دکتر امین رضا کمالیان

دکتر امین رضا کمالیان استاد - گروه مدیریت - دانشکده اقتصاد،مدیریت و حسابداری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان

دکتر امین رضا کمالیان

Dr. AminReza Kamalian

استاد - گروه مدیریت - دانشکده اقتصاد،مدیریت و حسابداری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Authentic Leadership: A New Approach to Leadership (Describing the Mediatory Role of Psychological Capital in the Relationship between Authentic Leadership andIntentional Organizational Forgetting) (دریافت مقاله) مجله بین المللی رهبری سازمانی دوره: 6، شماره: 4
2 اداره اثربخش امور شهری با ارتقاء شایستگی های محوری در شهرداری زاهدان (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 12، شماره: 45
3 ارائه الگوی استقرار و توسعه حکمرانی الکترونیک با استفاده از رویکرد فراترکیب. (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 10، شماره: 4
4 ارائه الگوی تعیین ابعاد و استقرار اثربخش بهسازی عملکرد کارکنان در سازمان با رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 10، شماره: 4
5 ارائه الگوی تعیین ابعاد و استقرار اثربخش بهسازی عملکرد کارکنان در سازمان با رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 10، شماره: 4
6 ارائه الگوی توسعه مرحله ای حکمرانی شبکه ای با استفاده از رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 11، شماره: 2
7 ارزشگذاری نادرست و سوگیری های رفتاری در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 9، شماره: 36
8 Cooperation Networks and Innovation Performance of Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs) (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مدیریت ، حسابداری و اقتصاد دوره: 2، شماره: 3
9 Providing functional Model for Developing Digital Entrepreneurship (دریافت مقاله) مجله مطالعات کسب و کار و توسعه دوره: 8، شماره: 1
10 Strategic Analysis of Business Portfolios: Case Study of Chabahar Fishery Cluster (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مدیریت ، حسابداری و اقتصاد دوره: 2، شماره: 6
11 بررسی پیش نیازها و امکان سنجی اجرای نظام یادگیری الکترونیکی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 3، شماره: 4
12 بررسی تاثیر حکمرانی الکترونیک بر پایداری سازمانی با نقش میانجی حکمرانی خوب (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 14، شماره: 2
13 بررسی تاثیر رفتارهای قلدری سازمانی بر نگرش شغلی و سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 6، شماره: 2
14 بررسی تاثیر رفتارهای مثبت گرا و بدبینانه بر نگرش شغلی و سازمانی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 9، شماره: 33
15 بررسی رابطه ی عدالت سازمانی و توانمندسازی روان شناختی (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 10، شماره: 25
16 بررسی مسایل وضعیتی زنان سرپرست خانوار و بهروزی خانوادگی آنان (موردمطالعه، زنان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی شهر ایلام) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی دوره: 3، شماره: 2
17 بررسی نقش تعاملی رهبری اصیل و سرمایه روان شناختی در هویت فردی و سازمانی کارکنان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روانشناختی در مدیریت دوره: 2، شماره: 2
18 تاثیر متغیرهای مالی و غیرمالی بر کیفیت افشا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت مالی دوره: 5، شماره: 10
19 تبیین مهمترین عوامل موثر بر رتبه افشای اطلاعات شرکت هایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد داده کاوی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت مالی دوره: 1، شماره: 2
20 تبیین نقش رهبری اصیل در فراموشی سازمانی هدفمند با توجه به نقش میانجی توانمندسازی کارکنان (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 10، شماره: 36
21 تبیین و طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی کارآفرینانه: رویکرد داده بنیاد (مطالعه ای در صنعت برق، گروه شرکت های ایران ترانسفو) (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 10، شماره: 4
22 تنوع سازی تحقیقات مالی: از مالی سازی بسوی پایداری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 9، شماره: 29
23 توسعه ظرفیت اصلاح نظام اداری در پرتو سازمان هوشمند با رویکرد داده بنیاد (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 9، شماره: 3
24 رابطه بین اهرم مالی، رشد شرکت و قدرت مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 11، شماره: 39
25 رابطه رهبری اخلاقی با توانمند سازی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 11، شماره: 3
26 رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه نمادین اجتماعی با توجه به نقش تعدیل گر سرمایه فرهنگی (مورد مطالعه: دانشجویان ورزشکار دانشگاه سیستان و بلوچستان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر و فرهنگ دوره: 2، شماره: 2
27 رابطه نام و نشان سازی اخلاقی با افزایش اعتبار شرکت ها (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 12، شماره: 1
28 شناسایی ابعاد و مولفه های موثر بر توانمندسازی منابع انسانی دانشگاهی با تاکید بر دانشگاه های نسل سوم و چهارم با استفاده از رویکرد دلفی فازی: ارائه یک الگوی مفهومی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 10، شماره: 6
29 شناسایی راهبردهای توسعه کارآفرینی گردشگری در منطقه آزاد چابهار و قشم (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی- پژوهشی نوآوری و ارزش آفرینی دوره: 7، شماره: 14
30 شناسایی عوامل علی موثر بر الگوی آموزش های مجازی دانشگاهی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 11، شماره: 36
31 شناسایی و تحلیل پیشران های راهبردی دانشگاه کارآفرین با بهره گیری از رویکرد تحلیل تاثیرات متقابل (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 23، شماره: 89
32 شناسایی ویژگی های سرمایه انسانی سازمان هوشمند: رویکرد آمیخته (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 10، شماره: 2
33 طراحی الگوی استراتژیک دانشگاه کارآفرین با رویکرد آینده پژوهی در آموزش عالی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 15، شماره: 56
34 طراحی و تدوین الگوی جامع دانشگاه کارآفرین با رویکرد فرا ترکیب (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 8، شماره: 18
35 عوامل زمینه ای موثر بر آموزش های مجازی دانشگاهی در ایران (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 11، شماره: 42
36 فراترکیب مدل یکپارچه مدیریت استعداد (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 11، شماره: 1
37 نقش اعتماد در نوآوری سازمانی: پژوهشی در یک سازمان ایرانی بخش خدمات (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 24، شماره: 3
38 نقش سرمایه نمادین مبتنی بر الگوی اخلاقی-اعتقادی دانشجویان ورزشکار دانشگاه اصفهان در تسهیل فرایند ارتباطات اجرای مدیریت دانش سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری دوره: 3، شماره: 2
39 نقش فناوری اطلاعات در توانمندسازی کارکنان سازمان آموزش فنی وحرفه ای (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 4، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیزی بر مزایا و موانع بکارگیری سیستم های RFID در مدیریت زنجیره تامین (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
2 ارائه چارچوب مدیریت تغییر در راستای برنامه ریزی منابع سازمان با کمک مهندسی مجدد (دریافت مقاله) همایش منطقه ای فن آوری اطلاعات، راهکارها و راهبردها
3 ارائه مدل ارزیابی عملکرد در ادارات دولتی با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن آنالیز تاکسونومی و رتبه بندی اصلاحی شاخص ها با استفاده از تصمیم گیری فازی (مطالعه موردی اداره کل ثبت احوال استان تهران) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت ، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها
4 ارائه مدلی مفهومی جهت شناسایی عوامل موثر بر پیاده سازی موفق مدیریت ارتباط با مشتری CRM (در شرکت های کوچک و متوسط SMEs) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
5 ارایه مدلی برای بررسی تاثیر فرهنگ بازارگرایی وهوشمندی بازار بر نوآوری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
6 ارتباط مدیریت تحولی و تبادلی مدیران باتعهدسازمانی کارکنان دانشگاه های استان سیستان وبلوچستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری ، حسابرسی و مدیریت
7 ارزیابی وضعیت مدیریت دانش جهت حمایت از نوآوری در سازمان تامین اجتماعی شهر کرمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور
8 ارزیابی وضعیت مدیریت دانش جهت حمایت ازنوآوری درسازمان تامین اجتماعی شهرکرمان (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای پژوهش ها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت
9 استراتژی دولت در کارآفرینی: توسعه خوشه های صنعتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
10 امکان سنجی استقرار سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمان (ERP ) در بیمارستانهای دولتیوخصوصی شهر کرمان (مطالعه ی موردی: بیمارستان شفا و راضیه فیروزکرمان ) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
11 انتخاب و ارزیابی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی با استفاده از مدل خانه کیفیت و اعداد فازی مثلثی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
12 اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و کارآفرینی بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و خلاقیت کارکنان(7006) (مطالعه موردی:کارخانه قدس رضوی شهر زاهدان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
13 Levels and Characteristics of innovation activity of Siatan and baluchestan SMEs (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
14 بررسی ابعاد خدمات پس از فروش در صنعت خودرو و تاثیر آن بر بهبود راهبردهای مبتنی بر بازار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت
15 بررسی اثرات سرمایه فکری بر نوآوری سازمانی (مطالعه موردی: مجتمع مس سرچشمه رفسنجان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
16 بررسی تاثیر بازارگرایی بر نوآوری در کسب وکارهای کوچک ومتوسط(مورد مطالعه: خوشه صنعتی شیلات چابهار) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
17 بررسی تاثیر سرمایه فکری بر نوآوری سازمانی ( مطالعه موردی: مدیران مجتمع مس سرچشمه کرمان) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی
18 بررسی تاثیر عوامل مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد کسب وکارهای کوچک و متوسط (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
19 بررسی تاثیر مدیریت ارتباط الکترونیک با مشتری بر رضایت مشتریان مورد کاوی شرکت چینی بهداشتی گلسار فارس (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی
20 بررسی تاثیر مدیریت دانش سازمانی بر بهبود نظام ارزیابی عملکرد از دیدگاه کارکنان دانشی مدیران و کارشناسان شرکت ملی صنایع پتروشیمی NPC (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
21 بررسی تاثیرسرمایه اجتماعی بر نوآوری کارآفرینانهمورد مطالعه: مدیران و کارشناسان خوشه صنعتی شیلات چابهار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
22 بررسی تاثیرعوامل سازمانی برعملکرد منابع انسانی واحدهای فروش صنایع غذایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی ایران
23 بررسی تفاوت سلامت سازمانی در سازمان های با مدیران کارآفرین و غیرکارآفرین (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی
24 بررسی تفاوت میزان انگیزش های مدیریتی مدیران کارآفرین و غیرکارآفرین (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی
25 بررسی رابطه استعدادیابی منابع انسانی با ساختار سازمانی (پیمایشی در شرکت سهامی برق منطقه ای استان سیستان و بلوچستان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
26 بررسی رابطه بازاریابی داخلی و کیفیت خدمات در صنعت بانکداری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات مالی
27 بررسی رابطه بین نظام ارزیابی عملکرد و مدیریت دانش سازمانی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت
28 بررسی رابطه عدالت سازمانی و نگرش کارکنان به عدالت در نظام جبران خدماتمطالعه موردی: شرکت جاویدان انرژی کیش (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
29 بررسی عوامل فردی موثر بر تصمیم گیری کارآفرینان صنایع کوچک و متوسط (SMES) با استفاده از مدل معادلات ساختاری (SEM) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
30 بررسی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در صنایع کوچک و متوسط مطالعهای در شهرک صنعتی زاهدان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
31 بررسی فاکتورهای حیاتی موفقیت پروژه ی ERP براساس فازهای پیاده سازی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای فن آوری اطلاعات، راهکارها و راهبردها
32 بررسی فاکتورهای رضایتمندی از سیستم مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری مورد کاوی شرکت چینی بهداشتی گلسار فارس (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی
33 بررسی فرصتهای کارآفرینانه مبتنی بر فناوری اطلاعات در بخش خدمات پس از فروش ایران خودرو (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران
34 بررسی و تبیین و الویت بندی عوامل موثر بر موفقیت و توسعه کارآفرینی دیجیتالی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
35 تبیین نقش مشتری گرایی و گرایشهای کارآفرینانه بر کیفیت خدمات فردی شعب بانک ملت دراستان قزوین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بهبود کسب و کار، کارآفرینی توسعه در بستر اقتصاد مقاومتی
36 تحلیل استراتژیک و تدوین استراتژیهای توسعه بازارچه های مرزی با استفاده از مدل swot مطالعه موردی بازارچه مرزی استان کرمانشاه (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها
37 توانمندسازی روانشناختی رویکردی نوین در مدیریت منابع انسانی (دریافت مقاله) همایش چالشهای مدیریت و رهبری در سازمانهای ایرانی
38 چارچوبی برای طراحی سیستم‌های مدیریت لجستیک مبتنی بر دانش بلادرنگ با استفاده از سیستم‌های RFID (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
39 درک عدالت و ابعاد آن در سازمان : نیاز مدیران امروز (دریافت مقاله) همایش چالشهای مدیریت و رهبری در سازمانهای ایرانی
40 رابطه ی بین سلامت روانی با مسئولیت اجتماعی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان زاهدان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اقیانوس مدیریت
41 شناسایی استراتژی های توسعه منابع انسانی مبتنی برفناوری اطلاعات (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
42 شناسایی متغیرهای موثر بر کارآفرینی و ارتباط آن با خلاقیت و نوآوری در زمینه مدیریت استراتژی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بهبود کسب و کار، کارآفرینی توسعه در بستر اقتصاد مقاومتی
43 شناسایی و اولویت بندی استراتژی های توسعه منابع انسانی مبتنی برفناوری اطلاعات دردانشگاه س وب (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
44 شناسایی و اولویت بندی الزامات موثر برتجاری سازی دانش در دانشگاه ( مورد مطالعه :دانشگاه سیستان و بلوچستان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری
45 شناسایی و اولویت بندی موانع انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت با استفاده از تکنیک AHP (مطالعه موردی: دانشگاه صنعتی شیراز) (دریافت مقاله) همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور
46 شناسایی و اولویت بندی موانع انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت با استفاده از تکنیک AHP (مطالعه موردی: دانشگاه صنعتی شیراز) (دریافت مقاله) همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور
47 عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی سازمانی فناورانه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
48 فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش های اسلامی(مطالعه اخلاق کاری و تعهد سازمانی و بهبود مستمر) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
49 کارآفرینی فرهنگی و صنایع خلاق (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
50 کارآفرینی، رشد و توسعه اقتصادی(مطالعه تحلیلی - تطبیقی توسعه نیروی انسانی ایران و مالزی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
51 مدیریت الکترونیک منابع انسانی درسازمان های دولتی ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
52 مطالعه زمینه های جذب و نگهداری نیروهای انسانی کارآفرین در استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری
53 معرفی مدلی جهت پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری در بین صاحبان کسب و کارهای کوچک و متوسط (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
54 نقش برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) در نوآوری سازمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
55 نقش سیستم های RFID در ایجاد شهرهای الکترونیکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک
56 نقش و بررسی ظرفیت صنعت توریسم در توسعه ی اقتصاد،اشتغال و کارآفرینی مطالعه موردی شهر سی سخت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
57 نهادینه شدن نوآوری و نهادینه سازی کارآفرینی در سازمان مطالعه موردی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران
58 ورود کارآفرینی به گردشگری روستایی و تبیین جایگاه آن بر توسعه اقتصادی پایدار با رویکرد SWOT(مورد مطالعه: روستاهای گردشگرپذیر شهرستان کازرون؛ فارس) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی