دکتر سیدرضا حجازی

دکتر سیدرضا حجازی استاد دانشکده مهندسی صنایع ، دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر سیدرضا حجازی

Dr. Seyed Reza Hejazi

استاد دانشکده مهندسی صنایع ، دانشگاه صنعتی اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Competency-based Typology of Technology Entrepreneurs: A Systematic Review of the Empirical Studies (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 12، شماره: 2
2 A Game-Theoretic Approach to Pricing in a Two-Level Supply Chain Considering Advertising and Servicing (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید دوره: 28، شماره: 2
3 AN EXTENDED FUZZY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS MODEL FOR TIME SERIES FORECASTING (دریافت مقاله) مجله سیستم های فازی دوره: 8، شماره: 3
4 artificial immune system for single machine scheduling and batching in a supply chain scheduling problem (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید دوره: 27، شماره: 2
5 ابعاد و مولفه های اکوسیستم کارآفرینی فناورانه در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 5، شماره: 4
6 ارزیابی مدل شبکه عصبی مصنوعی GMDH در برآورد پراکنش مکانی کنه های خانواده Laelapidae (Acari, Mesostigmata) در منطقه شاهرود استان سمنان (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 49، شماره: 2
7 Bender s Deco mposition for Supply Chain N etwork Redesi gn with Capacity Plann ing and Multi- eriod Pricing (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید دوره: 28، شماره: 4
8 game theoretic approach for pricing decisions in dual channel Supply Chain (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید دوره: 28، شماره: 1
9 optimal pricing and advertising decisions in a three level supply chain with nash stacked berg and cooperative games (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید دوره: 27، شماره: 1
10 Vulnerability Reduction of Technology-Based Business Research in the Last Four Decades: A Bibliometric Analysis (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 16، شماره: 1
11 بررسی تولید آنتروپی در جریان سکون متقارن محوری نانوسیال روی استوانه با شار حرارتی دیواره ثابت (دریافت مقاله) دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی دوره: 39، شماره: 1
12 بررسی رویکردهای استکلبرگ و متمرکز در تبلیغات و قیمتگذاری پویا برای زنجیرهی تامین دوکانالی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 35، شماره: 12
13 بسط مفهوم شایستگی کارآفرینان فناور با رویکردی تفسیری؛ یک پژوهش پدیدارشناسانه (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 11، شماره: 3
14 به کارگیری روشی مبتنی بر گراف برای شناسایی نقاط عطف بهینه سری زمانی مالی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 24، شماره: 1
15 بهینهسازی کلونی مورچگان برای مساله زمانبندی یکپارچه تولید و توزیع در زنجیره تامین: کمینهسازی مجموع وزنی تاخیر کارها و هزینه ارسال (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 8، شماره: 2
16 تاثیر حمایت مدیریت ارشد بر کارآفرینی سازمانی (با نقش میانجی شایستگی متمایز فناورانه، ظرفیت جذب و یادگیری سازمانی ) (شرکت های دانش بنیان حوزه تجهیزات پزشکی) (دریافت مقاله) فصلنامه زیست بوم نوآوری دوره: 1، شماره: 4
17 تعادل بازخوردی نش برای تبلیغات و قیمت گذاری پویا در یک زنجیره ی تامین با کانال های توزیع دوگانه (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 33، شماره: 2
18 تعیین ضریب دبی سرریزهای کناری منقاری با استفاده از اطلاعات آزمایشگاهی و مدل شبکه های عصبی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 27، شماره: 4
19 توزیع پاداش واحدهای سازمانی بر اساس مدل تلفیقی تحلیل پوششی داده ها و کارت امتیازی متوازن: مطالعه موردی شرکت صنایع هواپیماسازی ایران (هسا) (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 25، شماره: 4
20 جایگاه شرکت های زایشی دانشگاهی در توسعه کارآفرینی در دانشگاه ها (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 7، شماره: 27
21 حل برنامه ریزی دو سطحی با SA (دریافت مقاله) فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی دوره: 19، شماره: 2
22 حل برنامه ریزی دو سطحی با SA (دریافت مقاله) دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی دوره: 19، شماره: 2
23 رویکرد نظریه بازی برای هماهنگی سیاست های قیمت گذاری و تبلیغات مشارکتی با در نظر گرفتن هزینه های موجودی در یک زنجیره تامین دو سطحی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 34، شماره: 1
24 شناسایی استراتژی معاملاتی بهینه در بورس اوراق بهادار، با استفاده از برنامه ریزی پویا (دریافت مقاله) فصلنامه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات دوره: 6، شماره: 4
25 شناسایی موانع توسعه کارآفرینی فناورانه منطقه ای (موردمطالعه: شهرستان سرباز) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 11، شماره: 1
26 طراحی مدل فرایندی بقای پلتفرم های فین تک (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی­ های مدیریت رسانه دوره: 2، شماره: 1
27 طراحی یک مدل ریاضی جدید برای مسئله تشکیل سلول پویا برمبنای تعداد و متوسط طول حرکات درون و بین سلولی (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 22، شماره: 2
28 قیمت گذاری در یک زنجیره ی تامین متمرکز دوسطحی شامل یک خرده فروش و دو حمل ونقل کننده با استفاده از رویکرد متمرکز در نظریه ی بازی ها (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 34، شماره: 1
29 کاربرد مدل عصبی- فازی تطبیقی در تخمین ظرفیت آبگذری سرریزهای جانبی منقاری (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 8، شماره: 1
30 کمینه کردن مجموع وزنی تاخیرکارها وهزینه ارسال برای مدل زمانبندی یکپارچه تولید و توزیع درزنجیره تامین (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 27، شماره: 3
31 کمینه کردن مجموع وزنی تعداد کارهای تأخیری با درنظر گرفتن مجموع هزینه های تخصیص موعد تحویل گروهی و هزینه های ارسال (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 26، شماره: 1
32 مروری بر مطالعات دوسو توانی سازمانی و ارتباط آن با عملکرد سازمانی (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 10، شماره: 37
33 مساله یکپارچه پذیرش سفارش و زمان بندی با ماشین های موازی متفاوت در سیستم ساخت بر اساس سفارش (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 26، شماره: 4
34 مسیریابی موجودی باز با در نظر گرفتن کاهش مصرف سوخت روش حل: الگوریتم تکاملی تفاضلی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 33، شماره: 2
35 مهندسی مجدد فرآیند تجاری سازی در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه صنعت و دانشگاه دوره: 2، شماره: 5
36 نقش آموزش در موفقیت کارآفرینی دانشگاه در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش در علوم انسانی دوره: 1، شماره: 1
37 نقش عوامل فردی در موفقیت نوآوری های صنعت دفاعی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 7، شماره: 4
38 نقش و تاثیر عوامل سازمانی موثر بر موفقیت نوآوری در صنعت دفاعی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری دوره: 1، شماره: 1
39 هماهنگ کردن سفارشها در زنجیره تامین سه سطحی با به کارگیری مکانیزم تنظیم قیمت (دریافت مقاله) فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی دوره: 27، شماره: 2
40 هماهنگ کردن سفارشها در زنجیره تامین سه سطحی با به کارگیری مکانیزم تنظیم قیمت (دریافت مقاله) دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی دوره: 27، شماره: 2
41 یک FPTAS برای کمینه کردن مجموع وزنی تعداد کارهای تاخیری با در نظر گرفتن مجموع هزینه های تخصیص موعد تحویل گروهی ، تخصیص منابع و برنامه ریزی توزیع در زنجیره تامین (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 24، شماره: 2
42 یک رویکرد نظریهی بازی برای قیمتگذاری و تعیین میزان مصرف انرژی محصولات در یک زنجیرهیتامین با مشتریان حساس به مسائل زیستمحیطی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 35، شماره: 22
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه الگوریتم ترکیبی مورچگان وژنتیک برای حل مسئله فروشنده دوره گرد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
2 ارائه چارچوب مفهومی بهره وری دفاتر انتقال فناوری دانشگاهی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری
3 ارائه چارچوبی مفهومی برای ارتقاء توان رقابتی شرکت های دانش بنیان با بکارگیری مدل نوآوری باز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
4 ارائه چارچوبی مفهومی برای توسعه کارآفرینی فناورانه در ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری
5 ارائه چهارچوب مفهومی انتقال فناوری و تجاری سازی دانش و نواوری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
6 ارائه روشی تلفیقی جهت اندازه گیری کارایی ساختارهای شبکه ای توام با دور و لینک تخصیصی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
7 ارائه مدلی مبتنی بر برنامه ریزی پویا، به منظور بهینه سازی فرآیند شناسایی سیستم معاملات اوراق بهادار (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
8 ارائه یک متدلوژی جهت اندازه گیری رضایت مشتری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
9 ارایه مدل فرآیندی تجاری سازی فناوری در حوزه نانوپزشکی (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری
10 ارایه یک روش تلفیقی جهت اندازه گیری توام کارایی و اثربخشی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
11 ارزیابی امنیت و ریسک در تجارت الکترونیکی با تصمیم چندمعیاره فازی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
12 ارزیابی قابلیت اطمینان فازی از رویدادهای پایه درخت های شکست در میان پردازش داده کیفی و ارائه یک تکنیک ابتکاری دی فازی کردن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
13 استراتژی تعیین میزان تبلیغات دریک زنجیره تامین دوسطحی بادرنظر گرفتن تقاضای وابسته به تبلیغات درشرایط فازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
14 الگوریتمی بر مبنای شبکه عصبی برای بدست آوردن تابع مطلوبیت در مسایل MADM (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
15 امتیازدهی محیط بر اساس سیستم استنتاج فازی و ایجاد مسیر در درخت هشتتایی بر اساس الگوریتم حریصانه مبتنی بر روش تاپسیس جهت مسیریابی آیندهنگر ربات در محیط سه بعدی با حضور موانع متحرک با دانشناقص (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
16 انتخاب تامین کننده با بکارگیری روش AHP فازی برای حل مدل FMOP تحت شرایط تخفیف و ریسک (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
17 انتخاب تامین کننده و تعیین اندازه انباشته درحضور تخفیف کلی و کمبود (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
18 اندازه گیری سیستم مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از تحلیل پوششی داده های شبکه ای توام با اثر دینامیکی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
19 اندازه گیری کارای سیستمهای شبکه ای با رویکرد ساختارهای سری و موازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
20 Benders decomposition for Supply Chain Network Redesign with Capacity planning and Multi-Period Pricing (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
21 Economic Production Quantity and Optimal Number of Cycles Considering Rework and Reject Situations (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
22 Ki Lie Symmetry Method for Solutions of Differential Equations with Applications in Physics (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در ریاضی و فیزیک
23 Mechatronic Technology Commercialization in Small and Medium Enterprises: based on Grounded Theory (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
24 The Impact of Entrepreneurship Education on Occupational Creativity and Quality of Life of Graduates Living in Rasht (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
25 بررسی تاثیر فناوری در صنعت فولاد با استفاده از مدل UNIDO (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز
26 بررسی تاثیر قابلیتهای پویا بر عملکرد شرکتهای دانش بنیان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
27 بررسی تاثیر مدل کسب و کار برعملکرد شرکتهای دانش بنیان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
28 بررسی تأثیر پارامترهای زنجیره تأمین بر قرارداد تعهد سفارش از قبل جهت هماهنگ سازی زنجیره تأمین دو سطحی در حالت در نظر گرفتن کل هزینه های زنجیره (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
29 بررسی مفهوم کنش کارآفرینانه با معرفت اسلامی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مطالعات جدید در کارآفرینی و مدیریت کسب و کار
30 بررسی نقش خلاقیت و نوآوری در کسب و کار از منظر اسلام (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی
31 بررسی نقش و اهمیت کار در فرهنگ اسلامی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی چالش های نوین در مدیریت
32 برنامه ریزی تولید همگن با تحلیل پوششی داده ها (مطالعه موردی شرکت ملی گاز ایران) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
33 به کارگیری پارادایم نوآوری باز در جهت ارتقاء توان رقابتی شرکت های دانش بنیان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت نوآوری خلاقیت شناسی سازمانی صنعتی،تریز(TRIZ)، بیونیک و مهندسی نوآوری
34 به کارگیری تکنیک AHP با هدف ارتقاء بهره‌وری در شرکت‌های خدماتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
35 به کارگیری سیستم استنتاج فازی برای پیش بینی نمره دروس (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
36 بهره گیری از فرایند تجزیه تحلیل سلسله مراتبی در اولویت بندی استراتژی های ماتریس SWOT: مورد مطالعاتی کارخانه تولید کاشی و سرامیک (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
37 بهینه سازی فرآیند شناسایی نقاط عطف ابزارهای مالی، با استفاده از نظریه گراف (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین علوم مهندسی و پایه در ایران
38 پیادهسازی فرآیندهای استاندارد PMBOK با استفاده از تکنیک تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی ( AHP ) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
39 تاثیر آموزش کارآفرینی بر خلاقیت شغلی و کیفیت زندگی دانش آموختگان ساکن شهرستان رشت (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت بازرگانی با محوریت: کسب و کارهای کارآفرینانه و اقتصاد دانش بنیان
40 تاثیر سیاست بازگشتی بر قرارداد تعهد سفارش از قبل جهت هماهنگ سازی زنجیره تامین دو سطحی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
41 تاثیر و نقش اسلام بر کارآفرینی زنان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
42 تشخیص نقاط شکست قیمت محصولات شرکت ذوب آهن اصفهان با بکارگیری طبقه بندی کننده های PNNs (دریافت مقاله) سمپوزیوم فولاد 1388
43 تصمیم گیری فازی جدید برای مسئله زمان بندی CPU با در نظر گرفتن اعداد فازی مثلثی و ذوزنقه ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
44 تعیین چیدمان تسهیلات با در نظر گرفتن معیارهای کمی و کیفی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
45 تعیین چیدمان تسهیلات با در نظر گرفتن معیارهای کمی و کیفی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
46 تعیین ضریب دبی سرریز‌های کناری منقاری با استفاده از مدل‌های عصبی - فازی تطبیقی (ANFIS) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
47 توسعه الگوریتمهای LINMAP و ELECTRE I برای دادههای فاصلهای (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
48 توسعه یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری برای برنامه ریزی و کنترل تولید و مواد: مطالعه موردی شرکت شهاب خودرو (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین
49 توسعهیک مدل برای طراحی سربرنامه تولید(MPS) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت
50 داده کاوی با استفاده از نقشه های خودسازمانده و سیستم استنتاج فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس داده کاوی ایران
51 رتبه بندی مشخصه های مهندسی در QFD بر اساس معیارهای فازی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
52 روش تبدیل گرت فازی به CPM برای زمانبندی پروژه ها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
53 روش تعیین میزان نامطلوبیت محیط عملکرد ربات ها مبتنی بر استنتاج فازی جهت اجتناب ز مناطق نامطلوب متحرک در حین مسیریابی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
54 رویکرد ترکیبی برای ارزیابی کارایی واحدهای تصمیم گیری با استفاده ازداده های کمی و کیفی با در نظر گرفتن رابطه تعاملی بین معیارها (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
55 زمان بندی m- ماشین موازی همانند با دسته بندی ارسال و زمان های آماده سازی مستقل ازتوالی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
56 شناسایی نقاط عطف بهینه سری زمانی مالی با استفاده از شمارش کامل (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
57 شناسایی نقش بکارگیری ظروف شیشه ای سنتی در بسته بندی داروهای گیاهی (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی صنایع غذایی ایران
58 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر ماندگاری مشتریان بانک با استفاده از روش های دیمتل و تاپسیس فازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بهینه سازی و روش های نوین حل مسئله
59 عدم قطعیت در انتخاب تامین کننده و تخصیص سفارش به آن در زنجیره تامین (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
60 قیمت گذاری وتبلیغات دریک زنجیره تامین سه سطحی بارویکردبازی نش و متمرکز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
61 کاربرد تصمیم گیری فازی در برنامه ریزی جانمایی تسهیلات (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
62 کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در برنامهریزی تعویض پیشگیرانه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
63 کاربرد گرت فازی برای زمان بندی پروژه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
64 کاربرد مدل شبکه های عصبی در تعیین ضریب دبی سرریز های کناری منقاری (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
65 کاهش ریسک،مدیریت ریسک پروژه های نوآورانه با بکارگیری ISQروشTRIZ (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت نوآوری خلاقیت شناسی سازمانی صنعتی،تریز(TRIZ)، بیونیک و مهندسی نوآوری
66 کمینه کردن مجموع وزنی تاخیرکارها و هزینه ارسال بابکارگیری سیستم اجتماع مورچگان و مقایسه آن با الگوریتم مورچه نخبه گرا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
67 کنترل کننده فازی چراغ راهنمایی با در نظر گرفتن اولویت وسایل نقلیه اورژانسی برای یک تقاطع مجزا (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
68 مساله مسیریابی وسیله نقلیه دوره ای وابسته به زمان با در نظر گرفتن ویژگی اولین ورودی اولین خروجی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
69 مسئله زمانبندی پروژه با در نظر گرفتن فعالیت های چند حالته و ارزش فعلی هزینه های زودکرد و دیرکرد (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
70 مطالعه خلق سازمان جدید با رویکرد طراحی پژوهی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
71 معیارهایی برای مقایسه رویکردهای مختلف تجزیه و تحلیل چارت های کنترلی فازی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
72 مقایسه اقتصادی پروژه ها با استفاده از تکنیک ارزش فعلی خالص تحت شرایط فازی با در نظرگرفتن نرخ مالیات و تورم فازی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
73 مقایسه دو رویکرد تعیین مقدار اقتصادی تولید در شرایط فازی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره ی تامین و سیستم های اطلاعات
74 مقایسه دو رویکرد تعیین مقدر اقتصادی تولید در شرایط فازی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت
75 مقایسه کارکردشبکه های اجتماعی درسبک زندگی دردوتمدن اسلامی - ایرانی و غربی (دریافت مقاله) همایش تخصصی بررسی ابعاد شبکه های اجتماعی
76 مهندسی مجدد فرآیند تجاری سازی در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره سراسری همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی
77 نقش حجاب در ارتقای فضای شهری منطبق بر باورهای دینی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
78 نقش مدیریت مالکیت فکری در نوآوری باز در سازمان های دانش بنیان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
79 هماهنگ‌کردن سفارش‌ها در زنجیره تامین سه سطحی با بکارگیری مکانیزم تنظیم قیمت (دریافت مقاله) ششمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
80 یک الگوریتم ژنتیک برای سیستم تولید و توزیع یکپارچه در زنجیره (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
81 یک روش ابتکاری برای بهبود تور مساله فروشنده دوره گرد نامتقارن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
82 یک رویکرد دو معیاره به مدیریت زنجیره تأمین در شرایط عدم قطعیت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
83 یک رویکرد فازی بر اساس مفهوم الکتره І برای ارزیابی و انتخاب پیمانکاران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه