دکتر علی رجب زاده طهماسبی

دکتر علی رجب زاده طهماسبی دانشیار دانشکده تولید رادیو و تلویزیون دانشگاه صداوسیما

دکتر علی رجب زاده طهماسبی

Dr. Ali Rajabzadeh Tahmasbi

دانشیار دانشکده تولید رادیو و تلویزیون دانشگاه صداوسیما

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.