دکتر بهروز دستار

دکتر بهروز دستار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دکتر بهروز دستار

Dr. Behrouz Dastar

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر افزودن کولین کلراید به جیره های حاوی سطوح مختلف روغن بر عملکرد و کیفیت گوشت جوجه های گوشتی در شرایط تنش گرمایی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 2، شماره: 3
2 اثرات شیر حاوی تخم مرغ و بیوتین بر عملکرد، فراسنجه های خونی، فریتین، IgG و قابلیت هضم گوساله های هلشتاین (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 3، شماره: 2
3 ارزیابی اثرات جایگزینی جو با فرآوری های مختلف ذرت بر سودآوری در بره های پرواری نژاد افشاری (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 4، شماره: 1
4 بررسی اثرات استفاده از افزودنی های پروتکسین، اسیدپروپیونیک و مخلوط آنها بر عملکرد جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه دامپزشکی دوره: 24، شماره: 2
5 بررسی تاثیر الگوهای مختلف تغذیه پروتیین بر عملکرد رشد و اجزای لاشه جوجه های گوشتی سویه تجاری کاب (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 18، شماره: 3
6 بررسی تاثیر پوشش دهی زئولیت با ذرات نانونقره بر عملکرد و بازده استفاده از انرژی و پروتئین در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 48، شماره: 1
7 بررسی قابلیت هضم ایلئومی مواد مغذی هسته خرمای خام و تخمیری و تاثیر آن ها بر عملکرد جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 21، شماره: 2
8 تاثیر تغذیه کنجاله پنبه دانه تخمیر شده بر عملکرد، خصوصیات لاشه وپروفایل چربی سرم خون جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 18، شماره: 2
9 تاثیر طول دوره روشنایی و تراکم انرژی جیره بر فاکتورهای بیوشیمیایی سرم جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 13، شماره: 1
10 مقایسه جایگزینی جو با مقادیر مختلف تفاله زیتون بر عملکرد و قابلیت هضم در بره ها و بزغاله های پرواری (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 4، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر افزودن سطوح مختلف خرمای ضایعاتی با پریبیوتیک به جیره بر عملکرد جوجههای گوشتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
2 اثر سطوح مختلف پروبیوتیک بر عملکرد جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه
3 اثر سطوح مختلف خرمای ضایعاتی بر عملکرد جوجههای گوشتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
4 اثر سطوح مختلف نانوذرات نقره پوشش داده شده بر زیولیت بر پاسخ ایمنی هومورال در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی با محوریت تنش های محیطی
5 اثر نوع روغن جیره بر عملکرد رشد و ترکیب لاشه جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
6 اثرات استفاده از سیاه دانه Nigella sativa L به عنوان محرک رشد در جیره های کم پروتئین بر عملکرد مرغهای تخمگذار تجاری (دریافت مقاله) همایش پژوهشی علوم آزمایشگاهی و تجهیزات پزشکی
7 اثرات استفاده از سیاه دانهNigella sativa L به عنوان محرک رشد درجیره های کم پروتئین برعملکرد مرغهای تخمگذار تجاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
8 اثرات افزودن آنزیم، پروبیوتیک و نوع روغن در جیره های بر پایه گندم بر کیفیت گوشت سینه جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
9 اثرات جایگزینی کنجاله کتان به جای کنجاله پنبه دانه بر مصرف خوراک، قابلیت هضم، افزایش وزن، pH، نیتروژن آمونیاکی و برخی از آنزیم های شکمبه میش غیر آبستن (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
10 اثرات جایگزینی کنجاله کتان به جای کنجاله پنبه دانه برروی فراسنجه های خونی و سیستم ایمنی میش غیر آبستن (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
11 اثرات سبوسبرنج عملآوری شده با پرتو گاما، الکترون و مکمل آنزیمی بر عملکرد، ترکیبات لاشه و فراسنجههای خونی جوجه گوشتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
12 ارزیابی کاربرد مکمل طبیعی سین بیوتیک بر مرفولوژی روده و وزن نسبی اندا مهای لاشه در بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
13 بررسی اثر افزودن نانو ذرات نقره پوشش داده شد بر زیولیت بر تعداد و نسبت هتروفیل به لنفوسیت خون جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی با محوریت تنش های محیطی
14 بررسی اثر جنس و افزودن سیاه دانه در جیره‏های کم پروتئین بر کیفیت گوشت سینه جوجه‏های گوشتی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
15 بررسی اثر جنس، سطح پروتئین جیره و سیاه دانه بر پایداری اکسیداتیو گوشت ران جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
16 بررسی اثرسطوح مختلف پروتئین و سیاه دانه Nigella sativa L برفراسنجه های کیفی تخم مرغ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
17 بررسی امکان استفاده از تخم مرغ در تغذیه گوساله های هلشتاین و تاثیر آن بر روی قابلیت هضم خوراک و فراسنجه های خون (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
18 بررسی پاسخ رشد و خصوصیات لاشه بلدرچین ژاپنی به مکمل سین بیوتیک به عنوان محرک رشد سالم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
19 بررسی سطوح مختلف کنجاله کنجد با و بدون اسیدآلی بر عملکرد بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) هشتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
20 بررسی سطوح مختلف کنجاله کنجد با و بدون اسیدآلی بر عملکرد بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) هشتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
21 بررسی سطوح مختلف گیاه کنگر فرنگی ((Cynara scolymus) بر تعداد کل گلبول های سفید و نسبت هتروفیل بر لنفوسیت در بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
22 بررسی کربوهیدراتهای سویا و ارزش تغذیهای آنها در جیره غذایی طیور (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
23 بهبود ارزش تغذیهای کنجاله پنبهدانه به روش تخمیر در شرایط جامد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
24 پاسخ رشد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره های بر پایه گندم و افزودنی های آنزیم، پروبیوتیک و روغن (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
25 پاسخ سیستم ایمنی جوجه های گوشتی تغذیه شده بانانوذرات نقره پوشش داده شده برزئولیت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
26 تاثیر آرد ضایعات دو کشتارگاه طیور بر عملکرد جوجه های گوشتی در مقایسات مستقل (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
27 تاثیر آرد ضایعات دو کشتارگاه طیور برترکیب لاشه جوجه های گوشتی در مقایسات مستقل (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
28 تاثیر ذخیره سازی تخم مرغ در یخچال و سطوح مختلف جو جوانه زده برخصوصیات کیفی تخم مرغ (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت کشاورزی
29 تاثیر سطوح افزایشی کنجاله کنجد به همراه آنزیم فیتاز بر خصوصیات استخوان درشت نی بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
30 تاثیر سطوح مختلف آرد ضایعات دوکشتارگاه طیور بر عملکرد جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
31 تاثیر سطوح مختلف پروتئین و متیونین بربازده استفاده ازانرژی و پروتئین در بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت کشاورزی
32 تاثیر سطوح مختلف جو جوانه زده بر ترکیب لاشه بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
33 تاثیر سطوح مختلف جو جوانه زده بر خصوصیات کیفی تخم بلدرچین های نگهداری شده در یخچال (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
34 تاثیر سطوح مختلف جو جوانه زده برخصوصیاتکیفی تخم مرغهای نگهداری شده در دمای اتاق (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت کشاورزی
35 تاثیر سطوح مختلف مکمل سلنیوم بر پاسخ ایمنی همورال و برخی از فراسنجههای خونی دربلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
36 تاثیر سطوح مختلف ویتامین E بر شاخص پراکسیداسیون چربی گوشت و فراسنجههای بیوشیمیایی سرم در بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
37 تاثیر سیلیمارین بر وزن اندام های لنفاوی و پروتیین سرم خون بلدرچین ژاپنی تحت تنش اکسیداتیو تتراکلریدکربن (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی کشاورزی،مهندسی ژنتیک و گیاه پزشکی ایران
38 تاثیر کنجاله پنبه دانه تخمیری و خام تخمیر نشده بر وزن اندام های داخلی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار
39 تاثیر کنجاله کنجد با و بدون اسیدآلی برجمعیت میکروبی دستگاه گوارش بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) هشتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
40 تاثیر کنجاله کنجد با و بدون اسیدآلی برجمعیت میکروبی دستگاه گوارش بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) هشتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
41 تاثیر نانوذرات نقره پوشش داده شده بر زیولیت بر برخی از اندام های داخلی در جوجه های گوشتی در پایان دوره آغازین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی با محوریت تنش های محیطی
42 تاثیرجایگزینی سطوح جیره ای کنجاله ی کلزای خام و تخمیری با کنجاله سویا، بر عملکرد وزن بدن و اندام های داخلی در مرغ های مادر گوشتی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی نوآوری کشاورزی،علوم دامی و دامپزشکی
43 تاثیرسطوح افزایشی کنجاله کنجد به همراه آنزیم فیتاز بر عملکرد و خصوصیات لاشه بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
44 تاثیرنانوذرات نقره پوشش داده شده برزئولیت برفلورمیکروبی روده جوجه گوشتی درپایان دوره آغازین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
45 تأثیر افزودن پروبیوتیک، آنزیم و نوع چربی در جیره های بر پایه گندم بر عملکرد جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
46 تأثیر افزودن پروبیوتیک، آنزیم و نوع روغن در جیره های بر پایه گندم برکیفیت گوشت ران جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
47 تأثیر مکمل کولینکلراید در جیرههای با سطوح مختلف چربی بر عملکرد و غلظت لیپیدهای سرم جوجههای گوشتی در شرایط تنش گرمایی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
48 تعیین ترکیب شیمیائی و محتوی مواد معدنی آرد ضایعات دو کشتارگاه طیور استان گلستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
49 تعیین زمان بهینه افزودن روغن کتان به جیره جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
50 تعیین قابلیت هضم ظاهری پروتئین آرد ضایعات کشتارگاه طیور با دو روش نمونه برداری ایلئومی وفضولات در تغذیه جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
51 کاهش سطح گوسیپول آزاد کنجاله پنبه دانه با استفاده از قارچ آسپرژیلوس نایجر و آسپرژیلوس اورایزا به روش تخمیر در بستر جامد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی پایدار
52 کنجاله تخم پنبه در تغذیه طیور (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
53 مروری بر خواص آنتیاکسیدانی سیلیمارین ، تأثیر آن بر سیستم ایمنی وافزایش وزن جوجههایگوشتی (دریافت مقاله) سومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
54 مقایسه منابع نمونه ایلئوم و فضولات برروی میزان انرژی قابل متابولیسم ظاهری سطوح مختلف آرد ضایعات دو کشتارگاه طیور در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
55 نیازمندی به اسیدهای چرب چندغیراشباعی امگا - 3 (n-3 HUFA) فیل ماهیان جوان Huso huso و اثرات آن روی برخی شاخصهای رشد و کیفیت لاشه (دریافت مقاله) همایش منطقه ای مطالعات کاربردی در شیلات و محیط زیست