دکتر مجتبی امیری

دکتر مجتبی امیری دانشیار دانشگاه‌تهران

دکتر مجتبی امیری

Dr. Mojtaba Amiri

دانشیار دانشگاه‌تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه الگوی تعاملی مدیریت منابع انسانی در پارک‌های علم و فناوری با تأکید بر رویکرد پویایی‌های سیستمی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 28، شماره: 1
2 ارائه مدل ترویج سبک زندگی اسلامی- ایرانی در سیمای جمهوری اسلامی ایران با محوریت برنامه‌های نمایشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات میان رشته ­ای در رسانه و فرهنگ دوره: 6، شماره: 12
3 ارائه مدل توسعه قابلیت های انسانی مدیران سازمان های محلی (مورد مطالعه: شهرداری شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 14، شماره: 3
4 ارائه مدل توسعه قابلیت های انسانی مدیران سازمان های محلی (مورد مطالعه: شهرداری شهر تهران) (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 14، شماره: 3
5 ارائه مدل توسعه قابلیت های سازمانی وزارت آموزش وپرورش اقلیم کردستان عراق با استفاده از گراندد تئوری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 15، شماره: 2
6 ارائه مدل جامع توسعه فردی منابع انسانی شایسته محور (مرور نظام مند ادبیات و توسعه مفهوم) (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 14، شماره: 1
7 ارائه مدل جامع توسعه فردی منابع انسانی شایسته محور (مرور نظام مند ادبیات و توسعه مفهوم) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 14، شماره: 1
8 ارائه مدل خودتوانمند سازی کارکنان بهداشت و درمان و حوزه سلامت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 13، شماره: 2
9 ارائه مدل سبک رهبری زنان در پست های مدیریتی بخش عمومی با تاکید بر نقش فرهنگ ملی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 12، شماره: 1
10 ارائه مدل سرمایه معنوی در سازمان های مردم نهاد شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 13، شماره: 1
11 ارائه مدل سرمایه معنوی در سازمان های مردم نهاد شهر تهران (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 13، شماره: 1
12 Causal Layered Analysis of Good Governance in Islamic Utopia (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام دوره: 6، شماره: 1
13 Designing a Conceptual Framework for Innovation Capability Development in Iranian Football Premier League (دریافت مقاله) مجله کسب و کار در ورزش دوره: 1، شماره: 1
14 Developing a New Product Development Model Emphasizing on Environmental Considerations and Consumer Participation (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 10، شماره: 4
15 Effects of Consumer Characteristics on their Acceptance of Online Shopping: A Survey in Faculty of Management, University of Tehran (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 5، شماره: 4
16 The Role of Human Capabilities Development in the Sustainable Development of Sport Business (دریافت مقاله) مجله کسب و کار در ورزش دوره: 2، شماره: 1
17 بازتاب هدایت و رهبری در آثار ادبی در خصوص سلاطین غزنوی (دریافت مقاله) دو فصلنامه جستارهای تاریخی دوره: 4، شماره: 1
18 بررسی بنیان های روش شناختی تحقیق در عملیات در قالب ساختار قیاس های حملی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 8، شماره: 4
19 بررسی تطبیقی جایگاه خلاقیت و نوآوری در راهبردهای آموزشی دانشگاه های اسلامی سطح جهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 1، شماره: 2
20 بررسی رابطه میان نگرش سیاسی، اعتماد به رسانه ملی، مخاطبان فعال، و گرایش دانشجویان دانشگاه های تهران به شبکه های اجتماعی مجازی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات میان رشته ­ای در رسانه و فرهنگ دوره: 2، شماره: 2
21 بررسی عوامل موثر در توسعه گردشگری ورزشی استان اردبیل و ارائه راهکارهای اجرائی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 6، شماره: 13
22 بررسی نقش رسانه های جمعی در کاهش موانع توسعه فرهنگی با رویکرد مدیریتی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 7، شماره: 25
23 بررسی نقش مشارکت شهروندان در نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده با رویکرد مدیریت شهری (مطالعه موردی: منطقه ۱۲ شهرداری تهران) (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 48، شماره: 3
24 بررسی وضعیت عوامل فرهنگی موثر بر مدیریت توسعه پایدار شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 5، شماره: 4
25 بررسی وضعیت فرسودگی شغلی در میان کارکنان بانک وارایه راه کارهای بهبود وضعیتآن (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 3، شماره: 1
26 بهینه سازی مدیریت شبکه حمل و نقل اضطراری کلان شهرتهران پس از سوانح طبیعی با رویکرد آینده پژوهی (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 47، شماره: 1
27 تاثیر بعد پیچیدگی ساختار بر ابعاد مسئولیت اجتماعی کارکنان (مطالعه موردی: دانشگاه صنعتی شریف) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رفتاری در مدیریت دوره: 13، شماره: 30
28 تاثیر سرمایههای فکری دفاعی بر استحکام ساخت درونی نظام جمهوری اسلامی ایران با تکیهبر بیانات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 18، شماره: 79
29 تاثیر فن آوری های نوین بر مزیت رقابتی خبرگزاری جمهوری اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 1، شماره: 3
30 تبیین الگوی رشد کیفی انسان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 12، شماره: 48
31 تبیین چارچوب کارکردی سیمای جمهوری اسلامی ایران جهت توسعه قابلیت های انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 22، شماره: 1
32 تبیین چارچوب مدیریت مخارج عمومی در ایران (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 7، شماره: 3
33 تحلیل جامعه شناختی نظام خط مشی گذاری جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه حکمرانی و توسعه دوره: 2، شماره: 3
34 تحلیلی بر پیاده سازی خط مشی های تامین اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 10، شماره: 40
35 ترسیم نقشه علم اداره امور عمومی (مدیریت دولتی) بر مبنای مقالات موجود در ISI (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 3، شماره: 6
36 ترکیب تحلیل استواری و غربالگری فازی به منظور تدوین مدل برنامه ریزی استراتژیک استوار برای شبکه لجستیک خدمات؛ (مورد مطالعه شرکت توزیع برق شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 2، شماره: 1
37 تعیین شخصیت برندهای منتخب از طریق کهن الگوها و تبیین نحوه ی ادراک مصرف کنندگان این برندها (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 2، شماره: 4
38 توسعه مدل ارزشیابی خط مشی نگهداشت اثربخش اعضای هیئت علمی در آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 9، شماره: 3
39 چالش ها، موانع و ساز وکارهای نظام های بودجه ریزی در آموزش عالی: مطالعه ی موردی: دانشگاه تهران (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 17، شماره: 1
40 خط مشی گذاری برای توسعه سرمایه انسانی تاب آور در مواجهه با بحران (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 14، شماره: 51
41 رابطه هوش کارکنان و بلوغ هوشمندی کسب وکار در سازمان های کاربر سیستم های هوشمند (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 14، شماره: 3
42 شناسایی تاثیر مولفه های رفتاری روی عملکرد نیروی فروش با رویکرد توسعه هوش هیجانی (مورد مطالعه: فروشگاه های زنجیره ای رفاه) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 14، شماره: 1
43 شناسایی شایستگی های مدیران اصلح؛ تحقیق موضوعی در قرآن کریم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 13، شماره: 4
44 شناسایی شایستگی های مدیران اصلح؛ تحقیق موضوعی در قرآن کریم (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 13، شماره: 4
45 شناسایی موانع استقرار بودجه عملیاتی در دانشگاه تهران (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 15، شماره: 2
46 شناسایی یک خط پی‎رنگ جدید در روایت‎های خط‎مشی عمومی با استفاده از چارچوب روایی خط‎مشی به‎منظور پیش‎بینی تغییرات خط‎مشی عمومی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 4، شماره: 11
47 طراحی الگوی خبره تعیین سازوکار تامین مالی در رشته های علوم انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران دوره: 4، شماره: 1
48 طراحی چارچوب شایستگی کارکنان مبتنی بر راهبردهای سازمان (مورد مطالعه معاونت برق وزارت نیرو) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 13، شماره: 1
49 طراحی چارچوبی برای استفاده از روش شناسی چندگانه در تحقیق درعملیات بااستفاده ازرویکرد تحلیل جامع ریخت شناسی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 3، شماره: 3
50 طراحی مدل اجرای خط مشی های صنعت نظامی در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروی مسلح (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 12
51 طراحی مدل تعادل کار و زندگی زنان در فرآیند منتورینگ (مورد مطالعه: شهرداری تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 12
52 طراحی مدل تعامل بهینه صداوسیما با نظام خط مشی گذاری تقنینی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 28، شماره: 105
53 طراحی مدل زنجیره فولاد و برآورد میزان مصرف با رویکرد مدل سازی عامل بنیان (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 11، شماره: 1
54 طراحی مدل سیاستگذاری مطبوعات با تاکید بر توسعه زنان با استفاده ازنظریه برپایه کلاسیک (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات میان رشته ­ای در رسانه و فرهنگ دوره: 11، شماره: 2
55 طراحی مدل هویت سازمانی با تاکید بر نقش برند کارفرما با استفاده از نظریه داده بنیاد (موردمطالعه شرکت سایپا) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 15، شماره: 1
56 طراحی مدلی بومی برای تعیین ابعاد انعطاف پذیری منابع انسانی در بانک های دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 14، شماره: 1
57 طراحی و آزمون مدل بازاریابی اخلاقی در صنعت تولیدات ورزشی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 13، شماره: 65
58 طراحی و تدوین الگوی کارکردی رسانه های جمعی کشور ایران با تاکید برتوسعه بر توسعه سرمایه اجتماعی – مورد مطالعه معاونت صدای جمهوری اسلای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 14، شماره: 53
59 عوامل زمینه ای موثر بر موفقیت کسب و کارهای متوسط و کوچک ورزش کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 14، شماره: 28
60 عوامل موثر بر بازاریابی رسانه اجتماعی باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 19، شماره: 48
61 گناه‎های کشنده در بودجه‎بندی عمومی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 10، شماره: 1
62 محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند داریان در میدان گازی پارس جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 27، شماره: 2
63 مختصات خطمشی بودجهای مناسب برای توسعه زیستفناوری در کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 13، شماره: 1
64 مدل سازی نرم تصویر ارتش آینده بر اساس رویکرد ساختاری تفسیری (دریافت مقاله) فصلنامه آینده پژوهی دفاعی دوره: 2، شماره: 5
65 مدل مفهومی نحوه مواجه مناظره کنندگان با رقبا در مناظره های تلویزیونی- مورد مطالعه: مناظره های انتخابات ریاست جمهوری در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 17، شماره: 65
66 مدل نیازسنجی آموزشی شرکت پالایش نفت آبادان با رویکرد تحقق استراتژی های سازمان (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 13، شماره: 50
67 مدلسازی معادلات ساختاری قابلیت های بازاریابی در باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 17، شماره: 39
68 مفهوم پردازی گزاره های ارزشی کارکنان: مرور نظام مند ادبیات (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 12، شماره: 4
69 مقایسه دیدگاه های دانشجویان و اعضای هیات علمی درباره وضعیت عدالت رویه ای در سیستم گزینش دانشجو در ایران (دریافت مقاله) مجله آموزش عالی ایران دوره: 12، شماره: 4
70 نظریه و نظریه پردازی در دانش مدیریت (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 9، شماره: 37
71 واکاوی تجربه های خرید مشتریان از مراکز خرید شهر تبریز با رویکرد پدیدارشناسی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 7، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اجرای خط مشی در فرایند خط مشی گذاری عمومی درحوزه رفاه و تامین اجتماعی؛ معرفی مدل کاربردی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، بانکداری و اقتصاد ایران
2 طراحی مدل کسب و کار در بازار B۲B (مورد مطالعه صنعت بسته بندی) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی الگوهای نوین مدیریت کسب و کار در شرایط ناپایدار