دکتر میرسامان پیشوایی

دکتر میرسامان پیشوایی دانشیار، دانشکده مهندسی صنایع، گروه مهندسی سیستم، دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر میرسامان پیشوایی

Dr. Mir Saman Pishvaee

دانشیار، دانشکده مهندسی صنایع، گروه مهندسی سیستم، دانشگاه علم و صنعت ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 طراحی مدل مکان یابی-موجودی محصولات فسادپذیر در زنجیره تامین جهانی (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 28، شماره: 4
2 A Multi-objective Hierarchical Location-allocation Model for the Healthcare Network Design Considering a Referral System (دریافت مقاله) ماهنامه بین المللی مهندسی دوره: 31، شماره: 2
3 An Overview of the Role of Data-driven Modeling and Big Data Analytics in Building a Resilient Supply Chain Digital Twin (دریافت مقاله) نشریه سیستمهای هوشمند کاربردی و علوم اطلاعات دوره: 4، شماره: 1
4 ارائه مدل ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان خدمات لجستیک طرف سوم پایدار در زنجیره تامین بر پایه رویکرد ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی فازی و تکنیک کوکوسو (مورد مطالعه: صنعت لبنی) (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 17، شماره: 68
5 ارائه مدل مفهومی «بهره وری خانواده» با تاکید بر جنبه اقتصادی: یک تحلیل مضمون (دریافت مقاله) فصلنامه رفاه اجتماعی دوره: 23، شماره: 91
6 ارائه ی مدل دومرحله یی برای آمایش سرزمین طراحی شبکه ی زنجیره ی تامین محصول گندم با استفاده از تکنیک ویکور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه ی موردی: استان فارس) (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 37، شماره: 1
7 ارائه یک مدل برای برنامه ریزی اصلی زنجیره تامین پایدار با ملاحظه یکپارچگی جریان مالی و فیزیکی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 8، شماره: 1
8 ارائه یک مدل پویایی شناسی سیستم ها برای پیش بینی جمعیت دانش آموزان ابتدایی و متوسطه اول کشور و برنامه ریزی فضای مدارس این مقاطع (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 10، شماره: 40
9 ارائه یک مدل ریاضی چند هدفه برای تخصیص اعضای پیوندی به بیماران در شبکه زنجیره تامین پیوند اعضای ایران (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 7، شماره: 3
10 ارایه مدل های مدیریت زنجیره تامین به منظور توسعه تولید سوخت سبز از جلبک ها در کشور (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 21، شماره: 2
11 ارزیابی بهره وری ساختمان های پیش ساخته و بتن درجا به منظور اسکان پس از بحران با استفاده از مدل تصمیم گیری چندمعیاره ویکور (VIKOR) (دریافت مقاله) فصلنامه شهر ایمن دوره: 2، شماره: 5
12 ارزیابی پایداری صنعت معدن با رویکرد کارت امتیازی متوازن تحلیل سلسله مراتبی BSC-AHP (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 11، شماره: 28
13 ارزیابی کارایی بنادر ایران با استفاده از تحلیل پوششی داده ها در وضعیت عدم قطعیت (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 10، شماره: 2
14 الگوی تصمیم گیری توسعه تعاملات صنعتی دانشگاه با توجه به سازوکارها و بازیگران خارجی متنوع (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 12، شماره: 1
15 برنامه ریزی تاکتیکی استوار زنجیره تامین جهانی سه سطحی تحت شرایط اختلال تحریم با در نظر گرفتن عمر قفسه ای (مطالعه موردی: زنجیره تامین دارو) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 7، شماره: 2
16 برنامه ریزى بهینه استوار لجستیک امداد بحران با استفاده از یک مدل سناریومحور استوار دوهدفه و بکارگیرى روش اپسیلون محدودیت تکامل یافته (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 8، شماره: 4
17 بهینه سازی مبادلات در بورس گل و گیاه با در نظر گرفتن شرکت آماد طرف سوم تحت شرایط عدم قطعیت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 2، شماره: 4
18 پیشبینی تقاضای سالانه سفر ریلی با استفاده از مدل پویاییشناسی سیستم؛ مطالعه موردی: سازمان رجا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 2، شماره: 2
19 پیکربندی زنجیره تامین مبتنی بر قیمت گذاری پویا و بهینه سازی استوار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 6، شماره: 3
20 تعیین اراضی مستعد کشت دیم محصول گندم با ارائه مدل تصمیم گیری VIKOR بر بستر GIS، مطالعه موردی: استان فارس (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 13، شماره: 4
21 توسعه مدل های برنامه ریزی استوار به منظور طراحی و بهینه سازی زنجیره تامین تولید سوخت سبز از جلبک ها در شرایط عدم قطعیت (دریافت مقاله) مجله مدل سازی پیشرفته ریاضی دوره: 7، شماره: 1
22 راهبرد زنجیره تامین و انتخاب سامانه تولید (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 1، شماره: 2
23 رتبه بندی طرح های کسب وکار سرمایه گذاری خطرپذیر با روش تحلیل پوششی داده ها- مورد مطالعه: یک شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری دوره: 5، شماره: 2
24 رویکرد برنامه ریزی فازی استوار جدید به منظور طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 14، شماره: 3
25 رویکرد پویاییشناسی سیستم برای بررسی سیاستهای برنامهریزی ظرفیت در زنجیره تامین حلقه بسته سبز: مطالعه موردی صنعت باتری اسیدی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 8، شماره: 2
26 ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش الگوی اقتصادی خانوار (دریافت مقاله) مطالعات زن و خانواده دوره: 10، شماره: 2
27 شناسایی و اولویت بندی خدمات قابل ارایه پارکهای علم و فناوری به شرکت های فعال در عرصه فناوری های نرم (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 13، شماره: 50
28 شناسایی و تحلیل عرصه ها و مضامین شکل دهنده نوآوری اجتماعی با استفاده از رویکرد فراتلفیق (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری دوره: 12، شماره: 2
29 طراحی چیدمان چند طبقه ای تجهیزات در ماهواره استوانه ای به روش بهینه سازی (دریافت مقاله) نشریه علوم، فناوری و کاربردهای فضایی دوره: 3، شماره: 2
30 طراحی زنجیره تامین خون در زمان بحران زلزله تحت شرایط عدم قطعیت (مطالعه موردی: شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت زنجیره تامین دوره: 17، شماره: 50
31 طراحی زنجیره تامین رقابتی با در نظر گرفتن اختلال در تامین (مطالعه موردی: زنجیره تامین سنگهای تزئینی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 16، شماره: 48
32 طراحی شبکه زنجیره امداد چندهدفه برای پاسخگویی به زلزله تحت عدم اطمینان (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 7، شماره: 1
33 طراحی شبکه زنجیره تامین چنددوره ای و چند محصولی با در نظر گرفتن اختلال در تسهیلات و مسیرهای ارتباطی (موردمطالعه: طرح اشتراک نشریات) (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 9، شماره: 3
34 طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته کاغذسنگی با استفاده از برنامه ریزی محدودیت شانس انعطاف پذیر امکانی تصادفی استوار (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 12، شماره: 1
35 طراحی شبکه زنجیره تامین سبز حلقه بسته همراه با تصمیم های مالی در شرایط عدم قطعیت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 10، شماره: 1
36 مدل برنامه ریزی دوسطحی برای طراحی شبکه مدیریت پسماندهای شهری تحت شرایط برگزاری مزایده (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 6، شماره: 4
37 مدل سازی مسئله مسیریابی- مکان یابی- موجودی در زنجیره توزیع پایدار داروی دام و طیور در شرایط عدم اطمینان با در نظر گرفتن تخفیف (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 14، شماره: 1
38 مدل طراحی شبکه حمل ونقل ترکیبی تحت شرایط عدم قطعیت (موردمطالعه: حمل ونقل سیمان در کشور ایران) (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 8، شماره: 3
39 مکان یابی بندر خشک با رویکرد مکان یابی محورها در شرایط عدم قطعیت تقاضا: مطالعه موردی ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 14، شماره: 3
40 مکان یابی پناهگاه ها و مراکز امدادی- مخابراتی با درنظرگرفتن عدم قطعیت در زمان بحران (مطالعه موردی: بحران سیل در منطقه ۳ تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 7، شماره: 1
41 واکاوی نقش میاندار تسهیل گر در شبکه ملی بهره وری ایران به منزله یک شبکه نوآوری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 11، شماره: 1
42 یک مدل برنامه ریزی دو مرحله ای برای آمایش کشت برنج تحت شرایط عدم قطعیت پویا (مورد مطالعه: ایران) (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 11، شماره: 2
43 یک مدل بهینه سازی چند هدفه برای یکپارچه سازی جریان مالی و فیزیکی در برنامه ریزی اصلی زنجیره تامین (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 5، شماره: 3
44 یک مدل بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی برای برنامه ریزی یکپارچه جریان های مالی و فیزیکی در زنجیره تامین (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 6، شماره: 1
45 یک مدل پویایی شناسی سیستم برای تنظیم تصمیم های موجودی در مولدهای رادیونوکلید (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 39، شماره: 3
46 یک مدل چند هدفه استوار برای طراحی شبکه زنجیره تامین با درنظرگیری جریان رو به جلو وعقب و مسیولیت پذیری اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 14، شماره: 47
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A bi-objective mixed integer programming model for the design of closed-loop supply chain considering environmental issues (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار
2 A Mathematical Dynamic Model for Optimal Allocation of Freight Rail Cars Considering the Initial Position of Rail Cars: A Case Study (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
3 A multi-stage stochastic optimization model for robust logistics network design (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین
4 A stochastic optimization approach to integrated forward/reverse logistics network design (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
5 آمایش سرزمین محصول گندم با استفاده از روش ترکیبی سیستم اطلاعات جغرافیایی-ویکور: مطالعه موردی استان فارس (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
6 ارائه مدل انتخاب سبد بهینه سهام با رویکرد ارزش در معرض ریسک با ترکیب برنامه ریزی امکانی و برنامهریزی منعطف استوار (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
7 ارائه مدل بهینه سازی دوهدفه استوار سناریو محور برای مسئله مکانیابی-تخصیص ایستگاه های پهپادی در زنجیره تامین سلامت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم های تولیدی و خدماتی
8 ارائه مدل ریاضی پویا برای برنامه ریزی احیا و تولید یکپارچه به روش تکنولوژی گروهی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
9 ارائه مدل ریاضی چند هدفه برای انتخاب سبد سرمایه گذاری داروهای جدید عسل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
10 ارائه مدل ریاضی چند هدفه برای مکان یابی بندر خشک: مطالعه موردی کشور ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
11 ارائه ی مدل بهینه سازی استوار برای برنامه ریزی اعزام روسای قطار (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
12 ارائه ی مدل دو مرحله ای برای رتبه بندی و تخصیص کلیه کبد به بیماران در انتظار پیوند، بر اساس سیستم امتیاز دهی با معیارهای غیر قطعی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
13 ارائه یک فرمولاسیون جدید جهت تبدیل محدودیت های شانسی از نوع تساوی به محدودیت های قطعی در برنامه ریزی امکانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بهینه سازی و روش های نوین حل مسئله
14 ارائه یک مدل ریاضی برای تصمیمات استراتژیک مکانیابی تسهیلات غیرقابل اطمینان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علوم مدیریت پیشرفت ها، نوآوری ها و چالش ها
15 ارائه یک مدل ریاضی مکانیابی تسهیلات با استفاده از نظریه صف (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم پایه و تحقیقات بنیادی
16 اراته یکتا مدل برنامه ریزی عدد صحیح مختلط برای طراحی یکپارچه شبکه لجستیک مستقیم و معکوس (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
17 ارایه مدل برنامه ریزی فازی امکانی طراحی شبکه آزمایشگاه های تشخیص طبی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
18 ارایه مدل ریاضی دو هدفه مکان یابی بنادر خشک-مطالعه موردی ایران (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
19 ارایه یک تا مدل برنامه ریزی عدد صحیح مختلط برای طراحی یکپارچه شبکه لجستیکت مستقیم و معکوس (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
20 ارایه یک مدل پویای چند هدفه جهت طراحی شبکه لجستیک چند محصولی توزیع واکسن کودکان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
21 ارایه یک مدل ریاضی چند هدفه برای تخصیص اعضای پیوندی به بیماران در شبکه زنجیره تامین پیوند اعضای ایران (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
22 ارزیابی ایده ها و طرح های نوآورانه در رویکرد نوآوری باز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
23 ارزیابی عملکرد بانک ها با استفاده از رویکرد ترکیبی تحلیل پوششی داده ها و برنامه ریزی آرمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
24 ارزیابی عملکرد شرکتهای توزیع برق ایران با بهره گیری از رویکرد تحلیل پوششی داده های مبتنی بر متغیرهای کمکی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ ها
25 Data mining of an ATM machine in ۲۴ hours exploiting clustering and forecasting models for marketing strategies: A case study in one of the branches of Bank Melli Iran (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE ۲۰۱۹)
26 Environmental Life cycle comparison of alternative fuels in Pollution Routing Problem (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی قوای محرکه نوین (با محوریت خودروهای برقی)
27 Epsilon-Constraint Method for Dynamic Multi-Objective Model of Optimal Fleet Sizing and Allocating Wagons: A Case Study (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
28 GIS-based sustainable model for dangerous goods transportation: A case study of crude oil transit (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
29 Integrated optimization of gas supply chain network design problem and Liquefied Natural gas contract selection (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
30 Integrated SCMP Model for Allied Supply Chains (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
31 Integrated SCMP Model for Allied Supply Chains (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
32 Multi-stage stochastic wealth-semideviation-liquidity portfolio optimization under transaction costs (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
33 Planning in a cross dock network with an operational scheduling overview (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
34 Robust possibilistic programming for pollution-routing problem with flexible time-window constraint (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار
35 Robustifying against Event-driven and Attribute-driven Uncertainties (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
36 Social sustainability assessment of conversion technologies the municipal solid waste in to bioenergy using Best Worst Method (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
37 Strategic planning of fourth generation biofuel supply chain network (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE ۲۰۱۶)
38 Sustainable supply chain network design for the production of biofuels underuncertainty (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
39 The revenue and preservation-technology investment sharing contract in the fresh-product supply chain:A game-theoretic approach (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
40 Which Processes, When, and How Should Change (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE ۲۰۲۰)
41 بررسی اشتراکات اسناد چشم انداز کشورهای ایران، عربستان و مالزی با ارکان شاخص جهانی نوآوری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
42 بررسی کارایی نوآوری ایران و کشورهای منطقه با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
43 بررسی نقش سیاست های دولت ایران بر بهبود عملکرد زنجیره تأمین اشتراک نشریات جهت افزایش رفاه اجتماعی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
44 برنامه ریزی بهینه استوار لجستیک امداد فاجعه با استفاده از یک مدل سناریومحور استوار دوهدفه و بکارگیری روش اپسیلون محدودیت تکامل یافته (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
45 برنامه ریزی فضای مراکز آموزشی با توجه به تغییر ساختار جمعیت در ایران مبتنی بر رویکرد پویایی شناسی سیستمها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویایی شناسی سیستم ها
46 به کارگیری نوآوری باز و جمع سپاری در کیفیت بخشی آموزش الکترونیکی در مدارس (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
47 بهینه سازی استوار داده-محور در مسئله خودبرنامه ریزی تولیدکنندگان برق (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها
48 پیشبینی روند قیمت کنجاله سویا با استفاده از پویاییشناسی سیستم مطالعه تا افق 1404 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
49 تحلیل مولفه های اصلی در بهینه سازی استوار داده-محور مبتنی بر خوشه بندی بردار پشتیبان و یادگیری کرنلی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
50 تحلیل و ارزیابی شاخص های کارآفرینی در راستای مشارکت ذینعفان در تحقق شهر هوشمند تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تهران هوشمند
51 رتبه بندی واحد های تصمیم گیرنده با ساختار شبکه ای تحت شرایط عدم قطعیت داده ها (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
52 رویکرد بهینه سازی استوار در طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته پایدار تاب آور ریسک گریز (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
53 زنجیره تأمین رقابتی صنعت سنگ های ترئینی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
54 شبیه سازی دیابت نوع 2 در ایران جهت پیشبینی بار بیماری در وضعیت موجود و تحت مداخلات پیشگیرانه و درمانی: رویکرد پویایی شناسی سیستمها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویایی شناسی سیستم ها
55 شناسایی نیازمندی های غیر کارکردی سازمان های واسطه ای : پژوهش اکتشافی با رویکردمطالعه موردی چندگانه (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
56 شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر نوآوری باز در شرکت های دانش بنیان (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
57 طراحی زنجیره تامین گاز طبیعی با در نظر گرفتن کاهش انتشار گازهای گلخانه ای (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
58 طراحی شبکه بهینه زنجیره تامین سبز در شرایط عدم قطعیت (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
59 طراحی شبکه بین المللی صادرات عسل با در نظر گرفتن ملزومات کیفیتی محصول (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE ۲۰۱۶)
60 طراحی شبکه تسهیلات سلامت سلسله مراتبی با درنظر گرفتن برنامه ریزی منابع انسانی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
61 طراحی شبکه زنجیره تامین چندهدفه تولید انرژی با استفاده همزمان از زیست توده های نسل دوم و سوم (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
62 طراحی شبکه زنجیره تامین زیست توده چوبی پالونیا با در نظر گرفتن محل های ذخیره سازی پویا : مطالعه موردی در ایران (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
63 طراحی شبکه زنجیره تامین سبز روغن موتور در یک مطالعه موردی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد کاربردی و تجارت
64 طراحی شبکه زنجیره تامین سبز روغن موتور در یک مطالعه موردی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
65 طراحی شبکه زنجیره تامین محصولات پزشکی هسته ای با در نظر گرفتن عدم قطعیت در تقاضا (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
66 طراحی مجدد شبکه و برنامه ریزی زنجیره تامین محصولات غذایی با لحاظ کردن امنیت غذایی و جریان های مالی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
67 طراحی مدل بهینه سازی یکپارچه زنجیره تامین سبز با توجه به انتظارات ذینفعان و ملاحظات زیست محیطی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها
68 مدل برنامه ریزی تاکتیکی امکانی استوار زنجیره تامین دارو تحت شرایط اختلال همراه با انتقال عرضی و در نظر گرفتن فساد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE ۲۰۱۶)
69 مدل سازی سیستم دینامیکی اثرشلاق چرمی واثر شلاق چرمی جریان نقدینگی در زنجیره تامین وارائه سیاست های بهبود برای کاهش این اثرات (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری
70 مدل مفهومی پیشنهادی جهت اجرای استراتژی و ارزیابی عمکرد در سازمان های مادر شرکت های هولدینگ برپایه کارت امتیازی متوازن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
71 مدلسازی پویایی های توسعه پایدار شهری با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
72 مدلی ریاضی به منظور مدیریت زباله های شهری در یک زنجیره تامین حلقه بسته جهانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE ۲۰۱۷)
73 مدیریت یکپارچه عرضه و تقاضای آب شهری با استفاده از متدولوژی پویایی شناسیسیستم مطالعه موردی شهر تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
74 مطالعه کاربردی به منظور افزایش سهم بازار اتانول در ایالات متحده با اجرای یک مدل پویا برای زنجیره تامین سوخت اتانول (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
75 معماری مدل جمع سپاری با رویکرد محاسبات ابری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع
76 مقایسه نظام مالکیت معنوی ایران با کشورهای برتر حوزه نوآوری آمریکا،آلمان،انگلستان،فرانسه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری
77 نقش شبکه سازی در فرایند تمدن سازی نوین اسلامی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت
78 نقش فناوری محاسبات ابری در مدیریت زنجیره تامین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع
79 یک الگوریتم ممتیک برای طراحی یکپارچه شبکه لجستیک مستقیم و معکوس در یک زنجیره تامین (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
80 یک مدل برنامه ریزی تصادفی چند مرحله ای برای آمایش کشت برنج با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی: مطالعه موردی ایران (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
81 یک مدل برنامه ریزی فازی- احتمالی استوار برای طراحی پایای شبکه زنجیره تأمین (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
82 یک مدل پویای شناسی سیستم برای بررسی همه گیری بیماری ایدز و تنظیم سیاست های مقابله (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
83 یک مدل پویایی شناسی سیستم ها برای تنظیم سیاست های برون رفت از بحران اقتصادی نظام تامین اجتماعی با توجه به تغییر ساختار جمعیتی در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پویایی شناسی و تفکر سیستمی
84 یک مدل تحلیل پوششی داده های ریسک گریز برای انتخاب تامین کننده پایدار: مطالعه موردی زنجیره تامین کشاورزی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
85 یک مدل تحلیل پوششی داده های فازی مبتنی براندازه اعتبار برای ارزیابی کارایی شعب اداره کل تعاون (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت