دکتر ناصر رشیدی

دکتر ناصر رشیدی Department of Foreign Languages, Shiraz University, Iran

دکتر ناصر رشیدی

Dr. Naser Rashidi

Department of Foreign Languages, Shiraz University, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Mixed-Method Approach on the Role of Self-Constructs in Self-Regulation (دریافت مقاله) آموزش و یادگیری زبان انگلیسی دوره: 12، شماره: 26
2 A Review of Language Teachers’ Identity Development: A Focus on Cultural Identity Theories (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان، ادبیات و زبان شناسی دوره: 2، شماره: 2
3 An Analysis of English and Persian Academic Written Discourses in Human Sciences: An Evolutionary Account (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 29، شماره: 3
4 ارزیابی تحلیلی کتاب زبان انگلیسی عمومی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی دوره: 16، شماره: 25
5 ارزیابی محتوایی کتابهای زبان فارسی درسهای پایه و پایتخت ایران) در چارچوب طبقه بندی تجدیدنظر شده بلوم (دریافت مقاله) دوفصلنامه علم زبان دوره: 2، شماره: 3
6 ارزیابی و مقایسه ترجمه های فارسی رمان انگلیسی شاهزاده و گدا، اثر مارک تواین بر اساس الگوی گارسس(1994) (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 2، شماره: 3
7 Discursive motivation construction: A case of two Iranian EFL learners (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 32، شماره: 2
8 EFL Teachers’ Conceptions of Learner Autonomy: Developing a Glocalized Model (دریافت مقاله) آموزش و یادگیری زبان انگلیسی دوره: 10، شماره: 22
9 Elicitation, Recast, and Meta-Linguistic Feedback in Form-Focused Exchanges: Effects of Feedback Modality on Multimedia Grammar Instruction (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 31، شماره: 4
10 Incidental Vocabulary Learning Through Comprehension-Focused Reading of Short Stories* (دریافت مقاله) آموزش و یادگیری زبان انگلیسی دوره: 2، شماره: 217
11 On the Role of Willingness to Communicate and Critical Thinking in Receptive/Productive Lexical Knowledge of Gifted and Non-Gifted EFL Learners (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 38، شماره: 3
12 Oral Communication Apprehension and Affective Factors: Self-esteem and Introversion/Extroversion (دریافت مقاله) آموزش و یادگیری زبان انگلیسی دوره: 3، شماره: 7
13 Perspectives of L۲ graduate students and their professors about students' academic writing practices: Patchwriting or plagiarism?/ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای نوین در مطالعات زبان انگلیسی دوره: 3، شماره: 2
14 Systemic Theoretical Instruction: The Impact of Three Types of Verbalization in L۲ Learners’ Knowledge of Passive Voice (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل آموزش زبان انگلیسی دوره: 9، شماره: 2
15 Teaching Critical Thinking through a Dialogic Approach: The infusion model (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و پژوهش زبان دوره: 4، شماره: 15
16 TEXTUAL AND INTER-TEXTUAL ANALYSES OF IRANIAN EFL UNDERGRADUATES’ TYPES OF ENGLISH READING TOWARDS DEVELOPING A CAREFUL READING FRAMEWORK (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 34، شماره: 4
17 The effect of gender and different levels of education on the relationship between students' achievement goal and their academic achievement (دریافت مقاله) آموزش و یادگیری زبان انگلیسی دوره: 4، شماره: 10
18 The Relationship Between Iranian EFL Teachers’ Conceptions of Assessment and Their Self-efficacy (دریافت مقاله) مجله بین المللی آزمون سازی زبان دوره: 12، شماره: 2
19 بررسی تفاوت ساختار بلاغی نگارش تفسیری فارسی و انگلیسی و کاربرد آن در ارزیابی کتاب‌های درسی دانشگاهی آموزش نگارش زبان دوم (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی دوره: 24، شماره: 47
20 بررسی ساخت کلان دوبیتی های باباطاهر همدانی (عریان) (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 3، شماره: 2
21 تحلیل انتقادی گفتمان کتاب Reader’s Choice بر اساس چهارچوب هاج و کرس (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی دوره: 16، شماره: 26
22 تحلیل گفتمان انتقادی کتاب فارسی امروز برای دانشجویان خارجی بر اساس چارچوب تحلیلی ون دایک و ون لیوون (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی دوره: 18، شماره: 32
23 توصیف و تحلیل مجموعه ی «فارسی بیاموزیم» بر اساس الگوی لیتل جان (۲۰۱۱) (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 4، شماره: 1
24 مشارکت در کلاسهای زبان انگلیسی بعنوان زبان خارجی: رابطه بین رفتارهای غیرکلامی و پاسخهای غیرکلامی فراگیران (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی دوره: 10، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A critical review of English language teaching and the postmethod era (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زبان انگلیسی
2 A critical review of Learning to think and thinking to learn (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زبان انگلیسی
3 A Macro-Structure Analysis of The Ugly Duckling , The Parrot and the Merchant , and The Guardian of the Fountain Short Stories and the Possible Pedagogical Implications (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آموزش زبان انگلیسی، ادبیات و مترجمی
4 Do We Practice What We Persistently Preach? A Critique on the Second Language Teacher Education: Based on sociocultural views of education (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مطالعات زبان انگلیسی
5 Examining the Cultural Representation in Four Corners ELT Textbooks (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
6 Is it Legitimate to Bring the L1 Back from the Exile On the Authenticity of Collaborative Translation Task (CTT) in TBLT Framework (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در آموزش و ارزیابی زبان انگلیسی
7 Textbook Evaluation of Four Corners Series Based on Socio Cultural Elements (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی