نعمت الله اکبری

 نعمت الله اکبری معاون پژوهشی دانشگاه اصفهان

نعمت الله اکبری

Nematolah Akbari

معاون پژوهشی دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی شکاف همسویی راهبرد های فناوری اطلاعات با راهبردهای سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 2، شماره: 6
2 برآورد تمایل به پرداخت مصرف کنندگان برای افزایش کیفیت نان در سال 1386 (مطالعه ی موردی شهر اصفهان ) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 3، شماره: 1
3 بررسی تاثیر طول عمر بر پس انداز در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران دوره: 1، شماره: 1
4 بررسی همگرایی تقاضای اجتماعی اموزش عالی در ایران 1362-1380 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 6، شماره: 20
5 به کارگیری الگوی برنامه ریزی آرمانی در تخصیص بهینه بودجه عمرانی در شهرداری اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 3، شماره: 11
6 تاثیر قانون هدفمندسازی یارانه ها بر مصرف انرژی خانوار (مطالعه موردی: شهر اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 3، شماره: 11
7 تحلیل نظری و کاربردی نظریه های مزیت سنجی منطقه ای مدل سازی مزیت سنجی بخش های تولیدی در مناطق کشور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 13، شماره: 38
8 تعیین اندازه بهینه و پایدار شهر در یک الگوی اقتصاد محلی (مطالعه موردی: کلان شهرهای ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 3، شماره: 9
9 تعیین اولویت های سرمایه گذاری بخش خدمات و بازرگانیدراستان بوشهر (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره: 22، شماره: 10
10 محاسبه شکاف تلید ناخالص داخلی فصلی و تاثیر عوامل اسمی بر آن در ایران رهیافت خودرگرسیون برداری VAR (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 7، شماره: 22
11 محاسبه میزان پایداری درآمد شهرداری در صورت تقسیط عوارض ساختمانی (مورد مطالعه: شهرداری اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 1، شماره: 1
12 مفهوم فضا و چگونگی اندازه گیری آن در مطالعات منطقه ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 7، شماره: 23
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزشیابی سطح قابلیت زندگی شهراصفهان ازدیدگاه شهروندان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری
2 ارزیابی افزایش قیمت موادغذایی بر رفاه خانوارهای مناطق روستایی استان اصفهان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی امنیت غذایی
3 ارزیابی پایداری منابع مالی و درآمدی شهرداری ایلام (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر راهبردهای توسعه شهری
4 ارزیابی و تحلیل حکمرانی خوب شهری در شهر شهرکرد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری
5 اندازه بهینه و پایدار شهری (مطالعه موردی: کلان شهرهای منتخب ایران) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
6 اندازه گیری کارایی واحدهای تولیدی شیر با رهیافت تحلیل پنجره ای پوشش داده ( DEA ) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
7 برآورد زمان انتظاری دوره های رونق و رکود بازار مسکن به روش الگوی خود توضیح برداری تناوبی مارکوف (دریافت مقاله) چهارمین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها با رویکرد تامین مالی شهرداریها
8 بررسی سازگاری و نقش آموزه های اسلامی با شاخص های نوین توسعه اقتصادی (دریافت مقاله) همایش اقتصاد اسلامی و توسعه
9 بررسی عملکردشهرداری درچهارچوب حکمرانی خوب شهری نمونه مورد مطالعه: مناطق چهارده گانه شهراصفهان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری
10 بررسی و تحلیل استراتژیک مدیریت هزینه درشهرداریها مطالعه موردی: شهرداری اصفهان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه
11 تجزیه و تحلیل بهره وری منطقه ای و سرریزهای جغرافیایی در منتخبی از کشورهای OECD و ایران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها
12 تجزیه و تحلیل مشاغل کسب و کارکوچک خانگی زنان مبتنی برفضای کسب و کارمطالعه موردی استان اصفهان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
13 تحلیل تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر درآمد و مخارج خانوار روستائی (مطالعه موردی استان اصفهان) (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه روستایی
14 تحلیل تخصیص بهینه بودجه عمرانی در شهرداری اصفهان (رهیافت برنامه ریزی آرمانی) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی
15 تحلیل و رتبه بندی عوامل اجتماعی ایجاد بافت فرسوده شهری : مطالعه موردی شهر اصفهان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
16 تعین الگوی کشت محصولات زراعی تحت شرایط ریسک( مطالعه موردی شهرستان بوکان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
17 تعیین الگوی کشت محصولات زراعی تحت شرایط ریسک (مطالعه موردی شهرستان مهاباد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
18 تعیین همسویی استراتژی های فناوری اطلاعات با استراتژی های شهرداری کلانشهر اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات
19 سنجش همسویی استراتژی های فناوری اطلاعات و استراتژی های سازمان (مطالعه موردی: شهرداری کلانشهر اصفهان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
20 عوامل تعیین کننده رشد شهری در ایران رهیافت رگرسیون وزنی جغرافیایی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری
21 مالیات بر ارزش افزوده منبع درآمدی پایدار برای مدیریت شهرها مطالعه موردی کلان شهر اصفهان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری
22 منطق فازی و کاربرد آن در یافتن الگوی مناسب کشت محصولات زراعی در یک مزرعه (رهیافت: برنامه ریزی چند هدفه فازی) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران