هادی پیری دوگاهه

 هادی پیری دوگاهه دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل

هادی پیری دوگاهه

Hadi Piri dogaheh

دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.