دکتر مریم بیاتی خطیبی

دکتر مریم بیاتی خطیبی گروه سنجش از دور و GIS دانشگاه تبریز

دکتر مریم بیاتی خطیبی

Dr. Maryam Bayati Khatibi

گروه سنجش از دور و GIS دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی پهنه های تحت خطر فرسایش خاک در حوضه سراسکندر چای، دامنه های شرقی کوهستان سهند با استفاده از مدل USLE و GIS (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 16، شماره: 40
2 ارزیابی کارایی الگوریتم ماشین بردار پشتیبان در پهنه بندی حساسیت زمین لغزش حوضه آبریز اهرچای (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 8، شماره: 4
3 ارزیابی و پیش بینی خطر فرسایش خاک در حوضه سراسکندچای با استفاده از مدل USLE و GIS (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 19، شماره: 54
4 اهمیت توجه به عامل زمان در مطالعات جغرافیای طبیعی (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 15، شماره: 59
5 برآورد خطر وقوع سیلاب ها در مسیر پیچان رودها مورد : رودخانه شور (واقع در دامنه های شرقی کوهستان سهند) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 11، شماره: 31
6 برآورد میزان فرسایش آبی و خاک تلف شده از یک خندق در سطح حوضه ی آتش بیگ (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 3، شماره: 7
7 برآورد میزان و شدت جابجایی رودخانه ی ارس در پهن دشت سیلابی (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 5، شماره: 14
8 بررسی آستانههای توپوگرافیکی وتحلیل نقش نوع سازندهای سطحی در توسعه خندقها در دامنههای کوهستانهای نواحی نیمه خشک مطالعه موردی: حوضه شورچای (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 22، شماره: 1
9 بررسی تاب آوری نواحی روستایی پیراشهری در برابر سیلاب (مطالعه موردی: برخی روستاهای دهستان میدان چای) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 26، شماره: 80
10 بررسی تغییرات پیچان رود آجی چای در پهنه سیلاب دشت (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 18، شماره: 49
11 بررسی تغییرات زمانی کانال فعال درمسیرهای پیچان داربا استفاده ازروش های تجربی وبا استناد به لایه بندی رسوبات کناری ،مطالعه موردی :مسیر پیچان دارآجی چای (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 26، شماره: 2
12 بررسی گسلش فعال و خطر گسترش شهرها در پیرامون گسل های زمین لرزه ای (مطالعه موردی: حوضه های شمال تبریز) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 25، شماره: 3
13 بررسی لندفرم دره های یخچالی مطالعه موردی: دره های یخچالی کوهستان سهند (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 40، شماره: 63
14 بررسی مخاطرات محیطی گذشته با استناد به ویژگی ‌های پالئوپدولوژیکی نهشته ‌ها در دشت تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 8، شماره: 3
15 بررسی مخاطرات ناشی از زلزله اهر ورزقان در حوضه سرندچای و پیرامون آن (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 6، شماره: 14
16 بررسی نحوه ی تاثیر سد سهند بر تغییرمورفولوژی بستر جریان رودخانه ی قرنقو، بر ویژگی های فرسایشی و رسوب زایی آن مطالعه موردی؛ حوضه قرنقوچای، دامنه های شرقی کوهستان سهند (شمال غرب ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 6، شماره: 11
17 بررسی نقش تغییرات کاربری زمین برتغییرات هیدرولوژیکی سطوح در محدوده کوهستانی، مطالعه موردی : حوضه اوجان چای (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 7، شماره: 24
18 بررسی و برآورد اثرات هیدرولوژیک ناشی از تغییرات کاربری در حوضه اوجان چای (دامنه شرقی کوهستان سهند، شمال غرب ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 19، شماره: 62
19 بررسی و برآورد سیلاب های مسیر رودخانه های میاندری با استناد به تغییرات قوس خمیدگی مسیر رود (مطالعه موردی : رودآجی چای در شمال غرب ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 1، شماره: 3
20 بررسی و پهنه بندی آسیب پذیری آبهای زیرزمینی، با کمک روش DRASTI و الگوریتم های فازی (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 8، شماره: 29
21 پایش تغییرات شرایط محیطی گذشته دشت تبریز در نهشته های رسوبی کواترنر (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 4، شماره: 4
22 پایش مکانی ویژگی های کیفی آب زیرزمینی در سازندهای مختلف زمین شناسی (مطالعه ی موردی: بالادست حوضه ی آجی چای، شرق دریاچه ارومیه) (دریافت مقاله) جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 9، شماره: 2
23 پاییش تغییرات شوری خاک در اثر پیشروی آب شور دریاچه ارومیه در محدوده صنعتی و زارعی غرب تبریز با استفادده از شاخص های طیفی مطالعه موردی: اطراف پالایش گاه تبریز (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 10، شماره: 35
24 پژوهشی در توفای مخروط افکنهای پرسیان در شمال غرب ایران و کاهش روند تشکیل آن در هولوسن (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 22، شماره: 2
25 پهنه بندی مناطق خطرپذیری زلزله شهرستان کرمانشاه با استفاده از مدل FAHP (دریافت مقاله) مجله اندیشه های نو در علوم جغرافیایی دوره: 1، شماره: 2
26 پهنه بندی مناطق مناسب فتوتوریسم در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 20، شماره: 57
27 پیش یابی و تحلیل روند تغییرات کیفیت آب رودخانه اهر و بررسی تاثیر احتمالی آن بر سلامت انسان (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 1، شماره: 1
28 تعیین آستانه های اقلیمی و توپوگرافیکی برای شروع فرسایش خندقی در شیب های نواحی نیمه خشک (مطالعه موردی: حوضه اوجانچای، دامنه های شرقی کوهستان سهند) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 53، شماره: 4
29 تغییرات ژئومورفولوژیکی ناشی از احداث سدهای سهند و ملاجیغ در بستر رودخانه های قرنقو و شور و دامنه های مشرف به دریاچه های سدها (واقع در دامنه های شرقی کوهستان سهند) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 41، شماره: 68
30 سنجش کمی توان فرسایشی رواناب ها در سطوح شیب دار نواحی کوهستانی مطالعه موردی: زیرحوضه آتش بیگ (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 20، شماره: 67
31 شناسایی کانی های هماتیت و مگنتیت با استفاده از داده های طیفی سنجنده های مختلف (سه سنجنده ) و قابلیت سنجی آنها در تشخیص کانی ها(مطالعه موردی : استان آذربایجان شرقی ) (دریافت مقاله) فصلنامه کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی دوره: 13، شماره: 3
32 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه گردشگری پزشکی با تاکید بر گردشگران داخلی (نمونه موردمطالعه: شهر مشهد) (دریافت مقاله) جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 14، شماره: 2
33 طبقه بندی کاربری اراضی و محاسبه تغییرات سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ با استفاده از داده های ماهواره لندست۸ (دریافت مقاله) فصلنامه کاربرد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در علوم محیطی دوره: 2، شماره: 3
34 مکان یابی محل دفن نخاله های ساختمانی با استفاده از منطق فازی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی مطالعه موردی شهر ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه کاربرد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در علوم محیطی دوره: 2، شماره: 4
35 نگرشی بر نحوه زایش تراس های تکتونیکی (تراس های رودخانه ای) (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 13، شماره: 50
36 ویژگی های خندق ها و عوامل کنترل کننده ی فرآیندهای خندق زایی مطالعه ی موردی: محدوده ی بین اهر – مشکین شهر (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 4، شماره: 7
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات احداث سدها درتغییرکارکرد فرآیندهای ژئومورفولوژیکی رودخانه های جاری درمناطق نیمه خشک مطالعه موردی : حوضه قرنقوچای ،واقع در دامنه های شرقی سهند ( شمال غرب کشور ) (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
2 ارزیابی اقلیم آسایشی شهر اصفهان با استفاده از شاخص های زیست اقلیمی (TCI، ترموهیگرومتریک ، تر جونگ ،بیکر، اولگی) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
3 ارزیابی توان اکولوژیکی دامنه های غربی کوهستان سهند با هدف توسعه اکوتوریسم(مطالعه ی موردی: شهرستان اسکو و آذرشهر) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
4 ارزیابی توانمندی های ژئومورفوتوریستی لندفرم های شهرستان تبریز با بهره گیری از روش پریرا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
5 ارزیابی توسعه پایدار گردشگری طبیعی منطقه ارسباران (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران 1393
6 اولویت بندی نواحی تولید رسوب بالادست حوضه آبریز اهرچای (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی
7 Zoning of Climate Conditions For tourism development With Use Baker Index based on GIS(Case Study of Kurdistan Province) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توریسم وگردشگری سبز
8 بررسی اثرات ژئومورفولوژیکی وقوع خشکسالی های اخیر و پایش مکانی پیامدهای آنها، در حوضه های کوهستانی مناطق نیمه خشک (با استناد به مدارک و شواهد میدانی) مطالعه موردی: حوضه آذرشهر چای - واقع در دامنه های غربی کوهستان سهند (شمال غرب ایران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
9 بررسی تاثیر خشک شدن دریاچه ارومیه بر شیوع پرفشاری خون در روستای اطراف آن(مطالعه موردی : روستاهای حاشیه شرقی دریاچه ارومیه) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پیامدهای جغرافیایی و اثرات زیست محیطی شرایط دریاچه ارومیه
10 بررسی خطر زمین لرزه در شهرستان بستان آباد (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
11 بررسی خطر زمین لغزش و فرسایش آبراهه ای در بالادست سد سهند با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (حوضه قرنقوچای، کوهستان سهند، شمال غرب ایران) (دریافت مقاله) دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
12 بررسی رابطه تغییرات دبی و طول قوس پیچان ها در مسیر رودخانه های مئاندری (مطالعه موردی: رودخانه آجی چای) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
13 بررسی رفتاربرشی رودخانه ارس و برآورد میزان جریان مواد رسوبی در واحد مرزی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی
14 بررسی زمان مناسب اقلیم گردشگری و آسایش گردشگر در شهرستان عجب شیر (دریافت مقاله) همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده
15 بررسی شاخص های کیفیت شیمیایی آب زیرزمینی در خشکسالی های دشت تبریز (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
16 بررسی کیفیت شیمیایی منابع آب زیرزمینی از نظر شرب و کشاورزی مطالعه موردی: دشت آذرشهر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
17 بررسی مسایل و مشکلات روستای اسپیران از دیدگاه آمایش محیطی ،به منظور توسعه گردشگری روستایی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
18 بررسی موانع توسعه گردشگری و ارائه راهکارهای مناسب جذب گردشگر در شهرستان عجب شیر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
19 بررسی نقش تشدید فعالیت های انسانی در دره های کوهستانهای نیمه خشک بر فرسایش خاک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش و رسوب
20 بررسی و برآورد قدرت فرسایش کناری رودخانه ارس در واحد مرزی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
21 بررسی و معرفی مراکز خرید مدرن شهر تبریز، در راستای توسعه گردشگری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی و کلانشهرها، راهکارها و چالش ها با محوریت پدافند غیر عامل و مدیریت بحران
22 بررسی و معرفی مراکز خرید مدرن شهرتبریز،در راستای توسعه گردشگری (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
23 بررسی و مقایسه شاخص های آسایش اقلیم گردشگر به منظور توسعه با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه ی موردی استان کردستان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
24 بررسی ویژگیهای کیفی منابع آب زیرزمینی دشت سراب (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
25 پیگیری جابجایی مکانی و زمانی خمیدگی های مسیر جریان رودخانه ها درنوع و نحوه لایه بندی رسوبات تراس های کناری مطالعه موردی :مسیر پیچان دارآجی چای (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
26 تاثیرفعالیت های تکتونیکی واحداث سدها برتغییرمیزان سینوزیته مسیرجریان رودخانه ها وپیامدهای آن درحوضه های نیمه خشک تاثیرفعالیت های تکتونیکی واحداث سدها برتغییرمیزان سینوزیته مسیرجریان رودخانه ها وپیامدهای آن درحوضه های نیمه خشک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
27 تحلیل و بررسی رابطه نوسانات رطوبت سطحی خاک ها با وقوع خشکسالی های اخیر و نقش آنها در بی ثباتی و تشدید فرسایش سطوح دامنه ها، با استفاده از شبکه عصبی مطالعه موردی : حوضه اذرشهر چای (واقع در دامنه های غربی کوهستان سهند، شمال غرب ایران) (دریافت مقاله) دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
28 تعیین و برآورد پتانسیل خطروقوع سیل درطول مئاندرآجی چای با استناد به پارامترهای کانال فعال (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
29 تعیین و برآورد پتانسیل خطروقوع سیل درطول مئاندرآجی چای با استناد به پارامترهای کانال فعال (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
30 تقویم اقلیم گردشگری و آسایش گردشگر مطالعه موردی: شهرهای اردبیل، ایلام، شهرکرد و قم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
31 خطر زمین لرزه و گسترش شهر در حریم گسل های لرزه ای (شهربستان آباد، استان آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
32 خطرات ناشی از گسترش فیزیکی شهرتبریز برروی ناهمواری گسل دار و پیامدهای ژئومورفولوژیکی آن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
33 شناسایی و پهنه بندی نواحی مستعد زمین لغزش در حوضه آبریز اوجان چای (با استفاده از روش های آماری و سامانه های اطلاعات جغرافیایی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
34 ضرورت بررسی ویژگی های تکنونیکی و ژئومورفولوژیکی حوضه های زهکشی قبل از احداث سازه های آبی و مقاوم سازی آنها، متناسب با خطرات تهدید کننده (مطالعه موردی: سازه های آبی در حوضه قرنقوچای) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
35 کارآیی نمایه های خشکسالی هواشناسی در مدیریت خطر خشکسالی های سه دهه اخیرمنطقه سراب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
36 گردشگری و صنایع دستی ایران (نمونه موردی: استان آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری پایدار با رویکرد گردشگری ورزشی، سلامت و محیط زیست
37 گسلش فعال و خطر وقوع زمین لرزه در دامنه های رشته کوه بزقش (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران
38 لزوم نگرش سیستمی به آبخیزهای نواحی نیمه خشک دراحداث سدها مطالعه موردی : حوضه قرنقوچای ( دامنه شمالی سهند،شمال غرب ایران ) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
39 مکانیابی سایتهای مناسب جهت دفن بهداشتی پسماندهای شهری مطالعه موردی شهرستان شهرکرد (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
40 نحوه تاثیر احداث سدها برعملکرد فرسایش آبراهه ای وحرکات توده ای درحوضه های نواحی نیمه خشک - مطالعه موردی :حوضه قرنقوچای ، واقع در دامنه های شرقی کوهستان سهند (دریافت مقاله) چهارمین همایش تبادل تجربه های پژوهشی، فنی و مهندسی
41 نقش انسان درایجاد شتاب در فعالیت فرآیندهای فرسایشی وبروزآشفتگی های محیطی درکوهستان های نیمه خشک مطالعه موردی دره لیقوان ( یکی ازدره های شمالی کوهستان سهند،شمال غرب ایران ) (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
42 نقش ترکیبی عوامل زمین شناسی ،ژئومورفولوژی وتغییرات آب وهوایی ،درکاهش کیفیت آب پشت سدها وتقلیل عمرمفیدآنها ،درنواحی نیمه خشک مطالعه موردی : سدهای احداث شده درحوضه قرنقوچای ،واقع دردامنه های شرقی کوهستان سهند (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
43 نقش مدیریت اصولی پسماندهای پزشکی و عفونی در حفظ سلامت محیط زیست شهری مثال موردی: شهر تبریز (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
44 نگرشی بر اثرات نحوه استفاده از منابع خاک در محدوده های کوهستانی و لزوم مدیریت جامع آبخیزها مطالعه موردی:آبخیزهای دامنه های شرقی کوهستان سهند شمال غربی ایران (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران