دکتر محمدجواد ارسطا

دکتر محمدجواد ارسطا استادیار دانشگاه تهران

دکتر محمدجواد ارسطا

Dr. Mohamad Javad Arasta

استادیار دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ادله عقلایی لزوم مشورت در حکومت اسلامی با رویکردی بر سیره امام خمینی(س) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی متین (امام خمینی و انقلاب اسلامی) دوره: 18، شماره: 73
2 الزامات حقوقی ضمانت اجرای سیاست های کلی نظام (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 53، شماره: 2
3 بایسته های «تقوای ظاهری» به عنوان شرط احراز مناصب عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه دین و قانون دوره: 6، شماره: 22
4 بایسته های اصیل ساختاری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حقوق عمومی دوره: 8، شماره: 25
5 بررسی استئثار در حکمرانی از منظر آموزه های اسلامی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه حکومتی دوره: 6، شماره: 11
6 بررسی تطبیقی مبانی اصل شفافیت از دیدگاه اسلام و نظریه حکمرانی خوب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره: 3، شماره: 3
7 تاملی بر جایگاه نافرمانی مدنی در اسناد بین المللی، فقه سیاسی شیعه و نظام حقوقی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره: 4، شماره: 2
8 جمهوریت و اسلامیت; تضاد یا توافق؟ (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 9، شماره: 36
9 حاکم اسلامی؛نصب یا انتخاب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم سیاسی دوره: 2، شماره: 1
10 حکمرانی شایسته در « عظیم ترین آیه قرآن » (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه حکومتی دوره: 1، شماره: 1
11 حکومت اسلامی، معیار تشخیص و شاخصه های عملی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حقوق عمومی دوره: 3، شماره: 7
12 رأی مردم و تشکیل حکومت اسلامی بر اساس نظریه انتصاب (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه حکومتی دوره: 1، شماره: 2
13 زعامت سیاسی فقیه در اندیشه مرحوم آیتالله خویی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه حکومتی دوره: 2، شماره: 3
14 زن و مشارکت سیاسی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم سیاسی دوره: 1، شماره: 1
15 فتوای معیار در قانون گذاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه حکومتی دوره: 4، شماره: 7
16 قاعده عدم ولایت (بخش اول) (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه حکومتی دوره: 2، شماره: 3
17 قلمرو عدم مسئولیت نمایندگی مجلس (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست متعالیه دوره: 5، شماره: 18
18 مبانی و آثار اصل شفافیت از منظر اندیشه سیاسی اسلام (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست متعالیه دوره: 7، شماره: 24
19 مسئولیت مدنی ناشی از تقنین (دریافت مقاله) پژوهش نامه حقوق اسلامی دوره: 19، شماره: 2
20 مشورت و رأی کثریت (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه حکومتی دوره: 1، شماره: 2
21 مفهوم اطلاق در ولایت مطلقه فقیه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم سیاسی دوره: 1، شماره: 2
22 مفهوم امت در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حقوق عمومی دوره: 3، شماره: 9
23 مفهوم نظام و کاربرد آن در فقه و اصول (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 44، شماره: 1
24 مقایسه‌ی شئون و اختیارات فقیه حاکم در اندیشه‌ی امام خمینی و سید احمد خوانساری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم سیاسی دوره: 22، شماره: 88
25 نحوه مواجهه امیرالمومنین(ع) با صاحبان قدرت (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه حکومتی دوره: 2، شماره: 4
26 نظارت سیاسی بر قدرت در اندیشه علوی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم سیاسی دوره: 16، شماره: 64
27 نظریه تخییر در انتخاب فتاوا در مقام قانون گذاری (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حقوق عمومی دوره: 12، شماره: 40
28 نقش رهبری در نظام سیاسی پارلمانی با توجه به اقتضائات حقوق اساسی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حقوق عمومی دوره: 11، شماره: 38
29 نگاهی به مبانی فقهی شورا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم سیاسی دوره: 1، شماره: 4
30 ولایت فقیه: بررسی دیدگاه عبدالکریم حائری و انصاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه امامیه دوره: 6، شماره: 12