احمد رشکی

 احمد رشکی استادیار میکروبیولوژی  دانشگاه زابل، زابل، ایران

احمد رشکی

Ahmad Rashki

استادیار میکروبیولوژی دانشگاه زابل، زابل، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.