فرید جمالی

 فرید جمالی

فرید جمالی

Farid Jamali

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.