دکتر منصور شریعتی

دکتر منصور شریعتی استاد، دانشگاه اصفهان

دکتر منصور شریعتی

Dr. Mansor Shariati

استاد، دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تاثیر خاموش سازی ژنهای HSP۹۰، HSP۷۰ و smHSP با استفاده از کینتیک فلوئورسنس کلروفیل a در گیاه Nicotiana benthamiana در پاسخ به تنش شوری (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 7، شماره: 27
2 بررسی تاثیر غلظت های میکرومولاری کلرات بر روی جذب نیترات توسط HATS، در گیاه آرابیدوپسیس تالیانا (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 2، شماره: 5
3 بررسی توانایی جلبک salina Dunaliellaسویه Utex-۲۰۰ در زدایش آلومینیوم از محیط (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 3، شماره: 7
4 بکار گیری در شیشه تریپتوفان بر تجمع ایندول-3- استیک اسید (IAA) و برخی شاخص های فیزیولوژیکی گیاه تنباکو (Nicotina rustica L.) (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 28، شماره: 2
5 حذف نیتروژن و فسفات از فاضلاب شهری توسط ریزجلبک کلرلا ولگاریس و تعیین معادله سینتیکی رشد آن (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 29، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر هیدروژن پراکسید H2O2 بررشد و سنتز بتاکاروتن در جلبک سبز تکسلولی Dunaliella bardawil (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
2 اثرPH محیطی درتاثیر تیتانیوم بررشد ورنگیزه های جلبک تک سلولی Dunaliella (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
3 اثرعنصرسیلیکون بر سنتز بتا کاروتن در جلبک سبز تک سلولی Dunaliella bardawil (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
4 بررسی اثر تنش خشکی بر فرآیندممانعت نوری فتوسیستم II در دو رقم جو مقاوم و حساس به خشکی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
5 بررسی اثر فولات بر نرخ رشد و رنگیزه های فتوسنتزی در جلبک Dunaliella (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
6 بررسی بیان ژن اکسیداز انتهایی پلاستی در گیاه جو تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
7 بررسی جذب آمونیوم در گیاه تنباکو تراریخته شده با ژن ناقل نیترات AtNrt2.1 در سیستم LATS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
8 تجمع لیپیدها در جلبک C. vulgaris در پاسخ به تیمار ویتامین ب 12 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
9 حذف زیستی نرمال پارافینها توسط ریزجلبک کلرلا ولگاریس (دریافت مقاله) همایش ملی مصرف بهینه آب در صنعت چالشها و راهکارها
10 مهار آکواپورین Dunaliella bardawil با کلرور جیوه تحت تنش شوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور