دکتر سیدمجتبی خیام نکوئی

دکتر سیدمجتبی خیام نکوئی رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

دکتر سیدمجتبی خیام نکوئی

Dr. Seyed Mojtaba Khayam nekoei

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی برخی باکتری های بومی جداسازی شده در فرآیند تولید کمپوست (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 5، شماره: 1
2 ارزیابی تحمل به تنش یخ‌زدگی در چهار رقم زیتون (بومی و خارجی) بر اساس شاخص-های فیزیولوژیک در شرایط خو‌سرمایی (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 11، شماره: 2
3 بررسی اثر تنظیم‏ کننده‏ های رشد و ریزنمونه‏ های مختلف برکال ‏زایی و اندام ‏زایی گل ‏راعی در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 5، شماره: 3
4 بررسی تاثیر برخی عوامل موثر بر جنین زایی و بلوغ جنین های رویشی در سویا (Glycine max) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 46
5 بررسی تاثیر برخی عوامل موثر بر جنین زایی و بلوغ جنین های رویشی در سویا (Glycine max) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 47
6 بررسی تنوع مورفولوژیک قارچ های میکوریز آربوسکولار در خاک های آلوده به فلزات سنگین (روی و سرب ) در منطقه معدن انگوران، استان زنجان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 40، شماره: 1
7 تاثیر روش بسته بندی نانویی بر پایه کیتوزان و پوشش واکس نانوکیتوزان بر خصوصیات فیزیکی زردآلو رقم ۵۲۶ (۵۸- شاهرود) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی دوره: 15، شماره: 3
8 تاثیر روش بسته بندی نانویی بر پایه کیتوزان و پوشش واکس نانوکیتوزان بر خصوصیات فیزیکی زردآلو رقم ۵۲۶ (۵۸- شاهرود) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 15، شماره: 3
9 تاثیر روش بسته بندی نانویی بر پایه کیتوزان و پوشش واکس نانوکیتوزان بر خصوصیات فیزیکی زردآلو رقم ۵۲۶ (۵۸- شاهرود) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 15، شماره: 3
10 تحلیل عوامل پیش برنده توسعه فناوری نانو در بخش کشاورزی ایران (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 41، شماره: 4
11 کاربرد نشانگرهای ریزماهواره جهت شناسایی و ثبت ارقام گردو (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 28، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات Fusarium proliferatum بر میزان تولید سیلیمارین در ریشه های مویین گیاه خار مریم (Silybum marianum) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
2 استویا، دورنمای استفاده از مهمترین شیرین کننده های طبیعی در راستای ارتقا سلامت جامعه (دریافت مقاله) همایش ملی شکلات،قهوه و شیرین کننده های طبیعی
3 اصلاح و بیوتکنولوژی انار تجزیه ارتباط برای صفات پومولوژیک در انار Punica geranatum L با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره (دریافت مقاله) همایش ملی انار
4 افزایش تحمل به خشکی در چمن فسکیوی بلند با استفاده از قارچ‌های همزیست اندوفایت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
5 Lycopersicon ) تاثیر تنظیم کننده های رشد و نوع ریزنمونه بر باززایی گیاه گوجه فرنگیدر شرایط درون شیشه ( esculentum L. (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
6 بررسی اثر تنظیم کننده های رشد بر استقرار و پرآوری رقم سخت ریشهزا سیب (مربایی مشهد) بومی ایران در شرایط کشت بافت (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
7 بررسی اثر سطوح متفاوت تنظی مکننده های رشد و ریزنمون ههای مختلف برکال زایی واندا مزایی گل راعی در شرایط این ویترو (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
8 بررسی اثر سطوح متفاوت تنظیم کننده های رشد و ریزنمونه های مختلف بر کال زایی و اندام زایی گل راعی در شرایط این ویترو (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
9 بررسی اثر سطوح متفاوت نانو اکسید روی، نانواکسید آهن و ریزنمونه های مختلف برکال زایی و زنده مانی کالوس گل راعی در شرایط این ویترو (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
10 بررسی تغییرات تعداد اسپور قارچ های میکوریز آربوسکولار و درصد کلنیزاسیون ریشه گیاهان بومی غالب در یک ترانسکت طولی در منطقه معدن انگوران زنجان (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
11 بررسی تنوع ژنتیکی سرخدار بومی ایران (Taxus baccata L) با استفاده از صفات مورفولوژیک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
12 بررسی فاکتورهای فیزیولوژیکی در نهالهای کاکتوس علوفهای حاصل از کشت بافت (Opuntia ficus – indica) (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
13 بررسی میزان تولید ساختارهای کلاله مانند از ریزنمونه های گلی زعفران در محیط کشتهای حاوی ترکیبات هورمونی مختلف (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
14 بررسی نقش میکروارگانیسمها در مراحل مختلف فرایند کمپوست جهت تولید استارتر میکروبی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
15 بررسی نگرش محققین مراکز و موسسات تحقیقات ملی پیرامون فناوری نانو (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
16 تاثیرات متقابل ژنتیک و محیط بر بروز صفات و ویژگی های اخلاقی مرتبط با امور خیر از منظر علم و دین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی خیر ماندگار
17 تجزیه فیلوژنی ژن کاندیدای تحمل به تنش شوری، HvCBL4 در اکوتیپهای جو (Hordeum sp.) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
18 جداسازی و شناسایی نشانگرهای میکروساتلیت جدید از پایه پاکوتاه سیب ایرانی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
19 ریزازدیادی درون شیشه ای رقم اصفهان گل محمدی (Rosa hybrida cv. Ispahan) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
20 شناسایی پایه های پاکوتاه سیب ایرانی با استفاده از ریزماهواره ها (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
21 شناسایی نشانگرهای ریزماهواره در توالی یابی RNA زعفران با استفاده از نسل دوم توالی یابی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
22 شناسایی و بررسی عوامل بازدارنده پیرامون توسعه فناوری نانو دربخش کشاورزی ایران از دیدگاه محققین موسسات و مراکز تحقیقات ملی (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
23 مهار پروتئین LSD1 بهترین راهکار درمانی برای افزایش بیان هموگلوبین جنینی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی
24 نقش پرولین در افزایش تحمل به شوری در گندم دوروم ( Triticum turgidum L. ) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
25 نقش قارچهای همزیست اندوفایت در افزایش مقاومت چمن ها در برابر تنش شوری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فضای سبز و منظر شهری