دکتر کرامت اله رضایی

دکتر کرامت اله رضایی عضو هیات علمی گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

دکتر کرامت اله رضایی

Dr. Keramatollah Rezaee

عضو هیات علمی گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر رقم بر میزان ترکیبات شیمیایی وآنتوسیانین های موجود در آب چهار رقم انار ایرانی (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 39، شماره: 1
2 ارزیابی جمعیت های اسفناج ایران از دیدگاه مطالعه همزمان صفات مورفولوژیک، شاخص های فتوسنتزی و انباشت اکسالات (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 52، شماره: 4
3 استخراج و شناسایی ترکیبات فیتواستروژنی، الاجیک، و سیرینژیک اسید از پوست انار (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 46، شماره: 1
4 استفاده از تخم دو گونه حواصیل خاکستری (Ardea cinerea) و پرستو دریایی گونه سفید (Chlidonia shybrida) به عنوان پایشگر زیستی ترکیبات PAH در تالاب انزلی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 4، شماره: 12
5 بررسی علت خاصیت ضدمیکروبی پایین چند آلکالوئید گیاهی (نوسکاپین، کافئین و وینکامین) بر روی سویه های مختلف سودوموناس آئروجینوزا با مقاومت چند دارویی (MDR) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 30، شماره: 2
6 بررسی عوامل موثر بر اسیدولیز آنزیمی روغن کلزا با اسیدهای چرب کاپریلیک و کاپریک در تولید لیپید بازساخته (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 43، شماره: 2
7 پیاده سازی و ساخت سامانه زبان الکترونیک به منظور تشخیص تقلب در زعفران (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 46، شماره: 4
8 تاثیر مدت زمان رسانیدن بر پروفیل اسیدهای چرب، ریز ساختار و خواص حسی پنیر UF فتا (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 40، شماره: 1
9 تشخیص تاثیر روش خشک کردن دو گونه آویشن بر بازدهی اسانس با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 43، شماره: 1
10 مطالعه تاثیر نوع منبع کربنی، روش افزودن منبع کربنی، دما و شدت نور در میزان تولید رنگدانه فایکوسیانین (دریافت مقاله) فصلنامه دانش زیستی ایران دوره: 6، شماره: 4
11 مقایسه استخراج اسانس پوست بکرایی با استفاده از روش های مایکرویو و مایکرویو با پیش تیمار اولتراسوند (دریافت مقاله) مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره: 5، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر افزودنی های مختلف بر کاهش میزان آکریل آمیددر Meatball (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
2 ارزیابی تاثیربرخی ازاسانس های گیاهی برخواص کیفی شیرشتر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
3 ارزیابی خطر اکولوژیک فلزات (pb و Cd, Ni, Cr) در رسوبات سطحی تالاب انزلی با استفاده از شاخص های NOAA (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
4 استخراج پروتئین از بادام کوهی و بررسی خواص عملکردی ایزوله های حاصل در فرمولاسیون های غذایی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
5 امکان سنجی استفاده از زبان الکترونیک در شناسایی زعفران اصلی از تقلبی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
6 بررسی اثر اینولین بر بیوسنتز میکروبی اسید لینولئیک کنژوگه درماست پروبیوتیک (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
7 بررسی اثرات سمی ترکیبات PAH، در تخم گونه های تیره ی حواصیل (Ardeidae) منطقه قلم گوده ی تالاب انزلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
8 بررسی امکان استفاده از تخم پرندگان آبزی، به عنوان پایشگر زیستی فلزات سنگین در اکوسیستم های آبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
9 بررسی امکان استفاده از تخم پرندگان آبزی، به عنوان پایشگر زیستی هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای (PAHs) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
10 بررسی تاثیر تنش کم آبی و باکتریهای محرک رشد (PGPR) بر عملکرد متابولیت های ثانویه گیاه کنگر فرنگی (Cynara scolymus) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
11 بررسی تنوع مورفولوژیکی جمعیتهای کتان سفید Linum album Ky. ex Boiss. در شرایط کرج (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
12 بررسی خصوصیات کمی و کیفی اسانس زیره ایرانی حاصل از روش تقطیر با آب و تقطیر با بخار آب (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
13 بررسی خواص ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی ژله رویال و بیوپپتیدهای مشتق شده (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
14 بررسی خواص کیفی و شیمیایی روغن زیتون فرآوری شده با گیاهان دارویی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
15 بررسی خواص کیفی و شیمیایی روغن زیتون معطر شده با گیاهان دارویی (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
16 بررسی روغن هسته انار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها
17 بررسی کیفیت روغن موجود در پوسته تازه ی پسته ی ارقام تجاری ایران (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
18 بهینه سازی استخراج آنتوسیانینها از زرشک قرمز Berberis vulgarisبا استفاده از روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) همایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی
19 بهینه سازی پارامترهای خشک کن بر اساس میزان اسانس استحصالی و درصد منتول نعناع فلفلی (Mentha piperita L) به کمک روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
20 بهینه سازی تولید فایکوسیانین از جلبک اسپیرولینا در شرایط مختلف کشت (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
21 بهینه سازی فرآیند تصفیه روغن بادام کوهی حاصل از روش استخراج آبی (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
22 ترکیبات اسانس پوست بکرایی در روش های کلونجر و کلونجر با پیش تیمار اولتراسوند (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
23 تعیین غلظت و منشاء پریلن در تخم پرندگان جوجه آور کنارآبزی (مطالعه موردی: پاسگاه قلم گوده - تالاب انزلی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
24 تعیین همبستگی غلظت کلی ترکیبات PAH با میزان کربن آلی کل (TOC) در رسوبات سطحی تالاب انزلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
25 فلوریدزین ترکیبی فراسودمند (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع غذایی
26 کاهش موثر اکریلامید و افزایش ایمنی با استفاده از باکتری های اسید لاکتیک و مخمر در میان وعده های سرخ شده بر پایه سیب زمینی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی میان وعده های غذایی
27 مروری بر اصول و کاربردهای روش های پیشرفته در استخراج ترکیبات فنلی از گیاهان (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
28 مطالعه اثر اینولین بر بیوسنتز میکروبی CLA در ماست پروبیوتیک (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
29 معرفی و بررسی روش های نوین و کلاسیک استخراج اسانس از گیاهان دارویی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست