دکتر امید طباطبائی

دکتر امید طباطبائی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

دکتر امید طباطبائی

Dr. Omid Tabatabaei

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Content Evaluation of Iranian EFL Textbook Vision ۱ Based on Bloom’s Revised Taxonomy of Cognitive Domain (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و پژوهش زبان دوره: 8، شماره: 29
2 Effect of Presenting the Holy Quran Verses on Grammar Achievement and Motivation Enhancement of Iranian High School EFL Learners (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و پژوهش زبان دوره: 5، شماره: 20
3 Evaluation of ELT Materials: A CDA Approach to Gender Representation in Prospect Series (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 10، شماره: 2
4 ICT Comes to ESP Course: Iranian Students and Teachers’ Perceptions of ICT Integration into ESP Instruction (دریافت مقاله) تحقیق در آموزش زبان انگلیسی دوره: 9، شماره: 2
5 Impact of L2 Film Instruction and English Idiom Etymology on Iranian EFL learners’ Idiom Learning (دریافت مقاله) تحقیق در آموزش زبان انگلیسی دوره: 1، شماره: 1
6 Impact of Metacognitive Strategy Instruction on Iranian EFL Learners’ Listening Anxiety (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و پژوهش زبان دوره: 7، شماره: 26
7 Impact of STAD model of Cooperative Learning on Iranian EFL Learners’ Critical Thinking and Motivation (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و پژوهش زبان دوره: 9، شماره: 38
8 Impact of Using YouTube Videos on Iranian Intermediate Male and Female EFL Learners' Listening Skill Development (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و پژوهش زبان دوره: 7، شماره: 28
9 Iranian EFL Learners’ Perceptions of Using Multiple Intelligence-Based Activities (MIBAs) to Improve Oral-Aural Skills (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و پژوهش زبان دوره: 9، شماره: 38
10 Representation of Ideological Assumptions in Iranian EFL Textbooks with Reference to Critical Pedagogy and Critical Metaphor Analysis
DOR: ۲۰.۱۰۰۱.۱.۲۳۲۲۳۸۹۸.۲۰۲۱.۹.۳۶.۱۲.۸ (دریافت مقاله)
فصلنامه آموزش و پژوهش زبان دوره: 9، شماره: 36
11 Sentential Analysis of Syntactic Errors in L۲ Writings of Iranian Deaf and Hearing-Impaired (DHI) Students (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و پژوهش زبان دوره: 9، شماره: 38
12 Test-taking Strategies Used by Successful Iranian Male and Female University Entrance Exam EFL Applicants (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و پژوهش زبان دوره: 9، شماره: 34
13 Textbook Analysis: Comparing the Recent and the Old First Grade High School English Textbooks, Teachers and Learners’ Perspective in Focus (دریافت مقاله) تحقیق در آموزش زبان انگلیسی دوره: 5، شماره: 2
14 The Effect of Teaching Vocabulary via Textbook versus Social Media on Creativity Level of Iranian EFL Learners (دریافت مقاله) تحقیق در آموزش زبان انگلیسی دوره: 9، شماره: 0
15 Washback Effect of EPT on Iranian PhD Candidates' Attitudes Toward Learning Materials (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و پژوهش زبان دوره: 9، شماره: 39
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Contrastive Rhetorical Analysis of L1-L2 Organizational Patterns In Argumentative Writing of Iranian Students (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات ملل
2 A Corpus- Based Analysis of Genre-Specific Discourse of EFL Thesis in the context of Iranian Post-graduate students of Islamic Azad University (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زبان، ادبیات و گفتمان صلح
3 A Structured Approach for Display of the Most Practical Theories in ELT (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی پژوهش های کاربردی در مطالعات زبان
4 An Investigation into the Effect of Interactionist versus Interventionist Models of Dynamic Assessment on General Language Ability Performance of Persian EFL Students (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی پژوهش های کاربردی در مطالعات زبان
5 Analysis of Hedges in Televised Iranian and American Presidential Debates: Mahmoud Ahmadinejad& Donald J.Trump (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
6 Are Language Educational Policies, Tolerance of Ambiguity and Language Attitudes toward sociolinguistics related (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران
7 Assessment Literacy of Iranian Teachers in EFL Context (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زبان، ادبیات و گفتمان صلح
8 Classroom Discourse: Analyzing Teacher-Learner Interactions in Classroom Transitioning to Student-Cantered Learning (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زبان، ادبیات و گفتمان صلح
9 Comparison of American and International Cultural Elements in Touchstone Series (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکرد های نوین در زبان شناسی کاربردی و مطالعات ترجمه
10 DETERMINING THE DEGREE OF COMPLIANCE WITH COMPETENCIES AFFECTING EFL LEARNERS' MOTIVATION IN PEDAGOGY (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دستاوردهای نوین در آموزش، ادبیات، ومترجمی زبان انگلیسی
11 Effect of reconstructing Podcasts on Female Upper-Intermediate EFL Learners’ listening and Speaking Skills (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی پژوهش های کاربردی در مطالعات زبان
12 Effect of Young Learners Attitude toward their Teacher on their Performance in Cambrigge Young Learners English Test (CYLE) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
13 Effects of Autonomy, Self-Assessment on Speaking Fluency andAccuracy of Intermediate EFL Learners (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی پژوهش های کاربردی در مطالعات زبان
14 Effects of Graduated Prompting Procedure of Dynamic Assessment on the Promotion of Iranian EFL Learners’ Oral Performance (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران
15 Effects of Task-based Short Stories Instruction on Iranian Upper-Intermediate EFL Learners’ Reading Comprehension (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
16 Effects of Teaching Learning Strategies Via Dynamic Assessment on Reading Performance of Iranian EFL Learners (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زبان، ادبیات و گفتمان صلح
17 Fairness in language testing: EPT test based on council Licensure, Enforcement and Regulation (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مطالعات زبان و ادبیات
18 On the Impact of Web-based Interactionist Dynamic Assessment (WBIDA) on EFL Learners’ Reading Comprehension Skill (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
19 Organizational Patterns in Argumentative and Expository Writing (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکرد های نوین در زبان شناسی کاربردی و مطالعات ترجمه
20 Pathology of Sandwich and Cake Format Dynamic Assessment on Reading Skills in an EFL Context: Group Dynamic Assessment on the Market (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی پژوهش های کاربردی در مطالعات زبان
21 Relationship Between Emotional Intelligence and Reading Comprehension Ability and Vocabulary Knowledge of Iranian EFLLearners in Tehran Azad Universities (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
22 Relationship Between the Quality of English Textbooks in Iranian High schools (input) and the Studentsʼ Speaking and Writing Performance (output) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی پژوهش های کاربردی در مطالعات زبان
23 Segmentation and Routing of Iranian Translator Training Procedures in the field of psychology (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی زبان، ادبیات، تاریخ و تمدن
24 Test Administration Conditions of the English Placement Test of the Iranian National PhD Entrance Exam: Are the PhD Exam CandidatesSatisfied (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
25 The Comparative Effect of Word-Focused and Text Reconstruction Tasks on Iranian EFL Learners Vocabulary Learning and Retention (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران
26 The Comparative Effects of Noticing Types (Hole and Gap) on EFL Learners Vocabulary Development in L2 Speaking (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زبان، ادبیات و گفتمان صلح
27 The Effect of Age on the Learning Motivation of Second Language Learners in EFL settings (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
28 The Effect of Alternating-color Words on Reading and Eye Movements among Persian Language Learners (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دستاوردهای نوین در آموزش، ادبیات، ومترجمی زبان انگلیسی
29 The Effect of Code-Switched and Original Reading Tasks on Iranian EFL Learners’ Vocabulary Recall and Retention-Retrieval (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دستاوردهای نوین در آموزش، ادبیات، ومترجمی زبان انگلیسی
30 The Effect of Cognitive Strategies on the Development of L۲ Speaking Components among Iranian EFL Learners (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دستاوردهای نوین در آموزش، ادبیات، ومترجمی زبان انگلیسی
31 The Effect of Interactive Co-teaching on Iranian Intermediate EFL Learners’ Writing Ability (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین در جامعه
32 The Effect of Online Group Dynamic Assessment on EFL Learners’ Writing Performance (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زبان، ادبیات و گفتمان صلح
33 THE IMPACT OF GENDER AND SELF-EVALUATION ON THE APPLICATION OF SPEAKING STRATEGIES BY IRANIAN EFL LEARNERS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آموزش زبان انگلیسی، ادبیات و مترجمی
34 The Impact of Task-Based Composition on Iranian Intermediate EFL Learners’ Argumentative Essay Writing (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
35 The Impact of Teaching Experience and Academic Degree on Classroom Management Strategies (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی پژوهش های کاربردی در مطالعات زبان
36 The Impact of Using CALL-Based Teaching on Reducing Anxiety in Reading-Comprehension Among Iranian EFL Learners. (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی پژوهش های کاربردی در مطالعات زبان
37 The Relationship Between Language Learner Autonomy and Language Teachers self-efficacy and Job Satisfaction: A review paper (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زبان، ادبیات و گفتمان صلح
38 The Relationship Between Speaking Strategies And Test Taking Strategies Among Iranian Intermediate EFL Learners (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی پژوهش های کاربردی در مطالعات زبان