عمادالدین عبداللهی

 عمادالدین عبداللهی شرکت نفت فلات قاره

عمادالدین عبداللهی

Emadin Abdolahi

شرکت نفت فلات قاره

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.