دکتر عباس خاشعی سیوکی

دکتر عباس خاشعی سیوکی استاد گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند

دکتر عباس خاشعی سیوکی

Dr. Abbas Khasheisivaki

استاد گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر سطوح شوری و فرم های نیتروژن بر عملکرد گیاه دارویی زعفران در شرایط آب و هوایی بیرجند (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 7، شماره: 2
2 اثر کاربرد زئولیت طبیعی و مدیریت آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) (دریافت مقاله) پژوهش آب در کشاورزی دوره: 33، شماره: 1
3 اثر متقابل سطوح مختلف تنش خشکی و کاربرد زئولیت بر عملکرد خیار گلخانه‌ای (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 9، شماره: 2
4 اثر مقدار زیولیت و مدیریت آبیاری بر برخی خصوصیات بنه زعفران (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 4، شماره: 3
5 اثر مقدار کود و زیولیت های کلسیمی، پتاسیمی و ترکیبی بر کاهش آبشویی نیترات از خاک (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 3
6 اثر نوع و مقدار زئولیت بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک تحت کشت زعفران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 6، شماره: 1
7 ارزیابی آسیبپذیری آب زیرزمینی دشت آستانه-کوچصفهان با استفاده از مدل اصلاح شده NW-DRASTIC (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 9، شماره: 1
8 ارزیابی اثرات فاضلاب تصفیه شده شهری بر خصوصیات شیمیایی خاک تحت کشت پنبه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آب و فاضلاب دوره: 3، شماره: 2
9 ارزیابی بهترین دوره پایه انتخابی مدل های GCM برای تعیین متغییرهای هواشناسی ایستگاه بیرجند در دوره های آتی (دریافت مقاله) تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 6، شماره: 4
10 ارزیابی تاثیر نوع و مقدار زئولیت طبیعی کلینوپتیلولایت بر سبز شدن زعفران (.Crocus sativus L) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 1، شماره: 2
11 ارزیابی داده های واسنجی شده بارندگی ماهوارهTRMM در پایش خشک سالی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 2
12 ارزیابی دقت مدل های هم زمان سری زمانی و شبکه عصبی در مدل سازی بارش-رواناب (مطالعه موردی: حوضه آبریز نازلو چای) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 25، شماره: 2
13 ارزیابی روش غیرپارامتریک k- نزدیکترین همسایه و سیستم های شبکه عصبی مصنوعی برای برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاک (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 5، شماره: 3
14 ارزیابی ریسک خشکسالی زعفران با استفاده از روش مونت کارلو (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 7، شماره: 3
15 ارزیابی عملکرد مدل بهینه سازی شبکه پایش آب زیرزمینی بر پایه شبکه عصبی و جستجوی گرگ خاکستری (GNM) (مطالعه موردی: دشت بیرجند) (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 8، شماره: 3
16 ارزیابی کارایی الگوریتم تنبل در تخمین عملکرد محصول زعفران بر اساس پارامترهای اقلیمی (مطالعه موردی: بیرجند) (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 8، شماره: 2
17 ارزیابی کارایی دو مدل نروفازی و هیبرید موجکی- عصبی در پیش بینی جریان رودخانه (مطالعه موردی: حوضه محمد آباد) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 10، شماره: 19
18 ارزیابی کیفی آبخوان دشت بیرجند جهت اجرای آبیاری تحت فشار با استفاده از روش زمین آماری کریجینگ نشانگر (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 1
19 ارزیابی مدل AquaCrop در شبیه سازی عملکرد زعفران تحت سناریوهای مختلف کم آبیاری و مصرف زئولیت (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 8، شماره: 1
20 ارزیابی مدل حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان در برآورد تبخیر و مقایسه آن با مدل های تجربی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 3، شماره: 3
21 ارزیابی مولفه های هیدرولوژیکی حوضه با کمک مدل مفهومی پیوسته بارش- رواناب شماره منحنی اصلاح شده (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 24، شماره: 1
22 انتخاب بهترین مدل تغییر اقلیم در برآورد متغیرهای هواشناسی ایستگاه سینوپتیک بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 10، شماره: 37
23 انتخاب مناسب ترین گزینه پیشنهادی احداث سازه ذخیره سازی آب با استفاده از روش های ANP و AHP (مطالعه موردی: طرقبه و شاندیز) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 3، شماره: 1
24 برآورد عملکرد زعفران با استفاده از شاخص خشکسالی RDI (مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 7، شماره: 1
25 برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاک به روش برنامه ریزی بیان ژن و مقایسه آن با توابع انتقالی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 11، شماره: 22
26 بررسی آبیاری قطره ای زیرسطحی و زمان اولین آبیاری بر کمیت و کیفیت زعفران (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 15، شماره: 1
27 بررسی آزمایشگاهی اثر محل و دبی جریان جت آزاد مستطیلی بر پارامترهای پرش هیدرولیکی کلاسیک (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 6
28 بررسی آلودگی آب های زیرزمینی ناشی از نشت شیرابه تولیدی محل دفن پسماندها با استفاده از مدل عددی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره: 3، شماره: 3
29 بررسی اثر استفاده از زئولیت و پلیمر بر کارایی مصرف آب و عملکرد اسفرزه (plantago ovate forsk.) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 9، شماره: 1
30 بررسی اثر پساب تصفیه شده فاضلاب شهری بر عملکرد پنبه رقم ورامین (مطالعه موردی: تربت حیدریه) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 11، شماره: 4
31 بررسی اثر توام تنش آبی و آبیاری با پساب فاضلاب شهری بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه تریتیکاله (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 5
32 بررسی اثر جت و شیب معکوس بر مشخصات پرش هیدرولیکی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 15، شماره: 2
33 بررسی اثر سطوح زئولیت پتاسیک و مدیریت آبیاری بر خصوصیات زراعی و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 4، شماره: 1
34 بررسی اثر سناریوهای تغییر اقلیم بر مکان یابی کشت پاییزه ی چغندرقند (مطالعه موردی:استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 34، شماره: 1
35 بررسی اثرات تاثیر کم آبیاری با استفاده از آب فاضلاب تصفیه شده شهری بر عملکرد و ویژگی‌های فیزیولوژیکی گیاه ارزن (دم روباهی) (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 11، شماره: 2
36 بررسی اثرات طرح تجمیع و تصفیه فاضلاب شهری بر تراز هیدرولیکی آبخوان تحت شرایط تغییر اقلیم در دوره ۲۰۱۴-۲۰۲۰ میلادی (مطالعه موردی: دشت بیرجند) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 9، شماره: 3
37 بررسی امکان حذف کروم شش ظرفیتی از محیط آبی با استفاده از زئولیت کلینوپتیلولایت (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 24، شماره: 4
38 بررسی تاثیر آبیاری با پساب صنعتی توأم با تنش کمبود آب بر عملکرد و اجزای عملکرد جو (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 7، شماره: 1
39 بررسی تاثیر آبیاری با پساب فاضلاب بر شوری خاک با استفاده از تصاویر ماهواره ای ( مطالعه موردی تصفیه خانه بیرجند ) (دریافت مقاله) فصلنامه کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی دوره: 9، شماره: 2
40 بررسی تاثیر آبیاری با پساب فاضلاب بر شوری خاک با استفاده از تصاویر ماهواره ای ( مطالعه موردی تصفیه خانه بیرجند ) (دریافت مقاله) فصلنامه کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی دوره: 10، شماره: 2
41 بررسی تاثیر بسترهای مختلف کشت بر عملکرد گیاه دارویی کاسنی (Cichorium intybus L.) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 27، شماره: 2
42 بررسی تاثیر بهسازهای زئولیت، پلیمر سوپرجاذب و مقادیر مختلف آبیاری بر عملکرد کنجد (دریافت مقاله) پژوهش آب در کشاورزی دوره: 34، شماره: 2
43 بررسی تاثیر پوشش های مختلف سطح خاک در کاهش میزان تبخیر (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 1، شماره: 1
44 بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر تبخیر- تعرق گیاه مرجع در اقلیم های مختلف (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 10، شماره: 2
45 بررسی تاثیر توسعه سیستم های نوین آبیاری بر تغییرات سطح آب زیرزمینی با استفاده از روش پویایی سیستم(مطالعه موردی: حوضه آبریز نیشابور) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 11، شماره: 2
46 بررسی تغییرات اعتمادپذیری سامانه های آبگیر باران با استفاده از مدل های گردش عمومی جو (مطالعه موردی: شهر بیرجند) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 42، شماره: 3
47 بررسی تغییرات کیفی عملکرد سورگوم علوفه‎ ‎ای تحت تاثیر استفاده از آب های نامتعارف و اصلاح کننده طبیعی خاک (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 3
48 بررسی توزیع زمانی بارش های روزانه حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از شاخص تراکم (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 24، شماره: 5
49 بررسی توزیع مکانی کیفیت آب زیرزمینی با استفاده از مدل های LS-SVM MLP و زمین آماری (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 26، شماره: 97
50 بررسی راهبردهای موثر بر مدیریت تقاضای آب شرب شهر بیرجند (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 30، شماره: 1
51 بررسی روند رویدادهای اقلیمی حدی در استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی دوره: 7، شماره: 2
52 بررسی شاخص های جوانه زنی بذر های تولیدی گیاه پنبه (Gossypium hirsutum L.) تحت شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 9، شماره: 3
53 بررسی کارایی ستون جریان پیوسته پودر مخروط کاج در حذف کروم VI از محلول های آبی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 3، شماره: 2
54 بررسی کاربرد آب های نامتعارف و زئولیت بر عملکرد و کارایی مصرف آب سورگوم علوفه ای (Sorghum bicolor) در مازندران (دریافت مقاله) پژوهش آب در کشاورزی دوره: 33، شماره: 2
55 بررسی مدل مناسب تعیین نیاز آبی زعفران (Crocus sativus L.) و تعیین میزان تنش های آبی وارده (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 8، شماره: 4
56 بررسی معیارهای مدیریتی و هیدروژئولوژیکی بر تغییرات تراز سطح آب زیرزمینی دشت سرایان (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 10، شماره: 4
57 بررسی مقدار جذب کروم شش ظرفیتی از محلول های آبی با استفاده از پودر مخروط کاج و کربن فعال حاصل از آن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره: 3، شماره: 3
58 بهینه سازی الگوی کشت با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و برنامه ریزی خطی(مطالعه موردی: دشت بیرجند) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 39، شماره: 2
59 بهینه سازی محل استقرار ایستگاه های تامین آب شرب با رویکرد پدافند غیرعامل (مطالعه موردی: شهر بیرجند) (دریافت مقاله) مجله پدافند غیر عامل دوره: 9، شماره: 2
60 پهنه بندی اراضی با قابلیت اجرای آبیاری بارانی با استفاده از روش (AHP) در استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 8، شماره: 1
61 پهنه بندی اقلیمی کشت زعفران (.Crocus sativus L) با استفاده از روش تحلیل سلسله -مراتبی و تحلیل شبکه ای (مطالعه موردی: شهرستان سمنان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 6، شماره: 2
62 پهنه‌بندی زمانی و مکانی اراضی مستعد کشت پنبه (Gossypium hirsutum L.) با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه‌ موردی استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 9، شماره: 4
63 پیش بینی رواناب روزانه با مدل حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان (LS-SVM) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 21، شماره: 6
64 پیش بینی عملکرد زعفران با استفاده از داده های هواشناسی به وسیله شبکه عصبی مصنوعی در استان های خراسان رضوی و جنوبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 2، شماره: 1
65 پیش‌‌بینی شبکه پایش آب زیرزمینی با استفاده از مدل‌‌های هیبریدی سری زمانی( مطالعه موردی ناو چای) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 27، شماره: 3
66 تاثیر آب مغناطیسی و نوع زئولیت طبیعی کلینوپتیلولایت بر مولفه های رشد لوبیای سبز (Phaseolus vulgaris L.) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 8، شماره: 2
67 تاثیر آبیاری با پساب کارخانه قند و تنش خشکی بر ارتفاع گیاه، طول ریشه و پروتیین دانه جو رقم یوسف (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 21، شماره: 4
68 تاثیر پساب فاضلاب شهری و روش‎های نوین آبیاری بر خواص زعفران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آب و فاضلاب دوره: 6، شماره: 1
69 تاثیر پساب فاضلاب و زئولیت بر عملکرد وش و برخی اجزای عملکرد پنبه (مطالعه موردی: تربت حیدریه) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 23، شماره: 1
70 تاثیر روش و سطوح آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد رقم جدید ذرت (سینگل کراس برکت ۳ SC.B۳) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 7، شماره: 2
71 تاثیر معیارهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در بهینهسازی الگوی کشت زعفران با استفاده از الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 3، شماره: 2
72 تحلیل دقت و عدم قطعیت مدل شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی عملکرد زعفران در خراسان جنوبی مبتنی بر داده های اقلیمی (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 5، شماره: 3
73 تحلیل عدم قطعیت خروجی شبکه عصبی در شبیه سازی هدایت هیدرولیکی اشباع خاک (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 9، شماره: 4
74 تحلیل عدم قطعیت مدل سیستم استنتاج فازی در پیش بینی ضریب هدایت هیدرولیکی خاک اشباع (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 30، شماره: 3
75 تعیین آسیب پذیری آبخوان با روش دراستیک استاندارد و روش های داده مبنا (مطالعه موردی: آبخوان کوچصفهان) (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 9، شماره: 2
76 تعیین بهترین تابع تولید آب– عملکرد و ارزیابی شاخص های تولید پنبه رقم های ورامین و خرداد در منطقه سرایان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 1
77 تعیین تابع برتر آب - شوری - اجزای کمی عملکرد ارقام پنبه ورامین و خرداد (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 7، شماره: 2
78 تعیین ضرایب گیاهی گل نرگس به روش لایسیمتری در دشت بیرجند (دریافت مقاله) پژوهش آب در کشاورزی دوره: 34، شماره: 4
79 تعیین مکان های مناسب استفاده از آب مازاد قنوات جهت تغذیه آبخوان با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 22، شماره: 2
80 تعیین مکان های مناسب جمع آوری آب باران جهت استفاده در مصارف کشاورزی با استفاده از مدل AHP (مطالعه موردی: حوزه آبخیز بیرجند) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 6، شماره: 12
81 تعیین مکان های مناسب کشت زعفران بر اساس پارامترهای آب و خاک با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: شهرستان تربت حیدریه) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 2، شماره: 1
82 تعیین مکان های مناسب کشت زعفران در شهرستان تربت حیدریه با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 3، شماره: 4
83 تعیین مناطق مستعد آبیاری قطره ای با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 18، شماره: 69
84 تعیین میزان تبخیر و تعرق و ضریب گیاهی خار مریم در دشت بیرجند (دریافت مقاله) پژوهش آب در کشاورزی دوره: 33، شماره: 3
85 تعیین نیاز آبی و ضریب گیاهی زعفران (Crocus sativus L.) با استفاده از روش لایسیمتری در اقلیم خشک-کویری بیرجند (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 8، شماره: 1
86 تغییر الگو و تراکم کاشت بر اساس ارزش آب مجازی با محوریت زعفران (مطالعه موردی: دشت بیرجند) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 3، شماره: 1
87 تهیه مدل MOPSO-GS جهت طراحی شبکه بهینه پایش کیفی آب زیرزمینی (مطالعه موردی دشت نیشابور) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 9، شماره: 2
88 تهیه مدل بهینه سازی آبیاری شیاری با استفاده از الگوریتم جفت گیری زنبور عسل (HBMO) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 9، شماره: 2
89 شبیه سازی حرکت آب و انتقال املاح در خاک با استفاده از مدل هایدروس جهت تعیین عمق بهینه کارگذاری قطره چکان (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 10، شماره: 1
90 طراحی شبکه پایش ایستگاه های باران سنجی با استفاده از تئوری بی نظمی (مطالعه موردی: حوضه دریاچه ارومیه) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 2
91 طراحی، ساخت و کنترل دستگاه سمیت‌شناسی آب با ماهی جهت حفاظت از منابع آب شرب. (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری های پدافند نوین دوره: 11، شماره: 3
92 عدم قطعیت مدل های گزارش پنجم تغییر اقلیم در برآورد دما و بارش (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 14، شماره: 51
93 کارایی جاذب پودر زیتون در حذف یون کروم از محلول های آبی با روش جریان پیوسته (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 2، شماره: 3
94 کارایی مدل های ماشین بردار پشتیبان و برنامه ریزی بیان ژن در پیش بینی عملکرد محصول زعفران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 8، شماره: 2
95 کاربرد بیوچار و سطوح تنش آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی زنیان (Trachyspermum ammi) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 2
96 کاربرد تخصیص و مدیریت آب کشاورزی با استفاده از تکنیک بهینه سازی PSO مطالعه موردی : دشت نیشابور (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 2
97 کاربرد حسابداری ردپای آب رنگی در الگوی کشت محصولات ویژه مناطق خشک (مطالعه موردی: دشت بیرجند) (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 11، شماره: 3
98 کاربرد روش تاگوچی در ارزیابی سبز شدن زعفران (Crocus sativusL.) تحت تاثیر زئولیت و برنامه ریزی آبیاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 4، شماره: 2
99 کاربرد روش GLUEدر برآورد عدم قطعیت پارامترهای آلفا و n در منحنی رطوبتی خاک (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 27، شماره: 1
100 کاربرد روش‌های اصلاح‌شده فازی و FEMA در ارزیابی ریسک تهدیدات انسان‌ساز در سامانه‌های آبی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 10، شماره: 3
101 کاربرد مدل داده های ترکیبی در براورد غلظت کلر آبخوان دزفول (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 26، شماره: 99
102 مدل سازی عملکرد زعفران با توجه به شاخص های حدی اقلیمی (مطالعه موردی: بیرجند) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 5، شماره: 2
103 مدلسازی اثرات تغییر اقلیم روی نیاز آبی زعفران در خراسان جنوبی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 3، شماره: 2
104 مدلسازی تاثیر تغییرات اقلیمی بر پراکندگی مکانی کشت زعفران برای دوره های آینده (مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 6، شماره: 1
105 مقایسه الگوریتم تنبل و مدل M5 در برآورد تراز سطح ایستابی (مطالعه موردی دشت نیشابور) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 21، شماره: 3
106 مقایسه روش دراستیک استاندارد و مدل های ناپارامتریک یادگیری بر پایه نمونه با پارامتر K (IBK) و درخت تصمیم M5 در مکان یابی پتانسیل آلودگی آب های زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت آستانه- کوچصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره: 5، شماره: 4
107 مقایسه شبکه پایش کروم آبخوان دشت بیرجند با استفاده از روش آنالیز مولفه های اصلی (PCA) و تئوری آنتروپی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 7، شماره: 2
108 مقایسه مدل رگرسیون فازی امکانی و رگرسیون کمترین مربعات فازی در پیشبینی تراز سطح ایستابی آبخوان دشت نیشابور (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 43، شماره: 1
109 مقایسه مدل های KNNو درخت تصمیم M۵ در پیش بینی تبخیر و مقایسه آن با مدل های تجربی (مطالعه موردی بیرجند) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 11، شماره: 3
110 مقایسه مدل های درخت تصمیم و یادگیری برپایه نمونه در برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاک (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 25، شماره: 5
111 مقایسه مدل‌های نفوذ آب با تکیه بر تحلیل عدم قطعیت پارامتر در دو نوع بافت خاک (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 27، شماره: 5
112 مکان یابی مناسب استحصال آب شرب با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی (مطالعه موردی: آبخوان بیرجند) (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 25، شماره: 91
113 مکان‌یابی خطوط بزرگ انتقال آب با استفاده از نرم‌افزار Arc-GIS (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 31، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آب مجازی راهکاری برای مقابله با کم آبی با اتکای بر زعفران و جایگزینی برای کارخانه قند در تربت حیدریه (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زعفران
2 آشنایی با روش های آب یابی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
3 آنالیز کیفیت زعفران تحت عوامل آب نامتعارف، سیستم آبیاری تحت فشار وزمان اولین آبیاری (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
4 اثر مدیریت زراعی مزارع زعفران بر تغییرات منگنز و آهن خاک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران
5 اثر منبع، سیستم و زمان آبیاری طی دو سال بر خواص فیزیکی زعفران در منطقه گرم و خشک (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
6 اثر نوع و مقدار زیولیت طبیعی کلینوپتیلولایت بر فرایند تبخیر از خاک (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
7 ارائه مدل تجربی مناسب جهت برآورد تبخیر تعرق مرجع (مطالعه موردی : دشت نیشابور) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
8 ارایه ومقایسه ی نیاز آبی زعفران و مقدار آب آبیاری تکمیلی برای مناطق کاشمر و قاین (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
9 ارزیابی آسیب پذیری آب زیرزمینی با استفاده از روش های دراستیک استاندارد و دراستیک سلسله مراتبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
10 ارزیابی آلودگی شیمیایی آبخوان دشت بیرجند با استفاده از شاخص آلودگی آب های زیرزمینی (PIG) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
11 ارزیابی اثر استفاده از آب شیرین کن های خانگی در حذف کروم (دریافت مقاله) همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
12 ارزیابی اثرات تنش شوری بر روی گیاهان دارویی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
13 ارزیابی اقتصادی سیستم های مختلف مدیریتی آبیاری تحت فشار (مطالعه موردی شهرستان جغتای استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
14 ارزیابی الگوریتم جستجوی هارمونی در بهینهسازی بهرهبرداری مخزن (مطالعه موردی: سد لتیان) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
15 ارزیابی الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی بهره برداری مخزن (مطالعه موردی : سدلتیان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
16 ارزیابی برخی معادلات نفوذ آب در سه نوع بافت خاک (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
17 ارزیابی پتانسیل سیلخیزی حوضه آبریز بیرجند با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
18 ارزیابی تاثیر زئولیت بر زمان و درصد سبز شدن زیره سبز (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
19 ارزیابی تاثیرات تغییر اقلیم بر بارندگی در اقلیم های مختلف (دریافت مقاله) همایش تغییر اقلیم و راهی به سوی آینده پایدار
20 ارزیابی ترکیب پارامترهای موثر بر دبی با استفاده از آزمون گاما در حوضه کرخه (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
21 ارزیابی تغییرات پارامترهای اقلیمی (دما و بارندگی) برای دوره آینده نزدیک مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
22 ارزیابی روش های تجربی در برآورد آبدهی سالانه حوضه آبریز کال شور (دریافت مقاله) سمپوزیوم ملی قنات بلده فردوس
23 ارزیابی ریسک خطوط انتقال آب بین حوضه ای با استفاده از روش PHA (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پدافند غیرعامل و پیشرفت پایدار
24 ارزیابی عملکرد کشت آکواپونیک در کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
25 ارزیابی عملکرد مدلهای تجربی و سیستم هوش مصنوعی در تخمین تبخیر-تعرق گیاه مرجع در اقلیم مرطوب (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
26 ارزیابی کارایی مدل های KStar و LWL در تخمین عملکرد محصول زعفران بر اساس پارامترهای اقلیمی (مطالعه موردی: بیرجند) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زعفران
27 ارزیابی مدل k نزدیکترین همسایه در برآورد دبی حوضه کرخه (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
28 ارزیابی مدل شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی عملکرد زعفران با استفاده از شاخص خشکسالی استاندارد شده در استان های خراسان جنوبی و خراسان رضوی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
29 ارزیابی مدل های مختلف نفوذ در خاک های مختلف با استفاده روش استوانه مضاعف (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
30 ارزیابی مدل5.4 DSSAT در شبیهسازی رشد، عملکرد و مراحل فنولوژی پنبه در شرایط مدیریت های مختلف تخصیص آب در مزرعه (مطالعه موردی: شهرستان بیرجند) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
31 ارزیابی منابع آب زیرزمینی دشت درگز جهت استحصال آب شرب با استفاده از سیستم اطلاعاتی جغرافیایی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری آبهای زیرزمینی
32 ارزیابی مناسب ترین توزیع آماری در برآورد دبی متوسط سالانه رودخانه هلیل رود (دریافت مقاله) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب
33 ارزیابی میزان کارایی روشهای حل معکوس در شبیه سازی جریان آب تحت روش آبیاری بارانی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
34 ارزیابی و پهنه بندی کیفیت آب زیرزمینی دشت فردوس برای کشاورزی با استفاده از تکنیک GIS (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
35 ارزیابی و تعیین پارامترهای چند مدل نفوذ آب در خاک (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
36 استحصال آب باران برای صرفه جویی مصرف آب در کشاورزی مطالعه موردی: دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
37 استفاده از پساب تصفیه شده فاضلاب شهری در کشاورزی (دشت بیرجند) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
38 استفاده ازدانش بومی درمدیریت تقسیم آب ازمنابع مختلف درکانالهای آبی مشترک (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
39 استفاده مجدد فاضلاب در کشاورزی شیوه ای کارا در افزایش بهره وری آب با تاکیدبر حفظ محیط زیست (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
40 اولین همایش ملی تغییرات اقلیم و توسعه پایدار کشاورزی - تأثیر تغییر اقلیم بر روی نیاز آبی گ یاه مرجع در شرایط اقلیمی گرم و مرطوب (مطالعه موردی: شهر چابهار) (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
41 اهمیت مطالعه عدم قطعیت مدل های خاک (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
42 Comparing of meta-heuristic in utilization of reservoirs of dams (case study: Latian dam) (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
43 برآورد تبخیر با استفاده از سیستم های خبره در دشت مشهد (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
44 برآورد تبخیر تعرق گیاه مرجع و مقایسه روشهای تجربی مورد بحث با روش مرجع فائو پنمن مونتیث (مطالعه موردی : دشت چناران) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
45 برآورد تبخیر- تعرق مرجع روزانه با استفاده از سیستم استنتاج تطبیقی عصبی- فازی(ANFIS)- مطالعه موردی ایستگاه کرمان (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
46 برآورد تبخیر-تعرق ذرت علوفه ای در مراحل مختلف رشد وتعیین مدل برآورد مناسب (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
47 برآورد تراز سطح ایستابی آبخوان دشت نیشابور با استفاده از مدل رگرسیون کمترین مربعات فازی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
48 بررسی آب های شور زیرزمینی مناطق خشک و نیمه خشک جهت پرورش ماهی (مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
49 بررسی آلودگی آبهای زیرزمینی دشت مشهد برای ارزیابی شاخص های آب شرب (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
50 بررسی اثر اجزای چارت مانسل هیو ولیو کروما بر روی طیف بازتابی خاکها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
51 بررسی اثر توسعه بر افت آبخوان های ایران و ارائه راهکارهای مدیریتی جهت مقابله با آن (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت جامع منابع آب
52 بررسی اثر سوپر جاذب بلورآب A بر جذب آب خاک، رواناب و میزان فرسایش (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
53 بررسی اثر شوری آب و خاک بر کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
54 بررسی اثر فاضلاب تصفیه شده شهری بر خصوصیات شیمیایی خاک تحت کشت پنبه (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
55 بررسی اثر کاربرد زئولیت بر کاهش میزان آبشوئی کودهای نیتراته (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
56 بررسی اثر کاربرد زئولیت کلسیک و پتاسیک بر سبز شدن شاهی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
57 بررسی اثر کاربرد نوع و مقدار زئولیت بر گیاه زعفران (مطالعه شاخص های طول و وزن خشک برگ) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
58 بررسی اثر مالچ پلاستیکی و کاه و کلش در نگهداشت رطوبت خاک (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
59 بررسی اثر مقاومت آیرودینامیک بر معادله پنمن مانتیس (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
60 بررسی اثرات اجتماعی کم آبی، مطالعه موردی (شهر آرین شهر خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) همایش ملی آب، فرهنگ و پژوهش­های علوم انسانی
61 بررسی استفاده از آب زیرزمینی دشت بیرجند از لحاظ کیفی در بخشهای مختلف شرب،صنعت و کشاورزی (دریافت مقاله) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب
62 بررسی استفاده از پساب تصفیه شدهی فاضلاب شهری برای کشاورزی (مطالعه موردی تصفیه خانه تربت حیدریه) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی چشم انداز توسعه ی منطقه ی تربت حیدریه در افق 1404
63 بررسی استفاده از دریچه های کانال در استحصال آب باران برای استفاده در فضای سبز (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
64 بررسی اقتصادی تجربه شیرین سازی آب شرب (مطالعه موردی: شهر بیرجند استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
65 بررسی پتانسیل آلودگی آب زیرزمینی دشت آستانه-کوچصفهان با استفاده از روش GODS در محیط GIS (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
66 بررسی تاثیر پارامترهای هواشناسی برکیفیت زعفران (crocus sativus) مطالعه موردی : شهرستان های قاین وفردوس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
67 بررسی تاثیر پوشش دار کردن انهار شبکه آبیاری در مدیریت پکپارچه منابع آب؛ مطالعه موردی حوضه بار نیشابور (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
68 بررسی تاثیر توسعه شبکه آبیاری تحت فشار بر جریانهای سطحی و زیرسطحی رودخانه با استفاده از مدل VENSIM(مطالعه موردی رودخانه بار نیشابور) (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
69 بررسی تاثیر زئولیت طبیعی بر شاخص های رشد گیاه دارویی بادرنجبویه Melissa officinalis L. (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
70 بررسی تاثیر شیوه آبیاری بر منابع آب و کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
71 بررسی تاثیر کاربری اراضی بر آسیب پذیری آبخوان با استفاده از روش دراستیک و ANP (مطالعه موردی: دشت مشهد) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
72 بررسی تاریخچه ی استفاده از آب در پدافند غیر عامل (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
73 بررسی تأثیر پارامترهای هواشناسی و توپوگرافی بر شبیهسازی سطح ایستابی با استفاده از مدل LS-SVM مطالعه موردی: دشت ایذه) (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
74 بررسی تأثیر کاربری اراضی بر آسیب پذیری آبخوان با استفاده از روش دراستیک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
75 بررسی تغییرات کمی منابع آب زیرزمینی دشت رشتخوار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار
76 بررسی تغییرات مکانی هدایت هیدرولیکی آب های زیرزمینی دشت نیشابور با استفاده از زمین آمار (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی کاربرد سامانه اطلاعات مکانی GIS در صنعت آب و برق
77 بررسی چگونگی ساخت و بهره برداری از سازه تاریخی بند فریمان بعنوان نشان توانایی طراحی و احداث سد در ایران باستان (دریافت مقاله) همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب
78 بررسی راهکار جایگزینی کولرهای گازی با کولرهای آبی در راستای کاهش مصرف آب (مطالعه موردی:شهر بیرجند) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
79 بررسی راهکارهای عملی تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در بخش آب مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس جامع و بین المللی اقتصاد مقاومتی
80 بررسی روش های اختلاط پساب تصفیه شده شهری با آب قنات جهت افزایش بهره وری آب (دریافت مقاله) سمپوزیوم ملی قنات بلده فردوس
81 بررسی روش های ارزیابی پتانسیل سیل خیزی حوضه های شهری (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
82 بررسی روش های کاهش تبخیر از سطح آب های آزاد مطالعه موردی شهرستان بیرجند (دریافت مقاله) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب
83 بررسی روش های مختلف ارزیابی شبکه پایش کیفی آب زیرزمینی با تکیه بر معرفی روش جدید احتمال پذیرش (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه محیط زیست و بحران های پیش رو (با محوریت کمبود آب و آلودگی های شهری و صنعتی)
84 بررسی روشهای تجربی تعیین تبخیر تعرق گیاه مرجع و مقایسه آنها با روش استاندارد (FPM) در اقلیم خشک و نیمه خشک نیشابور و اقلیم گرم و مرطوب بندرعباس (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
85 بررسی روشهای توزیع سنتی آب و ارایه راهکارهای نوین(مطالعه موردی روستای کمار علیا ار توابع شهرستان جلفا) (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
86 بررسی طرح انتقال آب از دریای عمان به استان های شرقی در راستای اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
87 بررسی علل عدم تمایل کشاورزان به اجرای طرح های آبیاری نوین(مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
88 بررسی عملکرد جاذب زیستی در حذف سنگین (کروم و کادمیم) از فاضلاب صنعتی (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
89 بررسی عملکرد جاذب ها در حذف عناصر سنگین از محیط های آبی به روش پیوسته (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
90 بررسی عوامل موثر بر الگوی مصرف آب شرب با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: شهر بیرجند) (دریافت مقاله) دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
91 بررسی عوامل موثر بر خودپالایی رودخانه در برابر آلودگی های صنعتی وشرب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
92 بررسی قیمت آب کشاورزی محصولات زراعی در مناطق خشک (مطالعه موردی: شهرستان بیرجند استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
93 بررسی کارایی مخروط کاج و کربن فعال آن در حذف فلزات سنگین و رنگ از آب و پساب (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
94 بررسی کارایی مدل دراستیک و روش زمین آماری کریجینگ نشانگر در تعیین نقاط آسیب پذیر آبخوان دشت مشهد (دریافت مقاله) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب
95 بررسی کاربرد مدل KNN در برآورد تشعشعات خورشیدی (مطالعه موردی : ایستگاه هواشناسی بیرجند) (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
96 بررسی کاربرد مدل رگرسیون فازی امکانی در برآورد تراز سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی: آبخوان نیشابور) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
97 بررسی کمی و کیفی پساب دستگاه های آب شیرین کن خانگی در مقایسه با تصفیه خانه آب شرب (مطالعه موردی: شهر بیرجند استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
98 بررسی کیفیت آب دشت نیشابورازنظر شرب بااستفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
99 بررسی کیفیت آب زیر زمینی با استفاده از دیاگرام شولر و ویل کاکس (مطالعه موردی: دشت مختاران بیرجند) (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
100 بررسی کیفیت منابع آب برای مصارف کشاورزی در تربت حیدریه (دریافت مقاله) دومین همایش چشم انداز توسعه منطقه ی تربت حیدریه در افق 1404 (تربت حیدریه ،زاوه ،مه ولات )
101 بررسی مدل های تجربی تعیین تبخیر و تبخیر - تعرق گیاه مرجع و مقایسه آن با روش استاندارد (FPM)مطالعه موردی دشت مشهد (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
102 بررسی مقایسه عملکرد سوپر جاذب و هوموس بر رشد گیاه شاهی (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
103 بررسی منابع اب شور و لب شور دشت نیشابور و ارائه راهکارهای مدیریتی استفاده از ان (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
104 بررسی میزان اشتغال و تولید کشاورزی گلخانه ای در مقایسه با کشاورزی سنتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
105 بررسی و تعیین زمان، روش و مقدار آب بهینه زعفران در منطقه خراسان (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
106 بررسی وضعیت اشتغال زایی در سیستم های آبیاری سنتی و آبیاری نوین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
107 بررسی وضعیت افزایش سطح زیر کشت عناب و تاثیر آن بر افزایش مصرف آب در چند سال اخیر در استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عناب
108 بررسی ویژگیهای هیدروژئوشیمیایی دشت رشتخوار و پهنه بندی کیفیت آب برای مصارف مختلف (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
109 بررسی هیدرواستاتیکی حجم آبخوان و پیش بینی وضعیت آبی(مطالعه موردی: آبخوان بیرجند) (دریافت مقاله) همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
110 بهینه سازی الگوی تراکم کشت با هدف افزایش کالری تولیدی با استفاده از الگوریتم PSO مطالعه موردی: دشت بیرجند (دریافت مقاله) دومین همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
111 بهینه سازی الگوی کشت با رویکرد آب مجازی در راستای پایداری منابع آب (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
112 بهینه سازی بهره برداری از مخازن توسط الگوریتم ترکیبی جهش قورباغه (مطالعه موردی : سد لتیان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
113 بهینهسازی مدل بهرهبرداری از مخزن با رویه جیره بندی با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات (مطالعه موردی: سد لتیان) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
114 پایش پدیده خشکسالی با استفاده از شاخص SPI در استانهای خراسان جنوبی و خراسان رضوی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
115 پهنه بندی آسیب پذیری آلودگی آبهای زیرزمینی آبخوان دشت مشهد با استفاده از (GIS) و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
116 پهنه بندی کیفی ابهای زیرزمینی دشت نیشابور با استفاده از روشهای زمین آمار و شناسایی آبهای نامتعارف (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
117 پهنه بندی مناطق آسیب پذیر زلزله در شهر تهران با استفاده از روش AHP و تحلیل های GIS (دریافت مقاله) اولین سمینار تحلیل فضایی مخاطرات محیطی کلانشهر تهران
118 پیامدهای استفاده از پساب تصفیه خانه فاضلاب شهری در صنعت زعفران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
119 تاثیر آبیاری جویچه ای یک در میان بر خصوصیات فیزیولوژیکی ذرت شیرین (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
120 تاثیر انتقال آب بین حوضه ای بر وضعیت کمی و کیفی سفره های آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت سربیشه استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
121 تاثیر تغییر اقلیم بر روی نیاز آبی گیاه مرجع در شرایط گرم و مرطوب (مطالعه موردی : شهر بندرعباس) (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
122 تاثیر توسعه احداث مخازن ذخیره سازی آب کشاورزی در مدیریت منابع آب (چالش ها و مزایا) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
123 تاثیراقلیم بر روی نیازآبی گیاه مرجع در شرایط اقلیمی گرم و خشک (مطالعه موردی:شهرکرمان) (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
124 تأثیر کاربرد زئولیت کلسیک و پتاسیک و آب مغناطیسی بر کارایی مصرف آب در دوگیاه شاهی و تربچه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
125 تأثیر مدیریت آبیاری و کم آبیاری در روش آبیاری جویچه ای یک درمیان متناوب بر روی ذرت شیرین (دریافت مقاله) همایش ملی رویکرد عملی به پیاده سازی مفاهیم علمی،مباحث تئوری و پژوهش های های کاربردی علوم فنی
126 تجارت آب راهکاری برای کنترل بحران آب های زیرزمینی در مناطق خشک (مطالعه موردی : دشت بیرجند) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی قنات، میراث ماندگار و آب
127 تجمع فلزات سنگین در خاک تحت تاثیرآبیاری با پساب شهری تصفیه شده (دریافت مقاله) سمپوزیوم ملی قنات بلده فردوس
128 تحلیل اقتصادی، اجتماعی آب شیرین کن نیمه صنعتی جایگزین آبرسانی سیار روستایی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
129 تحلیل پیش بینی سطح آب زیرزمینی با استفاده از مدل های زمین آمار و سری زمانی (مطالعه ی موردی: آبخوان دشت مشهد) (دریافت مقاله) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب
130 تحلیل عوامل زمین شناسی موثر بر شوری منابع آب زیرزمینی دشت بجستان و تخریب منابع اب شیرین موجود (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
131 تحلیل و بررسی کمی و کیفی زعفران به منبع آب نامتعارف (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
132 تحلیل واکنش عملکردی زعفران به پساب فاضلاب و زمان آبیاری (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
133 تحلیل وضعیت کمی و کیفی آبهای زیرزمینی آبخوان دشت مشهد با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
134 تخمین میزان دبی نشت از بدنه سدهای خاکی با کمک نرم افزار المان محدود Seep/w (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
135 تصحیح مدل های تجربی برآورد نیاز آبی گیاه مرجع (مطالعه موردی دشت سرایان) (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
136 تعیین الگوی کشت مناسب بر اساس شوری آب زیرزمینی در منطقه بجستان (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
137 تعیین بهترین مدل تجربی برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل در استان های خراسان (دریافت مقاله) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب
138 تعیین پارامترهای بهینه ورودی در پیش بینی تبخیر با استفاده از آزمون گاما (منطقه مورد مطالعه:دشت بیرجند) (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
139 تعیین مدل زمین آمارمناسب درتهیه نقشه تغییرات شوری آبهای زیرزمینی دشت بیرجند (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
140 تعیین مدل مناسب برآورد تبخیر و تبخیر-تعرق در عرض جغرافیایی یکسان (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
141 تعیین مدل مناسب برآورد نیاز آبی درخت انگور جهت تعیین میزان بهره برداری ازآب باران (مطالعه موردی:شهر قزوین) (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
142 تعیین مکان های مناسب آبیاری سطحی مطالعه موردی:دشت بیرجند (دریافت مقاله) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب
143 تعیین مکانهای بحرانی جهت استحصال آب زیرزمینی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: دشت نیشابور) (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
144 تعیین مکانهای مناسب استحصال آب شرب با استفاده از روش AHP و سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
145 تعیین مکانهای مناسب جمع آوری آب باران (RWH) جهت تغذیه مصنوعی آبخوان با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی فازی FAHP ؛ مطالعه موردی دشت بیرجند (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
146 تعیین مکانهای مناسب کیفی اجرای آبیاری تحت فشار با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (مطالعه موردی: دشت زاوه) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
147 تعیین مناسب ترین روش زمین آمار در تهیه نقشه تغییرات شوری آب های زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت مشهد) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
148 تغییر کاربری مخروط افکنه و تاثیر آن درافت سطح آب های زیرزمینی (مطالعه موردی دشت بیرجند) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
149 توسعه کاهش هزینه فرآیند شیرینسازی آب دریا با استفاده از فرآیندهای تلفیقی و تکنولوژی نانو (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
150 توسعه مدل رگرسیون فازی برای تعیین تبخیر و تعرق گیاه مرجع در دشت نیشابور (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
151 چکیده مقاله (بررسی کاشت گیاه اسفرزه در استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
152 راه کارهای مدیریتی دفع پسماند شور ناشی از صنعت شیرین سازی آب در کشاورزی؛ منطقه مورد مطالعه بجستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
153 رگرسیون فازی رویکردی نوین در پیشبینی تراز سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی: آبخوان نیشابور) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی
154 شناسایی عملکرد آب انبارهای قدیمی در استحصال آب باران (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
155 طراحی مخازن تاخیری پاره سنگی کنترل سیل با استفاده از مدل ریاضی روندیابی هیدرولوژیکیو معادلات جریان در سدهای پارهسنگی (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای آب
156 طراحی مدل بهینه ساز- شبیه ساز در تعیین موقعیت بهینه چاه های نمونه برداری غلظت کلر آب زیرزمینی در دشت نیشابور (دریافت مقاله) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب
157 کاربرد الگوریتم تکاملی چرخه آب در بهره برداری سدها؛ مطالعه موردی سد لتیان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت جامع منابع آب
158 کاربرد فرایند تحلیل شبکه ای در تعیین روش های مناسب مقاوم سازی ساحل رودخانه (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
159 محاسبه کم آبیاری و بیش آبیاری زعفران در شهرستان سرایان (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
160 محور مقاله: فیزیک خاک و رشد گیاه- ارزیابی روش بوتاسترپ و GLUE در تعیین عدم قطعیت پارامترهای مدل ونگنوختن (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
161 محور مقاله: فیزیک خاک و رشد گیاه- شبیه سازی حرکت آب در خاک در روش آبیاری بارانی با استفاده از مدل دو بعدی HYDRUS (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
162 مدل ریاضی طراحی مخازن پاره سنگی کنترل سیل (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور
163 مدل سازی پیوسته و روزانه بارش- رواناب بر مبنای تلفیق روش شماره منحنی تغییر یافته و رابطه بیلان جرمی آب (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
164 مدیریت آب کشاورزی در مناطق خشک با رویکرد آب مجازی از طریق تکنیک بهینهسازی ژنتیک (GA) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
165 مدیریت اقتصادی شیرین سازی آب شور با توجه به کیفیت آب و کاربرد آن در کشتهای گلخانه ای (مطالعه موردی دشت بجستان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
166 مدیریت بهره برداری بی خطر از آب شور در کشاورزی و ارزیابی پیامد های زیست محیطی آن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
167 مدیریت سنتی توزیع آب در شهر سمنان و لزوم به کارگیری دانش بومی جهت دستیابی به توسعه پایدار (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
168 مدیریت سنتی توزیع آب در شهر سمنان و لزوم به کارگیری دانش بومیجهت دستیابی به توسعه پایدار (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
169 مدیریت عرضه منابع آب با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبیمطالعه موردی:شهر نیشابور (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
170 مروری بر الگوریتم های فرا ابتکاری در بهینه سازی خطوط انتقال آب (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
171 مروری بر روش های برآورد نیاز آبی در گلخانه (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
172 مقایسه بسترهای مختلف مخابراتی در طرح اتوماسیون شبکه های آبیاری تحت فشار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
173 مقایسه بیلان دشت های رفسنجان و بیرجند جهت پیشگیری از بحرانی تر شدن دشت بیرجند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
174 مقایسه تاثیر روش آبیاری بر تجمع املاح در منطقه ریشه (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
175 مقایسه تامین آب موردنیاز فضای سبز خانگی با آب استحصالی باران در اقلیم های مختلف (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
176 مقایسه روش برنامه ریزی بیان ژن با روشهای تجربی در پیش بینی تبخیرتعرق مرجع روزانه (مطالعه موردی: شهرستان بیرجند) (دریافت مقاله) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب
177 مقایسه سه روش الگوریتم انتخابات، ژنتیک و روش شبکه عصبی مصنوعی در مدلسازی آب زیرزمینی (دریافت مقاله) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب
178 مقایسه مدل ها و سناریوهای جدید گزارش پنجم تغییراقلیم در برآورد دمای کمینه و بیشینه ایستگاه نهبندان (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
179 مقایسه مدلهای رگرسیون کلاسیک و رگرسیون فازی در برآورد تراز سطح ایستابی آبخوان دشت نیشابور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
180 مقایسه میزان تبخیر در شب و روز با استفاده از روشهای تجربی مطالعه موردی: شهرستان بیرجند) (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
181 مقایسه میزان تبخیر در شب و روز با روش های تجربی تبخیر و تشتک تبخیر در شهرستان بیرجند (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
182 مقایسه و بررسی ارزش آب و مقدار آب مجازی دو محصول صادراتی پسته وزعفران(مطالعه موردی : شهرستان خور و بیابانک ) (دریافت مقاله) همایش ملی مصرف بهینه آب در صنعت چالشها و راهکارها
183 مکان یابی سدهای زیرزمینی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی : حوضه آبریز بیرجند) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در سیستم های مهندسی انرژی، آب و محیط زیست
184 نقش زنان در عرصه مدیریت منابع آب (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
185 نگرشی بر اصطلاحات مدیریتی – ساختاری قنات (منطقه مورد مطالعه: بیرجند، روستای چهکند مود) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی قنات، میراث ماندگار و آب