دکتر غلامرضا رخشنده رو

دکتر غلامرضا رخشنده رو عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست-دانشگاه شیراز

دکتر غلامرضا رخشنده رو

Dr. Gholamreza Rakhshandehro

عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست-دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آنالیز حساسیت رفتار هیدرولیکی آبخوان دشت شیراز با استفاده از مدل PMWIN (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 22، شماره: 78
2 ارائه یک مدل مبتنی بر تئوری بازی ها برای تخصیص بهینه آب به ذینفعان در منابع آبی مشترک در شرایط ورشکستگی آبی: کاربرد بازی جوجه (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 15، شماره: 52
3 ارایه الگوریتم جدید G-JPSO و توسعه آن در کنترل بهینه پمپ ها در شبکه توزیع آب (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 27، شماره: 106
4 ارزیابی استفاده از سیستم زهکشی به منظور پایین انداختن سفره آب زیرزمینی دشت شیراز با استفاده از مدل PMWIN (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 23، شماره: 82
5 ارزیابی توانایی شبکه های مختلف عصبی مصنوعی در پیش بینی تراز آب زیرزمینی در آبخوان محدوده سعادت شهر فارس (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 7، شماره: 1
6 ارزیابی فراکتالی از روش پیش پردازش موجکی گروه های زمانی جریان رود: مطالعه ی موردی رود قره آقاج در استان فارس (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 3، شماره: 5
7 ارزیابی منحنی مشخصه آب و خاک براساس تئوری تخلخل موضعی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 19، شماره: 66
8 Simulating Quar-Maharlu Aquifer in Fars Province, Iran, and Optimizing Artificial Recharge Using PMWIN Model (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 10، شماره: 2
9 بررسی کیفیت و احیای روانابهای شهری در شیراز (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 19، شماره: 66
10 بررسی منشاء فلزات سنگین حوضچه های نگهداری سیلاب درمناطق صنعتی و تاثیرخوردگی جوی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 35، شماره: 51
11 بهینه یابی اقتصادی سیستم لجن فعال (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 12، شماره: 2
12 بهینه یابی اقتصادی شبکه آبرسانی براساس معیارهای کمی و کیفی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 26، شماره: 95
13 تاثیر زمان ماند هیدرولیکی بر عملکرد بیوراکتور غشایی در تصفیه فاضلاب شهری (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 28، شماره: 110
14 تخمین بار رسوبی معلق با استفاده از زمین آمار، مطالعه موردی تلخه رود تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 1، شماره: 2
15 تدوین یک مدل شبیه سازی-بهینه سازی فازی به منظور تخمین بهینه فراسنجهای آبخوان محصور (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 12، شماره: 40
16 توسعه و کاربرد الگوریتم JPSO در بهینه سازی بهره برداری از آبگیرها سدها (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 8، شماره: 25
17 شبیه سازی پراکندگی و تعیین منشاء آلاینده های کیفی آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت نوبندگان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی آب دوره: 10، شماره: 1
18 شبیه سازی جریان آب زیرزمینی دشت نوبندگان فارس با نرم افزارGMS (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 16، شماره: 58
19 شبیه سازی عددی جریان ناماندگار ناشی از شکست سد به کمک الگوی شار متوسط وزن دار (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 8، شماره: 1
20 کارایی مدل GRNN در قیاس با مدل های ANN و RBF در تخمین پارامترهای آبخوان محبوس (دریافت مقاله) مجله هیدروژئولوژی دوره: 2، شماره: 1
21 کیفیت سیلاب شهری و رسوبات حاوی فلزات سنگین در حوضچه تزریق شهر شیراز و بررسی عملکرد مواد جاذب برای کاهش آلودگی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 35، شماره: 49
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آلودگی آبهای ساحلی، آبزیان و رسوبات ناشی از فعالیت فازهای مختلف منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
2 آنالیزحساسیت برروی تعدادناحیه بندی های موثربرواسنجی هدایت هیدرولیکی منابع آب زیرزمینی دشت زرقان دراستان فارس (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
3 احداث نیروگاه برق آبی جریانی و تاثیر آن بر محیط زیست منطقه مورد مطالعه (مطالعه موردی نیروگاه برق آبی زیرانا) (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
4 ارزیابی اثرات زیست محیطی نیروگاه های برق آبی کوچک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور
5 ارزیابی زمانی و مکانی عمق آب زیرزمینی به کمک روش های زمین آماری جهت مدیریت بهینه – مطالعه موردی دشت کوار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
6 ارزیابی زمین آماری از تغییرات مکانی کیفیت آب زیرزمینی جهت مدیریت بهینه– مطالعه موردی دشت کوار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
7 ارزیابی قابلیتها و محدودیتهای نرم افزارهای رایج شبیه سازی پخش و انتقال آلودگی در آبهای زیرزمینی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
8 استفاده از الگوریتم های بهینه یابی درمدیریت آبخوانهای ساحلی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
9 امکان سنجی استفاده از مدل حایل تزریقی در پیشگیری از پیشروی آب شور دریاچه میقان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
10 انتخاب بهینه پایه ثابت برای توربین بادی فراساحلی در خلیج فارس (مطالعه موردی اطراف جزیره خارگ) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران ،سازه و زلزله
11 اندازه گیری مدت متوسط انفجار در تلاطم دیواره ای به روش ویولت (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
12 بررسی آزمایشگاهی اثر دبی مکش بر فرآیند حذف بخارات فرار از ستون خاک غیراشباع آلوده به زایلین (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
13 بررسی آزمایشگاهی اثرات لزجت و کشش سطحی در معادله یک سرریز لبه تیز سهمی شکل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدرولیک ایران
14 بررسی آزمایشگاهی پدیده ضربه ابی در لوله های متداول در ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدرولیک ایران
15 بررسی اثر الگوی زمانی و مکانی بارش در سیلاب های فصلی کوچک، مطالعه موردی: حوضه آبریز چمریز واقع در بالا دست سد درودزن (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
16 بررسی تاثیر تغییرات تراز آب در محل تغذیه بر ذخیره دینامیکی آب در آبخوان محصور (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
17 بررسی تأثیر برخی از‌پارامترهای‌سیستم ‌SBR ‌بر راندمان حذف COD‌، NH3-N و کدورت از فاضلاب ‌شهرک‌صنعتی‌بزرگ‌شیراز (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
18 بررسی رژیم جریان و راندمان ته نشینی در حوضچه ته نشینی مستطیلی با و بدون صفحات شیبدار (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست
19 بررسی روش های تعیین دبی زیست محیطی در نیروگاه های برق آبی جریانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور
20 بررسی زمان مند تراوش درناحیه غیراشباع خاک با بکارگیری روش بدون شبکه بندی RBF-DQ (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
21 بررسی سدهای زیرزمینی به عنوان راهکاری جهت مدیریت پایدار منابع آب های زیرزمینی در مناطق خشک و نیمه خشک (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
22 بررسی کیفیت آب و غلظت آلاینده ها در زهکش جنوب و جنوب شرقی دشت شیراز (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
23 بررسی کیفیت سیلابهای شهری و صنعتی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی بمنظور استفاده مجدد (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
24 بررسی کیفیت و احیاء سیلابهای شهری در شهر شیراز (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
25 بررسی مسئله رسوب و فرسایش در حوزه آبریز نیروگاه های برق آبی جریانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور
26 بررسی و مقایسه رفتار مدل های بارش- رواناب در سیلاب های کوچک تابستانه و زمستانه مطالعه موردی: پاییندست سد ملاصدرا تا ایستگاه چمریز (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
27 بررسی هیدرولیکی پدیده انتقال و پخش آلودگی در محیط های متخلخل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدرولیک ایران
28 بهینه یآبی مقدار برداشت از آبخوانهای ساحلی با استفاده از الگوریتم ژنتیک مطالعه موردی: دشت آباده طشک (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
29 بهینه یابی شبکه های آبرسانی فضای سبز با استفاده از الگوریتم ژنتیک مطالعه موردی شهر اردل (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
30 بهینه یابی مقدار برداشت از آبخوانهای ساحلی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
31 بهینه یابی مقدار برداشت از ابخوانهای درمعرض پیشروی آب شور مطالعه موردی: منطقه امان آباد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
32 بهینه یابی هیدروانرژی در نیروگاه های برق آبی کوچک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت منابع آب
33 پتانسیل سدهای زیرزمینی در حل بحران آب و حفاظت از آب های زیر سطحی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
34 پیش بینی کیفیت آب در زهکشهای در حال اجرا در دشت شیراز از لحاظ آلودگی فلزات سنگین (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
35 پیشبینی آلودگی منابع آب زیرزمینی دشت کوار- مهارلو بر اثر احداث کارخانه ذوب آهن کوار با استفاده از نرم افزار PMWIN (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
36 تاثیر اصلاح ضرایب هیدرودینامیکی درگ و اینرسی بر پاسخ دینامیکی سکوهای فراساحلی شابلونی تحت نیروهای موج و جریان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
37 تاثیر سناریوهای مختلف در پیشروی آب شور به آبخوان امان آباد بر اساس فرضیه پتانسیل Strack (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
38 تخمین پارامترهای جریان آب زیرزمینی با چگالی متغیر به کمک الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
39 تدوین مدل شبیه سازی- بهینه سازی چند هدفه تخصیص منابع آب زیرزمینی،: کاربرد تئوری بازی ها و مدل بهینه سازی NSGA-II (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
40 تصفیه فاضلاب پالایشگاه نفت تهران با استفاده از سیستم تالاب مصنوعی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
41 تعیین حریم کیفی ناحیه ای و نقطه ای منابع آب زیر زمینی دشت زرقان در استان فارس با استفاده از نرم افزار PMWIN (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
42 تعیین دبی سیلاب در محدوده چند طرح نیروگاه برق آبی کوچک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت منابع آب
43 حذف آلودگی آب های زیر زمینی با استفاده از نانو مواد: نانو آهن صفر ظرفیتی (nZVI) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس فناوری نانو در محیط زیست
44 راه های بهینه سازی شبکه های آبرسانی فضای سبز با استفاده از الگوریتم ژنتیک مطالعه موردی قسمتی از فرخ شهر) (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
45 رسم نقشه کیفیت آب زیرزمینی مناطق شهری و روستایی استان فارس با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
46 روش ویولت و کاربرد آن در صنعت گاز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تخصصی گاز ایران
47 شبیه سازی جریان آب های زیرزمینی حوزه ی نرماب استان گلستان با استفاده از مدل GMS (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
48 شبیه سازی دشت یاسوج با استفاده از مدل PMWIN جهت تعیین ضریب آبدهی و هدایت هیدرولیکی آبخوان (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
49 شبیه سازی، بهینه یابی و پیش بینی سیلاب در حوضه های بزرگ بالا دست سدمطالعه موردی: ایستگاه چمریز واقع در بالادست سد درودزن (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
50 طراحی حوضچه تعادل (Fore bay) و مخزن ذخیره روزانه نیروگاه های برق آبی کوچک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت منابع آب
51 طراحی و ساخت اولین ایستگاه تصفیه سیلاب شهری در ایران (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
52 کاهش حجم آبشستگی درمدل ترکیبی سرریز - دریچه با استفاده از بهینه سازی مدل هندسی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
53 مدل سازی انتقال آلودگی آب های زیرزمینی از راکتور تصفیه فاضلاب شهر شیراز به چاه آب شرب با استفاده از نرم افزارهای SEEP/W و CTRAN/W (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
54 مدل سازی دیجیتال انتشار موج در آبخوان محصور (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
55 مدل سازی هیدرودینامیکی و برآورد رسوب ورودی رودخانه کر به دریاچه سد درودزن در استان فارس (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
56 مدل کمی آب های زیرزمینی آبخوان دشت ایج (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
57 مدیریت کمی و کیفی دشت ارسنجان فارس با مدل سازی عددی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
58 مروری بر تحقیقات آزمایشگاهی برای بالا بردن راندمان آبگیری الکتریکی لجن تصفیه خانه فاضلاب (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی مهندسی عمران، معماری، مصالح ساختمانی و محیط زیست
59 مطالعه موردی رسوبات حاوی فلزات سنگین در حوضچه تزریق سیلاب شهری در شهر شیراز و بررسی مواد جاذب جهت بهبود کیفیت سیلاب در مقیاس پایلوت (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
60 معیارهای بهینه سازی شبکه های توزیع آب شهری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
61 نرخ رسوب کلراید و خوردگی اتمسفر ایجاد شده توسط صنایع گاز و پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و تاثیر آن بر کیفیت سیلاب منطقه (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
62 یک روش انتقال دامنه برای محاسبات عددی تغییرات فرمهای بستر در کانالها (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران