دکتر علیرضا زبرجدی

دکتر علیرضا زبرجدی استاد گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی

دکتر علیرضا زبرجدی

Dr. Alireza Zebarjadi

استاد گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Study of the Morphological and Agro-Physiological Characteristics of Camelina sativa (L.) Doubled Haploid Lines (دریافت مقاله) مجله منابع ژنتیک دوره: 9، شماره: 1
2 Assessment of Genetic Diversity by Application of Inter Simple Sequence Repeat (ISSR) Primers on Iranian Harmal (Peganum harmala L.) Germplasm as an Important Medicinal Plant (دریافت مقاله) فصلنامه گزارش های زیست فناوری کاربردی دوره: 3، شماره: 3
3 اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر کالوس زایی و باززایی گیاه دارویی زوفا (Hyssopus officinalis) در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 13، شماره: 3
4 ارتباط چندشکلی اگزون 3 ژن میوستاتین با صفت دو قلوزایی در بز مرخز (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 7، شماره: 3
5 ارزیابی تحمل به تنش خشکی لاین های امید بخش نخود (Cicer arietinum L.) با استفاده از شاخص های مقاومت به خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 11، شماره: 2
6 Effect of Plant Growth Regulators and Explant Type upon Cell Dedifferentiation and Callus Induction in Chickpea (Cicer arietinum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه گزارش های زیست فناوری کاربردی دوره: 2، شماره: 2
7 Heritability and genetic advance in rapeseed (Brassica napus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه ژنتیک و اصلاح نژاد ایران دوره: 1، شماره: 2
8 Introduction of Chia (Salvia hispanica L.) as an Important Oil-Medicinal Plant (دریافت مقاله) فصلنامه فنون زراعی در گیاهان صنعتی دوره: 2، شماره: 3
9 Isolation and Characterization of Delta 15 Desaturase (FAD3) Gene From Camelina sativa L. (دریافت مقاله) فصلنامه گزارش های زیست فناوری کاربردی دوره: 7، شماره: 1
10 Isolation and Characterization of GDP-D-mannose 3, 5-epimerase (GME) Gene Impressive in Vitamin C Biosynthesis Pathway (دریافت مقاله) فصلنامه گزارش های زیست فناوری کاربردی دوره: 4، شماره: 4
11 Isolation and Characterization of GDP-L-Galactose Phosphorylase Gene of Vitamin C Biosynthesis Pathway from Kiwi (دریافت مقاله) فصلنامه گزارش های زیست فناوری کاربردی دوره: 5، شماره: 2
12 Screening Drought-Tolerant Genotypes in Chickpea using Stress Tolerance Score (STS) Method (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی دوره: 3، شماره: 1
13 Study of relationship between some agro-physiological traits with drought tolerance in rapeseed (Brassica napus L.) genotypes (دریافت مقاله) مجله نوآوری علوم گیاهی آسیای مرکزی دوره: 1، شماره: 1
14 بررسی اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر القای کالوس و جنین در کشت بساک خیار (Cucumis sativus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 49، شماره: 4
15 بررسی تنوع ژنتیکی در گونه مرتعی بروموس تومنتلوس (Bromus tomentellus) با استفاده از مطالعات مورفولوژیکی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 9، شماره: 4
16 بررسی تنوع ژنتیکی و روابط بین صفات در برخی ژنوتیپ های کلزا با استفاده از روش های آماری چندمتغیره در دو شرایط رطوبتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره: 2، شماره: 1
17 بررسی تنوع کاریوتیپی گونه‌‌های جنس Thymus از نقاط مختلف ایران (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی دوره: 1، شماره: 1
18 بررسی تنوع و پارامترهای ژنتیکی پروفایل اسید چرب در لاین های هاپلویید مضاعف در گیاه دانه روغنی کاملینا (.Camelina sativa L) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی دوره: 6، شماره: 2
19 بررسی توارث پذیری و روابط علیت صفات مختلف، عملکرد دانه و روغن کلزا در شرایط آب و هوایی خرم آباد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 28، شماره: 106
20 بررسی میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان تحت شرایط تنش خشکی در برخی ژنوتیپ های پیشرفته گندم نان (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی و بیوشیمی غلات دوره: 1، شماره: 4
21 بررسی میزان کالوس زایی و باززایی گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) با استفاده از کشت قطعات هیپوکوتیل و کوتیلدون (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 2، شماره: 1
22 بهینه سازی کشت بافت و انتقال سازه حاوی ژن GME کیوی به گیاه کاهو (Lactuca sativa L. ) (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 12، شماره: 2
23 تاثیر تنش خشکی و سلنیوم بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژی گیاه بالنگوی شهری (Lallemantia iberica L.) (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 16، شماره: 64
24 تاثیر ریزنمونه، نوع و غلظت تنظیم کننده های رشد گیاهی بر کال زایی و باززایی دو رقم کنجد (Sesamum indicum L.) ایرانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 14، شماره: 41
25 تأثیر غلظت‌های مختلف سلنیوم بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی بالنگوی شهری در رژیم‌های مختلف آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 34، شماره: 3
26 شناسایی پروتئین‌های پاسخ‌دهنده به تنش خشکی در ژنوتیپ حساس نخود (Cicer arietinum L.) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی دوره: 3، شماره: 1
27 شناسایی لاین های امیدبخش و ارقام اصلاح شده جو متحمل به خشکی درشرایط کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 43، شماره: 1
28 گزارش علمی کوتاه: ارزیابی تحمل خشکی ژنوتیپ های کلزا (Brassica napus L.) با استفاده از شاخص های مقاومت به خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 8، شماره: 2
29 مقایسه فاصله ژنتیکی و مورفوفیزیولوژیکی برخی از ژنوتیپ های کلزا بر اساس نشانگر SDS-PAGE (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 1، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز علیت و همبستگی خصوصیات زراعی با عملکرد روغن درکلزا تحت شرایط دیم (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
2 آنالیزپارامترهای کروموزومی در ژنوتیپ های مختلف گونه مرتعی ?Bromus tomentellus در ایران (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
3 اثر تنش اسمزی برخصوصیات جوانهزنی بذر ژنوتیپهای گندم نان (T. aestivumL.) (دریافت مقاله) دومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی
4 اثر تنش خشکی اعمال شده توسط PEG بر عکسالعمل ژنوتیپ های پیشرفته گندم نان در مرحله جوانه زنی (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
5 اثر تنش خشکی بر صفات فیزیولوژیک، عملکرد دانه و اجزای عملکرد ژنوتیپهای نخود (دریافت مقاله) اولین جشنواره و همایش ملی نخود
6 اثر تنش خشکی در مراحل رشد زایشی روی عملکرد دانه و اجزای عملکرد در( ژنوتیپ های تریتیکالهX Triticosecale Wittmack) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خشکسالی و تغییر اقلیم
7 ارتباط برخی شاخصهای بیوشیمیایی با مقاومت به خشکی در ژنوتیپهای نخود (دریافت مقاله) اولین جشنواره و همایش ملی نخود
8 ارزیابی ارقام گندم نان تحت شرایط نرمال و تنش خشکی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
9 ارزیابی ژنوتیپ های کلزا(Brassica napus L.) تحت تنش رطوبتی در شرایط کنترل شده (دریافت مقاله) دومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی
10 ارزیابی ژنوتیپهای مختلف کلزا (Brassica napus) بهمنظور شناسایی ژنوتیپ های مقاوم به ریزش دانه و غلاف (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
11 ارزیابی صفات فیزیولوژیک ژنوتیپ های منتخب نخود زراعی در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
12 ارزیابی عملکرد روغن کلزا تحت شرایط دیم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
13 ارزیابی مقاومت به خشکی ژنوتیپهای نخود بر اساس شاخصهای کمی مبتنی بر عملکرد (دریافت مقاله) اولین جشنواره و همایش ملی نخود
14 Bioinformatic analysis of cis acting elements and protein analysis of DREB6 gene in Triticum sativum (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوانفورماتیک ایران
15 Candidate genes and milk production in the Buffalo (Bubalus bubalis): Focus on the DGAT1, CSN, GH, GHR, PRL and PRLR genes (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
16 Codon usage and protein analyses of UDP-Glycosyltransferase in the medicinal plant, Stevia (Stevia Rebaudiana) (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوانفورماتیک ایران
17 Effect of plant growth regulators on callus production in different explants type of Black cumin as an important medicinal plant (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
18 Investigation of polymorphism of DGAT۱ gene and its association with body size and tail dimensions traits in Sanjabi sheep (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک
19 Study of Isfahan Thymus daenensis accessions genetic diversity based on karyotypic characteristics (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
20 بدست آمده از درختان گردو با Cytospora chrysosperma بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های گونه استفاده از نشانگر RAPD (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
21 بررسی اثر تنش سرما بر میزان پرولین در دو واریته پیل مک و کلرادو گیاه گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum) (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
22 بررسی اثر ریزنمونه، محیط کشت و آنتی بیوتیک پارامومایسین بر ترانسفورماسیون گیاه شقایق (Papaver somniferum. L.) (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
23 بررسی اثرتنش خشکی درمرحله پرشدن دانه روی فتوسنتز جاری و انتقال مجدد مواد ذخیره ای ساقه و سنبله درژنوتیپ های پیشرفته جو (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
24 بررسی برق زدگی و فوزاریوم در ارقام عدس دیم استان قزوین (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
25 بررسی بیوانفورماتیکی ژن سکوالن سینتاز در گونههای مختلف گیاهی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران
26 بررسی تاثیر آبیاری تکمیلی برعملکرد واریته های گلرنگ در شرایط دیم (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
27 بررسی تاثیر سطوح مختلف بنزیل آمینوپورین بر روی رشد نوساقه در انگور رقم تامپسون سیدلس (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
28 بررسی تاثیر محیط کشت و آنتی بیوتیک پارامومایسین برجنین زایی سوماتیکی گیاه شقایق (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
29 بررسی تاثیر میزان بذر روی عملکرد و اجزای عملکرد کلزا در شرایط دیم (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
30 بررسی تنش خشکی ژنوتیپ های کلزای پاییزه brassica napus L. درشرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
31 بررسی تنوع ژنتیکی برخی از لاینهای گندم دوروم با استفاده از نشانگرهای ISSR (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
32 بررسی تنوع ژنتیکی برخی ازلاین های گندم دوروم با استفاده ازصفات مورفولوژیک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
33 بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای سویا با استفاده از مارکر مولکولی ISSR (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
34 بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای گندم دوروم با استفاده از نشانگرهای مولکولی ISSR (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
35 بررسی تنوع ژنتیکی گیاه دارویی آویشن (Thymus sp.) با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
36 بررسی تنوع ژنتیکی گیاه دارویی آویشن با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
37 بررسی تنوع ژنتیکی لاین های امیدبخش گندم نان با استفاده از نشانگرهای میکروساتلایت (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
38 بررسی تنوع ژنتیکی لاینهای F4 گندم حاصل از تلاقیWangshuibai×فلات از لحاظ ویژگیهای مورفولوژیک و زراعی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
39 بررسی تنوع کاریوتیپی اکوتیپ لندن و اکوتیپ های استان های لرستان و مرکزی گیاه دارویی آویش (Thymus sp) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
40 بررسی تنوع کاریوتیپی اکوتیپ های ایرانی گیاه دارویی آویشن گونه Thymus kotschyanus (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
41 بررسی تنوع هاپلوتیپی QTL های کنترل کننده تحمل به شوری در گندم (Triticum aestivum) (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
42 بررسی خاموشی ژنهای انتهایی بیوسنتز دارویی گیاه شقایق با استفاده ازPCRنیمه کمی و زمان واقعی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
43 بررسی روابط میان عملکرد دانه جو و اجزای آن از طریق تجزیهعلیت در دو شرایط تنش خشکی و بدون تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خشکسالی و تغییر اقلیم
44 بررسی ریشه زایی در شرایط کشت درون شیشه ای در گیاه ازگیل ژاپنی (Eriobotrya japonica Lindl) (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
45 بررسی سطوح مختلف تنش خشکی بر خصوصیات جوانه زنی بالنگوی شهری (Lallemantia iberica) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران
46 بررسی کارایی فتو شیمیایی فتوسیستم II در ۱۳۶ لاین هاپلوئید مضاعف کاملینا (Camelina sativa L.) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه کشاورزی با رویکرد فناوری های هوشمند
47 بررسی کالزایی در گیاه دارویی زوفا (Hyssopus officinalis) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
48 بررسی و ارزیابی ارقام کلزای پائیزه در شرایط دیم کرمانشاه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
49 بررسی و ارزیابی ارقام گلرنگ پائیزه در شرایط دیم (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
50 بررسی و تجزیه همبستگی صفات موثر بر عملکرد دانه در ارقاا امید بخش حو (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
51 بهینه سازی محیط کشت ریزازدیادی ارقام انگور (Vitis vinifera L.) در شرایط کشت درون شیشه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه کشاورزی با رویکرد فناوری های هوشمند
52 بهینهسازی کشت بافت و انتقال ژن به توتون (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
53 پروتئینهای شناسایی شده دخیل در تنش خشکی در ژنوتیپهای نخود (دریافت مقاله) اولین جشنواره و همایش ملی نخود
54 تاثیر ترکیبات هورمونی و نوع ریز نمونه بر القای کالوس در بابونه Matricaria aurea L در شرایط درون- شیشه ای (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
55 تاثیر تنش خشکی بر روی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپهای جو (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
56 تأ ثیر تیمارهای کم آبیاری بر محتوای آب برگ و میزان آب نسبی از دست رفته برگ در ژنوتیپ های گندم دوروم (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
57 تجزیه به عامل ها در برخی از ژنوتیپهای جنس براسیکا تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) همایش دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی
58 تجزیه علیت عملکرد دانه گلرنگ و اجزای آن در شرایط دیم (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
59 تکنیک FISH و کاربردهای آن در مهندسی ژنتیک (دریافت مقاله) همایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی
60 تولید گیاه کامپوزیت با استفاده از اگروباکتریوم رایزوژنز در گیاه دارویی شیرین بیان (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
61 جداسازی و همسانه سازی پروموتر بذر اختصاصی ناپین از کلزا (Brassica napus L.) (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
62 جداسازی، همسانهسازی و تعیین توالی بین دو ناحیه حفاظت شده ژن aroA در گیاه نی (Phragmites australis) (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
63 شناسایی ژنوتیپ های مقاوم به خشکی در نخود زراعی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
64 گروه بندی برخی ژنوتیپهای پاییزه کلزا با استفاده از تجزیه کلاستر (دریافت مقاله) همایش دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی
65 گزینش ژنوتیپ های متحمل به خشکی دریولاف Avena sativa L.) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
66 گزینش ژنوتیپهای جو مقاوم به خشکی بر اساس برخی شاخصهای مقاومت به خشکی و تجزیه به مولفه های اصلی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
67 مطالعه بیوانفورماتیکی ژنAPX1 در حبوبات (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
68 مطالعه پاس خهای فیزیولوژیک و فنولوژیک ژنوتی پهای گندم ناننسبت به تنش خشکی پس از گرده افشانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خشکسالی و تغییر اقلیم
69 مطالعه تاثیر مقادیر مختلف کودهیا ازت، فسفر و گوگرد بر عملکرد کلزا در شرایط دیم (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
70 مطالعه تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های سویا با استفاده ازنشانگرمولکولی ISSR (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
71 مطالعه تنوع ژنتیکی گیاه دارویی آویشن (Thymus sp.) با استفاده از مارکر مولکولی RAPD (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
72 مطالعه رابطه عملکرد دانه با صفات مهم زراعی در کلزا از طریق تجزیه همبستگی و تجزیه علیت (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
73 مطالعه ژنتیکی ریزش بذر در ژنوتیپ های کلزای پاییزه (Brassica napus L.) در شرایط دیم کرمانشاه (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
74 مطالعه کالوس زایی در گیاه دارویی شیرین بیان ( Glycyrrhiza glabra ) (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
75 معرفی یک ناحیه کد کننده از ژن aroA در گیاه نی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی