دکتر سیدمحمدرضا سیدنورانی

دکتر سیدمحمدرضا سیدنورانی Professor, Economics Department, Allameh Tabataba

دکتر سیدمحمدرضا سیدنورانی

Dr. MohammadReza Seyed Nourani

Professor, Economics Department, Allameh Tabataba'i University

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی بهره وری نسبی بانک های منتخب نظام بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران با رویکرد تحلیل پوششی داده ها (۱۳۹۴-۱۳۹۳) (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 25، شماره: 95
2 ارزیابی روشی شاخصهای فقر و نابرابری با تاکید بر حقوق اقتصادی در اسلام (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 21، شماره: 77
3 الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و اثر آن بر واردات کالاهای واسطهای- سرمایهای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 1، شماره: 3
4 برآورد ارزش حقیقی آب های زیرزمینی در مناطق مختلف ایران؛ مطالعه موردی استانهای تهران، سیستان و بلوچستان و کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 6، شماره: 21
5 بررسی تاثیر تحریم های اقتصادی بر کارایی بانک های ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج دوره: 22، شماره: 83
6 بررسی تجربی اثر علامت دهی متغیر وثیقه در عقود مشارکتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 16، شماره: 63
7 بررسی تطبیقی اثر علامت دهی متغیرهای قراردادهای مالی بدهی و مشارکتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 10، شماره: 20
8 بررسی سفته بازی و حباب قیمت مسکن در مناطق شهری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 14، شماره: 52
9 بررسی عوامل موثر بر سهم هزینه خرید خودرو سواری نو در سبد هزینه ای خانوار شهری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 5، شماره: 17
10 بررسی نقش آموزش درایجادسرمایه اجتماعی درایران 1390-1360 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 5، شماره: 20
11 تاثیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی در اشتغال در کشورهای عضو OECD و کشورهای درحالتوسعه (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین دوره: 13، شماره: 2
12 تکافل، سازوکاری مناسب برای ارایه بیمه های خرد در مناطق روستایی ایران (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان کرمان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 8، شماره: 16
13 رابطه علیت بین سرمایه بانک و سودآوری؛ با تاکید بر جنبه نظارتی ساختار سرمایه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 2، شماره: 6
14 سنجش شاخص های بهره وری بانک های منتخب نظام بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی یران (با تاکید بر کارایی و اثربخشی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 18، شماره: 70
15 عوامل موثر بر انحراف تسهیلات (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 26، شماره: 98
16 مبنای نظری سنجش عدالت اقتصادی در اسلام (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 9، شماره: 17
17 معرفی و محاسبه شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی ازمنظر اسلامی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 23، شماره: 85
18 نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی با تکیه بر تئوری وابستگی و حکمرانی درگروه کشورهای در حال توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 3، شماره: 2
19 نقش نهادها در افزایش تاب آوری اقتصادی با تاکید بر شرکت های دانش بنیان در یک مدل DSGE (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج دوره: 21، شماره: 79
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تاثیر شهرنشینی بر نابرابری درآمد در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد