دکتر یحیی کامیابی

دکتر یحیی کامیابی عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران

دکتر یحیی کامیابی

Dr. Yahya Kamyabi

عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر چرخه بازار سرمایه بر رفتار الگوهای پیش بینی درماندگی مالی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 8، شماره: 2
2 اثر مسئولیت پذیری اجتماعی بر رابطه ی بین افشای هزینه تحقیق و توسعه و بازده سهام (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 9، شماره: 33
3 ارائه مدلی برای ارتقا کیفیت و مهارت حسابرس از دیدگاه حرفه وکارفرما (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 12، شماره: 3
4 Conceptual Model of Failure of Tax Auditors’ Reports Based on Grounded Theory (دریافت مقاله) مجله بین المللی مالی و حسابداری مدیریت دوره: 8، شماره: 30
5 Identifying Criteria of Internal Audit Quality for Iranian listed Companies (دریافت مقاله) مجله بین المللی مالی و حسابداری مدیریت دوره: 8، شماره: 28
6 Investigating the Relationship between Mass Behavior, Risk Priority, and Inefficient Investment: The Moderating Role of Managerial Overconfidence (دریافت مقاله) مجله بین المللی مالی و حسابداری مدیریت دوره: 5، شماره: 19
7 The effect of tax incentives on tax collection in the comprehensive tax plan using Grounded theory and structural equation model (دریافت مقاله) مجله آنالیز غیر خطی و کاربردها دوره: 14، شماره: 5
8 بررسی اثر تعدیل کننده توانایی مدیریت بر رابطه بین احساسات سرمایه گذاران و محافظه کاری حسابداری (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 28، شماره: 1
9 بررسی اثر تعدیل‌کننده افشای داوطلبانه بر رابطه بین کیفیت سود و عدم‌تقارن اطلاعات در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه کارافن دوره: 17، شماره: 3
10 بررسی اثر سیاست پولی بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و اعتبار تجاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 8، شماره: 3
11 بررسی اثر میانجی محافظه کاری حسابداری بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعات و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 8، شماره: 29
12 بررسی تاثیر افشای داوطلبانه اطلاعات بر رابطه بین سیاست های مالیاتی متهورانه و عدم تقارن اطلاعاتی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 12، شماره: 2
13 بررسی تاثیر حسابداری ذهنی بر رفتار سرمایه گذاران از دیدگاه گزارشگری مالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 9، شماره: 2
14 بررسی تاثیر شاخص های کیفیت سود بر قدرت مدل های پیش بینی درماندگی مالی (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 24، شماره: 1
15 بررسی تاثیر فاکتورهای سودآوری و سرمایه گذاری برتوان تببین مدل سهعاملی در پیش بینی بازده مورد انتظار سهام (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری دوره: 2، شماره: 6
16 بررسی تاثیر مدیریت سود تعهدی بر رابطه بین مدیریت واقعی سود و هزینه سرمایه (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 23، شماره: 1
17 بررسی تاثیر میانجی گری چسبندگی هزینه ها بر رابطه بین فرا اطمینانی مدیریت و ارتباط ارزشی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 8، شماره: 2
18 بررسی تأثیر تمایلات و رفتار معاملاتی سرمایه‌گذاران فردی بر بازده مازاد: الگوی تجدیدنظرشدۀ فاما و فرنچ (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 7، شماره: 4
19 بررسی توانایی شاخص های حسابداری و غیرحسابداری موثر بر پیش بینی درماندگی مالی و مقایسه روشهای پارامتریک و ناپارامتریک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 9، شماره: 2
20 بررسی رابطه بین تنوع پذیری محصولات و مولفه های متنوع اندازه گیری ساختار سرمایه با عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 4، شماره: 2
21 بررسی رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و شکاف بین حق کنترل و حق مالکیت سهامدار کنترل کننده نهایی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 4، شماره: 4
22 بررسی رفتار مدیران در بکارگیری حسابداری ذهنی در گزارشگری صورت سود و زیان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 15، شماره: 58
23 بررسی موانع توسعه حسابرسی مشترک در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه کارافن دوره: 19، شماره: 0
24 بررسی نقش تجربه و تردید حرفه ای در کاهش اثر شکل ارائه اطلاعات بر کیفیت قضاوت حسابرسان: بررسی آزمایشگاهی رفتار حسابرسان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری مالی دوره: 10، شماره: 2
25 تاثیر اخبار خوب و بد بر رابطه ی بین افشای اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته و واکنش بازار (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری مالی دوره: 4، شماره: 2
26 تاثیر اطلاعات غیر مالی و اطلاعات گزارشگری یکپارچه بر تصمیم گیری: رفتار سرمایه گذاری با رویکرد تجربی (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 9، شماره: 2
27 تاثیر تعدیل کنندگی حاکمیت شرکتی بر رابطه بین سرمایه اجتماعی و سیاست های تقسیم سود نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری مالی دوره: 8، شماره: 1
28 تاثیر تمایلات سرمایه گذار بر بازده مازاد در الگوی پنج عاملی فاما و فرنچ (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 9، شماره: 4
29 تاثیر چارچوب عملی حرفه ای بین المللی بر اثربخشی حسابرسی داخلی (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 14، شماره: 53
30 تاثیر رویکردهای اخلاقی حسابداران بر کیفیت اطلاعات حسابداری با نقش تعدیل کنندگی اندازه و اهرم مالی شرکت (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 11، شماره: 43
31 تاثیر ساختار مالکیت بر رابطه ی کیفیت اقلام تعهدی و هزینه های نمایندگی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 9، شماره: 35
32 تاثیر سازو کارهای نظام راهبری شرکتی بر هزینه معاملات سهام (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 10، شماره: 37
33 تاثیر فرصت‌های رشد، محدودیت مالی و درماندگی مالی بر سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد در شرکت‌های کوچک و متوسط (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری مالی دوره: 6، شماره: 4
34 تبیین اثر افشای یکپارچه مدل کسب وکار برخصوصیات کیفی و سودمندی اطلاعات حسابداری باتوجه به نقش میانجی ویژ گی های شرکت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 13، شماره: 2
35 تبیین اثر میانجی محافظه‌کاری حسابرسان بر رابطه بین قومیت و تفسیر گزاره‌های مبتنی بر احتمال در استانداردهای پذیرفته شده حسابداری (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 11، شماره: 41
36 چسبندگی هزینهها و عدم تقارن در مدل هزینه، حجم، سود (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 12، شماره: 48
37 خطای پیش بینی سود، معاملات با اشخاص وابسته و نسبت اعضایغیر موظف هیات مدیره (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 11، شماره: 43
38 رابطه کسب و کار هوشمند و گزارشگری یکپارچه و تاثیر آن بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران The Relationship between Smart Business and Integrated Reporting and Its Impact on the Financial Performance of Companies Listed on the Tehran Stock Exchange (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 15، شماره: 57
39 شناسایی و تبیین شاخص های موثر در انتخاب بسته های نرم افزاری مالی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 17، شماره: 63
40 مخاطرات اخلاقی و عدم تقارن اطلاعاتی در قیمتگذاری کمتر از حد عرضه های اولیه عمومی سهام (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 6، شماره: 1
41 مطالعه رابطه بین کنترل راهبری شرکت و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 5، شماره: 3
42 مطالعه رابطه بین نوسانات جریان نقدی و حساسیت جریان های نقدی وجوه نقد با سیاست تقسیم سود در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 21، شماره: 2
43 مقایسه مدل شش عاملی با مدل های قیمت گذاری دارایی سرمایه ای در تبیین بازده مورد انتظار سرمایه گذار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 22، شماره: 70
44 نحوه شناسایی عناصر گزارش های مالی طبق استاندارد شماره 28 و تاثیرآن برحقوق متقابل ذی نفعان اصلی (بیمه گر و بیمه گذار) در صنعت بیمه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 32، شماره: 4
45 واکاویی در علل ارتقای کیفی حسابرسی داخلی: مدل جامع تفسیری و ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 11، شماره: 3
46 واکنش بازار نسبت به اطلاعات نامشهود: نقش تعدیل کننده سرمایه گذاران نهادی (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 8، شماره: 31
47 ویژگی های رفتاری مدیران و نقدشوندگی سهام (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 12، شماره: 45
48 ویژگی های کمیته حسابرسی، کیفیت افشا و نسبت غیر موظف اعضای هیات مدیره (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 6، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (بررسی تاثیراستقلال و تخصص کمیته حسابرسی بر مدیریت سود واقعی و تعهدی شرکتهای پذیرفته شده در بورس) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
2 اخلاق حرفه ای در حسابداری و حسابرسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
3 اخلاق حرفه ای در حسابرسی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
4 ارتباط بین مالکیت نهادی و اجتناب از مالیات در شرکتهای خصوصی تابع اصل 44 ایرانی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
5 ارتباط بین مالکیت های مدیریتی و دولتی و اجتناب از مالیات در شرکت های خصوصی تابع اصل 44 ایرانی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
6 استراتژی های منابع انسانی : نقش حیاتی مدیریت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
7 Ranking Of Management Assertions in Manufacturing Companies Audit from Viewpoint of Iran’s CPA (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
8 ببرسی رابطه بین پیش بینی های EPS با بازده و در آمدهای آتی در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
9 بررسی اثر تعدیل کنندگی دوگانگی مدیرعامل بر رابطه بین گرایشات رفتاری سرمایه گذاران و سرمایه گذاری در مخارج تحقیق و توسعه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
10 بررسی اثر تعدیل کنندگی کیفیت حسابرسی بر رابطه ی حاکمیت شرکتی و عملکردشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
11 بررسی اثر تعدیل کننده حاکمیت شرکتی بر رابطه بین جریان نقدی آزاد و مدیریت سوددر شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
12 بررسی اثر مکانیزم های راهبری شرکتی بر هزینه های سرمایه حقوق صاحبان سهام شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
13 بررسی اثرمکانیزم های راهبری شرکتی برمدیریت سودونرخ بازده حقوق صاحبان سهام درشرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
14 بررسی ارتباط بین اجتناب از مالیات و نسبت قیمت به سود شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
15 بررسی ارتباط بین اجتناب ازمالیات ونسبت کیوتوبین در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
16 بررسی ارتباط بین جریان نقدآزاد و کارایی سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
17 بررسی ارتباط بین جریان نقدی آزاد و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهدار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
18 بررسی ارتباط بین سطح افشای حسابداری و ساختار سرمایه در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
19 بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی جریان نقدآزاد و کارایی سرمایه گذاری درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری
20 بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی کسب و کار : فرصت ها و چالش ها
21 بررسی ارتباط بین گرایشات رفتاری سرمایه گذاران و بازده مقطعی سهام شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و دومین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران
22 بررسی ارتباط بین گرایشات رفتاری سرمایه گذاران و سرمایه گذاری در مخارج تحقیق وتوسعه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
23 بررسی ارتباط بین همبستگی سود، نوسان پذیری سود و حق الزحمه حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
24 بررسی ارتباط مکانیزم راهبری شرکت با ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد
25 بررسی ارتباط مکانیزم راهبری شرکت با معیارهای عملیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد
26 بررسی تاثیر افشای اطلاعات و شفافیت مالی بر هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اواراق بهادار تهران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی چشم اندازهای نوین در مدیریت، حسابداری و کارآفرینی
27 بررسی تاثیر بین اثربخشی کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
28 بررسی تاثیر تعداد جلسات هیات مدیره و حسابرس داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
29 بررسی تاثیر تعدیل کنندگی کمیته حسابرسی در رابطه بین مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
30 بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین پاداش مدیران و هزینه نمایندگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در حسابداری،مدیریت و مهندسی مالی با تاکید در پارادایم های منطقه و جهان
31 بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین جریان نقدی آزاد و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و دومین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران
32 بررسی تاثیر کارایی هیئت مدیره بر هزینه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
33 بررسی تاثیر کیفیت سودبر هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی
34 بررسی تاثیر گزارش حسابرسی بر مربوط بودن اطلاعات حسابداری گزارش شده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
35 بررسی تاثیر محدودیت های مالی، سیاست سرمایه گذاری و رقابت در بازار محصول بر ارزش دارایی های نقدی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
36 بررسی تاثیر مدیریت سود واقعی بر رابطه بین مدیریت سود تعهدی و ارتباطات سیاسی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری و مدیریت
37 بررسی تاثیر ویژگیهای شخصیتی بر موفقیت دانشجویان حسابداری و غیر حسابداری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
38 بررسی تاثیرچرخش حسابرس بر نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
39 بررسی تأثیر بحران مالی جهانی بر نسبت های نقدینگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران
40 بررسی تأثیر تغییر حسابرس بر نقد شوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
41 بررسی رابطه ارزش افزوده اقتصادی و چرخه تبدیل وجه نقد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران
42 بررسی رابطه بازده، ریسک و سیاست تقسیم سود با نوسانات قیممت سهام در شرکت های پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
43 بررسی رابطه بین اجتناب از مالیات و معیارهای ارزیابی عملکرد آتی شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و دومین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران
44 بررسی رابطه بین اقلام تعهدی با رشد شرکت و تحریف حسابداری و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
45 بررسی رابطه بین اندازه شرکت و محافظه کاری در حسابداری باقراردادهای پاداش مدیران در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی مدیریت و اقتصاد
46 بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و هم زمانی قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
47 بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و هم زمانی قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
48 بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و هم زمانی قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
49 بررسی رابطه بین سرمایه فکری با ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورساوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
50 بررسی رابطه بین مالکیت شرکتی و هم زمانی قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
51 بررسی رابطه بین مالکیت شرکتی و هم زمانی قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
52 بررسی رابطه بین مالکیت مدیریتی و هم زمانی قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
53 بررسی رابطه بین مالکیت نهادی و هم زمانی قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
54 بررسی رابطه بین مالکیت نهادی و هم زمانی قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
55 بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه درگردش بابازده حقوق صاحبان سهام بازده دارایی نسبت جاری و برخی ازشاخصهای دیگر شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران
56 بررسی رابطه بین مسایل نمایندگی، سیاست های تقسیم سود و گزارشگری محافظه کارانه به سهامداران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد،حسابداری و بانکداری (ICMEAB ۲۰۱۹)
57 بررسی رابطه بین مسایل نمایندگی، سیاست های تقسیم سود و گزارشگری محافظه کارانه به سهامداران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری علم و فناوری هزاره سوم اقتصاد،مدیریت و حسابداری ایران
58 بررسی رابطه ی بین کمیته حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی: شواهدی از بانک های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
59 بررسی رابطه ی میان سیاست های مالیاتی متهورانه و خطای پیش بینی مدیریت (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و علوم اجتماعی
60 بررسی فرصتهاوچالشهای موجود دربه کارگیری استاندارههای بین المللی گزارشگری مالی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
61 بررسی فرصتهاوچالشهای موجود دربه کارگیری استاندارههای بین المللی گزارشگری مالی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
62 بررسی گردشگری مالی اینترنتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
63 بررسی موانع انجام حسابرسی عملیاتی در شرکت ها و سازمان های تابعه وزارت راه و ترابری از دیدگاه حسابرسان مستقل و مدیران اجرایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت
64 بررسی نقش تعدیلی بیش سرمایه گذاری بر رابطه بین سهامداران نهادی و تقسیم سود نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت و حسابداری و فرهنگ اقتصاد مقاومتی
65 برسی تاثیرات اظهار نظر حسابرس بر عدم تقارن اطلاعاتی، شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اقیانوس مدیریت
66 بزرسی رابطه افشاء داوطلبانه و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری ، حسابرسی و مدیریت
67 تاثیر پدیده عدم تقارن اطلاعاتی بر بازده سهام شرکت های صنایع انرژی، معدنی و تولیدی بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
68 تاثیر چسبندگی هزینه بر معیارهای عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
69 تاثیر کیفیت حسابرسی بر روی کیفیت سود و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی
70 تاثیر محافظه کاری حسابداری بر فرایند حسابرسی و گزارشگری مالی در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
71 تاثیر مدیریت نقدینگی بر سودآوری شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
72 تئوری های اعتبار تجاری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
73 تجزیه و تحلیل شبکه های اجتماعی در پژوهش سیستم های اطلاعاتی حسابداری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
74 درآمدی بر مدیریت سرمایه در گردش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی
75 رابطه بین افشای داوطلبانه، عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت راهبری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
76 رابطه بین ساختار حاکمیت شرکتی و افشای مسئولیت اجتماعی شرکت در شرکت های شیمیایی و دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
77 کاربرد شبکه هوش مصنوعی در پیش بینی سود شرکت ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
78 کاربرد شبکه هوش مصنوعی درحسابداری و اثر آن در پیش بینی سود شرکت ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
79 محافظه کاری حسابداری و قراردادهای پاداش مدیر عامل در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی مدیریت و اقتصاد
80 مرز بین درستکاری و رعایت آیین رفتار حرفه ای حسابرس در گزارشگری مالی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق
81 مروری بر ابعاد مدیریت نقدینگی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
82 مروری بر ادبیات افشای اختیاری اطلاعات در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
83 مروری بر رقابت بازار محصول (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
84 مروری بر مبانی نظری اظهارنظر حسابرس (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
85 مروری بر مبانی نظری پایداری سود (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
86 مسیولیت اجتماعی شرکت ها: مفاهیم، چشم اندازها، و ارتباط آن با عملکرد شرکت (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران
87 مطالعه اثر تعدیل کنندگی ریسک سیستماتیک بر رابطه بین مسیولیت اجتماعی و نگهداشت وجه نقد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش
88 مطالعه رابطه بین ساختار راهبری شرکتی و درماندگی (بحران) مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی
89 مطالعه رابطه متقابل بین محافظه کاری و مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) همایش ملی نقش حسابداری در تحقق برنامه های چند ساله توسعه دولت
90 نقش افشای هزینه تحقیق و توسعه (R&D) در صنایع رقابتی ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
91 نقش افشای هزینه تحقیق و توسعه R&D در رشد اقتصادی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
92 هزنه نمایندگی، حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)