سیدامین آیت‌اللهی‌موسوی

 سیدامین آیت‌اللهی‌موسوی دانشیار گروه انگل‌شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

سیدامین آیت‌اللهی‌موسوی

Seyed Amin Ayatolahi Musavi

دانشیار گروه انگل‌شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.