منوچهر گرجی

 منوچهر گرجی دانشیار

منوچهر گرجی

دانشیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتباط انرژی انتگرالی آب در دامنه های مختلف رطوبتی با شاخص S در خاک های با بافت متوسط و سبک (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 31، شماره: 2
2 ارزیابی اثرات بلندمدت فرسایش بر پتانسیل باروری خاک در حوضه کوهین استان قزوین (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 5، شماره: 3
3 استفاده از رادیونوکلوئید بریلیوم-7 در برآورد توزیع مجدد خاک در زمین های دیم استان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 4، شماره: 4
4 بررسی تاثیر پوسته های زیستی بر برخی از خصوصیات زیستی خاک(مطالعه موردی، مراتع قره قیر استان گلستان) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 6
5 بررسی تغییرپذیری روانآب و تلفات خاک انداز هگیری شده در کرت های صحرایی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 3
6 تاثیر روش های مختلف خاک ورزی بر عملکرد گندم دیم در اقلیم های سرد، معتدل و نیمه گرمسیری استان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 46، شماره: 4
7 تاثیر روش های مختلف خاک ورزی بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود وگندم و ویژگی های فیزیکی خاک در شرایط دیم کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 46، شماره: 4
8 تولید زغال زیستی از پوسته شلتوک برنج و تاثیر آن بر زیست توده عدس و گندم (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 7، شماره: 2
9 شبیه سازی رواناب حوضه آبخیز رود زرد با استفاده از مدل Arc Swat (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 38، شماره: 4
10 مطالعه تاثیر پوسته های زیستی بر خصوصیات شوری و سدیمی خاک(مراتع قره قیر استان گلستان) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 1
11 مطالعه روش های مختلف خاک ورزی بر برخی خصوصیات خاک، عملکرد دانه و صفات مورفولوژیکی گندم و نخود در شرایط دیم شهرستان سرپل ذهاب (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 18، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر اقدامات حفاظتی بر برخی از شاخصهای کیفیت خاک (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
2 اثر تغییر کاربری اراضی بر میزان نگهداشت آب در خاک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
3 اثرات درونی و بیرونی فرسایش: برآورد هدررفت قابل تحمل خاک (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
4 ارزیابی اثر ابعاد کرتهای صحرایی بر میزان رواناب حاصله از رخدادهای بارندگی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
5 ارزیابی اثر برخی رویکردهای مدیریتی و خاک ورزی بر روی مقدار کربن آلی خاک (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
6 استفاده از تصاویر ماهواره سنتینل a2 در برآورد میزان ماده آلی خاک در منطقه جنوب سمنان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
7 برآ ورد فرسایش پاشمانی و اجزای آن با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی مراتع زیر حوزه سد ونک) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان
8 بررسی اثر تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری برجرم مخصوص ظاهری خاک در برخی از مناطق استان گیلان (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
9 بررسی اثر ماده شیمیایی پلی اکریل آمید بر پایداری خاکدانه ها در حالت خشک و مرطوب (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
10 بررسی اهمیت بیابان زایی و تخریب خاک با تأکید بر پیامدها و راهکارها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
11 بررسی تاثیر تغییر کاربری جنگل به باغ چای بر پایداری خاکدانه در منطقه لاهیجان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
12 بررسی تاثیر خاک ورزی و رویکردهای مدیریتی بر روی مقادیر رطوبتی مهم خاک (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
13 بررسی تاثیرپوستههای زیستی برترسیب کربن آلی خاک درمراتع قره قیراستان گلستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
14 بررسی تأثیر کلسیم در افزایش مقاومت به شوری و سرما یونجه یکساله M.polymorpha در مرحله جوانه زنی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
15 بررسی تغییرات شاخص های NDMI، NDVI و NDSI در دو مقطع زمانی 30 ساله با استفاده از تصاویر ماهواره لندست (مطالعه موردی: نخیلات منطقه اروندکنار) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
16 بررسی تغییرات مکانی پایداری خاکدانه و برخی از ویژگیهای شیمیایی خاک در یک زمیننما با کشت دیم در منطقه کوهین (دریافت مقاله) همایش ملی خاک، کشاورزی پایدار
17 بررسی روندترسیب کربن درخاک با استفاده ازشاخص وضعیت خاک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
18 بررسی علل شوری رودخانه آجی چای و چگونگی بهره برداری بهینه از آب آن (دریافت مقاله) هفتمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی
19 بررسی میزان فرسایش پاشمانی در بخشی از حوضه ی آبخیز کارون (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
20 پیش بینی تغییرات مکانی ویژگی های خاک با استفاده از توابع نیم تغییرنما و خودهمبستگی در طول یک زمین نما (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
21 تاثیر بیوچار بر برخی ویژگی های فیزیکی خاک لوم رسی و رشد ریشه عدس (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
22 تاثیر روش های مختلف خاک ورزی بر کربن آلی خاک پایداری خاکدانه ها و آب قابل استفاده گیاه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
23 تاثیر زغال زیستی بر ویژگی های زیستی یک خاک قلیایی و تولید زیست توده هوایی عدس گندم (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
24 تاثیرپوسته های زیستی برهدایت هیدرولیکی خاک به جهت تامین منابع اب درمناطق خشک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
25 تأثیر پوسته های زیستی بر هدایت هیدرولیکی خاک جهت افزایش انتقال آب در خاک (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
26 تخمین میزان رسوبات معلق رودخانه با استفاده از مدل تطبیقی عصبی فازی - ANFIS ومنحنی سنجه رسوب SRC (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
27 ترسیم خودکار حوزه آبخیز رود زردبا مدل داده ای Arc Hydro درجعبه ابزار گرافیکی Model Builder (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
28 تهیه نقشه تخریب خاک بر مبنای روش ژیوپدولوژی و مدل گلاسود با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی در شرق استان قزوین (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
29 تهیه نقشه تخریب خاک بر مبنای مدل مدالوس با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی شرق استان قزوین) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
30 تهیه نقشه شن و رس با استفاده از تصاویر ماهواره سنتینل a2 در منطقه سمنان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
31 محور مقاله: خاک و تغییر اقلیم- راهکارهای مدیریتی به منظور کاهش انتشار گاز گلخانه ای نیتروزاکساید (N(2)O) از خاک (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
32 محور مقاله: خاک و تغییر اقلیم- مدیریت بقایای گیاهی در کشت ذرت (.Zea mays L) به منظور کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن ((CO(2) از خاک (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
33 مدیریت پایدارخاک اجزاء، مقیاس و الزامات اجرایی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
34 مقایسه دقت توابع انتقالی رگرسیونی و شبکه های عصبی مصنوعی در تخمین شاخصهای پایداری خاکدانه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
35 مقایسه دقت شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون چند متغیره خطی در برآورد تولیدرواناب و رسوب از خاکهای مارنی پوشیده شده با منسوجات حفاظتی کنترل فرسایش (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
36 نقش پوسته های بیولوژیک خاک به عنوان یک عامل زیستی بر ترسیب کربن آلی خاک (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست