فرامرز بریمانی

 فرامرز بریمانی استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه مازندران

فرامرز بریمانی

استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه مازندران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.