دکتر مه دخت پورخالقی چترودی

دکتر مه دخت پورخالقی چترودی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر مه دخت پورخالقی چترودی

Dr. Mahdokht Pourkhaleghi Chatroodi

گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی مقالات حوزه فردوسی و شاهنامه در دهه هفتاد (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 45، شماره: 2
2 اشعار نویافته از انوری در نسخه ای کهن (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 45، شماره: 4
3 اقتباس مفهومی و نگارشی از شاهنامه در ادبیات کودک و نوجوان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ادبیات کودک دوره: 4، شماره: 2
4 بازخوانی اجتماعی اسطوره کیومرث با تکیه بر میدان فرهنگی ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب حماسی دوره: 15، شماره: 2
5 بررسی اختلالات شخصیتی در کتاب‌های کنسرو غول و خواهران تاریک و نگاهی به رویکرد کتاب‌درمانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 8، شماره: 2
6 بررسی تطبیقی ساختار آیینی نوروز سیاوشان و آکیتو برمبنای نظریه اسطوره و آیین (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 55، شماره: 2
7 بررسی تمنای لکانی در خسرو و شیرین نظامی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 5، شماره: 3
8 بررسی روایت داستان اسکندر و دارا در دو گزارش ابن مقفع و فردوسی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 45، شماره: 1
9 بررسی صور ابهام و عوامل آن در رسایل عرفانی سهروردی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 44، شماره: 1
10 بررسی علل به وجود آمدن احساس حقارت در شخصیت های کتاب های کنسرو غول و یوناتارای گم شده (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ادبیات کودک دوره: 10، شماره: 2
11 بررسی مبانی تحول شعر فارسیدر سه دوره سنت، مدرنیسم، پست مدرنیسم (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 41، شماره: 1
12 بررسی متن نامه مسعود غزنوی به ارسلان خان در تاریخ بیهقی با روش تحلیل گفتمان انتقادی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 47، شماره: 1
13 بینامتنیت و فزون متنیت تقلیدی و دیگرگونگی در اقتباس از شاهنامه فردوسی در آثار میرزا آقاخان کرمانی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 49، شماره: 4
14 تاویل حکایت دو زاهد از تاریخ بیهقی بر اساس نظریه ژک لکان (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 42، شماره: 1
15 تحلیل جامعه شناسی بدن در شاهنامه با تکیه بر پیکرینگی خاندان سام (دریافت مقاله) مجله نقد و نظریه ادبی دوره: 5، شماره: 1
16 تحلیل شخصیت شناسانه ابوالفضل بیهقی بر اساس تاریخ بیهقی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 47، شماره: 4
17 تحلیل معنا- ساختاری دو حکایت از تاریخ بیهقی با تکیه بر الگوی کنشگرهای گریماس (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 42، شماره: 3
18 تحلیل نمادینگی آتش در اساطیر برمبنای نظریه همترازی و رویکرد نقد اسطوره ای (با تمرکز بر اساطیر ایران و شاهنامه فردوسی) (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 43، شماره: 3
19 تدوین تشبیهی و برخی از نمونه های موثر آن در سینمای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان رشته ای ارتباطات و رسانه دوره: 4، شماره: 14
20 جهت دستوری در سه غزل معاصر (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 46، شماره: 3
21 ساختارشناسی تطبیقی داستان رستم و اسفندیار در نهایهالارب و شاهنامه (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 44، شماره: 2
22 سرقت ادبی عبدالواسع جبلی از دیوان سنایی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 44، شماره: 4
23 شاهنامه و علم مدیریت با تاکید بر هرم سلسله نیازهای مزلو (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 48، شماره: 1
24 شیوة طنزپردازی فرهاد حسن زاده بر مبنای نظریة ایوان فوناژی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 50، شماره: 4
25 کردارشناسی گرشاسپ در گذاراز اسطوره به حماسه و تاریخ (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 43، شماره: 4
26 مطالعة تطبیقی تصاویر تخیّلی فیلم نامة پستچی و نمایش نامة ویتسک براساس نظریّة تخیّل شناسانة ژیلبر دوران (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 52، شماره: 1
27 مقایسه اسطوره هوشنگ در شاهنامه و خدای نامه ها بر اساس فزون متنیت ژنت (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 47، شماره: 2
28 منابع و شیوه کار فردوسی در داستان اردشیر بابکان (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب حماسی دوره: 12، شماره: 2
29 نشر ترجمه ادبیات کودک و نوجوان: وضعیت کنونی، معضلات و عوامل انتخاب (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ادبیات کودک دوره: 9، شماره: 1
30 نقد بوم گرایانه روایت اقتباسی داستان اولین پادشاه جهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ادبیات کودک دوره: 14، شماره: 2
31 نقش زبان شناسی تاریخی در کشف معانی رمزی و تحلیل محتوایی اسطوره (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 10، شماره: 19
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بازنمایی تطبیقی نگاره شاهنامه شاه طهماسب با داستان خان سوم رستم در شاهنامه فردوسی (دریافت مقاله) همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی
2 بررسی تطبیقی اصول مدیریت اداری فردوسی و اصول مدیریت اداری هنری فایول (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت کاربردی وچابک سازی سازمانی
3 بررسی تطبیقی اصول مدیریت اداری فردوسی و اصول مدیریت اداری هنری فایول (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی شرق شناسی - فردوسی و فرهنگ و ادب پارسی
4 بررسی درونمایه های تهی در ادبیات داستانی کودک دهه هفتاد در پیوند با محتوای کتابهای درسی دوره ابتدایی (دریافت مقاله) همایش ملی کتابخانه های آموزشگاهی: پویاسازی نظام آموزشی و مشارکت در فرایند یاددهی - یادگیری
5 بررسی زبان حماسی در دو صحنه دیدار شیده با بانوگشسب و دیدار سهراب و گردآفرید باتکیه براصول مکتب نقد نو (دریافت مقاله) همایش بین المللی شاهنامه در گذرگاه جاده ابریشم
6 بررسی ساختار گزینش شاهان و کارگزاران در شاهنامه (دریافت مقاله) همایش بین المللی شاهنامه در گذرگاه جاده ابریشم
7 تحلیل جامعه شناختی آیین تشرف در اسطوره زال (دریافت مقاله) همایش بین المللی شاهنامه در گذرگاه جاده ابریشم
8 تحلیل جامعه شناختی برون همسری در اساطیر شاهنامه بر اساسنظریه پی یر بوردیو (دریافت مقاله) شاهنامه و زبان فارسی
9 دو دیبای خسروانی در ترازوی نقد (تاریخ بیهقی و تاریخ و جغرافیای دارالسلطنه تبریز) (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بزرگداشت بیهقی
10 راز رازهای مگو در تاریخ بیهقی (نوعی سمبولیسم در صدای بیصدای بیهقی) (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی(۱۴۰۱)
11 شاهنامه فردوسی و مخاطب های عام و خاص ایرانی و غیر ایرانی (دریافت مقاله) همایش علمی شاهنامه و پژوهش های آیینی
12 شاهنامه ومدیریت اقتضایی (دریافت مقاله) همایش علمی شاهنامه و پژوهش های آیینی
13 فریدون، بازآفرین آیین ها (دریافت مقاله) همایش علمی شاهنامه و پژوهش های آیینی
14 مدیریت بهره وری منابع انسانی و شاهنامه فردوسی با نگرشی برمدل جامع مدیریت عوامل موثر بربهره وری نیروی انسانی دکتر سیدمهدی الوانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
15 مدیریت منابع انسانی در شاهنامه فردوسی (سیستم جبران) (دریافت مقاله) شاهنامه و زبان فارسی
16 هیات پرشکوه انسان خودشکوفااز نگاه فردوسی با رویکرد تطبیقی با نظریه مازلو (دریافت مقاله) همایش شاهنامه و تعلیم و تربیت