دکتر احمد بخشایش اردستانی

دکتر احمد بخشایش اردستانی استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران مرکز

دکتر احمد بخشایش اردستانی

Dr. Ahmad Bakhshayesh Ardestani

استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران مرکز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 الگوی اشتغال بانوان در گفتمان انقلاب اسلامی: بررسی و ترسیم هسته های گفتمانی از منظر آیت الله خامنه ای (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 10، شماره: 4
2 الگوی سنجش جامعه پذیری ارزشهای انقلاب اسلامی در ارتقاء ثبات اجتماعی سیاسی (دریافت مقاله) مجله آفاق امنیت دوره: 16، شماره: 61
3 The Position of Good Governance in Iran from the Perspective of Human Development Indicators during the Years ۲۰۰۰-۲۰۱۰ (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم سیاسی دوره: 12، شماره: 2
4 The Role of Good Governance in the Efficient Functioning of the Government Fighting Economic Corruption in the Islamic Republic of Iran (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم سیاسی دوره: 12، شماره: 3
5 بازخوانی سنت در اندیشه اسلامی؛ مقایسه نقد عقل اسلامی محمد ارکون و نقد عقل عربی محمد عابد الجابری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی دوره: 9، شماره: 34
6 بازخوانی سنت و روش شناسی آن در اندیشه های محمد ارکون (دریافت مقاله) پژوهشنامه علوم سیاسی دوره: 11، شماره: 2
7 بازنمایی آزادی در مطبوعات عصر مشروطه مبتنی بر الگوی ون لیوون (دریافت مقاله) فصلنامه علوم سیاسی دوره: 26، شماره: 1
8 بحران های امنیتی اجتماعی و نقش رهبری در مهار آن ها؛ (مطالعه ی موردی وقایع آبان ۱۳۹۸) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بحران و وضعیت های اضطراری دوره: 14، شماره: 3
9 بررسی علل توفیق ایران در تقابل با داعش (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی دوره: 13، شماره: 50
10 بررسی میزان تحقق عدالت اجتماعی در دولت های پس از انقلاب بر اساس اندیشه امام خمینی(ره)(1392-1368) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی دوره: 10، شماره: 40
11 بررسی نقش‌های تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسلامی ونقش آن در الگوی حکمرانی خوب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام دوره: 9، شماره: 3
12 پیشگیری از وقوع بحران های مرزی و جنگ مبتنی بر رویکرد مدیریتی مقام معظم رهبری (بازه زمانی ۱۴۰۱-۱۳۶۸) (دریافت مقاله) مجله مدیریت و پژوهش های دفاعی دوره: 22، شماره: 101
13 تاثیر پرداخت یارانه به احزاب سیاسی درجمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر دوره: 12، شماره: 4
14 تأثیر مجمع تقریب مذاهب‌اسلامی در وحدت و انسجام کشورهای‌اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام دوره: 10، شماره: 2
15 تبیین سیاستهای مقام معظم رهبری درمقابله با بحران های اجتماعی ازمنظرفرا تحلیل(مطالعه موردی: فتنه۸۸) (دریافت مقاله) مجله آفاق امنیت دوره: 16، شماره: 60
16 تحلیل روند جامعه پذیر نمودن ارزشهای انقلاب اسلامی، فرصتها و چالشها؛ با تاکید بر دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی دوره: 13، شماره: 28
17 جایگاه آزادی در فلسفه سیاسی آیزایا برلین (دریافت مقاله) مجله پژوهشهای سیاسی و بین المللی دوره: 13، شماره: 0
18 جایگاه حکمرانی مطلوب در ایران، ترکیه و مصر از منظر شاخص های توسعه انسانی طی سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام دوره: 12، شماره: 2
19 جزایر سه گانه ایرانی و راهبرد جمهوری اسلامی ایران؛ سیاست تهاجمی یا تدافعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی دوره: 11، شماره: 43
20 طراحی مدل ارتقای کارآمدی نمایندگان مجلس شورای اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام دوره: 13، شماره: 2
21 عدالت سیاسی در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر شاخص مشارکت و گزینش سیاسی برابر با تاکید بر آرای نخبگان سیاسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 13، شماره: 48
22 مردم‌سالاری در حکومت امام علی (ع) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه علوی دوره: 4، شماره: 8
23 معرفت شناسی عقل در سیره سیاسی اجتماعی پیامبر اسلام (ص) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی دوره: 5، شماره: 18
24 مقایسه گفتمان هسته ای حسن روحانی و گفتمان انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی علوم سیاسی دوره: 15، شماره: 49
25 نسبت آفند-پدافند در رهنامه نظامی ایران با آرمانگرایی-واقعگرایی در سیاست خارجی (۱۳۶۸-۱۴۰۰) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین المللی دوره: 19، شماره: 4
26 نقش پارلمان در پاسخگو نمودن نظام مردم سالاری دینی برای تحقق حکمرانی صالح در جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 2
27 واگرایی قوم بلوچ و تاثیر آن بر امنیت ملی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 12، شماره: 46
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی مواضع ترکیه در قبال داعش و تاثیر آن بر امنیت ملی این (دریافت مقاله) نهمین همایش مجازی بین المللی تحولات جدید ایران و جهان