پریسا باصری

 پریسا باصری

پریسا باصری

Parisa Baseri

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.