دکتر سید حسن صدوق

دکتر سید حسن صدوق استاد رشته ژئومورفولوژی، گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی.

دکتر سید حسن صدوق

Dr. Seaid Hasan Sadog

استاد رشته ژئومورفولوژی، گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی آسیب پذیری سواحل نسبت به بالا آمدن تراز آب دریا در شهرستان بابلسر (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 1، شماره: 3
2 ارزیابی پارامترهای کیفیت آب سطحی با استفاده از تکنیکهای آماری چند متغیره (مطالعه موردی: حوضه آبخیز رودخانه ارس) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 15، شماره: 2
3 الگوها و منابع داخلی ریزگردهای تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 12، شماره: 4
4 برآورد میزان فرسایش کناری رودخانه با استفاده از مدل پایداری کناره و فرسایش پای کرانه. مطالعه موردی: رودخانه لاویج- شهرستان نور (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 9، شماره: 33
5 بررسی الگوی تجمع رسوبات کواترنر مسیر رودخانه های دیرین کرج و شور در دشت تهران و کرج با استفاده از مطالعات ژئوالکتریک (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 3، شماره: 1
6 بررسی پایداری رسوبات بستر رودخانه لاویج با استفاده از روش تنش برشی بحرانی و دبی واحد بحرانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 8، شماره: 1
7 پهنه بندی فرسایش در حوضه آبخیز کهمان با استفاده از سه مدل EPM ، BLM و Fargas (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 2، شماره: 2
8 پهنه‌بندی حساسیت خطر سیل در حوضه آبخیز رودخانه کشکان با استفاده از دو مدل WOE و EBF (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 9، شماره: 1
9 تاثیر آلاینده های فیزیکو-شیمیایی بر تشدید سیستم های (فرایند) هوازدگی در کلانشهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 2، شماره: 4
10 تحلیل پایداری کرانه رودخانه در برابر فرسایش با استفاده از تنش برشی- مطالعه موردی: رودخانه لاویج (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 10، شماره: 35
11 جغرافیا، طبیعت و محیط زیست (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 7، شماره: 21
12 روابط بیوژئومورفولوژی بین پوشش گیاهی، خاک، و عناصر لندفرمی (مطالعه موردی حوضه حبله رود) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 53، شماره: 3
13 ژئومورفوتوریسم و ارزیابی قابلیت ژئومورفوسایت های ژئوپارک قشم با بهره گیری از روش پریرا (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 7، شماره: 29
14 کاربرد سنجه های سیمای سرزمین در ارزیابی ژئومورفودایورسیتی مناطق بیابانی (مطالعه موردی-پلایای مسیله) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 13، شماره: 4
15 محدودیت های ژئومورفولوژیک و رشد فیزیکی شهر تویسرکان با استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی(GIS)و مدل رقومی ارتفاعی (DEM) (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 7، شماره: 27
16 نگاهی به توسعه پایدار و سیر تحول مفهومی آن (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 4، شماره: 9
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اشکارسازی ارتباط بین پارامترهای دبی، رسوب و مقدار PH آب در ایستگاه هیدرومتری کهمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا و پایداری محیط