دکتر میر علی اصغر مختاری

دکتر میر علی اصغر مختاری

دکتر میر علی اصغر مختاری

Dr. Mir AliAsghar Mokhtari

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی اثرات محیط زیستی محل پیشنهادی دفن پسماندهای جامد شهری، مطالعه موردی: شهر هیدج (استان زنجان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 21، شماره: 7
2 الگوی پراکنش فلزات سنگین در رسوبات آبراهه ای منطقه بایچه باغ، شمال غرب زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 35، شماره: 2
3 الگوی پراکنش فلزهای سنگین در رسوبات آبراهه ای خاور و جنوب خاور معدن انگوران، باختر زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 36، شماره: 3
4 بررسی آلودگی زیستمحیطی رسوبات آبراههای به عناصر سنگین در منطقه زرشوران- آغدره (شمال تکاب) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 22، شماره: 2
5 بررسی زمین شناسی، کانی شناسی و ژئوشیمی افق بوکسیتی- لاتریتی محور دیلمان- اشکورات در البرز مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 23، شماره: 92
6 بررسی ژئوشیمی عناصر نادر خاکی (REE) کانسارهای مس رسوبی در منطقه نهند- ایوند، شمال تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 4، شماره: 4
7 بررسی سنگ شناسی، ژئوشیمی و جایگاه زمین ساختی توده نفوذی کمتال (شمال خاروانا، آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 18، شماره: 71
8 بررسی نوع و خاستگاه کانه زایی مس در رخداد معدنی علی آباد موسوی- خان چای، خاور زنجان، با استفاده از داده های سنگ شناسی، کانی شناسی و زمین شیمیایی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 25، شماره: 100
9 پترولوژی و زمین شیمی توده گرانیتوئیدی و کانسار آهن اسکارنی قوزلو (باختر زنجان) (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 12، شماره: 1
10 پترولوژی و ژئوشیمی توده های سینیتی و گابرویی شمال معدن فسفات اسفوردی (شمال خاور بافق) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 7، شماره: 4
11 پترولوژی و ژئوشیمی سنگ های آتشفشانی اسیدی شمال سلیمان بلاغی (جنوب غرب هشتجین، شمال زنجان)، با نگرشی بر پرلیت زایی (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 6، شماره: 21
12 پترولوژی و ژئوشیمی گنبد آتشفشانی ایوب انصار، جنوب خاور تکاب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 9، شماره: 1
13 تعیین منشا رخداد معدنی سرب- روی (نقره) ورمزیار، کمربند فلززایی طارم- هشتجین: بر اساس داده های زمین شناسی، زمین شیمی و میان بارهای سیال (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 14، شماره: 1
14 توالی سنگی، زمین شیمی و داده های ایزوتوپی Sr، Nd و Pb سنگ های آتشفشانی منطقه مرشون، شمال ابهر (زیرپهنه طارم- هشتجین) (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 14، شماره: 1
15 تیپ و خاستگاه کانه زایی مس- طلای شمال چرگر (جنوب خاور زنجان): با استفاده از داده های سنگ شناسی، کانی شناسی و زمین شیمیایی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 31، شماره: 2
16 تیپ و نحوه تشکیل رخداد معدنی سرب و روی با سنگ میزبان رسوبی تریان، شمال باختر زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 32، شماره: 1
17 چینه شناسی، محیط رسوبی و ژئوشیمی سازند روته در منطقه قارخوتلو، جنوب باختر زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 35، شماره: 3
18 چینه‏ نگاری سنگی، پتروگرافی و زمین‌شیمی عناصر کمیاب ماسه‎سنگ ‏های بخش میانی سازند قرمز بالایی در منطقه حمزه‎‎لو (شمال‏ باختر زنجان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 8، شماره: 15
19 چینه نگاری، رخساره‌های رسوبی و جایگاه تکتونیکی ماسه‌سنگ‌های بخش میانی سازند قرمز بالایی در بُرش کانسار چهرآباد، شمال باختر زنجان (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره های رسوبی دوره: 12، شماره: 1
20 رخداد معدنی آرپاچای، شمال تکاب: کانه زایی اپی ترمال فلزات پایه در پهنه فلززایی تکاب- انگوران- تخت سلیمان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 26، شماره: 104
21 رخداد معدنی آهن میانج، جنوب باختر زنجان: کانه زایی تیپ آتشفشانی- رسوبی دگرگون و دگرشکل شده در پهنه سنندج- سیرجان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 28، شماره: 111
22 رخداد معدنی تشویر، شمال خاور زنجان: کانه زایی اپی ترمال فلزات پایه (نقره) نوع سولفیداسیون حدواسط در پهنه طارم- هشتجین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 28، شماره: 110
23 زمین شناسی و خاستگاه کانسار سرب و روی اورس کوه در البرز خاوری (استان سمنان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 24، شماره: 96
24 زمین شناسی و ژئوشیمی کانی سازی طلا- مس- مولیبدن در منطقه انیق- قره چیلر (شمال خاور خاروانا- آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 23، شماره: 90
25 زمین شناسی، زمین شیمی و مطالعات میان بارهای سیال در رگه های کوارتزی مس-مولیبدن- طلادار قره چیلر، شمال خاور خاروانا، آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 10، شماره: 1
26 زمین شناسی، زمین شیمی، میان بارهای سیال و منشا کانه زایی مگنتیت- آپاتیت عربشاه، جنوب خاور تکاب (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 14، شماره: 4
27 زمین شناسی، کانی شناسی و مطالعه میانبارهای سیال نهشته برون زاد روی در منطقه خارنگون، شمال خاوری بافق، ایران مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 24، شماره: 95
28 زمین شناسی، کانی شناسی، ساخت و بافت کانه زایی فلزهای پایه- گرانبهای آغ اتاق (شمال تکاب) (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 8، شماره: 30
29 زمین شناسی، کانی شناسی، ساخت و بافت، زمین شیمی و منشأ کانسار اکسید‌ آهن-‌آپاتیت گلستان آباد (خاور زنجان) (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 12، شماره: 3
30 زمین شیمی و پتروژنز توده گرانیتوئیدی و اسکارن آهن علم کندی (باختر ماه نشان، استان زنجان) (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 13، شماره: 3
31 زمین شیمی و جایگاه تکتونوماگمایی سنگ مادر متاولکانیکهای مجموعه دگرگونی حلب (جنوب باختر دندی، استان زنجان) (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 11، شماره: 2
32 زمین شیمی و محیط تکتونوماگمایی سنگ های آتشفشانی منطقه گویجه ییلاق (جنوب قیدار)، استان زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 31، شماره: 1
33 سنگ چینه نگاری، ریزرخساره‌ها و محیط رسوبی سازند قم در برش کانسار سلستین مادآباد، جنوب زنجان (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره های رسوبی دوره: 11، شماره: 2
34 سنگ چینه نگاری، سنگ نگاری و زمین شیمی ماسه سنگ های بخش میانی سازند قرمز بالایی در منطقه تریان، شمال باختر زنجان (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره های رسوبی دوره: 14، شماره: 2
35 سنگ شناسی و ژئوشیمی توده گرانیتوییدی همیجان و سنگ های اسیدی همراه (جنوب باختر بهاباد، ایران مرکزی) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 25، شماره: 98
36 سنگ شناسی و ژئوشیمی سنگ های آتشفشانی اسیدی و پرلیت های آق کند، شمال زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 26، شماره: 101
37 سنگ شناسی و ژئوشیمی سنگ های آتشفشانی اسیدی و پرلیت های آق کند، شمال زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 26، شماره: 101
38 سنگ شناسی و ژئوشیمی گدازه های ریولیتی الیگوسن، جنوب رودخانه قزل اوزن: ولکانیسم اسیدی پس از برخوردی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 31، شماره: 3
39 سنگ شناسی، زمین شیمی و محیط تکتونوماگمایی توده گرانیتوئیدی زاجکان (زیرپهنه طارم- هشتجین، باختر قزوین) (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 10، شماره: 3
40 سنگ شناسی، زمین شیمی و محیط تکتونوماگمایی توده های نفوذی در منطقه کانه زایی مس- مولیبدن- طلای قره چیلر (شمال خاور خاروانا، آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 28، شماره: 112
41 سنگ نگاری و زمین شیمی عناصر اصلی و فرعی ماسه سنگ های سازند قرمز بالایی در برش کانسار سرب- روی چهرآباد (شمال باختر زنجان) با تاکید بر جایگاه تکتونیکی و برخاستگاه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 29، شماره: 116
42 سنگ‏شناسی و زمین‏شیمی توده‏های نفوذی منطقه خان‏چای- علی‏آباد (زیرپهنه طارم، خاور زنجان) (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 9، شماره: 1
43 شیمی کانی و زمین‏دما- فشارسنجی دایک‏های گابرویی مجموعه افیولیتی گرماب (شمال‏‏خاوری کامیاران)‏ (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 9، شماره: 3
44 شیمی کانی و کانه زایی کرومیت در منطقه قرهناز-علم کندی، غرب زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 12، شماره: 4
45 کاربرد شیمی کروم اسپینل در مطالعه سنگ زایی و محیط زمین ساختی پریدوتیت های مجموعه افیولیتی شمال شرق کامیاران (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 26، شماره: 3
46 کانسار حلب، جنوب باختر زنجان: کانه زایی روی-سرب (نقره) سولفید توده ای آتشفشان زاد در ناحیه فلززایی تکاب-تخت سلیمان- انگوران (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 13، شماره: 1
47 کانه زایی اپی ترمال فلزات پایه (نقره) نوع سولفیداسیون حدواسط در کانسار گویجه ییلاق، جنوب باختر زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 11، شماره: 4
48 کانه زایی اپی ترمال فلزهای پایه و گران بهای نوع سولفیداسیون حدواسط در کانسار قبچاق (شمال غرب قره چمن، آذربایجان شرقی): شواهد زمین شناسی، کانه زایی و زمین شیمی (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 15، شماره: 1
49 کانه زایی مس (سرب-روی) اپی ترمال نوع سولفیداسیون حد واسط در رخداد معدنی مرشون ۲ (جنوب خاور زنجان): شواهد کانه زایی، زمین شیمی و میانبارهای سیال (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 13، شماره: 1
50 کانه زایی، ساخت، بافت و خاستگاه کانسار سرب-‌روی و مس با میزبان رسوبی چهرآباد، شمال باختر زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 12، شماره: 2
51 کانه زایی، کانی شناسی، ساخت و بافت کانسار مس رسوبی چهرآباد، شمال باختر زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 24، شماره: 96
52 کانی شناسی و سنگشناسی اسکارن کمتال (شمال خاروانا، آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 22، شماره: 86
53 مطالعه زمین شناسی، دگرسانی، ژئوشیمی و میانبارهای سیال در کانه زایی های طلای شمال بزمان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 24، شماره: 95
54 مطالعه کانی شناسی و فرآیندهای اسکارنی شدن در اسکارن مس- آهن آوان،شمال خاور خاروانا، شمال باختر ایران (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 8، شماره: 2
55 مطالعه کانی شناسی، ژئوشیمی، میانبارهای سیال و ژنز کانه زایی مگنتیت- آپاتیت همیجان، جنوب باختر بهاباد، استان یزد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 26، شماره: 103
56 نحوه تشکیل و نوع کانسار سرب- روی (فلوئور- باریم) سرچلشک، منطقه سوادکوه، استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 14، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی قابلیت تزریق پذیری ساختگاه سد گرین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
2 اکتشاف مقدماتی طلا در اطراف آتشفشان بزمان (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
3 بررسی آلتراسیون هیدروترمال و زونهای مستعد کانی زایی مربوط به توده نفوذی قولان با استفاده از داده های ماهواره ای ASTER,ETM (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
4 بررسی پترول وژی و ژئوشیمی سنگهای ولکانیکی داش بلاغی، با نگرشی به پتانسیل اقتصادی پرلیت ( جنوب غرب هشتچین) (دریافت مقاله) نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
5 بررسی تحولات ماگمایی سنگ های آتشفشانی ساب آلکالن جنوب شرق اهر (دریافت مقاله) سی و نهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین
6 بررسی زمین شناسی و پترولوژی ولکانیکهای گردنه بالیقلی (شرق بزقوش) با نگرشی بر پرلیتهای منطقه (دریافت مقاله) پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
7 بررسی مقدار فلزهای سنگین As,Pb,Cd,Sb,Co در رسوبات آبراهه ای منطقه عربشاه ، آذربایجان غربی (دریافت مقاله) همایش ملی آب، انسان و زمین
8 پترو گرافی و پترولوژی توده نفوذی کمتال ( خاور جلفا و سیه رود ) (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
9 پتروگرافی و پترولوژی باتولیت قولان (شمال آذربایجان) (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
10 پتروگرافی و پترولوژی و لکانیکهای شمال خاروانا ( شمال آذربایجان خاوری) (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
11 پتروگرافی و کانی شناسی توده نفوذی علی آباد، منطقه طارم، شرق زنجان (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
12 پتروگرافی و کانیشناسی توده نفوذی میزبان کانیسازی مس طلا - مولیبدن قرهچیلر، شمالخاور خاروانا، آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
13 تحلیل پایداری و طراحی نگهداری تونل انحراف آب سد گرین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
14 رخداد کانه زائی طلا در منطقه چاه زرد ( جنوب باختر یزد ) (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
15 زمین شناسی ، کانی شناسی و ساخت و بافت رخداد معدنی طلای تیکمه داش ۲ (جنوب خاور بستان آباد) (دریافت مقاله) چهل و یکمین گردهمایی (همایش ملی) علوم زمین
16 زمینشناسی، بافت و ساخت و کانیشناسی کانسارCu-Au آغاتاق شمال تکاب (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
17 ژئوشیمی و الگوی عناصر نادر خاکی کانسار های آهن – آپاتیت ایران مرکزی ( ناحیه بافق – ساغند ) (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
18 ژئوشیمی و پتروژنز سنگ های آتشفشانی آلکالن جنوب شرق اهر (دریافت مقاله) سی و نهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین
19 ژئوشیمیایی عناصر نادر خاکی کانسارهای آهن- آپاتیت ناحیه با فقدان و مقایسه آن با ژئوشیمیایی توده‌های سینیتی مجاور و منشأ احتمالی آن‌ها (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
20 ژیوشیمی عناصر اصلی و همبستگی آن با عناصر کمیاب در ماسه سنگ های میزبان مس رسوبی منطقه نهند- ایوند، شمال تبریز (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
21 سنگ شن های آتشفشانی اسیدی ائوسن جنوب غرب ندو (غرب یزد)، بافت،ژئوشیمی و موقعیت آنها در توالی سنگی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
22 سنگ نگاری و ژیوشیمی واحدهای آتشفشانی میزبان کانه زایی فلزات پایه- گرانبهای آغ اتاق، شمال تکاب (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
23 کانی سازی مس درسنگهای رسوبی میوسن درمنطقه تازه کند شمال تبریز (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
24 کانی شناسی سنگ های نفوذی مافیک منطقه شاه نشین، جنوب غرب زنجان (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
25 کانی شناسی و پتروگرافی سنگ ھای نفوذی شمال معدن فسفات اسفوردی (شمال شرق بافق) (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
26 کانی شناسی و تغییرات سنگ شناختی توده گرانیتوئیدی عظیم آباد، جنوب غرب بهاباد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی
27 کانی شناسی وژئوشیمی مس رسوبی در منطقه تازه کند، شمال تبریز (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی
28 کانیشناسی، ساخت و بافت ماده معدنی در کانسار مس رسوبی چھرآباد، شمالغرب زنجان (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
29 مطالعه پترولوژی و زمین شناسی پرلیت لیوانلو (شرق کوههای بزقوش-آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
30 مطالعه زمین شناسی، ساخت، بافت و ژنر کانسار منگنز گراب (البرز مرکزی، شمالشرق طالقان) (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
31 مطالعه ساخت، بافت، خاستگاه و محیط تشکیل کانسار فلوئوریت شش رود بار (سوادکوه مازندران) (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
32 مطالعه سیالات درگیر در کانسار اکسید آهن - آپاتیت همیجان، جنوبغرببهاباد (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی و ملی کاربرد سیالات درگیر در علوم زمین
33 مطالعه سیالات درگیر درکانسارسرب اورس کوه جنوب باختری دامغان (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
34 میکروترمومتری میانبارهای سیال در رگه های کوارتزی مس - مولیبدن- طلادار قره چیلر، شمال خاور خاروانا، آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی و ملی کاربرد سیالات درگیر در علوم زمین
35 واکنش بین ماگمای گرانیتی و اسکارنهای قدیمی در منطقه پهناور ( شمال خاور خاروانا ) (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
36 ویژگی های زمین شناسی ، کانی شناسی و ساخت و بافت کانه زایی در رخداد معدنی روی - سرب توزلو، جنوب قیدار، استان زنجان (دریافت مقاله) چهل و یکمین گردهمایی (همایش ملی) علوم زمین
37 ویژگی های زمین شناسی و کانه زایی در رخداد معدنی سرب- روی - مس کورچشمه ، جنوب باختر تاکستان، استان قزوین (دریافت مقاله) چهل و یکمین گردهمایی (همایش ملی) علوم زمین
38 ویژگی های سنگ شناسی و کانی شناسی کانی سازی مس در منطقه بوجی زنجان (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
39 ویژگیهای زمین شناسی و کانه زایی کانسار زاجکان، جنوب خاور زنجان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دوسالانه زمین شناسی کوهزاد البرز و دریای خزر
40 ویژگیهای زمین شناسی و کانه زایی کانسار مرشون، جنوب خاور زنجان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دوسالانه زمین شناسی کوهزاد البرز و دریای خزر
41 ویژگیهای زمینشناسی و کانهزایی رخداد معدنی آرپاچای،شمال تکاب (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
42 ویژگیهای زمینشناسی و کانهزایی رخداد معدنی آهن میانج،جنوبباختر دندی (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران