دکتر منوچهر گرجی

دکتر منوچهر گرجی استاد دانشگاه تهران

دکتر منوچهر گرجی

Dr. Manoochehr Gorji

استاد دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر اندازه کرت بر میزان رواناب و رسوب اندازه گیری شده ناشی از رگبارهای طبیعی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 2، شماره: 4
2 اثر کاربری اراضی مختلف حوضه سد زاینده رود علیا در تولید رسوب با استفاده از GIS (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 5، شماره: 1
3 اثر کارگذاری ورقه پلی اتیلن در عمق خاک بر نگهداری رطوبت و عملکرد گندم دیم در خاک سبک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 28، شماره: 3
4 اثرات ابعاد کرت بر تولید رواناب تحت رخدادهای منفرد باران طبیعی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 43، شماره: 4
5 ارتباط انرژی انتگرالی آب در دامنه های مختلف رطوبتی با شاخص S در خاک های با بافت متوسط و سبک (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 31، شماره: 2
6 ارزیابی اثرات بلندمدت فرسایش بر پتانسیل باروری خاک در حوضه کوهین استان قزوین (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 5، شماره: 3
7 ارزیابی اولیه ی امکان استفاده از رادیونوکلید سرب-۲۱۰ اضافی در برآورد توزیع مجدد خاک در اراضی دیم منطقه ی کوهین (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 35، شماره: 4
8 ارزیابی پراکنش مکانی سرعت نفوذ آب و ارتباط آن با برخی از ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک در منطقه کوهین (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 30، شماره: 2
9 ارزیابی پویایی ماده آلی خاک تحت مدیریت بقایای گیاهی با استفاده از ایزوتوپ کربن-۱۳ (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 43، شماره: 4
10 ارزیابی تشکیل اندوده سطحی و ارتباط آن با شاخص های کیفیت خاک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 6
11 ارزیابی فرسایش قابل تحمل خاک در مقیاس حوضه آبخیز بر اساس باروری و کیفیت خاک (حوضه حاجی قوشان استان گلستان) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 48، شماره: 5
12 ارزیابی کارایی پلی اکریل آمید (PAM) در افزایش پایداری خاکدانه و کاهش فرسایش خاک های مارنی اراضی شیب دار استان زنجان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 40، شماره: 2
13 ارزیابی کمی کیفت خاک در کاربری های مختلف در بخشی از اراضی جنوب شرق قزوین (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 48، شماره: 5
14 ارزیابی کمی کیفیت خاک در کاربری های مختلف در بخشی از اراضی جنوب شرق قزوین (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 47، شماره: 4
15 استفاده از رادیونوکلوئید بریلیوم-7 در برآورد توزیع مجدد خاک در زمین های دیم استان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 4، شماره: 4
16 برآورد میزان فرسایش آبکندی و مقدار عقب نشینی دیواره های آبکند با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در بخشی از حوضه آبخیز طالقان (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 25، شماره: 1
17 بررسی اثرات فرسایندگی باران، شیب و کاربری اراضی در تخمین خطر فرسایش خاک (مطالعه موردی :استان تهران) (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 9، شماره: 29
18 بررسی تاثیر پوسته های زیستی بر برخی از خصوصیات زیستی خاک(مطالعه موردی، مراتع قره قیر استان گلستان) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 6
19 بررسی تاثیر پوسته های زیستی بر تبخیر و پویایی آب در محیط خاک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 5
20 بررسی تاثیر پوسته های زیستی بر ویژگی های هیدرولوژیکی خاک در مراتع قره قیر استان گلستان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 44، شماره: 4
21 بررسی تاثیر تغییر کاربری دیم زار کم بازده به مدیریت جنگل زراعی بر ویژگیهای فیزیکی ذخیره کربن آلی خاک (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 7، شماره: 4
22 بررسی تاثیر سامانه های خاک ورزی حفاظتی و کم خاک ورزی بر شاخص های کیفیت خاک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 49، شماره: 6
23 بررسی تغییرپذیری روانآب و تلفات خاک انداز هگیری شده در کرت های صحرایی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 3
24 بررسی توزیع افقی ذرات بادرفت و حداکثر ظرفیت انتقال رخدادهای فرسایش بادی (مطالعه موردی اراضی آیش دشت یزد – اردکان) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 16، شماره: 1
25 بررسی قابلیت بعد فراکتالی خاکدانه ها در ارزیابی مدیریت های متفاوت خاک (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 28، شماره: 4
26 بررسی محدودیت های کاربردی توابع توانی در توصیف توزیع اندازه ذرات اولیه خاک (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 26، شماره: 1
27 بررسی نقش ویژگی های خاک، پستی و بلندی و زمین شناسی در پراکنش پوشش گیاهی منطقه کوهین قزوین (مطالعه موردی: حوزه آبخیز آبادین) (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 2، شماره: 5
28 پیش بینی تغییرپذیری کربن آلی خاک و تعیین اثرات متغیرهای فیزیکی و مدیریتی بر آن در یک حوضه نیمه خشک با کاربری دیم با استفاده از تکنیک های تحلیل چندمتغیره تفکیک اعتباری(CDA) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 24، شماره: 4
29 تاثیر بقایای گیاهی در تناوب گندم-ذرت بر میزان کربن آلی و حاصلخیزی خاک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 12
30 تاثیر توزیع اندازه تخلخل خاک بر میزان انرژی انتگرالی آب در دامنه های مختلف رطوبتی (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 31، شماره: 3
31 تاثیر روش های مختلف خاک ورزی بر عملکرد گندم دیم در اقلیم های سرد، معتدل و نیمه گرمسیری استان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 46، شماره: 4
32 تاثیر روش های مختلف خاک ورزی بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود وگندم و ویژگی های فیزیکی خاک در شرایط دیم کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 46، شماره: 4
33 تاثیر شاخص های توپوگرافی و خصوصیات خاک بر عملکرد گندم دیم در اراضی لسی منطقه توشن، شمال ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 1
34 تاثیر عوامل مدیریتی دیم زار بر میزان کربن آلی خاک در حوضه مرک کرمانشاه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت اراضی دوره: 1، شماره: 1
35 تحلیل مالتی فرکتالی بودن توزیع اندازه ذرات خاک و تاثیر پوسته های زیستی بر آن (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 28، شماره: 4
36 تعیین دامنه رطوبتی بدون محدودیت برای رشد نهال پسته در دو سطح تراکمی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 22، شماره: 3
37 تعیین شاخص کیفیت فیزیکی خاک های با بافت متوسط و سبک در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 35، شماره: 1
38 تغییرات دینامیک غلظت رسوب در فرسایش شیاری در آزمایشهای مزرعهای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 20، شماره: 78
39 تولید زغال زیستی از پوسته شلتوک برنج و تاثیر آن بر زیست توده عدس و گندم (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 7، شماره: 2
40 چالش ها و محدودیت های منابع خاک و اراضی در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت اراضی دوره: 10، شماره: 1
41 رابطه شاخص گنجایش انتگرالی آب با برخی ویژگی های فیزیکی خاک در استانخراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 4
42 روندیابی تغییرپذیری مکانی کربن آلی خاک در کاربری های مختلف یک حوزه نیمه خشک (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 1
43 سرشت، سرنوشت و روش های اندازه گیری آلاینده های آلی لجن فاضلاب در خاک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 2
44 شبیه سازی رواناب حوضه آبخیز رود زرد با استفاده از مدل Arc Swat (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 38، شماره: 4
45 عوامل موثر بر شکل گیری خندق در زیر حوضه های نویز و حاشان با استفاده ازسنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 41، شماره: 1
46 کارایی مدل WEPP در برآورد رواناب و هدررفت خاک در مراتع سنگریزه ای حوضه خامسان کردستان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 48، شماره: 5
47 مدیریت پایدار خاک و نقش آن در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت اراضی دوره: 9، شماره: 2
48 مروری بر روش های تعیین فرسایش قابل تحمل خاک: چالش ها و فرصت ها (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 13، شماره: 2
49 مروری بر مطالعات مدیریت زراعی در کاهش انتشار گاز گلخانه‌ای نیتروز اکساید از خاک‌های کشاورزی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت اراضی دوره: 8، شماره: 2
50 مطالعه تاثیر پوسته های زیستی بر خصوصیات شوری و سدیمی خاک(مراتع قره قیر استان گلستان) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 1
51 مطالعه روش های مختلف خاک ورزی بر برخی خصوصیات خاک، عملکرد دانه و صفات مورفولوژیکی گندم و نخود در شرایط دیم شهرستان سرپل ذهاب (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 18، شماره: 3
52 مقایسه و ارزیابی کارائی مدل های RUSLE و RUSLE۲ در برآورد هدررفت خاک در دامنه های مرتعی حوضه خامسان کردستان (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 32، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر اقدامات حفاظتی بر برخی از شاخصهای کیفیت خاک (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
2 اثر تغییر کاربری اراضی بر میزان نگهداشت آب در خاک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
3 اثر روش های مختلف خاک ورزی بر اجزای عملکرد محصول عدس دیم (Lens culinaris) و شاخص مخروطی (PR) در منطقه کوهین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
4 اثرات درونی و بیرونی فرسایش: برآورد هدررفت قابل تحمل خاک (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
5 ارایه یک مدل منطقه ای برای ارزیابی خطرتخریب خاک بر مبنای مدل مدالوس جهت بررسی وضعیت خطر تخریب خاک در دشت بوکان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
6 ارزیابی اثر ابعاد کرتهای صحرایی بر میزان رواناب حاصله از رخدادهای بارندگی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
7 ارزیابی اثر برخی رویکردهای مدیریتی و خاک ورزی بر روی مقدار کربن آلی خاک (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
8 ارزیابی تشکیل اندوده سطحی و تاثیر آن بر برخی از نشانگرهای کیفیت خاک (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
9 استفاده از تصاویر ماهواره سنتینل a2 در برآورد میزان ماده آلی خاک در منطقه جنوب سمنان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
10 برآ ورد فرسایش پاشمانی و اجزای آن با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی مراتع زیر حوزه سد ونک) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان
11 بررسی اثر تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری برجرم مخصوص ظاهری خاک در برخی از مناطق استان گیلان (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
12 بررسی اثر ماده شیمیایی پلی اکریل آمید بر پایداری خاکدانه ها در حالت خشک و مرطوب (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
13 بررسی اثرات مصرف کود ورمی کمپوست و روشهای خاک ورزی بر عملکرد گندم دیم (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
14 بررسی اقتصاد اثرات مصرف کود ورمی کمپوست و روشهای خاک ورزی بر عملکرد گندم دیم (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
15 بررسی اهمیت بیابان زایی و تخریب خاک با تأکید بر پیامدها و راهکارها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
16 بررسی تاثیر تغییر کاربری جنگل به باغ چای بر پایداری خاکدانه در منطقه لاهیجان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
17 بررسی تاثیر خاک ورزی و رویکردهای مدیریتی بر روی مقادیر رطوبتی مهم خاک (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
18 بررسی تاثیرپوستههای زیستی برترسیب کربن آلی خاک درمراتع قره قیراستان گلستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
19 بررسی تأثیر کلسیم در افزایش مقاومت به شوری و سرما یونجه یکساله M.polymorpha در مرحله جوانه زنی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
20 بررسی تغییرات شاخص های NDMI، NDVI و NDSI در دو مقطع زمانی 30 ساله با استفاده از تصاویر ماهواره لندست (مطالعه موردی: نخیلات منطقه اروندکنار) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
21 بررسی تغییرات مکانی پایداری خاکدانه و برخی از ویژگیهای شیمیایی خاک در یک زمیننما با کشت دیم در منطقه کوهین (دریافت مقاله) همایش ملی خاک، کشاورزی پایدار
22 بررسی روندترسیب کربن درخاک با استفاده ازشاخص وضعیت خاک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
23 بررسی علل شوری رودخانه آجی چای و چگونگی بهره برداری بهینه از آب آن (دریافت مقاله) هفتمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی
24 بررسی عملکرد اقتصادی محصول گندم دیم در روشهای کشت حفاظتی در مقایسه با شیوه رایج کشت در منطقه کوهین (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
25 بررسی مقایسه روشهای کشاورزی حفاظتی با شیوه رایج و تأثیر آن بر عملکرد واجزای عملکرد گندم در منطقه کوهین (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
26 بررسی میزان فرسایش پاشمانی در بخشی از حوضه ی آبخیز کارون (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
27 پیش بینی تغییرات مکانی ویژگی های خاک با استفاده از توابع نیم تغییرنما و خودهمبستگی در طول یک زمین نما (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
28 تاثیر بیوچار بر برخی ویژگی های فیزیکی خاک لوم رسی و رشد ریشه عدس (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
29 تاثیر روش های مختلف خاک ورزی بر کربن آلی خاک پایداری خاکدانه ها و آب قابل استفاده گیاه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
30 تاثیر زغال زیستی بر ویژگی های زیستی یک خاک قلیایی و تولید زیست توده هوایی عدس گندم (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
31 تاثیرپوسته های زیستی برهدایت هیدرولیکی خاک به جهت تامین منابع اب درمناطق خشک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
32 تأثیر پوسته های زیستی بر هدایت هیدرولیکی خاک جهت افزایش انتقال آب در خاک (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
33 تجزیه ضرایب مسیر گام به گام با استفاده از نرم افزار صفحه گسترده اکسل (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
34 تخمین میزان رسوبات معلق رودخانه با استفاده از مدل تطبیقی عصبی فازی - ANFIS ومنحنی سنجه رسوب SRC (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
35 ترسیم خودکار حوزه آبخیز رود زردبا مدل داده ای Arc Hydro درجعبه ابزار گرافیکی Model Builder (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
36 تهیه نقشه تخریب خاک بر مبنای روش ژیوپدولوژی و مدل گلاسود با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی در شرق استان قزوین (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
37 تهیه نقشه تخریب خاک بر مبنای مدل مدالوس با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی شرق استان قزوین) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
38 تهیه نقشه شن و رس با استفاده از تصاویر ماهواره سنتینل a2 در منطقه سمنان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
39 چشم انداز کشاورزی تلفیقی در مرکز تحقیقات حفاظت خاک، آب و محصولات دیم کوهین (دانشگاه تهران) (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
40 شبیه سازی اثرات فرسایش خاک بر عملکرد گندم دیم با استفاده از مدل SWAT (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
41 شناسایی منابع غیرنقطه ای آلوده کننده آبهای سطحی توسط شاخص فسفر (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
42 محور مقاله: خاک و تغییر اقلیم- راهکارهای مدیریتی به منظور کاهش انتشار گاز گلخانه ای نیتروزاکساید (N(2)O) از خاک (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
43 محور مقاله: خاک و تغییر اقلیم- مدیریت بقایای گیاهی در کشت ذرت (.Zea mays L) به منظور کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن ((CO(2) از خاک (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
44 مدیریت پایدارخاک اجزاء، مقیاس و الزامات اجرایی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
45 مقایسه ارقام پیشرفته عدس (Lens culinaris. L) از نظر عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی در زراعت دیم (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
46 مقایسه دقت توابع انتقالی رگرسیونی و شبکه های عصبی مصنوعی در تخمین شاخصهای پایداری خاکدانه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
47 مقایسه دقت شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون چند متغیره خطی در برآورد تولیدرواناب و رسوب از خاکهای مارنی پوشیده شده با منسوجات حفاظتی کنترل فرسایش (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
48 مقایسه عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام نخود زراعی در شرایط دیم (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
49 نقش پوسته های بیولوژیک خاک به عنوان یک عامل زیستی بر ترسیب کربن آلی خاک (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
50 نقش حفاظت و مدیریت پایدار خاک در افزایش بهره وری آب و حفظ کمیت و کیفیت آن (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب