویین و ریشه نوپدید گیاه برازمبل (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
15 مقایسه اثر آنتی اکسیدانی هیدرولا (آب معطر) و اسانس میوه گیاه رازیانه و ارزیابی کمی و کیفیترکیبات شیمیایی آن با استفاده از GC-MS (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی