حمیدرضا علیزاده

 حمیدرضا علیزاده دانشگاه جیرفت

حمیدرضا علیزاده

Hamidreza Alizadeh

دانشگاه جیرفت

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Affect of different ages of second stage juveniles of Meloidogyne chitwoodi on the attachment of Pasteuria penetrans to the cuticle of nematode. (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی دوره: 1، شماره: 12
2 القای مقاومت توسط بتا آمینوبوتریک اسید BABA علیه بیماری پوسیدگی فوزاریومی ساقه و ریشه خیار (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 45، شماره: 2
3 بررسی برخی ویژگی های بیوکنترلی باکتری های آنتاگونیست جداشده از ریزوسفر خیار علیه Sclerotinia sclerotiorum و Pythium aphanidermatum (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 47، شماره: 2
4 بررسی پایداری قارچ تریکودرما در خاک های مختلف و تأثیر آن بر بهبود رشد گیاه خیار (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 4، شماره: 2
5 بررسی روشهای مختلف ارزیابی تولید سیدروفور در سودوموناسهای فلورسنت بومی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 6، شماره: 21
6 بررسی کنترل بیولوژیک بیمار گر Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum با استفاده از جدایه های مختلف قارچ آنتاگونیست Trichoderma harzianum و فعال شدن مکانیسم های دفاعی گیاه خیار (دریافت مقاله) فصلنامه گیاه پزشکی کاربردی دوره: 9، شماره: 2
7 تاثیر قارچ میکوریزا -آربوسکولار بر گیاه پالایی کادمیم توسط گل جعفری زینتی (Tagetes erecta) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 6، شماره: 1
8 تأثیر اسانس و عصار ههای مختلف مرزه ماکروسیفون و مرزه خوزستانی بر رشدمیسلیومی و تولید آفلاتوکسین B1 قارچ آسپرژیلوس فلاووس (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 70، شماره: 2
9 تأثیر نانو امولسیون اسانس دارچین در کاهش پوسیدگی های پس از برداشت میوه توت فرنگی (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 4، شماره: 1
10 تغییرات بیان ژنهای دفاعی در ریشه های خیار پس از مایهزنی با تریکودرما، سودوموناس و ترکیب آنها (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 51، شماره: 3
11 سبب شناسی بیماری زوال درختان مرکبات با پایه بکرایی در جنوب استان کرمان (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 50، شماره: 1
12 کاربرد قارچ Glomus mosseae و بقایای سبز کلم قمری در کنترل نماتد Meloidogyne javanica روی گوجه فرنگی (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 6، شماره: 1
13 نقش بتا آمینوبوتریک اسید (BABA) در القای مقاومت علیه سفیدک داخلی خیار و فعالیت آنزیم های وابسته به دفاع (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 49، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A method for study of downy mildew in detached cucumber leaves (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
2 اثر خاک ورزی و مدیریت بقایای گیاهی ارزن بر عملکرد اقتصادی سیب زمینی (tuberosum Solanum) در نظام کشت پاییزه در منطقه جیرفت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
3 ارزیابی دونوع افشانک بادبزنی متداول سمپاش بومدار پشت تراکتوری درشرایط آزمایشگاهی برای کنترل علفهای هرز بااستفاده ازفناوری پردازش تصویر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
4 ارزیابی دونوع نازل مخروطی توخالی استاندارد درکنترل بیماریهای گیاهی بااستفاده نرم افزار ویژه برمبنای پردازش تصویر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
5 ارزیابی مزرعه ای و انتخاب مناسب ترین نازل سمپاش پشت تراکتوری برای سمپاشی علفهای هرز مزارع سیب زمینی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
6 افلاتوکسین و روش های کنترل (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
7 اولین گزارش از بیماری جاروک نی (Phragmites australis) در ایران (دریافت مقاله) نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران
8 باکتری های اندوفیت مرکبات و خاصیت ضدقارچی آنها علیه قارچ Botritys cinerea (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
9 برآورد تابع تولید انعطاف پذیر گوجه فرنگی و بررسی مصرف اقتصادی نهاده ها (مطالعه موردی گوجه فرنگی کاران شهرستان جیرفت) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی
10 بررسی اثر آفتابدهی خاک به عنوان روشی اکولوژیک در کنترل علف هرز اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L.) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
11 بررسی اثر بهبود دهندگی رشد خیار توسط استرینهای مختلف تریکودرما (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
12 بررسی امکان کنترل بیماری های عامل بوته میری در گیاهان گلخانه ای با استفاده از مخلوط اسیدهای آلی و ارگانوسیلیکون ها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه در علوم و صنایع شیمیایی
13 بررسی فراوانی جمعیت عوامل کنترل بیولوژیک تریکودرما و سودومونادهای فلورسنت در ریزوسفر خیاردر گلخانه های منطقه جیرفت (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار
14 مروری بر مکانیسم القای مقاومت توسط قارچ های مایکوریز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
15 مروری جامع بر مطالعات انجام شده در زمینه افشانک های سمپاشی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
16 مقایسه سه روش جداسازی DNA ژنومی از بافت برگ، ساقه و ریشه مرکبات (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
17 نقش باکتری های جنس باسیلوس در کنترل بیولوژیک عوامل بیماریزای گیاهی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی