اکرم رنجبر

 اکرم رنجبر دانشیار ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

اکرم رنجبر

Akram Ranjbar

دانشیار ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Cerium oxide nanoparticle modulates hepatic damage, inflammatory and oxidative stress biomarkers in a dose-dependent manner: an in vivo study of rat liver (دریافت مقاله) مجله علوم نانو دوره: 5، شماره: 4
2 EEffects of nano-curcumin and curcumin on the oxidant and antioxidant system of the liver mitochondria in aluminum phosphide-induced experimental toxicity (دریافت مقاله) مجله علوم نانو دوره: 7، شماره: 1
3 Effects of silver nanoparticle (Ag NP) on oxidative stress biomarkers in rat (دریافت مقاله) مجله علوم نانو دوره: 1، شماره: 3
4 Efficacy of Trichoderma fungal species in the removal of α-naphthol from potato dextrose agar media (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 7، شماره: 4
5 The effects of synthetic orally administrated insulin nanoparticles in comparison to injectable insulin on the renal function markers of type 1- diabetic rats (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 23، شماره: 6
6 بررسی اثر مالاتیون بر نیتروزاتیواسترس در کبد موش صحرایی نر (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهان دوره: 11، شماره: 4
7 بررسی شاخص های استرس اکسیداتیو در زایمان طبیعی و ارتباط آن با شاخص های استرس اکسیداتیو در نوزاد (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 5، شماره: 1
8 بررسی میزان آنزیم پاراکسوناز و ظرفیت تام آنتی اکسیدان در بزاق بیماران مبتلا به دیابت نوع دو (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 22، شماره: 2
9 پروپوفل: داروی کاهنده یا افزاینده استرس اکسیداتیو مطالعه مروری (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهان دوره: 11، شماره: 1
10 مقایسه شاخص های استرس اکسیداتیو بارداری با زایمان بی درد و ارتباط مقادیر زایمانی آنها در نوزاد (دریافت مقاله) مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا دوره: 22، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Antioxidative effect of N-acetylcystein loaded niosomes on kidney in paraquat-induced acute poisoning (دریافت مقاله) دومین کنگره سالیانه کشوری دانشجویی طبری و بیست و دومین کنگره سالیانه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
2 Antioxidative effect of N-acetylcystein loaded niosomes on lung in paraquat-induced acute poisoning (دریافت مقاله) دومین کنگره سالیانه کشوری دانشجویی طبری و بیست و دومین کنگره سالیانه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
3 Comparision Nanocurcumin and Curcumin on BrainTissue in SubacuteParaquatPoisoning in Male Rat (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش سراسری سم شناسی ایران
4 Effects of Ceo2 on liver alanine transaminase(ALAT) and aspartate aminotransferase(ASAT) activity in malathionsubchronictoxicity in male rat (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش سالانه انجمن علمی آسیب شناسی ایران
5 Evaluation effect of N-acetyl cysteine loaded noisomes on Lung oxidative biomarkers in paraquat acute poisoning in male rats (دریافت مقاله) دومین کنگره سالیانه کشوری دانشجویی طبری و بیست و دومین کنگره سالیانه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
6 Salivary biomarkers of oxidative stress metamphetamin users: a case-control study (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش سراسری سم شناسی ایران
7 The effect of crocin on MDA as a biomarkers of oxidative stress in the Saliva of multiple sclerosis patients; a randomized controlled clinical trial (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور
8 The evaluation of salivary total thiol groups in patients with idiopathic tinnitus (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور
9 بررسی اثر حفاظت مغزی نانو ذرات اکسید سدیم بر میزان گروه های تیول در موش صحرایی نر در سمیت تحت مزمن با علف کش صحرایی پاراکوت (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور
10 بررسی اثر حفاظت مغزی نانوذره اکسید سریم بر میزان گروه های تیول در موش صحرایی نر در سمیت تحت مزمن با علف کش پاراکوات (دریافت مقاله) دومین کنگره سالیانه کشوری دانشجویی طبری و بیست و دومین کنگره سالیانه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
11 بررسی اثر سولفات روی برترانس آمیناز های کبدی در موش های معتاد به مورفین وابسته به سندرم ترک (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور
12 بررسی اثر محافطتی بافتی نیوزوم های ان استیل سیستئین در ریه در مسمومیت حاد با پاراکوات در رت (دریافت مقاله) بیستمین کنگره پ‍ژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور
13 بررسی اثر نانو ذره انسولین خوارکی بر میزان پراکسداسیون لیپیدی و اکسیداسیون پروتیینی خون در مقایسه با انسولین تزریقی زیر جلدی در موش صحرایی نر دیابتی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور
14 بررسی اثر نانو کورکومین بر سمیت اکسیدانی بافت ریه در سمیت تحت حاد با پاراکوات در مقایسه با کورکومین (دریافت مقاله) بیستمین کنگره پ‍ژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور
15 بررسی اثر نانوذره نقره بر بیومارکرهای استرس اکسیداتیو کبدی درموش صحرایی نر: اثر حفاظتی یا سمی؟ (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد
16 تعیین میزان پراکسیداسیون لیپیدی در سرم خون، ادرار و بزاق کارگران در مواجهه با سیلیس (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
17 حذف زیستی دیازینون از خاک های آلوده توسط گونه قارچی Trichoderma harzianum (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی زیست پالایی
18 داده کاوی از پایگاههای داده چندگانه با ارتباط ناهمگن چندگانه با استفاده از طبقه بندی درخت تصمیم گیری (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
19 عوامل موثر در شکل گیری هسته اولیه شهرستان بجنورد و توسعه آن در پس از اسلام(اوایل طاهریان تا اواخر قاجار) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران
20 مقایسه ی اثر نانوکورکومین و کورکومین بر بافت کلیه در مسمومیت تحت حاد با پاراکوات در موش صحرایی نر (دریافت مقاله) بیستمین کنگره پ‍ژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور
21 نقش و جایگاه کارورزی و کار آموزی در تربیت معلم کودکان با نیاز خاص (دریافت مقاله) همایش کشوری و جشنواره کودکان با نیازهای خاص