دکتر امین روشندل کاهو

دکتر امین روشندل کاهو دانشیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک

دکتر امین روشندل کاهو

Dr. Amin Roshandel kaho

دانشیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 استفاده از نشانگرهای مبتنی بر ابزارهای پردازش تصویر برای شناسایی مرزهای جانبی گنبد نمکی (دریافت مقاله) فصلنامه یافته های نوین مهندسی معدن و زمین شناسی دوره: 2، شماره: 3
2 برآورد تخلخل موثر در فضای بین چاه ها توسط دسته بندی نشانگرهای لرزه ای با الگوریتم آدابوست (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش­ های ژئوفیزیک کاربردی دوره: 4، شماره: 1
3 بهبود دقت محاسبات در تعیین موقعیت فضایی (Spatial Locating)ساختارهای زمین شناسی مدفون، با مقیدسازی روش تخمین عمق اویلر- واهم آمیخت ۳ بعدی بوسیله ترکیب مشتقات زاویه تیلت (Tilt) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش­ های ژئوفیزیک کاربردی دوره: 8، شماره: 2
4 بهبود قدرت تفکیک قایم لرزه ای با استفاده از خاصیت مقیاس کردن زمانی تبدیل فوریه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش­ های ژئوفیزیک کاربردی دوره: 2، شماره: 1
5 تحلیل زمان بسامد داده های لرزه ای با استفاده از روش تبدیل فشرده سازی همزمان چندگانه بازچینی شده در زمان برای آشکارسازی سایه کم بسامد (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش­ های ژئوفیزیک کاربردی دوره: 8، شماره: 2
6 تخمین کاهیدگی امواج برشی زمین لرزه بم با استفاده از معکوس سازی رکوردهای جنبش نیرومند به روش تجزیه مقادیر تکین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 16، شماره: 63
7 تضعیف نوفه خطوط نیرو در داده های لرزه ای با استفاده از درونیابی طیفی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش­ های ژئوفیزیک کاربردی دوره: 7، شماره: 1
8 تضعیف نوفه زمین غلت با استفاده از تبدیل موجک گسسته در حوزه ردلرزه شعاعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش­ های ژئوفیزیک کاربردی دوره: 3، شماره: 1
9 تضعیف نوفه های تصادفی در داده های لرزه ای بازتابی با استفاده از فیلتر انتشار ناهمسانگردغیرخطی تانسوری (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش­ های ژئوفیزیک کاربردی دوره: 1، شماره: 2
10 تضعیف نوفه های زمین غلت در داده های لرزه ای با استفاده از تجزیه مد متغیر (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش­ های ژئوفیزیک کاربردی دوره: 3، شماره: 2
11 شناسایی مرز گنبد نمکی با استفاده از تلفیق نشانگرهای لرزه ای در محیط GIS (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش­ های ژئوفیزیک کاربردی دوره: 4، شماره: 2
12 مقایسه ی نتایج تعیین واحدهای جریان هیدرولیکی به روش های مختلف و بررسی رابطه تخلخل- تراوایی در یکی از میدان های هیدروکربنی جنوب ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش­ های ژئوفیزیک کاربردی دوره: 5، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیزچندمقیاسی نشانگرواریانس برای شناسایی کانال مدفون (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پردازش سیگنال و تصویر در ژئوفیزیک
2 استفاده از توموگرافی لرزهای در تعیین زونهای شکسته (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
3 استفاده از نشانگرهای مبتنی بر ابزارهای پردازش تصویر برای شناسایی مرزهای جانبی گنبد نمکی (دریافت مقاله) همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
4 بررسی اثر تبدیل موجک گسسته روی یک ردلرزه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت
5 بررسی انتقادی روش های افزایش مقیاس سیگنال ها در حوزه ی نفت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی کامپیوتر و فنآوری اطلاعات
6 بررسی حساسیت روش تخمین سری بازتاب با کمک شبکة عصبی هاپفیلد به نوفه و پهنای باند فرکانسی موجک چشمة لرزه ای (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک
7 بررسی روش‌های افزایش رزولووشن داده‌های لرزهای و ارزیابی میزان اثر تبدیل موجک پایا روی یک رد لرزه مصنوعی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن ایران
8 بررسی ویژگی‌های تبذیل موجک در لرزه نگاری با نگرشی ویژه به تبدیل موجک گسسته (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن ایران
9 بکارگیری شبکه های عصبی فازی برای تهیه نمودار تراوایی ازطریق نمودارهای چاه پیمایی: مخزن نفتی بورگان - میدان نوروز (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
10 بهبود روش تبدیل فوریه زمان -کوتاه و کاربرد آن درآشکارسازی سایه های فرکانس پایین ناشی از مخازن گازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت
11 بهبود عملکرد نشانگرهای لرزهای بافتی GLCM با استفاده ازشیب ساختارها (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
12 بهبود کیفیت تحلیل سرعت با استفاده از تجزیه مقادیر تکین (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
13 تحلیل AVO تک فرکانسی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پردازش سیگنال و تصویر در ژئوفیزیک
14 تحلیل داده های اکتشافی و تخمین واحدهای جریان هیدرولیکی برای یکی از مخازن نفتی کربناته جنوب غربی ایران توسط روش نروفازی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع وابسته
15 تحلیل زمان- فرکانس داده های لرزه ای با استفاده از تبدیل استخراج همزمان (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
16 تخمین ضخامت لرزه ای با استفاده از روش تجزیه طیفی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
17 تخمین موجک چشمه لرز های با استفاده از تبدیل موجک گسسته (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
18 تضعیف امواج زمین غلت با استفاده از تبدیل زمان - زمان و تجزیه مد تجربی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی
19 تضعیف نوفه تصادفی در داده لرزه ای با استفاده از الگوریتم TOSSVD چند مقیاسی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پردازش سیگنال و تصویر در ژئوفیزیک
20 تضعیف نوفه تصادفی در داده های لرزه بازتابی با استفاده از تخمین تجربی مرتبه پایین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پردازش سیگنال و تصویر در ژئوفیزیک
21 تضعیف نوفه خطی در داده های لرز های چشمه مشترک با استفاده از ترکیب تبدیل شیب و فیلتر نقطه بیشینه زمان-فرکانس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت
22 تعیین رخساره های تراوا با به کارگیری روش های خوشه بندی چند تفکیکی بر پایه گراف و ماشین بردار پشتیبان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع وابسته
23 تفسیر داده های گرانی با کمک تبدیل موجک پیوسته (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
24 تلفیق داده های پلاریزاسیون القایی و مقاومت ویژه با روش تجزیه مد تجربی دوبعدی بدون تکرار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پردازش سیگنال و تصویر در ژئوفیزیک
25 تلفیق داده های گرانی و مغناطیس سنجی منطقه آجی چای در شمال غرب ایران به منظور اکتشاف پتاس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پردازش سیگنال و تصویر در ژئوفیزیک
26 تلفیق روش های مقاومت ویژه الکتریکی و لرزه ای انکساری به منظور شناسایی سنگ کف سد دز در منطقه تله زنگ (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
27 شناسایی کانال مدفون با استفاده ازترکیب چندنشانگری به روش تحلیل مولفه های اساسی ، ضرب و جمع مقیاسها (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
28 شناسایی کانال های مدفون با استفاده از نشانگر لرزهای سوبل سه بعدی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت و گاز ایران
29 شناسایی کانال های مدفون بااستفاده از نشانگرهای لرزه ای (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین
30 شناسایی گسلها با استفاده از ترکیب نشانگرهای لرزه ای و روش لبه یابی پرویت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پردازش سیگنال و تصویر در ژئوفیزیک
31 کاربرد آنالیز روند ، جهت تفسیر داده های ژئوشیمی منطقه دره زار کرمان (دریافت مقاله) کنفرانس مهندسی معدن ایران
32 کاربرد آنالیز روند ، جهت تفسیر داده های ژئوفیزیک هوایی منطقه سرچشمه (دریافت مقاله) کنفرانس مهندسی معدن ایران
33 کاربرد بیشینه ی محلی تبدیل فشرده شده ی همزمان در تحلیل طیفی داده های لرزه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پردازش سیگنال و تصویر در ژئوفیزیک
34 کاربردفرکانس لحظهای برپایه تبذیل هیلبرت هوانگ در بررسی تغییر ضخامت لایه ها در لرزه نگاری بازتابی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت
35 کاهش تاثیر نوفه در محاسبه نشانگرهای لحظهای با استفاده از فیلتر وفقی در حوزه زمان- فرکانس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت
36 مدلسازی وارون دوبعدی داده های گرانی سنجی ماهوارهای منطقه شرق میناب برای تشخیص برخی گسل ها (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
37 مدلسازی وارون دوبعدی داده های مغناطیس سنجی هوابرد شرق ایرانشهر جهت تعیین گسل های منطقه (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
38 معرفی GLRLM به عنوان ابزار جدید برای تولید نشانگرهای بافتی لرزه ای (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
39 نشانگر لرز های سوبل متوازن برای شناسایی گنبد نمکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ذخیره سازی زیرزمینی نفت و گاز
40 نگاهی انتقادی به روش های افزایش مقیاس متداول (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی