دکتر علیرضا بوشهری

دکتر علیرضا بوشهری

دکتر علیرضا بوشهری

Dr. Alireza Boushehri

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه مدل تاب آوری زنجیره تامین در شرکت پنها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 19، شماره: 63
2 ارائه مدل عوامل سازمانی موثر بر موفقیت نوآوری باز در زیست بوم کسب وکارهای دیجیتالی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 10، شماره: 2
3 ارزیابی بهره وری در مراکز تحقیق و توسعه (صنایع دفاع) (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت دوره: 7، شماره: 15
4 ارزیابی سیاست های علم و فن آوری: موردکاوی به کارگیری نخبگان وظیفه در پروژه های تحقیقاتی (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 10، شماره: 3
5 ارزیابی سیاست های علم و فناوری: با رویکرد سیاست حمایت از محققین زن در بخش پژوهش و فناوری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج دوره: 23، شماره: 88
6 الگوی تدوین راهبردهای قابلیت محور در سازمان صنایع دریایی با رویکرد آینده پژوهی
dor:۲۰.۱۰۰۱.۱.۲۴۲۳۴۶۲۱.۱۳۹۹.۱۰.۳۸.۶.۶ (دریافت مقاله)
فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 10، شماره: 38
7 Factors Affecting Photovoltaic Technology Application in Decentralized Electricity Production in Iran: a Conceptual Framework (دریافت مقاله) مجله انرژی تجدیدپذیر و محیط زیست دوره: 5، شماره: 3
8 The Influence of Research and Development Activities and NanoFab Centers on Product Development in Nanotechnology: Focusing on Solar Thermal Energy and Photovoltaic Technology (دریافت مقاله) مجله انرژی تجدیدپذیر و محیط زیست دوره: 9، شماره: 3
9 بررسی آمادگی صنایع دفاعی کشور برای استقرار سیستم مدیریت نوآوری بر مبنای استاندارد 1- BS7000 (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت دوره: 6، شماره: 3
10 بررسی تاثیر استراتژی های کسب و کار بر عملکرد نوآورانه (مطالعه موردی؛ شرکت های وابسته به وزارت دفاع) (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 17، شماره: 1
11 بررسی عوامل موثر بر شکلگیری راهبردهای شرکتهای دانشبنیان آسیبدیده در بحران کرونا (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 14، شماره: 4
12 بررسی فرصت های خلق مشترک در کاشت و برداشت نوآوری بنگاه های نوظهور (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 21، شماره: 53
13 بهبود عملکرد نوآورانه از طریق جهت‌گیری دوسوتوانی و مدیریت ظرفیت جذب: شواهدی از صنعت دفاعی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 14، شماره: 1
14 پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه در قالب نظام ملی نوآوری مطالعه ی موردی فن بازار (دریافت مقاله) دوفصلنامه صنعت و دانشگاه دوره: 2، شماره: 3
15 تاثیر قابلیت نوآوری فناورانه بر عملکرد محصول دفاعی در صنعت فناوری برتر با میانجی گری مدیریت فناوری (موردکاوی در صنعت الکترونیک) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج دوره: 20، شماره: 77
16 تاثیر گشودگی، ظرفیت تحقیقاتی، همکاری بین کارکردی و نظام انگیزشی بر عملکرد نوآوری بنگاه های دفاعی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 4، شماره: 3
17 تاثیر ویژگی های صنایع مبتنی بر فناوری برتر بر نوآوری فناورانه و عملکرد محصول در صنعت الکترونیک دفاعی (مطالعه موردی: صنعت الکترونیک دفاعی شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری دوره: 7، شماره: 1
18 تحلیل ابعاد و عوامل موثر در تدوین سیاست تدارکات عمومی نوآوری: مطالعه موردی سه بخش منتخب نفت، نیرو و راه (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 16، شماره: 2
19 تحلیل سیستمی وضعیت به کارگیری انرژی بادی در کشور با استفاده از رویکرد سیستم نوآوری فناورانه (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 24، شماره: 89
20 تحلیل و تبیین ساختاری- کارکردی نظام نوآوری فناورانه پهپاد در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 6، شماره: 1
21 تحلیلی بر توسعه فناوری پهپاد در ایران با تاکید بر رویکرد مدیریت راهبردی جاویژه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری دوره: 8، شماره: 2
22 تله های قابلیت در مسیر توسعه سازمانهای صنعتی دولتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 13، شماره: 2
23 چارچوب شناسایی و تحلیل عوامل موثر در تدوین سیاست تدارکات عمومی برای نوآوری و فناوری در ایران (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 12، شماره: 4
24 سنجش جونوآوری؛ رویکردی بر ارزیابی تحقق نوآوری سازمانی (مطالعه در سازمان دفاعی با محصولات و سیستم های پیچیده) (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 12، شماره: 2
25 شناسایی چالش های سیاست گذاری در نظام ملی نوآوری ایران (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 2، شماره: 3
26 شناسایی عوامل کلان موثر بر موفقیت نوآوری باز در اکوسیستم کسب وکارهای دانش بنیان دیجیتال (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 12، شماره: 2
27 طراحی مدل پیش ارزیابی سیاست با رویکرد آینده پژوهی (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 24، شماره: 89
28 طراحی مدل تاثیر آینده نگاری بر سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری در سطح ملی با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 6، شماره: 1
29 عوامل موثر بر توسعه کاربرد فناوری فتوولتائیک در تولید برق پراکنده در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی دوره: 7، شماره: 1
30 عوامل موثر بر دستاوردهای همکاری صنعت و دانشگاه در فناوری های پیشرفته (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 7، شماره: 3
31 گذار فناورانه در نظام اجتماعی فنی رزم هوایی ایران با تمرکز بر فناوری پهپاد (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 13، شماره: 2
32 مدل سازی ارزیابی سیاست های علم و فناوری زنان موردکاوی حمایت از محققان زن در بخش پژوهش و فناوری (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 17، شماره: 4
33 مراحل شکل گیری و توسعه قابلیت های فناورانه؛ مطالعه یک سازمان صنعتی صنایع دریایی (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 9، شماره: 4
34 مطالعه تطبیقی و دسته بندی روش های تدوین نقشه راه (ره نگاشت) فناوری (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت دوره: 22، شماره: 50
35 مقاله پژوهشی: تاثیر قابلیت های سازمان بر عملکرد محصول در صنعت الکترونیک دفاعی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دفاعی دوره: 16، شماره: 2
36 مقاله پژوهشی: سناریونگاری آینده سازمان صنایع دریایی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دفاعی دوره: 15، شماره: 4
37 مقاله پژوهشی: سیاستگذاری صنعتی جهت ارتقای قابلیت های صنایع دفاعی راهبردی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دفاعی دوره: 15، شماره: 2
38 مقاله پژوهشی:تاثیر فناوری برتر بر نوآوری فناورانه دفاعی با رویکرد راهبردی (مورد مطالعه: صنعت الکترونیک دفاعی) (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 3، شماره: 12
39 نظریه نوآوری هم بافتی سازمانی و فناورانه: تلاقی کنش گران نوآوری جهت تداوم کسب وکار نوآورانه دفاعی (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 13، شماره: 4
40 نقش حمایت های دولت در شکل گیری راهبردهای فرصت جویانه شرکت های دانش بنیان در مواجهه با پیامدهای پاندمی کرونا (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 10، شماره: 2
41 نقش ظرفیت جذب در ارتقاء دو سوتوانی نوآوری (اکتشافی و بهره بردارانه) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 3، شماره: 4
42 واکاوی مفهوم قابلیت های فناورانه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت دوره: 7، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه مدل جامع ارزیابی توانمندی فناوری به همراه مطالعه موردی زنجیره تامین ایران خودرو (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
2 ارائۀ چارچوبی برای انتخاب روش مناسب ارزیابی توانمندی فناوری در بنگاه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی
3 انتخاب مدل ارزیابی سیاست های مشارکت زنان در تولید علم فناوری بر اساس الگوی هانسن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رهیافت های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
4 بررسی نقش فناوری بلاکچین در بهبود عملکرد زنجیره تامین صنایع دفاعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، بلاکچین و اقتصاد
5 تاثیر آینده نگاری برسیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری درسطح ملی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
6 تاثیر فرهنگ سازمانی دوسوتوان و دوسوتوانی بافت سازمانی بر نوآوری محصول در صنایع دفاعی ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
7 تاثیر ویژگی های فرهنگ ملی با خرید ترافیک اینترنت پرسرعت در شهر رشت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد
8 تدوین استراتژی تامین هواپیماهای غیر تجاری با استفاده از تاپسیس فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
9 روشها و فناوری های مجازی سازی سازمان در آینده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی کیفیت و قابلیت اتکا
10 عوامل موثر بر تجاریسازی فناوری، مروری بر مطالعات انجام شده (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی افق های نوین در مدیریت، اقتصاد و کامپیوتر
11 نگاهی به کاربرد فناوری زنجیره بلوکی در کشاورزی ارگانیکو ارائه یک چهارچوب بر پایه زنجیره بلوکی برای گندم ارگانیک (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی علوم صنایع غذایی،کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی
12 همپایی فناورانه (تکنولوژیک): نظریه ها، استراتژی ها، الگوها، مدلها و عوامل اثرگذار (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری