دکتر یحیی صفری

دکتر یحیی صفری استاد گروه برنامه ریزی آموزشی- دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دکتر یحیی صفری

Dr. Yahya Safari

استاد گروه برنامه ریزی آموزشی- دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی آموزش بر اساس تکنیک سکوسازی بر ارتقاء سطح خودکارآمدی در دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش پژوهی دوره: 2، شماره: 5
2 ارزیابی ارتباط ابعاد سرمایه اجتماعی با آوای سازمانی در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 2، شماره: 6
3 ارزیابی میزان پیش بینی پذیری سلامت سازمانی توسط ابعاد هشتگانه جو سازمانی؛ مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت دوره: 8، شماره: 1
4 Evaluation of Public School Health and Its Accordance with School Health National Regulations: A Case Study in Kermanshah, Iran (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 6، شماره: 2
5 Prioritizing Factors Affecting Students Satisfaction with Educational Quality in Kermanshah University of Medical Sciences (2011-2012) (دریافت مقاله) فصلنامه آینده آموزش پزشکی دوره: 4، شماره: 2
6 The Effective Factors on the Postgraduate Students’ Interest and Participation in Performing Research Activities - Case Study: Kermanshah University of Medical Science (دریافت مقاله) فصلنامه آینده آموزش پزشکی دوره: 5، شماره: 2
7 بررسی دیدگاه دانشجویان علوم پایه در مورد عوامل تاثیرگذار بر میزان حضور دانشجو در کلاس و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی آنها در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (۱۳۹۶) (دریافت مقاله) مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دوره: 14، شماره: 3
8 بررسی میزان آمادگی مواجهه با موقعیت های بحرانی در اتاق عمل های بیمارستان آموزشی درمانی آیت الله طالقانی به عنوان مرکز ترومای شهر کرمانشاه در سال ۱۳۹۸ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی دوره: 15، شماره: 3
9 تاثیر آموزش راهبردهای فراشناخت بر میزان آگاهی های فراشناختی دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 12، شماره: 5
10 تاثیر نرم افزار آموزشی طراحی شده بر مبنای فراشناخت بر خود-راهبری دانش آموزان پنجم ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 4
11 سطح بندی شهرستان های استان کرمانشاه در بهره مندی از شاخص های ساختاری سلامت با استفاده از الگوی اسکالوگرام (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 2، شماره: 2
12 شیوع برخی عوامل خطرساز در زنان باردار استان کرمانشاه در سال ۱۳۸۹ (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 15، شماره: 21
13 طراحی نرم افزار آموزشی علوم پنجم ابتدایی مبتنی برفراشناخت و بررسی تأثیر آن بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 12
14 مبانی و روش های تربیت عقلانی از منظر متون اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 3، شماره: 5
15 مدل جامع تربیت فرهنگی برای دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 12، شماره: 44
16 مطالعه تجربی بررسی میزان تاثیر آموزش به شیوه فراشناختی بر عملکرد تحصیلی و آگاهی های فراشناختی دانش آموزان در برنامه درسی علوم دوره راهنمایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 7، شماره: 2
17 مقایسه ابعاد کیفیت تدریس با پرسش نامه های ارزشیابی دانشجویان از کیفیت آموزش و نظرخواهی از دانشجویان؛ دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 8، شماره: 4
18 نقش میانجیگری ساختار سازمانی در ارتباط بین فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی در ادارات آموزش و پرورش کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 14، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تاثیر اجرای نظام پیشنهادات به روش سامانه الکترونیکی بر میزان انگیزش برای مشارکت کارکنان در طرح پیشنهادات دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
2 بررسی و ارائه الگوی فراشناخت برای برنامه درسی دوره ابتدایی (دریافت مقاله) همایش نوآوری در برنامه های درسی دوره ابتدایی
3 بررسی و ارئه الگوی فرا شناخت برای برنامه درسی دوره ابتدایی (دریافت مقاله) ششتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی - نوآوری در برنامه درسی دوره ابتدایی
4 جهانی شدن وضرورت تحول درروش های یاددهی یادگیری مبتنی بررویکردهای فراشناختی (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی
5 کالبد شکافی ابعاد جدید فراشناخت با ICTدر هزاره سوم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404