احمد جلالیان

 احمد جلالیان استاد علوم خاک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان

احمد جلالیان

Ahmad Jalaliyan

استاد علوم خاک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر موقعیت شیب و تغییر کاربری اراضی بر خصوصیات کانی شناسی بخش رس خاک و خصوصیات میکرومورفولوژی خاک در منطقه لردگان استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 4، شماره: 3
2 پیش بینی سولوم خاک با استفاده از ویژگی های توپوگرافی دربخشی از اراضی تپه ماهوری کوهرنگ در زاگرس مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 4
3 چگونگی تحول و تکامل خاک ها در اراضی دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مزرعه تغذیه دام و فیزیولوژی دوره: 4، شماره: 2
4 شدت هوادیدگی و بررسی شاخص های آن در خاک های توسعه یافته روی چند سنگ آذرین درشمال غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 2
5 واسنجی و اعتبارسنجی مدل SWAT با استفاده از الگوریتم پرندگان برای شبیه سازی رواناب و رسوب در یک حوزه آبخیز کوهستانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 4، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A comparison of EPM and WEPP models for estimating soil erosion of Marmeh Watershed in the south Iran (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
2 A STUDY EFFECTIVE FACTORS ON THE CHLOROSIS CASE STUDY:SYCAMORE TREES OF LALEH PARK IN ISFAHAN (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی
3 آلودگی رسوبات زاینده رود به فسفروفلزات سنگین منگنز مس وروی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
4 آلودگی و تجمع 3 فلز سنگین (Ni- Zn -Fe) در رسوبات تالاب گاوخونی درسالهای 85-91 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
5 اثر استفاده از شورابه های کویر مرکزی ایران جهت تثبیت جاده های خاکی وکنترل ریزگردها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
6 اثر تغییر کاربری اراضی بر برخی خصوصیات شیمیایی و تنفس میکروبی خاک در بخش زاگرس مرکزی (دریافت مقاله) همایش ملی خاک، کشاورزی پایدار
7 اثر تغییر کاربری اراضی بر هدایت هیدرولیکی اشباع خاک در زیر حوزه منج (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
8 اثر تغییر کاربری اراضی مرتعی بر هدر رفت خاک ، مواد آلی و عناصر غذایی در منطقه چشمه علی استان چهار محال و بختیاری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش و رسوب
9 اثر تغییر کاربری بر غلظت کربن آلی و نیتروژن کل در خاک و رسوب حوزه ی آبخیز سدقره آغاج سمیرم (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
10 اثر تغییر کاربری برمیزان تولید حجم رواناب، رسوب،ومیزان گل آلودگی وغلظت انواع فسفردرحوزه ی آبخیز سد قره آغاج سمیرم (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
11 اثر تغییر کاربری و چرای مفرط بر تولید رواناب و رسوب و هدر رفت فسفر با استفاده از باران ساز در زیر حوزه سولگان (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
12 اثر تغییر کاربری و چرای مفرط بر هدررفت فسفر در ذرات مختلف خاک در زیر حوزة سولگان (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
13 اثر تغییر کاربری و چرای مفرط بر هدررفت نیتروژن خاک در زیر حوزة سولگان (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
14 اثر مدیریتهای مختلف بر مقدار فسفر قابل دسترس خاک و رابطه آن با غلظت فسفر محلول در رواناب (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
15 اثر موقعیت زمین نما و تغییر کاربری اراضی بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی ومینرالوژیکی خاک در بخش زاگرس مرکزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
16 اثر موقعیت زمین نما و کاربری اراضی بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک درمنطقه لردگان استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
17 اثر موقعیت شیب و تغییر کاربری اراضی بر خصوصیات کانی شناسی بخش رس خاک (دریافت مقاله) همایش ملی خاک، کشاورزی پایدار
18 اثرات تخریب اراضی روی خصوصیات کیفی خاک درمنطقه کرچمبوی فریدن اصفهان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
19 اثرات درازمدت کشت برنج باغ تناوب برنج و آیش برروی خصوصیات مینرالوژی وآهن خاک درسری زاینده رودزرین شهر اصفهان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
20 اثرات درازمدت کشت برنج، باغ، تناوب برنج و آیش بر روی خصوصیات شیمیایی خاک درمنطقه زرین شهر اصفهان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
21 اثرات درازمدت کشت برنج،تناوب برنج و آیش بر روی میکرومورفولوژی وفیزیکی خاک در سری زاینده رود اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
22 اثرتغییر کاربری اراضی برخصوصیات فیزیکی شیمیایی و مینرالوژیکی خاک دربخش زاگرس مرکزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
23 اثرشیب و تغییر کاربری اراضی برخصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک درمنطقه لردگان استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
24 اثرشیب و تغییر کاربری اراضی برشاخص تنفسی میکروبی خاک درمنطقه لردگان استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
25 اثرمحلول حاصل از شورابه های کویر مرکزی ایران جهت تثبیت جاده های خاکی وکنترل ریزگردهای ناشی از ترافیک روی این جاده ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست
26 ارزیابی تجمع فلزات سنگین ( Ni- Zn -Fe) در رسوبات سه بخش تالاب گاوخونی درسال های 85-91 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
27 ارزیابی تخمین رواناب با استفاده از مدل SWAT2000 در زیر حوزه ونک از حوزه آبخیز کارون شمالی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
28 ارزیابی تناسب اراضی جهت مرتع به روش ککم 1 با استفاده از فناوری سیستم اطّلاعات جغرافیایی2 (مطالعه موردی: در بخشی از حوزه آبخیز سد قره آغاج، استان اصفهان) (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
29 ارزیابی کارایی شبکه عصبی مصنوعی جهت پیش بینی مؤلفه های عملکرد گندم دیم با استفاده از مدل رقومی پستی و بلندی زمین (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
30 ارزیابی کیفی کمی و اقتصادی تناسب اراضی محصول گندم درمنطقه مهیار اصفهان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
31 ارزیابی مدل اروپایی محاسبه فرسایش خاک (EUROSEM) در بخشی از حوزه کارون شمالی در استان چهار محال و بختیاری ( سولیجان ) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
32 ارزیابی میزان آلودگی فلزات سنگین در رسوبات تالاب بین المللی گاو خونی (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
33 استفاده از اطلاعات باستان شناسی جهت بررسی زمان رسوب گذاری نهشته های بادی لسی در استان گلستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرسایش بادی
34 استفاده از تکنیک زمین آمار در پیش بینی فرسایش خاک به روش سزیم - 137 در بخشی از اراضی تپه ماهوری منطقه اردل استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
35 استفاده از قابلیت شبیه سازی مدل LISEM جهت تصمیم گیری مدیریتی در اراضی لسی استان گلستان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
36 استفاده ازروش تصمیم گیری چندمعیاره مکانی مبتنی برgis درمدیریت بهینه منابع اراضی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
37 اندازه گیری کمی میزان فرسایش و رسوب با استفاده از مدل LISEM در اراضی لسی حوزه آبخیز پاسنگ استان گلستان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
38 Land Evaluation for Suitable Cropland Areas Using a GIS Based Analytical Hierarchy Process Technique (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی
39 THE CONTAMINATION OF ZAYANDRUD SEDIMENT WITH PHOSPHORUS AND HEAVY METALS ( ZINC, COPPER AND MANGANESE) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی
40 بحران تولید ریزگردها دراثر خشکسالی در حوضه آبریز زاینده رود اصفهان وتالاب گاوخونی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
41 بحران ریزگردها وتاثیرات خشکسالی در تالاب گاوخونی واستان اصفهان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
42 بحران ریزگردها وتاثیرات خشکسالی و فرسایش بادی در تالاب گاوخونی واستان اصفهان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار
43 بررسی آلودگی (Fe - Zn -Ni ) در سه بخش رسوبات تالاب گاوخونی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
44 بررسی آلودگی 6فلزات سنگین (Fe - Zn -Ni -Pb -Cd) درسه بخش رسوبات تالاب گاوخونی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
45 بررسی آلودگی فلزات سنگین ( Pb -Cd) درسه بخش رسوبات تالاب گاوخونی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
46 بررسی آلودگی فلزات سنگین Fe - Zn -Ni -Pb -Cd درسه بخش رسوبات تالاب گاوخونی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
47 بررسی آلودگی فلزات سنگین Zn -Fe -Pb - Cd-Ni درشش بخش رسوب تالاب گاوخونی (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
48 بررسی اثر الیاف پلی پروپیلن و رزین پلی وینیل استات در تثبیت خاک شرق اصفهان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها
49 بررسی اثر تخریب مراتع بر مقدار کربن آلی، نیتروژن کل و معدنی خاک در دو منطقه از زیر حوزة آبخیز ونک (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
50 بررسی اثر تغییر کاربری بر میزان کربن آلی، فسفر و نیتروژن کل موجود در خاک در حوزه آبخیز قره آغاج اصفهان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
51 بررسی اثر موقعیت زمین نما و کاربری اراضی بر برخی خصوصیات فیزیک و شیمیایی و نفوذ آب در خاک در منطقه لردگان استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
52 بررسی اثرتخریب اراضی برروی خصوصیات کیفی خاک مراتع مطالعه موردی: کرچمبوی فریدن اصفهان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
53 بررسی ارتباط اندازه ذرات خاک با هدایت هیدرولیکی اشباع خاک در زیر حوزه منج استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
54 بررسی برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی در سه نوع کشت در منطقه اوشیان در استان اصفهان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
55 بررسی تاثیر مصرف کمپوست بر میزان باقیمانده مس و روی در خاک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
56 بررسی تاثیرمخلوط ملاس چغندر قند و بنتونیت 20 میکرون درکاهش فرسایش بادی و تولید ریزگرد وفاکتورهای مهندسی درخاک های منطقه سجزی شرق اصفهان (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
57 بررسی تأثیر برخی خصوصیات فیزیکی خاک بر روی تولید رواناب، فرسایش و رسوب بااستفاده از مدلEUROSEM در منطقه سولیجان استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
58 بررسی تحلیل حساسیت مدل ANSWERS در حوزه آبخیز کارون شمالی ( منطقه سولیجان ) استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
59 بررسی تغییرات سطح تالاب گاوخونی طی سالهای 1335 تا 1394 به کمک عکسهای هوایی و داده های ماهوارهای (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
60 بررسی تغییرات عناصر غذایی خاک طی تغییر کاربری اراضی مرتعی حوزه آبخیز قره آغاج در استان اصفهان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
61 بررسی چگونگی تحول و تکامل وتعیین قابلیت و محدودیت های خاکهای بخشی از فضای سبز شهر بهارستان (دریافت مقاله) سومین همایش کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو
62 بررسی خاکهای بخشی از فضای سبز شهر بهارستان از نظر کانی شناسی و اثر آن بر محیط زیست شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
63 بررسی خصوصیات فیزیکی شیمیایی و مورفولوژیکی خاکهای سری گلشهر منطقه اصفهان و نقش مدیریتی شناسایی سری خاک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
64 بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاکهای گچی دردشت سجزی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
65 بررسی خصوصیات فیزیکی و میکرومورفولوژیکی سخت لایه 20 های موجود در خاک های ورتی سولز پارک فدک اصفهان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
66 بررسی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و مینرالوژیکی خاک های گچی در دشت سجزی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
67 بررسی رابطه بین خصوصیات شیمیایی خاک با رشدواستقرار گونه گیاهی علف گندمی جهت احیاء مراتع مطالعه موردی: منطقه کرچمبوی فریدن اصفهان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
68 بررسی رفتار و مقدار عناصر سنگین روی ،نیکل و مس در کاربری های کشت برنج،باغ،تناوب برنج و آیش در منطقه استقرار کارخانه ذوب آهن اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای محیط زیست و آلاینده ها
69 بررسی رفتار و مقدار عناصر سنگین منگنز و آهن در کاربری های کشت برنج،باغ،تناوب برنج و آیش در منطقه استقرار کارخانه ذوب آهن اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای محیط زیست و آلاینده ها
70 بررسی روند تغییرات معدنی شدن نیتروژن و فعالیت آنزیم های ال-گلوتامیناز و اوره آز در یک ردیف ارضی (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
71 بررسی عوامل موثربرارزیابی اقتصادی محصول جو درمنطقه دشت مهیار اصفهان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
72 بررسی فلزات سنگین (Cd-Pb) در 6 بخش رسوبات تالاب گاوخونی در سال 91 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
73 بررسی فلزات سنگین (Ni, Zn, Fe) در 6 بخش رسوبات تالاب گاوخونی در سال 91 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
74 بررسی فلزات سنگین Cd - Ni- Zn -Fe -Pb در 6 بخشرسوبات تالاب گاوخونی درسال 91 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
75 بررسی کاربرد بنتونیت در جلوگیری از ریزگردها و گسترش بیابان زایی در خاک هایی با بافت لومی شنی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار
76 بررسی میکورمورفولوژی خاکهای بخشی از فضای سبز شهر بهارستان (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
77 بررسی نرخ فرونشست ریز گرد ها و غلظت برخی عناصرسنگین در منطقه جرقویه شرق اصفهان (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
78 بررسی نقش تالاب و نوسانات سطح سفره آب زیر زمینی بر پتانسیل احیاء و فرمهای مختلف آهن (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
79 بررسی نقش تالاب و نوسانات سطح سفره آب زیرزمینی بر برخی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی، مورفولوژیکی و مینرالوژیکی خاک در دشت گندمان استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
80 بررسی نقش سازند بر پدیده زمین لغزش در حوزه دوآب صمصامی استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
81 بررسی نقش کانی های رسی بر ناپایداری سازندهای مارنی درگیر لغزش منطقه دشتک (استان چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
82 بررسی و مقایسه تجمع فلزات سنگین Cd -Pb)) در رسوبات تالاب گاوخونی درسالهای 91-85 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار
83 بررسی و مقایسه تجمع فلزات سنگین Ni- Zn -Fe -Pb) -Cd) در رسوبات تالاب گاوخونی درسالهای 91-85 (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
84 بررسی و مقدار عناصر سنگین روی،نیکل و مس در کاربری های کشت برنج،باغ،تناوب برنج و آیش در منطقه استقرار کارخانه ذوب آهن اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای محیط زیست و آلاینده ها
85 برسی میزان سرب، کادمویم و نیکل در سه بخش رسوبات تالاب گاوخونی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تاثیر پسروی دریاچه ارومیه بر منابع خاک و آب
86 برنامه ریزی سرزمین برای مکان یابی کشتهای گلخانهای (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
87 بهبود وضعیت تغذیه ای تعدادی از درختان فضای سبز شهر اصفهان به روش چالکود (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فضای سبز و منظر شهری
88 پهنه بندی پراکنش ذرات معلق به روش وزن دهی فاصله ای معکوس IDW (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
89 پیش بینی مکان ماده آلی خاک با استفاده از مدل رقومی پستی و بلندی در منطقه اردل استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران
90 پیش بینی مکانی مقدار پروتئین دانه گندم با استفاده از مدل رقومی پستی و بلندی زمین در منطقه اردل استان چهارمحال و بختیاری (مقایسه روش های رگرسیونی و شبکه عصبی مصنوعی) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
91 پیش بینی هدررفت فسفر در حوزة آبخیز کارون شمالی ( منطقة سولیجان ) با استفاده از مدل ANSWERS (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
92 تاثیر پخش سیلاب بربرخی از خصوصیات فیزیکی - شیمیایی خاک درمنطقه باغ سرخ استان اصفهان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
93 تاثیر پخش سیلاب بربرخی ازخصوصیات فیزیکی خاک درمنطقه باغ سرخ دراستان اصفهان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
94 تاثیر تغییر کاربری اراضی برشاخص تنفس میکروبی خاک و گرم شدن هوا دربخش زاگرس مرکزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
95 تاثیر نوع ماده مادری و جهت شیب بر فرسایش پذیری خاک سطحی در بخشی از زاگرس مرکزی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
96 تثبیت جاده های خاکی جهت کنترل گرد و غبار و ریزگردهای ناشی از تردد به کمک محلولهای کلریدی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران معماری شهرسازی
97 تخریب اراضی در سازندهای زمین شناسی متفاوت در بخشی از منطقه کوهرنگ (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
98 تعیین پراکنش خاکهای گچی سری گلشهر منطقه اصفهان با استفاده ازنرم افزار GIS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
99 تعیین خصوصیات خاک های سری گلشهردرمنطقه اصفهان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
100 تغییرات مکانی و فصلی نرخ فرونشست گرد و غبار در شهر تهران و ارتباط آن با برخی پارامترهای اقلیمی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
101 تناسب و تعیین محدودیت های اراضی کشاورزی منطقه کشت و صنعت فکا در اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه
102 توزیع سرب و کادمیم در خاک های شهری و جنگلی بهارستان، اصفهان (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
103 توزیع کانی پالیگورسکایت در مواد مادری و خاکهای جنوب مشهد (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
104 توسعه خاکهای انبساط پذیربهعنوان یک مشکل مدیریتی درسطح زمین نمادرشمال غرب ایران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
105 تهیه نقشه حاصلخیزی خاک با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و تکنیک های زمین آمار و منطق فازی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
106 چگونگی تشکیل و تحول افق پتروجیبسیک در دشت سجزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
107 چگونگی تکوین دره زاینده رود و تخریب پلایای سگزی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
108 خشکسالی ، تولید ریزگردها بررسی 6 فلزات سنگین (Fe - Zn -Ni -Pb -Cd) ودر تالاب گاوخونی استان اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
109 خشکسالی و تولید ریزگردها در تالاب گاوخونی واستان اصفهان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
110 رابطه برخی ویژگی های کیفیت خاک با نوع ماده مادری و جهت شیب در بخشی از اراضی مرتعیزاگرس (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
111 رابطه بین مقدار روی دانه گندم و پارامترهیا پستی و بلندی زمین در منطقه اردل استان چهارمحال و بختیار ی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
112 روش اندازه گیری پارامترهای حرکت مویینگی خالص موثر (G) و مقاومت برشی (COH) در صحرا و تاثیر آنها بر روی میزان رواناب و فرسایش خاک در بخشی از حوزه آبخیز کارون شمالی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
113 روش نوین تثبیت خاکهای بادرفتی با شورابه های کویری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
114 شواهد پدولوژیکی و ژئومورفولوژیکی تغییر اقلیم درشمالشرق ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
115 علل بیابانی شدن اراضی منطقه کوهرنگ و راه های مقابله با آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
116 عناصرسنگین کادمیم و سرب و برخی عناصردیگر درخاکهای شهری و جنگلی بهارستان اصفهان (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
117 غلظت برخی از عناصر سنگین خاک های شهری بهارستان (اصفهان) (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
118 غلظت وتغییرات عناصرکمیاب Zn ، CU ، As و Pb درخاکرخ های توسعه یافته روی موادمادری آذرین متفاوت درشمال غرب ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
119 فرم های مختلف آهک در مقطع نازک خاک های حوضه آبخیز گرگک (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
120 محور مقاله: پیدایش و رده بندی خاک- تغییر پذیری برخی خصوصیات میکرومورفولوژی خاک در مقیاس زمین نما (مطالعه موردی: شهرستان لردگان در استان چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
121 مدل سازی شاخص رشد گیاه بادام کوهی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
122 مدل سازی منابع اراضی با استفاده از فناوری 3D GIS (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست
123 مسلح کردن خاک توسط الیاف پلی پروپیلن تثبیت شده با مواد پلیمری پلی وینیل استات (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها
124 مقایسه شبکه های عصبی مصنوعی و رگرسیون چند متغیره در برآورد مقاومت برشی سطح خاک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
125 مقایسه میزان ماده آلی خاک درکاربری های مختلف اراضی درزیرحوزه منج (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
126 میزان الودگی اهن، روی و نیکل در رسوبات تالاب گاوخونی بین سال‌های 85-91 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تاثیر پسروی دریاچه ارومیه بر منابع خاک و آب
127 نرخ فرونشست اتمسفری فصلی گرد و غبار و فلزات سنگین موجود در آنها در محدوده تالاب بین المللی گاوخونی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
128 نقش جنگل تراشی و تغییر کاربری اراضی بر میزان فرسایش خاک اراضی لسی در حوزه آبخیز پاسنگ استان گلستان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
129 نقش محدودیتهای مرفولوژی و فیزیکی خاک در توسعه پایدار فضای سبز شهر اصفهان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فضای سبز و منظر شهری