دکتر عباس خاشعی سیوکی

دکتر عباس خاشعی سیوکی استاد دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

دکتر عباس خاشعی سیوکی

Dr. Abbas Khashei-siuki

استاد دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر آبیاری با فاضلاب تصفیه شده شهر تربت حیدریه بر عملکرد مرفولوژیک پنبه رقم ورامین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 32، شماره: 1
2 اثر تغییراقلیم بر رشد و عملکرد گیاه پنبه (منطقه مورد مطالعه: دشت بیرجند) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 54، شماره: 8
3 اثر سطوح شوری و فرم های نیتروژن بر عملکرد گیاه دارویی زعفران در شرایط آب و هوایی بیرجند (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 7، شماره: 2
4 اثر کاربرد زئولیت طبیعی و مدیریت آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 33، شماره: 1
5 اثر متقابل سطوح مختلف تنش خشکی و کاربرد زئولیت بر عملکرد خیار گلخانه‌ای (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 9، شماره: 2
6 اثر مدیریت منابع، روش و زمان آبیاری بر عملکرد کمی گل و خصوصیات کیفی زعفران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 10، شماره: 1
7 اثر مقدار زیولیت و مدیریت آبیاری بر برخی خصوصیات بنه زعفران (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 4، شماره: 3
8 اثر مقدار کود و زیولیت های کلسیمی، پتاسیمی و ترکیبی بر کاهش آبشویی نیترات از خاک (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 3
9 اثر نوع آبیاری با ترکیب فاضلاب تصفیه شده و آب شور بر جذب برخی فلزات سنگین در دانه جو (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 16، شماره: 6
10 اثر نوع و مقدار زئولیت بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک تحت کشت زعفران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 6، شماره: 1
11 ارائه رابطه نوین برآورد ضریب تشت تبخیر روزانه با استفاده از برنامه ریزی بیان ژن و مقایسه آن با روش های تجربی جهت محاسبه تبخیر- تعرق گیاه مرجع (مطالعه موردی: دشت بیرجند) (دریافت مقاله) مجله علمی سامانه های سطوح آبگیر باران دوره: 7، شماره: 2
12 ارائه شاخص نوین آلودگی و خطر بوم شناسی آب های زیرزمینی (PERG) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 8، شماره: 2
13 ارائه و تدوین اصلاحات فنی-مدیریتی بهره برداری از قنات شهرستان سرایان (دریافت مقاله) دوفصلنامه آبخوان و قنات دوره: 2، شماره: 2
14 ارایه تکنیکهای نوین دلفی و تاپسیس در تعیین مکانهای مناسب استحصال آب زیرزمینی جهت شرب ( مطالعه موردی: دشت رشتخوار) (دریافت مقاله) دوفصلنامه آبخوان و قنات دوره: 1، شماره: 1
15 ارزیابی آسیبپذیری آب زیرزمینی دشت آستانه-کوچصفهان با استفاده از مدل اصلاح شده NW-DRASTIC (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 9، شماره: 1
16 ارزیابی آلودگی شیمیایی آبخوان دشت بیرجند با استفاده از شاخص آلودگی آب های زیرزمینی(PIG) (دریافت مقاله) دوفصلنامه آبخوان و قنات دوره: 3، شماره: 2
17 ارزیابی اثر فاضلاب شهری و زمان آبیاری بر واکنش های کمی و کیفی گیاه زعفران (Crocus sativus L.) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 9، شماره: 1
18 ارزیابی اثرات فاضلاب تصفیه شده شهری بر خصوصیات شیمیایی خاک تحت کشت پنبه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آب و فاضلاب دوره: 3، شماره: 2
19 ارزیابی بهترین دوره پایه انتخابی مدل های GCM برای تعیین متغییرهای هواشناسی ایستگاه بیرجند در دوره های آتی (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 6، شماره: 4
20 ارزیابی پتانسیل استحصال آب از آبخوان از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (مثال موردی: دشت نیشابور) (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 5، شماره: 2
21 ارزیابی تاثیر نوع و مقدار زئولیت طبیعی کلینوپتیلولایت بر سبز شدن زعفران (.Crocus sativus L) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 1، شماره: 2
22 ارزیابی داده های واسنجی شده بارندگی ماهوارهTRMM در پایش خشک سالی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 2
23 ارزیابی دقت مدل های هم زمان سری زمانی و شبکه عصبی در مدل سازی بارش-رواناب (مطالعه موردی: حوضه آبریز نازلو چای) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 25، شماره: 2
24 ارزیابی روش غیرپارامتریک k- نزدیکترین همسایه و سیستم های شبکه عصبی مصنوعی برای برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاک (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 5، شماره: 3
25 ارزیابی ریسک خشکسالی زعفران با استفاده از روش مونت کارلو (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 7، شماره: 3
26 ارزیابی عدم قطعیت پارامترهای هیدرولیکی مدل HYDRUS با استفاده از روش DREAM (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی و مدیریت آب و خاک دوره: 3، شماره: 4
27 ارزیابی عملکرد جاذب طبیعی ریشه زرشک در حذف کروم از محیط آبی (مطالعه موردی: منابع آب زیرزمینی بیرجند) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 41، شماره: 4
28 ارزیابی عملکرد روش های عددی در شبیه سازی جریان آب زیرزمینی (مطالعه موردی: آبخوان بیرجند) (دریافت مقاله) مجله هیدروژئولوژی دوره: 7، شماره: 2
29 ارزیابی عملکرد روش های مدل سازی گروهی در شبیه سازی نیاز آبی زعفران (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 11، شماره: 2
30 ارزیابی عملکرد مدل بهینه سازی شبکه پایش آب زیرزمینی بر پایه شبکه عصبی و جستجوی گرگ خاکستری (GNM) (مطالعه موردی: دشت بیرجند) (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 8، شماره: 3
31 ارزیابی کارایی الگوریتم تنبل در تخمین عملکرد محصول زعفران بر اساس پارامترهای اقلیمی (مطالعه موردی: بیرجند) (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 8، شماره: 2
32 ارزیابی کارایی دو مدل نروفازی و هیبرید موجکی- عصبی در پیش بینی جریان رودخانه (مطالعه موردی: حوضه محمد آباد) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 10، شماره: 19
33 ارزیابی کیفی آبخوان دشت بیرجند جهت اجرای آبیاری تحت فشار با استفاده از روش زمین آماری کریجینگ نشانگر (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 1
34 ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی آبخوان دشت بیرجند برای مصارف شرب با استفاده از شاخص PIG و شاخص اصلاح شده LPIG مبنی بر AHP (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش­ های نوین در مهندسی آب پایدار دوره: 1، شماره: 2
35 ارزیابی مدل AquaCrop در شبیه سازی عملکرد زعفران تحت سناریوهای مختلف کم آبیاری و مصرف زئولیت (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 8، شماره: 1
36 ارزیابی مدل حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان در برآورد تبخیر و مقایسه آن با مدل های تجربی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 3، شماره: 3
37 ارزیابی مولفه های هیدرولوژیکی حوضه با کمک مدل مفهومی پیوسته بارش- رواناب شماره منحنی اصلاح شده (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 24، شماره: 1
38 استحصال آب باران برای صرفه جویی مصرف آب در کشاورزی (مطالعه موردی: دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند) (دریافت مقاله) مجله علمی سامانه های سطوح آبگیر باران دوره: 2، شماره: 4
39 انتخاب بهترین مدل تغییر اقلیم در برآورد متغیرهای هواشناسی ایستگاه سینوپتیک بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 10، شماره: 37
40 انتخاب مناسب ترین گزینه پیشنهادی احداث سازه ذخیره سازی آب با استفاده از روش های ANP و AHP (مطالعه موردی: طرقبه و شاندیز) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 3، شماره: 1
41 اولویت بندی بازسازی قنات ها با استفاده از روش تحلیل شبکه ای (ANP) ؛ مطالعه موردی خراسان جنوبی (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 6، شماره: 3
42 Evaluation of Natural Zeolite Type and Magnetic Water on Raphanus Sativus (Radish) Yield and Yield Components (دریافت مقاله) مجله بهره وری مصرف آب دوره: 2، شماره: 1
43 Yield and Quality of Sesame (Sesamum indicum L.) Improve by Water Preservative Materials under Normal and Deficit Irrigation in Birjand (دریافت مقاله) فصلنامه فنون زراعی در گیاهان صنعتی دوره: 3، شماره: 3
44 برآورد ضرایب گیاهی مراحل مختلف رشد و مقدار نیاز آبی گیاه دارویی سیاهدانه در منطقه خشک بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 35، شماره: 3
45 برآورد ضریب گیاهی اجغون ( Trachyspermum ammi) در مراحل مختلف رشد به روش لایسیمتری در منطقه بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 31، شماره: 3
46 برآورد ضریب گیاهی چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) در مراحل مختلف رشد به روش لایسیمتری در منطقه بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 33، شماره: 1
47 برآورد عملکرد زعفران با استفاده از شاخص خشکسالی RDI (مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 7، شماره: 1
48 برآورد میزان تبخیر - تعرق و ضریب گیاهی گیاه دارویی خرفه به روش لایسیمتری در شهرستان شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 11، شماره: 3
49 برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاک به روش برنامه ریزی بیان ژن و مقایسه آن با توابع انتقالی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 11، شماره: 22
50 بررسی آبیاری قطره ای زیرسطحی و زمان اولین آبیاری بر کمیت و کیفیت زعفران (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 15، شماره: 1
51 بررسی آزمایشگاهی اثر محل و دبی جریان جت آزاد مستطیلی بر پارامترهای پرش هیدرولیکی کلاسیک (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 6
52 بررسی آلودگی آب های زیرزمینی ناشی از نشت شیرابه تولیدی محل دفن پسماندها با استفاده از مدل عددی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره: 3، شماره: 3
53 بررسی اثر استفاده از زئولیت و پلیمر بر کارایی مصرف آب و عملکرد اسفرزه (plantago ovate forsk.) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 9، شماره: 1
54 بررسی اثر افت آب زیرزمینی بر تغییرات شوری آب آبخوان (مطالعه موردی دشت نیشابور) (دریافت مقاله) دوفصلنامه آبخوان و قنات دوره: 3، شماره: 1
55 بررسی اثر پساب تصفیه شده فاضلاب شهری بر عملکرد پنبه رقم ورامین (مطالعه موردی: تربت حیدریه) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 11، شماره: 4
56 بررسی اثر توام تنش آبی و آبیاری با پساب فاضلاب شهری بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه تریتیکاله (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 5
57 بررسی اثر جت و شیب معکوس بر مشخصات پرش هیدرولیکی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 15، شماره: 2
58 بررسی اثر سطوح زئولیت پتاسیک و مدیریت آبیاری بر خصوصیات زراعی و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 4، شماره: 1
59 بررسی اثر سناریوهای تغییر اقلیم بر مکان یابی کشت پاییزه ی چغندرقند (مطالعه موردی:استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 34، شماره: 1
60 بررسی اثرات تاثیر کم آبیاری با استفاده از آب فاضلاب تصفیه شده شهری بر عملکرد و ویژگی‌های فیزیولوژیکی گیاه ارزن (دم روباهی) (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 11، شماره: 2
61 بررسی اثرات طرح تجمیع و تصفیه فاضلاب شهری بر تراز هیدرولیکی آبخوان تحت شرایط تغییر اقلیم در دوره ۲۰۱۴-۲۰۲۰ میلادی (مطالعه موردی: دشت بیرجند) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 9، شماره: 3
62 بررسی امکان حذف کروم شش ظرفیتی از محیط آبی با استفاده از زئولیت کلینوپتیلولایت (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 24، شماره: 4
63 بررسی پیش نگری تغییر اقلیم بر پارامترهای دما و بارش با استفاده از مدل های CMIP۶ (مطالعه موردی: ایستگاه بیرجند) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 53، شماره: 9
64 بررسی تاثیر آبیاری با پساب صنعتی توأم با تنش کمبود آب بر عملکرد و اجزای عملکرد جو (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 7، شماره: 1
65 بررسی تاثیر آبیاری با پساب فاضلاب بر شوری خاک با استفاده از تصاویر ماهواره ای ( مطالعه موردی تصفیه خانه بیرجند ) (دریافت مقاله) فصلنامه کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی دوره: 9، شماره: 2
66 بررسی تاثیر آبیاری با پساب فاضلاب بر شوری خاک با استفاده از تصاویر ماهواره ای ( مطالعه موردی تصفیه خانه بیرجند ) (دریافت مقاله) فصلنامه کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی دوره: 10، شماره: 2
67 بررسی تاثیر بسترهای مختلف کشت بر عملکرد گیاه دارویی کاسنی (Cichorium intybus L.) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 27، شماره: 2
68 بررسی تاثیر بهسازهای زئولیت، پلیمر سوپرجاذب و مقادیر مختلف آبیاری بر عملکرد کنجد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 34، شماره: 2
69 بررسی تاثیر پوشش های مختلف سطح خاک در کاهش میزان تبخیر (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 1، شماره: 1
70 بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر تبخیر- تعرق گیاه مرجع در اقلیم های مختلف (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 10، شماره: 2
71 بررسی تاثیر تغییرات زمانی و مکانی بر طراحی شبکه پایش پیزومتری آب زیرزمینی با استفاده از آنالیز مولفه های اصلی (PCA) (دریافت مقاله) دوفصلنامه آبخوان و قنات دوره: 4، شماره: 1
72 بررسی تاثیر توسعه سیستم های نوین آبیاری بر تغییرات سطح آب زیرزمینی با استفاده از روش پویایی سیستم(مطالعه موردی: حوضه آبریز نیشابور) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 11، شماره: 2
73 بررسی تغییرات اعتمادپذیری سامانه های آبگیر باران با استفاده از مدل های گردش عمومی جو (مطالعه موردی: شهر بیرجند) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 42، شماره: 3
74 بررسی تغییرات کیفی عملکرد سورگوم علوفه‎ ‎ای تحت تاثیر استفاده از آب های نامتعارف و اصلاح کننده طبیعی خاک (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 3
75 بررسی توزیع زمانی بارش های روزانه حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از شاخص تراکم (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 24، شماره: 5
76 بررسی توزیع مکانی کیفیت آب زیرزمینی با استفاده از مدل های LS-SVM MLP و زمین آماری (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 26، شماره: 97
77 بررسی راهبردهای موثر بر مدیریت تقاضای آب شرب شهر بیرجند (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 30، شماره: 1
78 بررسی ردپای آب محصول زعفران در دشت بیرجند تحت شرایط تغییر اقلیم (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 11، شماره: 3
79 بررسی روش های تحلیل سلسله مراتبی FAHP & LNRF ۴AHP در پهنه بندی خطر زمین لغزش (مطالعه موردی حوضه آبخیز النگ دره) (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 4، شماره: 1
80 بررسی روند رویدادهای اقلیمی حدی در استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی دوره: 7، شماره: 2
81 بررسی شاخص های جوانه زنی بذر های تولیدی گیاه پنبه (Gossypium hirsutum L.) تحت شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 9، شماره: 3
82 بررسی عملکرد روش های ANN و SVR در ریزمقیاس نمایی بارش روزانه مناطق خشک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 49، شماره: 4
83 بررسی غلظت فلزات سنگین در آب های زیرزمینی به روش زمین آماری (مطالعه موردی معدن سنگ آهن گل گهر) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 15، شماره: 4
84 بررسی فرآیند جذب زیستی توسط پودر مخروط کاج در حذف کروم شش ظرفیتی از محیط آبی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 12، شماره: 2
85 بررسی کارایی ستون جریان پیوسته پودر مخروط کاج در حذف کروم VI از محلول های آبی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 3، شماره: 2
86 بررسی کاربرد آب های نامتعارف و زئولیت بر عملکرد و کارایی مصرف آب سورگوم علوفه ای (Sorghum bicolor) در مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 33، شماره: 2
87 بررسی کیفیت آب های زیرزمینی جهت مصارف مختلف مطالعه موردی شهرستان سیرجان واقع در استان کرمان (دریافت مقاله) دوفصلنامه آبخوان و قنات دوره: 3، شماره: 1
88 بررسی مدل مناسب تعیین نیاز آبی زعفران (Crocus sativus L.) و تعیین میزان تنش های آبی وارده (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 8، شماره: 4
89 بررسی معیارهای مدیریتی و هیدروژئولوژیکی بر تغییرات تراز سطح آب زیرزمینی دشت سرایان (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 10، شماره: 4
90 بررسی مقدار جذب کروم شش ظرفیتی از محلول های آبی با استفاده از پودر مخروط کاج و کربن فعال حاصل از آن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره: 3، شماره: 3
91 بررسی و رتبه بندی امنیت آبی محدوده های مطالعاتی استان خراسان جنوبی به کمک تحلیل خاکستری (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 8، شماره: 3
92 بهینه سازی الگوی کشت با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و برنامه ریزی خطی(مطالعه موردی: دشت بیرجند) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 39، شماره: 2
93 بهینه سازی محل استقرار ایستگاه های تامین آب شرب با رویکرد پدافند غیرعامل (مطالعه موردی: شهر بیرجند) (دریافت مقاله) مجله پدافند غیر عامل دوره: 9، شماره: 2
94 پهنه بندی اراضی با قابلیت اجرای آبیاری بارانی با استفاده از روش (AHP) در استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 8، شماره: 1
95 پهنه بندی اقلیمی کشت زعفران (.Crocus sativus L) با استفاده از روش تحلیل سلسله -مراتبی و تحلیل شبکه ای (مطالعه موردی: شهرستان سمنان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 6، شماره: 2
96 پهنه بندی مکانی کشت زعفران بر اساس فاکتورهای اقلیمی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: شهرستان تربت حیدریه) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 7، شماره: 2
97 پهنه‌بندی زمانی و مکانی اراضی مستعد کشت پنبه (Gossypium hirsutum L.) با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه‌ موردی استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 9، شماره: 4
98 پیش بینی تراز آب زیرزمینی دشت نیشابور با معرفی مدل رگرسیون فازی امکانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آبخوان و قنات دوره: 2، شماره: 1
99 پیش بینی رواناب روزانه با مدل حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان (LS-SVM) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 21، شماره: 6
100 پیش بینی عملکرد زعفران با استفاده از داده های هواشناسی به وسیله شبکه عصبی مصنوعی در استان های خراسان رضوی و جنوبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 2، شماره: 1
101 پیش‌‌بینی شبکه پایش آب زیرزمینی با استفاده از مدل‌‌های هیبریدی سری زمانی( مطالعه موردی ناو چای) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 27، شماره: 3
102 تاثیر ۷۵۱ دور آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه‎ دارویی آویشن شیرازی(منطقه مورد مطالعه: علی ‎آباد فارس) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 16، شماره: 4
103 تاثیر آب مغناطیسی و نوع زئولیت طبیعی کلینوپتیلولایت بر مولفه های رشد لوبیای سبز (Phaseolus vulgaris L.) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 8، شماره: 2
104 تاثیر آبیاری با پساب کارخانه قند و تنش خشکی بر ارتفاع گیاه، طول ریشه و پروتیین دانه جو رقم یوسف (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 21، شماره: 4
105 تاثیر پساب فاضلاب شهری و روش‎های نوین آبیاری بر خواص زعفران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آب و فاضلاب دوره: 6، شماره: 1
106 تاثیر پساب فاضلاب و زئولیت بر عملکرد وش و برخی اجزای عملکرد پنبه (مطالعه موردی: تربت حیدریه) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 23، شماره: 1
107 تاثیر تغییر اقلیم بر تبخیر-تعرق درشرایط گرم ومرطوب(مطالعه موردی:جنوب وجنوب شرق ایران) (دریافت مقاله) مجله علمی سامانه های سطوح آبگیر باران دوره: 8، شماره: 4
108 تاثیر روش و سطوح آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد رقم جدید ذرت (سینگل کراس برکت ۳ SC.B۳) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 7، شماره: 2
109 تاثیر معیارهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در بهینهسازی الگوی کشت زعفران با استفاده از الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 3، شماره: 2
110 تاثیر نوع و میزان مصرف زئولیت طبیعی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارزن معمولی (Panicum miliaceaum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 15، شماره: 2
111 تحلیل دقت و عدم قطعیت مدل شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی عملکرد زعفران در خراسان جنوبی مبتنی بر داده های اقلیمی (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 5، شماره: 3
112 تحلیل عدم قطعیت خروجی شبکه عصبی در شبیه سازی هدایت هیدرولیکی اشباع خاک (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 9، شماره: 4
113 تحلیل عدم قطعیت مدل سیستم استنتاج فازی در پیش بینی ضریب هدایت هیدرولیکی خاک اشباع (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 30، شماره: 3
114 تعیین آسیب پذیری آبخوان با روش دراستیک استاندارد و روش های داده مبنا (مطالعه موردی: آبخوان کوچصفهان) (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 9، شماره: 2
115 تعیین الگوی کشت بهینه جهت جلوگیری از افت آب زیرزمینی با استفاده از الگوریتم PSO (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 8، شماره: 1
116 تعیین بهترین تابع تولید آب– عملکرد و ارزیابی شاخص های تولید پنبه رقم های ورامین و خرداد در منطقه سرایان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 1
117 تعیین تابع برتر آب - شوری - اجزای کمی عملکرد ارقام پنبه ورامین و خرداد (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 7، شماره: 2
118 تعیین تابع برتر آب – شوری – عوامل کیفی عملکرد ارقام پنبه ورامین و خرداد (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 27، شماره: 4
119 تعیین ضرایب گیاهی گل نرگس به روش لایسیمتری در دشت بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 34، شماره: 4
120 تعیین ضریب گیاهی و نیاز آبی گیاه کینوا به روش لایسیمتری در دشت بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 36، شماره: 4
121 تعیین مکان های مناسب استفاده از آب مازاد قنوات جهت تغذیه آبخوان با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 22، شماره: 2
122 تعیین مکان های مناسب جمع آوری آب باران جهت استفاده در مصارف کشاورزی با استفاده از مدل AHP (مطالعه موردی: حوزه آبخیز بیرجند) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 6، شماره: 12
123 تعیین مکان های مناسب کشت زعفران بر اساس پارامترهای آب و خاک با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: شهرستان تربت حیدریه) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 2، شماره: 1
124 تعیین مکان های مناسب کشت زعفران در شهرستان تربت حیدریه با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 3، شماره: 4
125 تعیین مناطق مستعد آبیاری قطره ای با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 18، شماره: 69
126 تعیین میزان تبخیر و تعرق و ضریب گیاهی خار مریم در دشت بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 33، شماره: 3
127 تعیین نیاز آبی و ضرایب یک جزیی و دوجزیی خاکشیر (Descurainia sophia L.) با استفاده از لایسیمتر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 37، شماره: 3
128 تعیین نیاز آبی و ضریب گیاهی زعفران (Crocus sativus L.) با استفاده از روش لایسیمتری در اقلیم خشک-کویری بیرجند (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 8، شماره: 1
129 تغییر الگو و تراکم کاشت بر اساس ارزش آب مجازی با محوریت زعفران (مطالعه موردی: دشت بیرجند) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 3، شماره: 1
130 تلفیق زمین آمار با در نظر گرفتن عدم قطعیت بر مبنای شبیه سازی و تخمین در ارزیابی وضعیت کیفیت آب های زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت بیرجند) (دریافت مقاله) دوفصلنامه آبخوان و قنات دوره: 3، شماره: 2
131 تهیه مدل MOPSO-GS جهت طراحی شبکه بهینه پایش کیفی آب زیرزمینی (مطالعه موردی دشت نیشابور) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 9، شماره: 2
132 تهیه مدل بهینه سازی آبیاری شیاری با استفاده از الگوریتم جفت گیری زنبور عسل (HBMO) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 9، شماره: 2
133 تهیه مدل بهینه یاب مسیر خطوط انتقال آب با استفاده از الگوریتم فراکاوشی (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 10، شماره: 3
134 ساختار مدیریت توزیع آب در قنوات خمسه روستای گل شهرستان خوسف (دریافت مقاله) دوفصلنامه آبخوان و قنات دوره: 4، شماره: 1
135 شبیه سازی حرکت آب و انتقال املاح در خاک با استفاده از مدل هایدروس جهت تعیین عمق بهینه کارگذاری قطره چکان (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 10، شماره: 1
136 شبیه سازی دو متغیره و تحلیل توام تبخیرتعرق گیاه مرجع با استفاده از توابع مفصل (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 16، شماره: 3
137 شبیه سازی فرآیند انتقال نیترات خاک تحت روش آبیاری سنترپیوت با استفاده از مدل بهینه ساز HYDRUS-PSO (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 17، شماره: 3
138 طراحی شبکه پایش ایستگاه های باران سنجی با استفاده از تئوری بی نظمی (مطالعه موردی: حوضه دریاچه ارومیه) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 2
139 طراحی شبکه پایش سطح آب زیرزمینی با استفاده از مدل حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان (LS-SVM) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 45، شماره: 4
140 طراحی، ساخت و کنترل دستگاه سمیت‌شناسی آب با ماهی جهت حفاظت از منابع آب شرب. (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری های پدافند نوین دوره: 11، شماره: 3
141 عدم قطعیت مدل های گزارش پنجم تغییر اقلیم در برآورد دما و بارش (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 14، شماره: 51
142 کارایی جاذب پودر زیتون در حذف یون کروم از محلول های آبی با روش جریان پیوسته (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 2، شماره: 3
143 کارایی مدل های ماشین بردار پشتیبان و برنامه ریزی بیان ژن در پیش بینی عملکرد محصول زعفران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 8، شماره: 2
144 کاربرد بیوچار و سطوح تنش آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی زنیان (Trachyspermum ammi) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 2
145 کاربرد تحلیل سلسله مراتبی در مکان­یابی مناطق مستعد جمع­ آوری آب باران در حوضه شهری (مطالعه موردی: شهر بیرجند) (دریافت مقاله) مجله علمی سامانه های سطوح آبگیر باران دوره: 3، شماره: 2
146 کاربرد تحلیل فرآیند شبکه ای ANP در تعیین مکان مناسب استحصال آب شرب (مطالعه موردی: دشت رشتخوار) (دریافت مقاله) مجله علمی سامانه های سطوح آبگیر باران دوره: 6، شماره: 1
147 کاربرد تخصیص و مدیریت آب کشاورزی با استفاده از تکنیک بهینه سازی PSO مطالعه موردی : دشت نیشابور (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 2
148 کاربرد حسابداری ردپای آب رنگی در الگوی کشت محصولات ویژه مناطق خشک (مطالعه موردی: دشت بیرجند) (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 11، شماره: 3
149 کاربرد روش تاگوچی در ارزیابی سبز شدن زعفران (Crocus sativusL.) تحت تاثیر زئولیت و برنامه ریزی آبیاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 4، شماره: 2
150 کاربرد روش احتمال پذیرش در ارزیابی شبکه پایش کیفی کلر آب زیرزمینی (مطالعه موردی آبخوان مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 14، شماره: 1
151 کاربرد روش GLUEدر برآورد عدم قطعیت پارامترهای آلفا و n در منحنی رطوبتی خاک (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 27، شماره: 1
152 کاربرد روش‌های اصلاح‌شده فازی و FEMA در ارزیابی ریسک تهدیدات انسان‌ساز در سامانه‌های آبی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 10، شماره: 3
153 کاربرد مدل داده های ترکیبی در براورد غلظت کلر آبخوان دزفول (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 26، شماره: 99
154 مدل سازی عملکرد زعفران با توجه به شاخص های حدی اقلیمی (مطالعه موردی: بیرجند) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 5، شماره: 2
155 مدلسازی اثرات تغییر اقلیم روی نیاز آبی زعفران در خراسان جنوبی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 3، شماره: 2
156 مدلسازی تاثیر تغییرات اقلیمی بر پراکندگی مکانی کشت زعفران برای دوره های آینده (مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 6، شماره: 1
157 مقایسه الگوریتم تنبل و مدل M5 در برآورد تراز سطح ایستابی (مطالعه موردی دشت نیشابور) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 21، شماره: 3
158 مقایسه روش دراستیک استاندارد و مدل های ناپارامتریک یادگیری بر پایه نمونه با پارامتر K (IBK) و درخت تصمیم M5 در مکان یابی پتانسیل آلودگی آب های زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت آستانه- کوچصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره: 5، شماره: 4
159 مقایسه شبکه پایش کروم آبخوان دشت بیرجند با استفاده از روش آنالیز مولفه های اصلی (PCA) و تئوری آنتروپی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 7، شماره: 2
160 مقایسه عملکرد مدل های رگرسیون فازی با روش پنمن-مانتیث در برآورد تبخیر و تعرق ماهانه گیاه مرجع در دشت نیشابور (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 8، شماره: 1
161 مقایسه مدل رگرسیون فازی امکانی و رگرسیون کمترین مربعات فازی در پیشبینی تراز سطح ایستابی آبخوان دشت نیشابور (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 43، شماره: 1
162 مقایسه مدل های KNNو درخت تصمیم M۵ در پیش بینی تبخیر و مقایسه آن با مدل های تجربی (مطالعه موردی بیرجند) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 11، شماره: 3
163 مقایسه مدل های درخت تصمیم و یادگیری برپایه نمونه در برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاک (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 25، شماره: 5
164 مقایسه مدل‌های نفوذ آب با تکیه بر تحلیل عدم قطعیت پارامتر در دو نوع بافت خاک (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 27، شماره: 5
165 مقایسه ی مدل استنتاج فازی و شبکه ی عصبی مصنوعی در برآورد عمق سنگ کف آبخوان مطالعه ی موردی: خراسان جنوبی- آبخوان بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 14، شماره: 43
166 مکان یابی مناسب استحصال آب شرب با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی (مطالعه موردی: آبخوان بیرجند) (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 25، شماره: 91
167 مکان‌یابی خطوط بزرگ انتقال آب با استفاده از نرم‌افزار Arc-GIS (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 31، شماره: 1
168 نگرشی بر اصطلاحات مدیریتی – ساختاری قنات (منطقه مورد مطالعه: بیرجند، روستای چهکند مود) (دریافت مقاله) دوفصلنامه آبخوان و قنات دوره: 2، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آب مجازی راهکاری برای مقابله با کم آبی با اتکای بر زعفران و جایگزینی برای کارخانه قند در تربت حیدریه (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زعفران
2 آشنایی با روش های آب یابی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
3 آنالیز کیفیت زعفران تحت عوامل آب نامتعارف، سیستم آبیاری تحت فشار وزمان اولین آبیاری (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
4 اثر مدیریت زراعی مزارع زعفران بر تغییرات منگنز و آهن خاک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران
5 اثر منبع، سیستم و زمان آبیاری طی دو سال بر خواص فیزیکی زعفران در منطقه گرم و خشک (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
6 اثر نوع و مقدار زیولیت طبیعی کلینوپتیلولایت بر فرایند تبخیر از خاک (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
7 ارائه مدل تجربی مناسب جهت برآورد تبخیر تعرق مرجع (مطالعه موردی : دشت نیشابور) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
8 ارایه ومقایسه ی نیاز آبی زعفران و مقدار آب آبیاری تکمیلی برای مناطق کاشمر و قاین (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
9 ارزیابی آسیب پذیری آب زیرزمینی با استفاده از روش های دراستیک استاندارد و دراستیک سلسله مراتبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
10 ارزیابی آلودگی شیمیایی آبخوان دشت بیرجند با استفاده از شاخص آلودگی آب های زیرزمینی (PIG) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
11 ارزیابی اثر استفاده از آب شیرین کن های خانگی در حذف کروم (دریافت مقاله) همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
12 ارزیابی اثرات تنش شوری بر روی گیاهان دارویی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
13 ارزیابی اقتصادی سیستم های مختلف مدیریتی آبیاری تحت فشار (مطالعه موردی شهرستان جغتای استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
14 ارزیابی الگوریتم جستجوی هارمونی در بهینهسازی بهرهبرداری مخزن (مطالعه موردی: سد لتیان) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
15 ارزیابی الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی بهره برداری مخزن (مطالعه موردی : سدلتیان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
16 ارزیابی برخی معادلات نفوذ آب در سه نوع بافت خاک (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
17 ارزیابی پتانسیل سیلخیزی حوضه آبریز بیرجند با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
18 ارزیابی تاثیر زئولیت بر زمان و درصد سبز شدن زیره سبز (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
19 ارزیابی تاثیرات تغییر اقلیم بر بارندگی در اقلیم های مختلف (دریافت مقاله) همایش تغییر اقلیم و راهی به سوی آینده پایدار
20 ارزیابی ترکیب پارامترهای موثر بر دبی با استفاده از آزمون گاما در حوضه کرخه (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
21 ارزیابی تغییرات پارامترهای اقلیمی (دما و بارندگی) برای دوره آینده نزدیک مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
22 ارزیابی دقت مدل برنامه ریزی بیان ژن نسبت به روش های برآورد تبخیر- تعرق (مطالعه موردی : شهر بیرجند) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی مدل سازی و فناوری های جدید در مدیریت آب
23 ارزیابی راندمان سیستم آبیاری کرتی در مزرعه دشت مختاران خوسف استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهبرد های مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
24 ارزیابی روش های تجربی در برآورد آبدهی سالانه حوضه آبریز کال شور (دریافت مقاله) سمپوزیوم ملی قنات بلده فردوس
25 ارزیابی ریسک خطوط انتقال آب بین حوضه ای با استفاده از روش PHA (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پدافند غیرعامل و پیشرفت پایدار
26 ارزیابی ساختار مدیریتی توزیع آب در قنوات خمسه روستای گل شهرستان خوسف (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی مدل سازی و فناوری های جدید در مدیریت آب
27 ارزیابی عملکرد روش های الکتروکینتیک و لایه نفوذپذیر فعال در حذف فلزات سنگین از خاک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
28 ارزیابی عملکرد کشت آکواپونیک در کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
29 ارزیابی عملکرد مدلهای تجربی و سیستم هوش مصنوعی در تخمین تبخیر-تعرق گیاه مرجع در اقلیم مرطوب (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
30 ارزیابی کارایی الگوریتم فرا ابتکاری انتخابات در بهینه سازی بهره برداری از مخزن سد (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
31 ارزیابی کارایی مدل های KStar و LWL در تخمین عملکرد محصول زعفران بر اساس پارامترهای اقلیمی (مطالعه موردی: بیرجند) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زعفران
32 ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی آبخوان دشت بیرجند برای مصارف شرب با استفاده از شاخص PIG و LPIG مبتنی بر تکنیک AHP (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
33 ارزیابی مدل k نزدیکترین همسایه در برآورد دبی حوضه کرخه (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
34 ارزیابی مدل شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی عملکرد زعفران با استفاده از شاخص خشکسالی استاندارد شده در استان های خراسان جنوبی و خراسان رضوی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
35 ارزیابی مدل های مختلف نفوذ در خاک های مختلف با استفاده روش استوانه مضاعف (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
36 ارزیابی مدل5.4 DSSAT در شبیهسازی رشد، عملکرد و مراحل فنولوژی پنبه در شرایط مدیریت های مختلف تخصیص آب در مزرعه (مطالعه موردی: شهرستان بیرجند) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
37 ارزیابی منابع آب زیرزمینی دشت درگز جهت استحصال آب شرب با استفاده از سیستم اطلاعاتی جغرافیایی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری آبهای زیرزمینی
38 ارزیابی مناسب ترین توزیع آماری در برآورد دبی متوسط سالانه رودخانه هلیل رود (دریافت مقاله) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب
39 ارزیابی میزان کارایی روشهای حل معکوس در شبیه سازی جریان آب تحت روش آبیاری بارانی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
40 ارزیابی و پهنه بندی کیفیت آب زیرزمینی دشت فردوس برای کشاورزی با استفاده از تکنیک GIS (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
41 ارزیابی و تعیین پارامترهای چند مدل نفوذ آب در خاک (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
42 استحصال آب باران برای صرفه جویی مصرف آب در کشاورزی مطالعه موردی: دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
43 استفاده از پساب تصفیه شده فاضلاب شهری در کشاورزی (دشت بیرجند) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
44 استفاده ازدانش بومی درمدیریت تقسیم آب ازمنابع مختلف درکانالهای آبی مشترک (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
45 استفاده مجدد فاضلاب در کشاورزی شیوه ای کارا در افزایش بهره وری آب با تاکیدبر حفظ محیط زیست (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
46 انتخاب مدل GCM مناسب منطقه بیرجند با استفاده از داده های گزارش پنجم تغییراقلیم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
47 اولین همایش ملی تغییرات اقلیم و توسعه پایدار کشاورزی - تأثیر تغییر اقلیم بر روی نیاز آبی گ یاه مرجع در شرایط اقلیمی گرم و مرطوب (مطالعه موردی: شهر چابهار) (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
48 اهمیت مطالعه عدم قطعیت مدل های خاک (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
49 Comparing of meta-heuristic in utilization of reservoirs of dams (case study: Latian dam) (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
50 Consideration the effect of the Clinoptilolite zeolite in improvement of chemical characteristics of light soils (دریافت مقاله) همایش بین المللی ژئولیت ایران
51 Effects of zeolite on the quality yield of corn grain under different irrigation treatments (دریافت مقاله) همایش بین المللی ژئولیت ایران
52 Evaluation of Natural Zeolite Type and Magnetic Water onRaphanus Sativus (Radish) Yield and Yield Components (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
53 Investigation of soil water content changes with time and influence of natural zeolite of Clinoptilolite on it in sandy loam soil (دریافت مقاله) همایش بین المللی ژئولیت ایران
54 Investigation the Effect of Clinoptilolite Zeolite and irrigation efficiency on corn yield (دریافت مقاله) همایش بین المللی ژئولیت ایران
55 برآورد تبخیر با استفاده از سیستم های خبره در دشت مشهد (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
56 برآورد تبخیر تعرق گیاه مرجع و مقایسه روشهای تجربی مورد بحث با روش مرجع فائو پنمن مونتیث (مطالعه موردی : دشت چناران) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
57 برآورد تبخیر- تعرق مرجع روزانه با استفاده از سیستم استنتاج تطبیقی عصبی- فازی(ANFIS)- مطالعه موردی ایستگاه کرمان (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
58 برآورد تبخیر-تعرق ذرت علوفه ای در مراحل مختلف رشد وتعیین مدل برآورد مناسب (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
59 برآورد تراز سطح ایستابی آبخوان دشت نیشابور با استفاده از مدل رگرسیون کمترین مربعات فازی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
60 بررسی آب های شور زیرزمینی مناطق خشک و نیمه خشک جهت پرورش ماهی (مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
61 بررسی آلودگی آبهای زیرزمینی دشت مشهد برای ارزیابی شاخص های آب شرب (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
62 بررسی اثر اجزای چارت مانسل هیو ولیو کروما بر روی طیف بازتابی خاکها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
63 بررسی اثر توامان روش الکتروکینتیک و لایه نفوذپذیرفعال بیوچار زرشک بر حذف کروم (VI) از خاک (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی مدل سازی و فناوری های جدید در مدیریت آب
64 بررسی اثر توسعه بر افت آبخوان های ایران و ارائه راهکارهای مدیریتی جهت مقابله با آن (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت جامع منابع آب
65 بررسی اثر سوپر جاذب بلورآب A بر جذب آب خاک، رواناب و میزان فرسایش (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
66 بررسی اثر شوری آب و خاک بر کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
67 بررسی اثر فاضلاب تصفیه شده شهری بر خصوصیات شیمیایی خاک تحت کشت پنبه (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
68 بررسی اثر کاربرد زئولیت بر کاهش میزان آبشوئی کودهای نیتراته (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
69 بررسی اثر کاربرد زئولیت کلسیک و پتاسیک بر سبز شدن شاهی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
70 بررسی اثر کاربرد نوع و مقدار زئولیت بر گیاه زعفران (مطالعه شاخص های طول و وزن خشک برگ) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
71 بررسی اثر مالچ پلاستیکی و کاه و کلش در نگهداشت رطوبت خاک (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
72 بررسی اثر مقاومت آیرودینامیک بر معادله پنمن مانتیس (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
73 بررسی اثرات اجتماعی کم آبی، مطالعه موردی (شهر آرین شهر خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) همایش ملی آب، فرهنگ و پژوهش­های علوم انسانی
74 بررسی استفاده از آب زیرزمینی دشت بیرجند از لحاظ کیفی در بخشهای مختلف شرب،صنعت و کشاورزی (دریافت مقاله) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب
75 بررسی استفاده از پساب تصفیه شدهی فاضلاب شهری برای کشاورزی (مطالعه موردی تصفیه خانه تربت حیدریه) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی چشم انداز توسعه ی منطقه ی تربت حیدریه در افق 1404
76 بررسی استفاده از دریچه های کانال در استحصال آب باران برای استفاده در فضای سبز (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
77 بررسی اقتصادی تجربه شیرین سازی آب شرب (مطالعه موردی: شهر بیرجند استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
78 بررسی بستر کشت بر عملکرد گوجه فرنگی گلخانه ای تحت تنش کم آبی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی سامانه های سطوح آبگیر
79 بررسی بیوچار بر عملکرد گوجه فرنگی گلخانه ای تحت تنش کم آبی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی مدل سازی و فناوری های جدید در مدیریت آب
80 بررسی پتانسیل آلودگی آب زیرزمینی دشت آستانه-کوچصفهان با استفاده از روش GODS در محیط GIS (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
81 بررسی تاثیر انتخاب دوره پایه مناسب بر متغییرهای هواشناسی(مطالعه موردی:منطقه بیرجند) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
82 بررسی تاثیر پارامترهای هواشناسی برکیفیت زعفران (crocus sativus) مطالعه موردی : شهرستان های قاین وفردوس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
83 بررسی تاثیر پوشش دار کردن انهار شبکه آبیاری در مدیریت پکپارچه منابع آب؛ مطالعه موردی حوضه بار نیشابور (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
84 بررسی تاثیر توسعه شبکه آبیاری تحت فشار بر جریانهای سطحی و زیرسطحی رودخانه با استفاده از مدل VENSIM(مطالعه موردی رودخانه بار نیشابور) (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
85 بررسی تاثیر زئولیت طبیعی بر شاخص های رشد گیاه دارویی بادرنجبویه Melissa officinalis L. (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
86 بررسی تاثیر شیوه آبیاری بر منابع آب و کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
87 بررسی تاثیر کاربری اراضی بر آسیب پذیری آبخوان با استفاده از روش دراستیک و ANP (مطالعه موردی: دشت مشهد) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
88 بررسی تاریخچه ی استفاده از آب در پدافند غیر عامل (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
89 بررسی تأثیر پارامترهای هواشناسی و توپوگرافی بر شبیهسازی سطح ایستابی با استفاده از مدل LS-SVM مطالعه موردی: دشت ایذه) (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
90 بررسی تأثیر کاربری اراضی بر آسیب پذیری آبخوان با استفاده از روش دراستیک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
91 بررسی تغییرات کمی منابع آب زیرزمینی دشت رشتخوار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار
92 بررسی تغییرات مکانی هدایت هیدرولیکی آب های زیرزمینی دشت نیشابور با استفاده از زمین آمار (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی کاربرد سامانه اطلاعات مکانی GIS در صنعت آب و برق
93 بررسی چگونگی ساخت و بهره برداری از سازه تاریخی بند فریمان بعنوان نشان توانایی طراحی و احداث سد در ایران باستان (دریافت مقاله) همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب
94 بررسی راهکار جایگزینی کولرهای گازی با کولرهای آبی در راستای کاهش مصرف آب (مطالعه موردی:شهر بیرجند) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
95 بررسی راهکارهای عملی تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در بخش آب مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس جامع و بین المللی اقتصاد مقاومتی
96 بررسی روش های اختلاط پساب تصفیه شده شهری با آب قنات جهت افزایش بهره وری آب (دریافت مقاله) سمپوزیوم ملی قنات بلده فردوس
97 بررسی روش های ارزیابی پتانسیل سیل خیزی حوضه های شهری (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
98 بررسی روش های کاهش تبخیر از سطح آب های آزاد مطالعه موردی شهرستان بیرجند (دریافت مقاله) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب
99 بررسی روش های مختلف ارزیابی شبکه پایش کیفی آب زیرزمینی با تکیه بر معرفی روش جدید احتمال پذیرش (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه محیط زیست و بحران های پیش رو (با محوریت کمبود آب و آلودگی های شهری و صنعتی)
100 بررسی روشهای تجربی تعیین تبخیر تعرق گیاه مرجع و مقایسه آنها با روش استاندارد (FPM) در اقلیم خشک و نیمه خشک نیشابور و اقلیم گرم و مرطوب بندرعباس (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
101 بررسی روشهای توزیع سنتی آب و ارایه راهکارهای نوین(مطالعه موردی روستای کمار علیا ار توابع شهرستان جلفا) (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
102 بررسی شاخص های هدررفت شبکه آبرسانی شهر بیرجند به منظور تعیین اولویت انجام عملیات اجرایی (مطالعه موردی: پهنه E شبکه آبرسانی شهر بیرجند) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب
103 بررسی طرح انتقال آب از دریای عمان به استان های شرقی در راستای اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
104 بررسی علل عدم تمایل کشاورزان به اجرای طرح های آبیاری نوین(مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
105 بررسی عملکرد جاذب زیستی در حذف سنگین (کروم و کادمیم) از فاضلاب صنعتی (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
106 بررسی عملکرد جاذب ها در حذف عناصر سنگین از محیط های آبی به روش پیوسته (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
107 بررسی عوامل موثر بر الگوی مصرف آب شرب با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: شهر بیرجند) (دریافت مقاله) دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
108 بررسی عوامل موثر بر خودپالایی رودخانه در برابر آلودگی های صنعتی وشرب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
109 بررسی قیمت آب کشاورزی محصولات زراعی در مناطق خشک (مطالعه موردی: شهرستان بیرجند استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
110 بررسی کارایی مخروط کاج و کربن فعال آن در حذف فلزات سنگین و رنگ از آب و پساب (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
111 بررسی کارایی مدل دراستیک و روش زمین آماری کریجینگ نشانگر در تعیین نقاط آسیب پذیر آبخوان دشت مشهد (دریافت مقاله) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب
112 بررسی کاربرد مدل KNN در برآورد تشعشعات خورشیدی (مطالعه موردی : ایستگاه هواشناسی بیرجند) (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
113 بررسی کاربرد مدل رگرسیون فازی امکانی در برآورد تراز سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی: آبخوان نیشابور) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
114 بررسی کمی و کیفی پساب دستگاه های آب شیرین کن خانگی در مقایسه با تصفیه خانه آب شرب (مطالعه موردی: شهر بیرجند استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
115 بررسی کیفیت آب دشت نیشابورازنظر شرب بااستفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
116 بررسی کیفیت آب زیر زمینی با استفاده از دیاگرام شولر و ویل کاکس (مطالعه موردی: دشت مختاران بیرجند) (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
117 بررسی کیفیت منابع آب برای مصارف کشاورزی در تربت حیدریه (دریافت مقاله) دومین همایش چشم انداز توسعه منطقه ی تربت حیدریه در افق 1404 (تربت حیدریه ،زاوه ،مه ولات )
118 بررسی مدل های تجربی تعیین تبخیر و تبخیر - تعرق گیاه مرجع و مقایسه آن با روش استاندارد (FPM)مطالعه موردی دشت مشهد (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
119 بررسی مقایسه عملکرد سوپر جاذب و هوموس بر رشد گیاه شاهی (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
120 بررسی منابع اب شور و لب شور دشت نیشابور و ارائه راهکارهای مدیریتی استفاده از ان (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
121 بررسی میزان اشتغال و تولید کشاورزی گلخانه ای در مقایسه با کشاورزی سنتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
122 بررسی و تعیین زمان، روش و مقدار آب بهینه زعفران در منطقه خراسان (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
123 بررسی وضعیت اشتغال زایی در سیستم های آبیاری سنتی و آبیاری نوین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
124 بررسی وضعیت افزایش سطح زیر کشت عناب و تاثیر آن بر افزایش مصرف آب در چند سال اخیر در استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عناب
125 بررسی ویژگیهای هیدروژئوشیمیایی دشت رشتخوار و پهنه بندی کیفیت آب برای مصارف مختلف (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
126 بررسی هیدرواستاتیکی حجم آبخوان و پیش بینی وضعیت آبی(مطالعه موردی: آبخوان بیرجند) (دریافت مقاله) همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
127 بهینه سازی الگوی تراکم کشت با هدف افزایش کالری تولیدی با استفاده از الگوریتم PSO مطالعه موردی: دشت بیرجند (دریافت مقاله) دومین همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
128 بهینه سازی الگوی کشت با رویکرد آب مجازی در راستای پایداری منابع آب (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
129 بهینه سازی بهره برداری از مخازن توسط الگوریتم ترکیبی جهش قورباغه (مطالعه موردی : سد لتیان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
130 بهینهسازی مدل بهرهبرداری از مخزن با رویه جیره بندی با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات (مطالعه موردی: سد لتیان) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
131 پایش پدیده خشکسالی با استفاده از شاخص SPI در استانهای خراسان جنوبی و خراسان رضوی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
132 پهنه بندی آسیب پذیری آلودگی آبهای زیرزمینی آبخوان دشت مشهد با استفاده از (GIS) و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
133 پهنه بندی کیفی ابهای زیرزمینی دشت نیشابور با استفاده از روشهای زمین آمار و شناسایی آبهای نامتعارف (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
134 پهنه بندی مناطق آسیب پذیر زلزله در شهر تهران با استفاده از روش AHP و تحلیل های GIS (دریافت مقاله) اولین سمینار تحلیل فضایی مخاطرات محیطی کلانشهر تهران
135 پیامدهای استفاده از پساب تصفیه خانه فاضلاب شهری در صنعت زعفران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
136 تاثیر آبیاری جویچه ای یک در میان بر خصوصیات فیزیولوژیکی ذرت شیرین (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
137 تاثیر انتقال آب بین حوضه ای بر وضعیت کمی و کیفی سفره های آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت سربیشه استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
138 تاثیر تغییر اقلیم بر روی نیاز آبی گیاه مرجع در شرایط گرم و مرطوب (مطالعه موردی : شهر بندرعباس) (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
139 تاثیر توسعه احداث مخازن ذخیره سازی آب کشاورزی در مدیریت منابع آب (چالش ها و مزایا) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
140 تاثیراقلیم بر روی نیازآبی گیاه مرجع در شرایط اقلیمی گرم و خشک (مطالعه موردی:شهرکرمان) (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
141 تأثیر کاربرد زئولیت کلسیک و پتاسیک و آب مغناطیسی بر کارایی مصرف آب در دوگیاه شاهی و تربچه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
142 تأثیر مدیریت آبیاری و کم آبیاری در روش آبیاری جویچه ای یک درمیان متناوب بر روی ذرت شیرین (دریافت مقاله) همایش ملی رویکرد عملی به پیاده سازی مفاهیم علمی،مباحث تئوری و پژوهش های های کاربردی علوم فنی
143 تجارت آب راهکاری برای کنترل بحران آب های زیرزمینی در مناطق خشک (مطالعه موردی : دشت بیرجند) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی قنات، میراث ماندگار و آب
144 تجمع فلزات سنگین در خاک تحت تاثیرآبیاری با پساب شهری تصفیه شده (دریافت مقاله) سمپوزیوم ملی قنات بلده فردوس
145 تحلیل اقتصادی، اجتماعی آب شیرین کن نیمه صنعتی جایگزین آبرسانی سیار روستایی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
146 تحلیل پیش بینی سطح آب زیرزمینی با استفاده از مدل های زمین آمار و سری زمانی (مطالعه ی موردی: آبخوان دشت مشهد) (دریافت مقاله) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب
147 تحلیل حساسیت روش های برآورد تبخیر- تعرق گیاه مرجع به تغییرات پارامترهای هواشناسی (مطالعه موردی : بیرجند) (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
148 تحلیل عوامل زمین شناسی موثر بر شوری منابع آب زیرزمینی دشت بجستان و تخریب منابع اب شیرین موجود (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
149 تحلیل و بررسی کمی و کیفی زعفران به منبع آب نامتعارف (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
150 تحلیل واکنش عملکردی زعفران به پساب فاضلاب و زمان آبیاری (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
151 تحلیل وضعیت کمی و کیفی آبهای زیرزمینی آبخوان دشت مشهد با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
152 تخمین میزان دبی نشت از بدنه سدهای خاکی با کمک نرم افزار المان محدود Seep/w (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
153 تصحیح مدل های تجربی برآورد نیاز آبی گیاه مرجع (مطالعه موردی دشت سرایان) (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
154 تعیین الگوی کشت مناسب بر اساس شوری آب زیرزمینی در منطقه بجستان (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
155 تعیین بهترین مدل تجربی برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل در استان های خراسان (دریافت مقاله) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب
156 تعیین پارامترهای بهینه ورودی در پیش بینی تبخیر با استفاده از آزمون گاما (منطقه مورد مطالعه:دشت بیرجند) (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
157 تعیین مدل زمین آمارمناسب درتهیه نقشه تغییرات شوری آبهای زیرزمینی دشت بیرجند (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
158 تعیین مدل مناسب برآورد تبخیر و تبخیر-تعرق در عرض جغرافیایی یکسان (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
159 تعیین مدل مناسب برآورد نیاز آبی درخت انگور جهت تعیین میزان بهره برداری ازآب باران (مطالعه موردی:شهر قزوین) (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
160 تعیین مکان های مناسب آبیاری سطحی مطالعه موردی:دشت بیرجند (دریافت مقاله) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب
161 تعیین مکانهای بحرانی جهت استحصال آب زیرزمینی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: دشت نیشابور) (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
162 تعیین مکانهای مناسب استحصال آب شرب با استفاده از روش AHP و سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
163 تعیین مکانهای مناسب جمع آوری آب باران (RWH) جهت تغذیه مصنوعی آبخوان با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی فازی FAHP ؛ مطالعه موردی دشت بیرجند (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
164 تعیین مکانهای مناسب کیفی اجرای آبیاری تحت فشار با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (مطالعه موردی: دشت زاوه) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
165 تعیین مناسب ترین روش زمین آمار در تهیه نقشه تغییرات شوری آب های زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت مشهد) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
166 تعیین نیاز آبی و ضرایب گیاهی گیاه شلغم (Brassica Napus L.) (مطالعه موردی دشت بیرجند) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی مدل سازی و فناوری های جدید در مدیریت آب
167 تغییر کاربری مخروط افکنه و تاثیر آن درافت سطح آب های زیرزمینی (مطالعه موردی دشت بیرجند) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
168 توسعه کاهش هزینه فرآیند شیرینسازی آب دریا با استفاده از فرآیندهای تلفیقی و تکنولوژی نانو (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
169 توسعه مدل رگرسیون فازی برای تعیین تبخیر و تعرق گیاه مرجع در دشت نیشابور (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
170 چکیده مقاله (بررسی کاشت گیاه اسفرزه در استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
171 راه کارهای مدیریتی دفع پسماند شور ناشی از صنعت شیرین سازی آب در کشاورزی؛ منطقه مورد مطالعه بجستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
172 رگرسیون فازی رویکردی نوین در پیشبینی تراز سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی: آبخوان نیشابور) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی
173 شبیه سازی تبخیر و تعرق ماهانه ی گیاه مرجع با استفاده از الگوریتم فراابتکاری برنامه ریزی بیان ژن (مطالعه ی موردی: دشت بیرجند) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی مدل سازی و فناوری های جدید در مدیریت آب
174 شبیه سازی تبخیر-تعرق پتانسیل با استفاده از برنامه ریزی بیان ژن و مقایسه با روش های تجربی (مطالعه موردی: نهبندان و آستارا) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی مدل سازی و فناوری های جدید در مدیریت آب
175 شبیه سازی فرآیند انتقال نیترات خاک تحت روش آبیاری سنترپیوت با استفاده از مدل بهینه ساز HYDRUS-PSO (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی مدل سازی و فناوری های جدید در مدیریت آب
176 شناسایی عملکرد آب انبارهای قدیمی در استحصال آب باران (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
177 طراحی مخازن تاخیری پاره سنگی کنترل سیل با استفاده از مدل ریاضی روندیابی هیدرولوژیکیو معادلات جریان در سدهای پارهسنگی (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای آب
178 طراحی مدل بهینه ساز- شبیه ساز در تعیین موقعیت بهینه چاه های نمونه برداری غلظت کلر آب زیرزمینی در دشت نیشابور (دریافت مقاله) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب
179 کاربرد الگوریتم تکاملی چرخه آب در بهره برداری سدها؛ مطالعه موردی سد لتیان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت جامع منابع آب
180 کاربرد فرایند تحلیل شبکه ای در تعیین روش های مناسب مقاوم سازی ساحل رودخانه (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
181 محاسبه کم آبیاری و بیش آبیاری زعفران در شهرستان سرایان (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
182 محور مقاله: فیزیک خاک و رشد گیاه- ارزیابی روش بوتاسترپ و GLUE در تعیین عدم قطعیت پارامترهای مدل ونگنوختن (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
183 محور مقاله: فیزیک خاک و رشد گیاه- شبیه سازی حرکت آب در خاک در روش آبیاری بارانی با استفاده از مدل دو بعدی HYDRUS (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
184 مدل ریاضی طراحی مخازن پاره سنگی کنترل سیل (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور
185 مدل سازی پیوسته و روزانه بارش- رواناب بر مبنای تلفیق روش شماره منحنی تغییر یافته و رابطه بیلان جرمی آب (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
186 مدیریت آب کشاورزی در مناطق خشک با رویکرد آب مجازی از طریق تکنیک بهینهسازی ژنتیک (GA) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
187 مدیریت اقتصادی شیرین سازی آب شور با توجه به کیفیت آب و کاربرد آن در کشتهای گلخانه ای (مطالعه موردی دشت بجستان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
188 مدیریت بهره برداری بی خطر از آب شور در کشاورزی و ارزیابی پیامد های زیست محیطی آن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
189 مدیریت سنتی توزیع آب در شهر سمنان و لزوم به کارگیری دانش بومیجهت دستیابی به توسعه پایدار (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
190 مدیریت عرضه منابع آب با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبیمطالعه موردی:شهر نیشابور (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
191 مروری بر الگوریتم های فرا ابتکاری در بهینه سازی خطوط انتقال آب (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
192 مروری بر روش های برآورد نیاز آبی در گلخانه (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
193 مقایسه بسترهای مختلف مخابراتی در طرح اتوماسیون شبکه های آبیاری تحت فشار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
194 مقایسه بیلان دشت های رفسنجان و بیرجند جهت پیشگیری از بحرانی تر شدن دشت بیرجند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
195 مقایسه تاثیر روش آبیاری بر تجمع املاح در منطقه ریشه (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
196 مقایسه تامین آب موردنیاز فضای سبز خانگی با آب استحصالی باران در اقلیم های مختلف (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
197 مقایسه روش برنامه ریزی بیان ژن با روشهای تجربی در پیش بینی تبخیرتعرق مرجع روزانه (مطالعه موردی: شهرستان بیرجند) (دریافت مقاله) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب
198 مقایسه سه روش الگوریتم انتخابات، ژنتیک و روش شبکه عصبی مصنوعی در مدلسازی آب زیرزمینی (دریافت مقاله) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب
199 مقایسه مدل ها و سناریوهای جدید گزارش پنجم تغییراقلیم در برآورد دمای کمینه و بیشینه ایستگاه نهبندان (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
200 مقایسه مدلهای رگرسیون کلاسیک و رگرسیون فازی در برآورد تراز سطح ایستابی آبخوان دشت نیشابور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
201 مقایسه میزان تبخیر در شب و روز با استفاده از روشهای تجربی مطالعه موردی: شهرستان بیرجند) (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
202 مقایسه میزان تبخیر در شب و روز با روش های تجربی تبخیر و تشتک تبخیر در شهرستان بیرجند (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
203 مقایسه و بررسی ارزش آب و مقدار آب مجازی دو محصول صادراتی پسته وزعفران(مطالعه موردی : شهرستان خور و بیابانک ) (دریافت مقاله) همایش ملی مصرف بهینه آب در صنعت چالشها و راهکارها
204 مکان یابی سدهای زیرزمینی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی : حوضه آبریز بیرجند) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در سیستم های مهندسی انرژی، آب و محیط زیست
205 نقش زنان در عرصه مدیریت منابع آب (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
206 نگرشی بر اصطلاحات مدیریتی – ساختاری قنات (منطقه مورد مطالعه: بیرجند، روستای چهکند مود) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی قنات، میراث ماندگار و آب