دکتر علی طالبی

دکتر علی طالبی گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد

دکتر علی طالبی

Dr. Ali Talebi

گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آنالیز مکانی- زمانی دقت داده های ماهوارهای TRMM برای برآورد شدت خشکسالی مبتنی بر بارش در محدوده ایران مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 50، شماره: 1
2 اثر اجرای طرح تغذیه مصنوعی در تعدیل خشکسالی (دریافت مقاله) فصلنامه ترویج و توسعه آبخیزداری دوره: 2، شماره: 5
3 اثر تغییرات اقلیمی بر رواناب و تبخیر و تعرق حوزه آبخیز مهرگرد (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 34، شماره: 1
4 اثر گیاه وتیور در کاهش رواناب و هدررفت خاک در دامنه های محدب-موازی و مقعر-موازی در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 17، شماره: 63
5 ارائه الگوی مدیریت جامع مبتنی بر شاخص های خدمات بوم سازگان در حوزه آبخیز زاینده رود. (دریافت مقاله) فصلنامه ترویج و توسعه آبخیزداری دوره: 10، شماره: 37
6 ارائه پاسخ های مدیریتی در راستای راهبرد بهبود وضعیت منابع آب حوزه آبخیز زاینده رود (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت جامع حوزه های آبخیز دوره: 3، شماره: 4
7 ارائه مدل ترکیبی منحنی سنجه ی رسوب و شبکه ی عصبی مصنوعی در برآورد بار رسوب بستر (مطالعه موردی: رودخانه قطورچای) (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 10، شماره: 2
8 ارایه یک شاخص خشکسالی مبتنی بر رطوبت خاک حاصل از سیستم جهانی تلفیق اطلاعات زمینی GLDAS-SMDI در محدوده ایران مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 27، شماره: 107
9 ارزیابی اثرات نفوذ پساب تصفیه خانه شهر بروجن بر کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت بروجن-فرادنبه (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 16، شماره: 58
10 ارزیابی عملکرد طرح های آبخیزداری بر وضعیت سیل خیزی حوزه آبخیز سد سیوند، استان فارس (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 7، شماره: 23
11 ارزیابی کارایی مدل آماری دومتغیره،در پیش بینی خطر زمین لغزش(مطالعه ی موردی: حوزه ی سد ایلام) (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 4، شماره: 10
12 ارزیابی کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت عجبشیر بر پایه شاخص کیفی آب زیرزمینی (GQI) و سامانه اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 22، شماره: 4
13 افقی نو در حکمرانی شایسته آبخیز و توسعه پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه ترویج و توسعه آبخیزداری دوره: 9، شماره: 35
14 انواع حق در دانش فلسفه حق (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 16، شماره: 1
15 اولویت بندی حوزه آبخیز سردآبرود از نظر سیل خیزی با استفاده از مدل SWAT (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 9، شماره: 23
16 اولویتبندی عوامل موثر در فرسایش سطحی با استفاده از مدل تلفیقی USLE-M و پویایی سیستم (مطالعه موردی: پایگاه تحقیقاتی سنگانه- خراسان رضوی) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 22، شماره: 1
17 GIS-based support vector machine model in shallow landslide hazards prediction: A case study on Ilam dam watershed, Iran (دریافت مقاله) مجله طبیعت و علوم مکانی دوره: 1، شماره: 1
18 برآورد بار رسوب بستر با استفاده از روش درخت تصمیم گیری و مقایسه با روش های تجربی (دریافت مقاله) فصلنامه ترویج و توسعه آبخیزداری دوره: 8، شماره: 31
19 برآورد رسوبات معلق با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز جامیشان استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 3، شماره: 6
20 بررسی پایداری دامنه های منطقه جوانرود با استفاده از مدل فرآیند محور Sinmap (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 4، شماره: 4
21 بررسی آزمایشگاهی تاثیر شکل پلان و پروفیل طولی بر تغییرات جریان سطحی در دامنه های مرکب (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 9، شماره: 2
22 بررسی اثر کاربری اراضی در شرایط فعلی و بهینه روی رسوبدهی حوزه (مطالعه موردی: حوزه آبخیز شور و شیرین شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 19، شماره: 72
23 بررسی اثرات تغییر کاربری اراضی بر سیل خیزی و رسوب زایی حوزه آبخیز حنیفقان، فارس (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 10، شماره: 20
24 بررسی اثرات خشکسالی بر کیفیت منابع آب سطحی حوزه آبخیز کشکان (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 6، شماره: 12
25 بررسی الگوریتم توزیع جریان چند جهته در مقیاس حوزه آبخیز با استفاده از مدل LAPSUS (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 11، شماره: 4
26 بررسی الگوی توزیع زمانی بارش در مناطق نیمه خشک (مطالعه موردی: ایستگاه تحقیقاتی سنگانه، استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 10، شماره: 3
27 بررسی امکان پهنه بندی کیفیت منابع آب زیرزمینی در مناطق خشک با استفاده از زمین آمار(مطالعه موردی: دشت یزد- اردکان) (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 9، شماره: 29
28 بررسی امکان پیش بینی سرعت باد با استفاده از مدل های هیبرید شبکه های عصبی، شبکه های فازی-عصبی و تئوری موجک (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک یزد) (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 9، شماره: 30
29 بررسی امکان تهیه نقشه خطر زمین لغزش با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی (محدوده ی موردمطالعه: حوزه آبخیز سردارآباد، استان لرستان) (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 7، شماره: 16
30 بررسی اولویتبندی زیرحوضهها از نظر سیلخیزی با استفاده از مدل SWAT (حوضه آبخیز ارازکوسه استان گلستان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 23، شماره: 4
31 بررسی تغییراقلیم بر برخی پارامترهای هیدرولوژیکی حوزه آبخیز جامیشان با استفاده از مدل SWAT (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 6، شماره: 4
32 بررسی توان رسوبزایی و تولید رواناب در سازندهای زمین شناسی شیرکوه یزد با استفاده از شبیهساز باران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 22، شماره: 2
33 بررسی روند تغییرات کیفیت آب رودخانه زاینده رود در دوره های خشکسالی و ترسالی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 4، شماره: 4
34 بررسی عوامل موثر در تبخیر و تعرق مرجع، با استفاده از آنالیز حساسیت معادله فائو پنمن مانتیث مطالعه موردی: ایستگاه های یزد، طبس و مروست (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 42، شماره: 73
35 بررسی فرونشست یزد با استفاده از روش تداخل سنجی راداری و ترازیابی دقیق (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 20، شماره: 77
36 بررسی کارایی روش های تخمین پارامترهای مدل هیدروگراف واحد لحظه ای نش در شبیه سازی هیدروگراف جریان (مطالعه موردی: حوزه آبخیز منشاد) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 7، شماره: 14
37 بررسی کارایی سیستم اطلاعات جغرافیایی در برآورد ارتفاع رواناب با روش SCS-CN مطالعه موردی: حوضه باغان (جم و ریز) (دریافت مقاله) نشریه تخریب و احیاء اراضی طبیعی دوره: 2، شماره: 3
38 بررسی کارایی مدل RHEM در برآورد فرسایش (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سنگانه- خراسان رضوی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 2، شماره: 4
39 بررسی کارایی مدل SWAT در تعیین مولفه های بیلان آب حوضه ( مطالعه موردی: حوزه آبخیز مهرگرد سمیرم) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 15، شماره: 3
40 بررسی کارایی مدل درخت تصمیم در پیش بینی بارش (مطالعه موردی ایستگاه سینوپتیک یزد) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 8، شماره: 3
41 بررسی کارایی مدل درختان تصمیم گیری در برآورد رسوبات معلق رودخانه ای (مطالعه موردی: حوضه سد ایلام) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 17، شماره: 63
42 بررسی کارایی مدل سیستم استنتاج عصبی-فازی تطبیقی در تهیه نقشه حساسیت زمین‌لغزش (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سردارآباد استان لرستان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 7، شماره: 1
43 بررسی کارایی مدلSINMAP در پهنه بندی خطر زمین لغزش (مطالعه موردی حوزه آبخیز سد ایلام) (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 5، شماره: 15
44 بررسی وضعیت بیابان‎زایی با استفاده از مدل IMDPA با تاکید بر معیارهای فرسایش آبی و بادی (مطالعه موردی: منطقه بهاباد استان یزد) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 25، شماره: 2
45 بومی سازی فایل اقلیم مدل پروژه پیش بینی فرسایش آبی (WEPP) (مطالعه موردی: پایگاه تحقیقاتی سنگانه، خراسان رضوی) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 22، شماره: 1
46 پهنه بندی خطر زمین لغزش حوزه های آبخیز با استفاده از ترکیب دو مدل SINMAP و TOPMODEL (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 13، شماره: 1
47 پیش بینی روند تغییرات کاربری اراضی با استفاده از مدل زنجیره مارکوف CA-Markov (مطالعه موردی: حوزه آبخیز صفارود رامسر) (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 10، شماره: 1
48 تاثیر پلان و نیم رخ شیب بر آستانه شروع رواناب (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 11، شماره: 39
49 تاثیر توپوگرافی بر لغزش سطحی دامنه های مرکب حوضه های آبریز با استفاده از مدل های SINMAP و TOPMODEL (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 13، شماره: 3
50 تجزیه وتحلیل عوامل موثر بر آبخیزداری و ارائه راهبرد مدیریتی مناسب با استفاده از مدل SWOT (حوزه آبخیز رودخانه دویرج) (دریافت مقاله) فصلنامه ترویج و توسعه آبخیزداری دوره: 9، شماره: 35
51 تخمین آب نگار سیلاب حوضه های آبخیز بدون آمار با استفاده از شبیه HEC-HMS و سامانه ی اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 2، شماره: 4
52 تعیین مناسب ترین معادله نفوذپذیری در حوضه های آبخیز مناطق خشک و نیمه خشک (مطالعه موردی: حوضه آبخیز منشاد، استان یزد) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 24، شماره: 4
53 تعیین مناطق مستعد احداث سد زیرزمینی با استفاده از تئوری منطق فازی و تحلیل سلسله مراتبی (منطقه مورد مطالعه: حوزه آبخیز درونگر درگز) (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 9، شماره: 30
54 تهدیدات الکترومغناطیسی پر قدرت برای سامانه های الکترونیکی و روش های مقابله با آن ها (دریافت مقاله) مجله پدافند غیر عامل دوره: 3، شماره: 2
55 دقت الگوریتم های جریان و DEMهای استر (ASTER)، SRTM و نقشه های توپوگرافی ۲۵۰۰۰/۱ در استخراج بعد فراکتال شبکه زهکشی (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 13، شماره: 1
56 شبیه سازی بیلان آب حوضه آبخیز با استفاده از مدل SWAT (مطالعه موردی: حوضه قره سو استان گلستان) (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 9، شماره: 30
57 شبیه سازی جریان زیرسطحی برای تعیین مناطق مستعد احداث سد زیرزمینی با استفاده از مدل SWAT (مطالعه موردی: حوزه آبخیز رودخانه درونگر درگز) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 7، شماره: 14
58 شبیه سازی و برآورد کیفیت بهداشتی هوای شهری با استفاده از هوش مصنوعی (مطالعه موردی: ایستگاه قلهک شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره: 1، شماره: 4
59 شبیه سازی و پهنه بندی تبخیر و تعرق حوزه دربند سملقان با استفاده از مدل SWAT و روش زمین آمار (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 17، شماره: 61
60 شبیه سازی هیدرولوژیک حوزه آبخیز سملقان با استفاده از مدل SWAT (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 5، شماره: 3
61 شناسایی و اولویت بندی مناطق بحرانی حوزه آبخیز از نظر فرسایش و رسوب با مدل SWAT (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 8، شماره: 4
62 عوامل موثر بر تغییرات زمان پیمایش جریان زیر سطحی دامنه های پیچیده (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 4، شماره: 10
63 کارایی شبکه های عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج عصبی - فازی تطبیقی در مدل سازی بارش - رواناب در حوضه آبخیز سد زاینده رود (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 22، شماره: 80
64 کاهش اثر فروسرخ پلوم هواپیما، با استفاده از تغییرات هندسی در نازل خروجی اگزوز (دریافت مقاله) مجله پدافند غیر عامل دوره: 3، شماره: 4
65 گزارش اثربخشی انجمن آبخیزداری بر برنامه ششم توسعه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه ترویج و توسعه آبخیزداری دوره: 5، شماره: 17
66 گزارش فنی: پیش‌بینی تغییرات پارامتر‌های اقلیمی ناشی از تغییر اقلیم، مطالعه موردی: حوزه آبخیز بلغور سد کارده (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 11، شماره: 2
67 مدل سازی تغییرات زمانی و مکانی کیفیت آب زیرزمینی در مناطق خشک با استفاده از روش های زمین آماری (مطالعه موردی: دشت کوهپایه – سگزی اصفهان) (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 14، شماره: 1
68 مدیریت جامع اراضی یا مدیریت جامع آبخیز ؟ (دریافت مقاله) فصلنامه ترویج و توسعه آبخیزداری دوره: 10، شماره: 37
69 مروری بر مدل سازی تجربی و فیزیکی زمین لغزش های ناشی از بارندگی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 41، شماره: 70
70 معیارهای علمی جهت تعیین مناطق مناسب احداث سدهای زیرزمینی (دریافت مقاله) فصلنامه ترویج و توسعه آبخیزداری دوره: 10، شماره: 36
71 مقایسه اولویت‌بندی سیل‌خیزی زیرحوضه‌ها با استفاده از مدل HEC-HMS و روش‌های تجربی درحوزه آبخیز اسکندری (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 11، شماره: 2
72 مقایسه کاربرد شبکه عصبی مصنوعی، درخت تصمیم، رگرسیون مولفه های اصلی و رگرسیون خطی چندگانه جهت مدل سازی شاخص کیفیت هوای شهری (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 42، شماره: 3
73 مقایسه ی اثر لاشبرگ درختان بر مولفه های هیدرولوژیکی فرسایش سطحی در دامنه های با نیمرخ خطی، مقعر و محدب (دریافت مقاله) نشریه تخریب و احیاء اراضی طبیعی دوره: 1، شماره: 2
74 مکان یابی سد زیرزمینی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و سامانه ی اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: حوزه های آبخیز شهرکرد و مرغملک) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 4، شماره: 2
75 مکانیابی مناطق مستعد پخش سیلاب با استفاده از منطق فازی و فرآیند تحلیل شبکهای (ANP)(مطالعه موردی: دشت مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 20، شماره: 77
76 نقش جنگل بلوط در پیشگیری از زمین لغزش (شهرستان اردل در استان چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 4، شماره: 12
77 نگاهی آماری به وضعیت فرسایش آبی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه ترویج و توسعه آبخیزداری دوره: 2، شماره: 5
78 وضعیت خدمات بوم سازگانی آب وخاک پس از اجرای طرح های آبخیزداری (مطالعه موردی: حوزه آبخیز زاینده رود- چهل خانه) (دریافت مقاله) فصلنامه ترویج و توسعه آبخیزداری دوره: 10، شماره: 38
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشکارسازی روند تغییرات کاربری اراضی شهر یزد با استفاده از تکنیک سنجش از دور وسیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی سامانه اطلاعات جغرافیایی جاده ابریشم
2 آنالیز حساسیت مدل WEPP (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سنگانه، استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک
3 اثر تغییر اقلیم بر بیلان آبی منطقه زاگرس با استفاده از مدل های SWAT و LARS-WG (مطالعه موردی: حوزه آبخیز جامیشان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
4 اثر خشکسالی به عنوان یکی از جنبههای تغییر اقلیم بر محصولات آبی کشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
5 اثر عملیات بیولوژیک در افزایش میزان نفوذ رواناب با استفاده از مدلVensim (دریافت مقاله) سومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
6 اثراجرای طرح تغذیه مصنوعی درتعدیل خشکسالی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
7 ارائه یک چهارچوب پژوهشی جهت بررسی ارتباط بین منابع آب سطحی و زیرزمینی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی
8 ارایه یک الگوی علمی جهت حفاظت آب و خاک مبتنی بر پویایی سیستم (مطالعه موردی حوزه آبخیز تنگ درکش ورکش) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
9 ارایه یک چهارچوب علمی جهت بررسی اثر تغییر اقلیم و تغییر کاربری در فرایند هیدرولوژی حوزه آبخیز (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
10 ارزشیابی اثر احداث بانکت در کاهش رواناب و رسوب با رویکرد پویایی سیستم (مطالعه موردی حوزه آبخیز فارسان) (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران با محوریت آبخیزداری و امنیت پایدار غذایی
11 ارزیابی پایداری کیفیت آب بر اساس روش سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (مطالعه موردی: حوزه آبخیز ملکشاهی، ایلام) (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران با محوریت آبخیزداری و امنیت پایدار غذایی
12 ارزیابی تاثیر روش های اتوماتیک استخراج پارامترهای فیزیکی آبراهه (در نرم افزارArcGISبر دقت روابط تجربی زمان تمرکز جریان های متمرکز (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
13 ارزیابی تغییرات بارش حوزه آبخیز مروست طی سال های (1997-2090) با استفاده از ریز مقیاس نمایی داده های مدل گردش عمومی جو (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
14 ارزیابی توان اکولوژیک و آمایش حوزه آبخیز مهرگرد سمیرم اصفهان با هدف دستیابی به توسعه پایدار (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
15 ارزیابی توان اکولوژیکی جهت مدیریت جامع اکوسیستم با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی: (حوزه آبخیز شور و شیرین استان فارس) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
16 ارزیابی خسارات ناشی ازفرسایش خاک دراراضی تحت کشت گندم دیم (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
17 ارزیابی دقت روش های EPM و PSIAC در برآورد رسوبات حوزه آبخیز کنج کوه مهریز با استفاده از رسوبات پشت بند (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
18 ارزیابی شدت فرسایش و تولید رسوب با استفاده از مدل PSIAC و EPM در استان یزد(مطالعه موردی حوزه سعید آباد) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
19 ارزیابی عملکرد سازه های آبخیزداری با روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP (مطالعه موردی : حوزه ی آبخیز صفارود رامسر) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
20 ارزیابی کارایی شبکه عصبی مصنوعی نسبت به روش های تجربی در برآورد دبی پیک لحظه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای
21 ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت تبریز به لحاظ شرب وکشاورزی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک با محوریت آب،انسان،طبیعت
22 ارزیابی مدل HEC-HMS در برآورد جریانهای سیلابی (مطالعه موردی: حوزه سد طرق مشهد) (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
23 ارزیابی منحنی سنجه رسوب از ارتفاعات تا مناطق دشتی (مطالعه موردی: حوزه آبریز کرخه) (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران با محوریت آبخیزداری و امنیت پایدار غذایی
24 ارزیابی و واسنجی پارامترهای هیدرولوژیکی حوزه آبخیز با استفاده از نرم افزارHEC-HMS (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سد طرق مشهد) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
25 استفاده از سد زیرزمینی به عنوان سطوح آبگیر در مناطق نیمه خشک (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
26 انجام آنالیز حساسیت عوامل موثر بر تبخیر و تعرق به کمک معادله فائو- پنمن-مانتیث(مطالعه موردی: ایستگاه یزد) (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
27 اولویت بندی خطرسیل خیزی حوضه های برون شهری شهر اصفهانبا استفاده از روش پیکچرفازی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
28 اولویت بندی سیل خیزی زیرحوزه ها (مطالعه موردی: حوزه بیداخوید، استان یزد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک
29 اولویت بندی سیل خیزی زیرحوضه ها با استفاده از مدل SWAT (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
30 Simulating Hourly Air Quality Index Using the Classification and Regression Tree (CART) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
31 برآورد رسوب معلق با استفاده از سنجش از راه دور (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران با محوریت آبخیزداری و امنیت پایدار غذایی
32 برآورد رسوبات معلق با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: ایستگاه هیدرومتری حیدرآباد) (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
33 بررسی آزمایشگاهی تاثیر شکل پروفیل طولی و پلان دامنه ها بر فرآیند فرسایش آبی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
34 بررسی آزمایشگاهی تاثیر ضریب زبری بر فرآیند فرسایش آبی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
35 بررسی اثر اقدامات آبخیزداری مکانیکی بر کاهش دبی اوج سیلاب با بهره گیری از مدلhec-hms مطالعه موردی: حوزه آبخیز نهند آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده
36 بررسی اثر توسعه معادن شن و ماسه بر منابع آب استان یزد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
37 بررسی اثر جریان های زیر سطحی در وقوع زمین لغزش های سطحی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
38 بررسی اثر خشکسالی بر کاهش سطح آبهای زیرزمینی و آبدهی قنوات در دشت بهاباد یزد (دریافت مقاله) همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب
39 بررسی اثر خشکسالی بر منابع آبهای زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت یزد- اردکان (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب
40 بررسی اثر خشکسالی برروند تغییرات آبدهی قنوات(مطالعه موردی دشت بهاباد یزد) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
41 بررسی اثر گردوغبار بر تسریع ذوب برف مطالعه موردی: ارتفاعات شیرکوه یزد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار
42 بررسی اثرات اقتصادی اجتماعی سیستمهای ابیاری تحت فشار در زمینهای کشاورزی شهرستان اردستان (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب
43 بررسی اثرات تغییر اقلیم بر بارش و دما مطالعه موردی حوضه آبخیز حنیفقان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
44 بررسی اثرات تغییر اقلیم بر وضعیت رواناب حوزه های مناطق خشک مطالعه موردی: حوزه رودخانه اعظم هرات - یزد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
45 بررسی اثرات تکنیک بارورسازی ابر بر خشکسالی هواشناسی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
46 بررسی اثرات تکنیک بارورسازی ابر بر خشکسالی هواشناسی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
47 بررسی اثرات خشکسالی و جنس سازند بر کیفیت آب در اقلیم های متفاوت (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
48 بررسی امکان اندازه گیری فرسایش سطحی با استفاده از اسکنر لیزری (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
49 بررسی امکان برآورد دبی پیک لحظه ای با استفاده از آمار دبی حداکثر روزانه (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
50 بررسی امکان تعیین درصد آستانه پوشش مرتعی جهت کاهش رواناب با استفاده از مدل RHEM (مطالعه موردی: حوزه آبخیز شهید نوری کاخک) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
51 بررسی تاثیر عملیات بیولوژیکی بر رابطه بارش_رواناب با استفاده از مدل HEC HMS (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
52 بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر میزان بارش حوزه سد طرق مشهد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
53 بررسی تأثیرات پدیده تغییر اقلیم بر وضعیت دمایی حوزه سد طرق مشهد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
54 بررسی تغییرات آستانه شروع رواناب در دامنه های با پروفیل طولی صاف وپلان همگرا، واگرا وموازی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
55 بررسی تغییرات جریانهای زیرسطحی دردامنه های مرکب ( غیریکنواخت ) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
56 بررسی تغییرات رطوبت خاک با استفاده از مدل فیزیکی بیلان آب (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
57 بررسی چالش ها و بحران آب حوضه زاینده رود در جهت رسیدن به مدیریت یکپارچه منابع آب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
58 بررسی دقت روابط تجربی برآورد زمان تمرکز جریان های سطحی حوزه های آبخیز مناطق خشک (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
59 بررسی رابطه بین خشکسالی اقلیمی و خشکسالی هیدرولوژیکی منابع آب زیرزمینی مطالعه موردی دشت الشتر - استان لرستان (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
60 بررسی رابطه مناسب جهت تعیین شیب تعادل رسوبات کف بستر (مطالعه موردی: شیرکوه یزد) (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
61 بررسی راهبردها و استراتژی های مناسب با استفاده از مدل SWOT و تحلیل SPACE (مطالعه موردی: حوزه آبخیز قره حاجیلو، شهرستان میانه) (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
62 بررسی روابط خطی و غیر خطی بین بعد فراکتال و دبی متوسط سالانه؛ مطالعه مورردی رودخانه های استان لرستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
63 بررسی روشهای نیلسن ونیلسن اصلاح شده درپهنه بندی خطرزمین لغزش مطالعه موردی: حوزه آبخیز فوجرد استان قم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
64 بررسی روند تغییرات کاربری اراضی حوزه آبخیز چنار راهدار فارس در طی 26 سال گذشته (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
65 بررسی روند تغییرات منابع آب شور دشت منتخب فلات مرکزی ایران (مطالعه موردی: دشت یزد- اردکان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
66 بررسی روند خشکسالی در حوزه های آبخیز مناطق خشک و نیمه خشک (مطالعه موردی: استان فارس) (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
67 بررسی ساختار نانومتری رسوبات رسی جهت مطالعات محیطی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
68 بررسی سیر تکاملی مدلسازی هیدرولوژیکی در مطالعات زمین لغزش (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
69 بررسی سیل خیزی در سر شاخه های هیدرولوژیک ( مستقل ( حوزه آبخیز اسکندری با استفاده از شبیه سازی HEC-HMS (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
70 بررسی علل توسعه و گسترش الگوهای پوشش گیاه پلی گوری در شق های دشت یزد_اردکان از دیدگاه تاثیر خشکسالی بر اکوسیستم (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
71 بررسی عملکرد مدل WEAP در شبیه سازی هیدرولوژیک حوزه آبخیز دربند سملقان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
72 بررسی عوامل موثر بر خشکیدگی قنات های دشت هرات با تکیه بر سیاست های بهره برداری (دریافت مقاله) همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب
73 بررسی فرایند فرسایش ورقه ای غلظت رسوب به روش تحلیلی عددی در دامنه های مرکب (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
74 بررسی کارایی مدل SWAT در تعیین مولفه های بیلان آب حوضه (مطالعه موردی: حوزه آبخیز جامیشان ) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی روش های کاربردی حل مسائل فنی بیلان آب کشور
75 بررسی کارایی مدل بارش-رواناب IHACRES در پیش بینی سیلابهای شهری(مطالعه موردی:حوزه آبخیز رودخانه اعظم هرات-یزد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سیلابهای شهری
76 بررسی مروری اهمیت گیاه وتیور در حفاظت آب و خاک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
77 بررسی مناسب ترین روش برآورد بار معلق روخانه ها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
78 بررسی منحنی سنجه رسوب مربوط به دوران خشکسالی و ترسالی (مطالعه موردی حوزه آبخیز فارسان) (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران با محوریت آبخیزداری و امنیت پایدار غذایی
79 بررسی میزان آلایندگی هوای ناشی از کارکرد معادن و واحدهای تولید شن و مایه مطالعه موردی دشت یزد اردکان (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
80 بررسی نفوذپذیری سه سازند زمین شناسی در شدت های متفاوت بارش با استفاده از شبیه ساز باران (مطالعه موردی: دامنه های شیرکوه یزد) (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
81 بررسی نقش فناوری های باستانی و دانش بومی در مدیریت آب خراسان رضوی (مطالعه موردی:حوزه آبخیز بجستان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
82 بررسی نقش و اهمیت ساختار لیتولوژی در وقوع زمین لغزش (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
83 بررسی و مقایسه کارایی روشهای مختلف جهت بازسازی و تطویل داده های هیدرولوژی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
84 بهکارگیری مدل RHEM در برآورد فرسایش آبی در مناطق خشک (مطالعه موردی: حوزه سنگانه خراسان رضوی) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
85 پایش تغییرات زمانی کاربری اراضی زیرحوزه مهرگرد سمیرم اصفهان با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان و تکنیک سنجش از دور (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
86 پایش زمانی و مکانی خشکسالی با استفاده از تکنیک های سنجش از دور در حوزه سد ایلام (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
87 پهنه بندی پتانسیل آلودگی آب زیرزمینی آبخوان عجب شیر به روش GODS در محیط GIS (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
88 پهنه بندی خطر زمین لغزش در حوزه آبخیز فوجرد قم با استفاده از روش حائری سمیعی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
89 پهنه بندی فرسایش خاک حوزه آبخیزفارسان با استفاده از مدل SWAT (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
90 پهنه بندی کیفیت آب های زیرزمینی بر اساس شاخص SPI و RDI؛ مطالعه موردی دشت بهاباد یزد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
91 تاثیر پارامتر توپوگرافی بر میزان فرسایش پذیری دامنه ها به روشUSLE (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
92 تاثیر شاخص خشک سالی هواشناسی (SPI) برشاخص خشک سالی هیدرولوژیکی (SDI) (مطالعه موردی حوزه کاج) (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب
93 تاثیر شکل و هندسه دامنه ها برروی زمان پیمایش جریان زیر سطحی دامنه های مرکب (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
94 تاثیر طبقه بندی جریانهای رسوبی دردقت تخمین رسوبات معلق با استفاده ازمدل درختان تصمیم گیری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
95 تاثیر فعالیتهای کویر زدایی و بیابانزدایی(ایجاد پوشش گیاهی) در بهداشت محیط (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بهداشت محیط
96 تامین آب در مناطق نیمه خشک با استفاده از سد زیرزمینی گامی در جهت حفظ امنیت ملی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
97 تجربه کشورهای افریقایی در کنترل فرسایش بادی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار
98 تحلیل اثر لاشبرگ درختان بر مولفه های هیدرولوژیکی فرسایش سطحی در دامنه های محدب واگرا (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
99 تحلیل وضعیت منابع آب بوم سازگان های مختلف پناهگاه حیات وحش نای بندان (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
100 تدوین الگوی مدیریت جامع بوم سازگان ها در حوزه آبخیز سد زاینده رود (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران با محوریت آبخیزداری و امنیت پایدار غذایی
101 تعیین شماره منحنی رواناب حوزه آبخیز صفارود با استفاده ازRS و GIS (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
102 تعیین معادله بهینه دبی - رسوب سالانه درایستگاه هیدرومتری پل دوآب شازند (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
103 تعیین مناسب ترین الگوریتم به منظور برآورد میزان رسوب با استفاده از شبکه عصبی )شبکه پیشخور پس انتشار خطا و شبکه fitting )مطالعه موردی:رودخانه کاکارضا-استان لرستان( (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
104 تعیین مناطق مستعد جهت احداث سد زیرزمینی با استفاده از منطق بولین (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
105 تعیین واولویت بندی مناطق مستعداحداث سدزیرزمینی با استفاده ازمدل ahp باتاکید برجبران نیاز آبی و خشکسالی منطقه موردمطالعه : حوزه آبخیز درونگر درگز (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
106 تغییرپذیری هدررفت خاک ناشی از رگبارهای پیاپی در دامنه های با هندسه متفاوت در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران با محوریت آبخیزداری و امنیت پایدار غذایی
107 تلفیق مدلهای تصمیم گیری چندمعیاره برای رتبه بندی راهکارهای مدیریت جامع حوزه های آبخیز مطالعه موردی: حوزه جوبخله سپیدان (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
108 حکمرانی صحیح آب گامی در جهت بسترسازی امنیت ملی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
109 حل مدل فرسایش ورقه ای برداشت / گذاشت رسوب دردامنه های مرکب به روش تحلیلی عددی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
110 حوزه های آبخیز معرف و زوجی ابزاری برای پایش و ارزیابی توسعه پایدار منابع طبیعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
111 سامانه کنترل از راه دور و آثار آن بر اصلاح الگوی مصرف ومدیریت بحران - مطالعه موردی شهر قم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد اصلاح الگوی مصرف
112 سد زیر زمینی راهکار مناسب مدیریت آب در خشکسالی ها (مطالعه موردی حوزه میل سفید شهرستان اردکان) (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
113 سد زیر زمینی راهکاری مناسب جهت استحصال آب باران در مناطق خشک و نیمه خشک (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
114 شبیه سازی رواناب و بررسی تغییرات هیدرولوژیکی حوزه رودخانه اعظم هرات-یزد تحت تأثیر تغ ییر اقلیم (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
115 شناسایی مناطق مستعد تغذیه آب زیرزمینی با استفاده از GIS (مطالعه موردی: حوزه باغان، جم و ریز) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب
116 شیشه سازی فرآیند بارش - رواناب با استفاده از پویایی سیستم مطالعه موردی (حوزه آب اسکندری ) (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
117 ضرورت توجه به احداث پلاتهای با شکلهای مختلف در حوزه های آبخیز زوجی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز زوجی طاحونه) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
118 طراحی پلات های اندازه گیری رسوب در ایستگاه های زوجی آبخیزداری با نگاهی نو به توپوگرافی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
119 کارایی الگوریتم های توزیع جهت جریان در استخراج شبکه های زهکشی (مطالعه موردی: حوضه دشت یزد-اردکان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
120 کارایی مدل HEC- HMS جهت بررسی سیل خیزی زیرحوزه ها (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
121 کارایی مدل هیدرولوژیکی HEC-HMS در برآورد سیل خیزی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
122 کاربرد تصاویرSentinel- ۲ در بررسی رابطه غلظت رسوب معلق و پوشش گیاهی بالادست حوزه آبخیز قره سو (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تغییرات محیطی با تاکید بر مدیریت منابع آب در مناطق ساحلی)
123 کاربرد تکنیک تداخل سنجی راداری در مطالعات مناطق فرونشست (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 88
124 کاربرد سنجه های سیمای سرزمین در ارزیابی تغییرات ساختار چشم انداز دشت یزد اردکان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ساختمان، محیط زیست و مدیریت مصرف انرژی
125 کاربرد و ارزیابی مدل RHEM در تخمین فرسایش مراتع زاینده رود (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
126 لزوم توجه به طومار شیخ بهائی در مدیریت بهم پیوسته و حوضه ای منابع آب (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
127 مدل سازی و ارزیابی منابع حوزه آبخیز قره سو استان گلستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کیفیت منابع آب و توسعه پایدار
128 مدل فیزیکی هیدرولوژی جهت بررسی تغییرات سطح آب زیرزمینی در دامنه های مرکب (غیر یکنواخت) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
129 مدلسازی زمین لغزشهای سطحی با تاکید بر اثر شکل شیب و پروفیل طولی دامنه (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
130 مدیریت آب باران و استحصال آن در مناطق شهری (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
131 مدیریت چرخه‌های خشکسالی (مقاوم‌سازی بجای کمک به جوامع در خطر) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
132 مروری بر آثار و پیامدهای محیط زیستی ناشی از طرح های انتقال آب بین حوضه ای (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ساختمان، محیط زیست و مدیریت مصرف انرژی
133 مروری بر اهمیت پوشش گیاهی در کاهش میزان رواناب و رسوب در حوزه های آبخیز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
134 مطالعه مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینه تاثیر شکل دامنه بر فرایند فرسایش آبی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
135 معرفی الگوی اکوژئومورفولوژیکی چندضلعی در دشت یزد - اردکان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
136 معرفی کاربرد مدل SWAT در شبیه کیفیت آب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کیفیت منابع آب و توسعه پایدار
137 معرفی مدل توزیع هیدرولوژیکی URBS – MO برای مناطق شهری (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
138 معرفی و تحلیلی بر شاخص اصلاح شده فقر آبی برای ارزیابی وضعیت منابع آب (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران با محوریت آبخیزداری و امنیت پایدار غذایی
139 مقایسه اولویت بندی زیر حوضه ها از نظر سیلخیزی با استفاده از روش های تجربی مطالعه موردی :حوزه آبخیز اسکندری اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
140 مقایسه اولویت بندی عوامل موثرتوپوگرافیکی درفرآیندهای فرسایش با استفاده ازمدلهای RHEM و WEPP مطالعه موردی: حوزه آبخیز سنگانه استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
141 مقایسه دقت مدلهای رقومی ارتفاع ASTER و SRTM با مدل رقومی حاصل از نقشه های توپوگرافی (مطالعه موردی: حوضه دشت یزد-اردکان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
142 مقایسه روشهای هیدروگراف واحدSCS و اشنایدر در برآورد میزان روانآب با استفاده از نرم افزار HEC-HMS (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سد طرق مشهد) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
143 مقایسه شاخص های خشکسالی هواشناسی در استان فارس (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
144 مقایسه شبکه عصبی مصنوعی و سیستم عصبی- فازی در برآورد بارش-رواناب در حوضه آبخیز سد زایندهرود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای
145 مکان یابی مناطق مناسب احداث سد زیرزمینی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی مطالعه موردی: حوزه های آبخیز شهرکرد و مرغملک (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
146 مکان یابی مناطق مناسب برای احداث سدهای شنی به روش معیارهای حذفی (exclusionary criteria) در منطقه شرق (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
147 مکانیابی سدهای زیرزمینی در منطقه شهرکرد با استفاده از منطق بولین(منطقه مورد مطالعه: حوزه آبخیز شهرکرد و مرغملک) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
148 نقش توپوگرافی دامنه در فرآیندهای هیدرولوژیک (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
149 نقش فرهنگ سازی از نظر مردم در مدیریت مصرف منابع آب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدر رفت و بازیافت
150 نقش مدیریت منابع آب جوی در آبخیزداری و امنیت پایدار غذایی (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران با محوریت آبخیزداری و امنیت پایدار غذایی
151 واسنجی دستگاه شبیه ساز باران قابل حمل جهت مطالعات رواناب، فرسایش و رسوب (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
152 وضعیت خدمات بوم سازگانی آب و خاک پس از اجرای طرح های آبخیزداری (مطالعه موردی: حوزه آبخیز زاینده رود- چهل خانه) (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران با محوریت آبخیزداری و امنیت پایدار غذایی