مهدی سرچشمه پور

 مهدی سرچشمه پور

مهدی سرچشمه پور

Mehdi Sarcheshmehpour

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی وضعیت کلنیزاسیون میکوریزایی دانهال های پسته (Pistacia vera) استان کرمان و مقایسه برخی جدایه ها از طریق کشت گلخانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 4، شماره: 3
2 تاثیر پلیمرها بر میزان رطوبت خاک و برخی شاخص های رشدی گیاه ذرت در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 9، شماره: 3
3 تاثیر قارچ میکوریز بر پتانسیل گیاه پالایی عنصر مس در گل آهار (Zinnia elegans) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 5، شماره: 3
4 تاثیر قارچ میکوریزا -آربوسکولار بر گیاه پالایی کادمیم توسط گل جعفری زینتی (Tagetes erecta) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 6، شماره: 1
5 مقایسه تنوع و فراوانی جدایه های انتخابی میکوریز پسته و برخی گیاهان بومی استان کرمان با استفاده از روش های ریخت شناختی و مولکولی (qPCR) (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 10، شماره: 4
6 مقایسه خصوصیات فیزیکی شیمیایی و میکرومورفولوژی خاکهای تحت کشت پسته و کشتنشده مجاور آن در منطقه بیاض (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آلودگی زیست بوم، سلامت انسان و زیست پالایی- تاثیر مایکوریز و سطوح مختلف مس بر برخی خصوصیات رویشی و بیوشیمیایی گیاه شاهدانه (cannabis sativa) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
2 اثر برخی جدایه های میکوریز همزیست با گیاهان بومی بر رشد گیاه ذرت در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
3 اثر تیمارهای چینهسرمایی و خراشدهی با هیپوکلریت سدیم بر شاخص جوانهزنی بذر درخت کاج تهران (Pinus eldarica) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
4 اثر خاک و بیوچار بر روی جمعیت قارچ های میکوریز آربسکولار در ریشه Andropogon gerardii (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
5 اثربرخی جدایه های میکوریز همزیست باگیاهان بومی بررشد گیاه ذرت درشرایط گلخانه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
6 ارزیابی کارائی خاک فسفات برشاخصهای رشددرنهال پسته (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
7 استخراج و ارزیابی برخی خصوصیات اسید هیومیک استخراج شده از ورمی کمپوست (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
8 استفاده از آب نامتعارف در سیستم آبیاری قطره ای زیر سطحی باغات پسته (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
9 استفاده از گیاهان زینتی بعنوان یک راهکار پربازده در زیست پالایی فلزات سنگین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
10 استفاده از یک روش نوین برای مدل سازی سینتیکی فرآیند تولید کمپوست از مخلوط پسماندهای جامد تجزیه پذیر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صنایع فرآوری محصولات کشاورزی
11 انتخاب جدایه های برتر رایزوبیوم همزیست با اسپرس در استان کرمان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
12 بر روی درختان پسته Phaeoacremonium بررسی بیماری زایی گونه های قارچ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پسته ایران
13 بررسی اثر سولفات مس برصفات مرتبط بارشد و نمو گیاه همیشه بهار(Calendula officinalis L) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
14 بررسی اثر کودهای بیولوژیک بر شاخص های مرفولوژیک دو اکوتیپ زیره سبز تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
15 بررسی اثر کودهای فسفاته، اسیدهای آلی و تلقیح با قارچ آربوسکولار میکوریزا بر خصوصیات مورفولوژیک و محتوای فسفر برگ ذرتZea mays L. (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
16 بررسی اجمالی وضعیت کلنیزاسیون میکوریزایی و پتانسیل همزیستی جدایه های برخی گیاهان با زیره سبز در استان کرمان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
17 بررسی امکان استفاده از آفتابگردان زینتی و کلم زینتی برای گیاه پالایی خاکهای آلوده به عنصر مس (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
18 بررسی امکان تشکیل پوستههای بیولوژیکی و ضخامت حاصل از آنها در رابطه با زمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
19 بررسی امکان تولید و مقایسه برخی شاخص های کمپوست حاصل از بقایای درختان خرما (دریافت مقاله) همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران
20 بررسی برخی از خصوصیات فیزیکی وشیمیایی خاک دربرخی از باغات پسته دشت زرند (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
21 بررسی پتانسیل کلنیزاسیون میکوریزشبدروسورگوم با نهال پسته دراستان کرمان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
22 بررسی تاثیر باکتری Sporosarcina pasteurii در ایجاد سله سطحی و تثبیت شنهای روان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
23 بررسی تاثیر باکتری های Sporosarcina pasteurii و Sporosarcina ureae بر تثبیت شن های روان از طریق اندازه گیری هدایت هیدرولیکی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
24 بررسی تاثیر پودر لاستیک برعملکرد گلخانه ای گیاه ذرت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
25 بررسی تاثیر درصد رطوبت و نوع ماده آلی بر جمعیت برخی از میکروفونهای مهم خاک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
26 بررسی تاثیر نوع ماده آلی بر جمعیت کنه های غالب خاکزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
27 بررسی تغییرات کاربری و پوشش اراضی دشت ماهان-جوپار با استفاده از سنجش از دور (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
28 بررسی توان گیاه پالایی عنصر مس در گل زینتی آهار ( Zinnia elegans) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
29 بررسی توزیع عمقی فسفر در برخی از باغات پسته دشت زرند (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
30 بررسی جمعیت برخی میکروفون های مهم خاک با توجه به نوع گیاه، فصل و عمق نمونه برداری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
31 بررسی روند توسعه الودگی محیط زیست توسط کارخانه زغال شویی زرند کرمان با استفاده از سنجش از دور (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
32 بررسی غلظت عناصر سرب و کادمیوم در اندام هوایی و ریشه گیاه درمنه کوهی در معدن مس سرچشمه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاه پالایی
33 بررسی فلورقارچی همراه با زردی وسرخشکیدگی درختان گردودرمنطقه مس سرچشمه استان کرمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
34 بررسی فون کنه های خاکزی گروه Astigmatina در باغات پسته کرمان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
35 بررسی کیفیت و فراوانی آبهای آبیاری متأثر از زیادی منیزیم در باغ های پسته دشت رفسنجان (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
36 بررسی وضعیت همزیستی میکوریزی گیاه ذرت در استان کرمان و مطالعه پتانسیل کلنیزاسیون جدایه های انتخابی با استفاده از گیاه سورگوم (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی پژوهشی توسعه و ترویج در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
37 بهره برداری پایدارازمعادن باتاکید براحیاء زیست بومهای تخریب شده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
38 پاسخ گیاهان پسته به قارچ های میکوریز بومی در شرایط تنش شوری و خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
39 تاثیر اسید هیومیک بر روی برخی شاخص های رشدی در دو نوع گیاه ذرت و سویا (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
40 تاثیر اسید هیومیک بر رها سازی فسفر در یک خاک آهکی در زمان های مختلف (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
41 تاثیر EDTA بر جذب عناصر سنگین مس و روی توسط گیاه ذرت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاه پالایی
42 تاثیر باکتری مقاوم به پاراکوات بر طول عمر گیاه گوجه فرنگی و برخی خصوصیات رویشی گیاه ذرت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
43 تاثیر باکتری های سینوریزوبیوم (Sinorhizobium sp.) بر رشد و تثبیت نیتروژن در گیاه اسپرس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
44 تاثیر برخی اصلاح کنند ها ی خاک بر روی خصوصیات رویشی دانهال پسته تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
45 تاثیر برخی جدایه های مختلف میکوریز بر خصوصیات رشدی دانهال پسته (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
46 تاثیر تلقیح باقارچ آربوسکولار میکوریزا بر خصوصیات مختلف ودرصد کلونیزاسیون ریشه ذرتZea mays L. تحت تیمار با کودهای فسفاته و اسیدهای آلی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
47 تاثیر تنش خشکی بر بیماری سر خشکیدگی شاخه پسته ناشی از قارچ های NeofusicoccumDiplodia seriata وparvum (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
48 تاثیر تیمارهای اسید سولفوریک و آب گرم بر شاخص های جوانه زنی بذر کهور ایرانی Prosopis cineraria (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
49 تاثیر سطوح مختلف مس و قارچ آربوسکولار میکوریزا بر خصوصیات رشدی گیاه لاله عباسی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
50 تاثیر فعالیت کرم خاکی و ورمی کمپوست بر میزان همزیستی میکوریزی و برخی خصوصیات رشدی گیاه ذرت (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
51 تاثیر قارچ میکوریز آربوسکولار بر حذف مس از گیاه آفتاگردان زینتی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
52 تاثیر کاربرد تلفیقی اصلاح کننده های آلی، معدنی و کودهای زیستی بر ویژگی های رویشی سویا (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
53 تاثیر محلول پاشی کلسیم و پتاسیم بر افزایش مقاومت به خشکی گیاه طالبی در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
54 تاثیر میکوریزا بر برخی ترکیبات آنتی اکسیدان دانهال های کهور ایرانی (Prosopis cineraria) در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
55 تاثیر نرخ هوادهی بر برخی از پارامترهای موث ر تجزیه مواد در فرآیند تهیه کمپوست از مخلوط پسماندهای آشپزخانه ای، کود حیوانی و مواد لیگنوسلولزیا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
56 تاثیراسیدهیومیک وکودحیوانی برویژگیهای رشدی دوواریته نخل پاکوتاه ایرانی Nannorrhops ritchieana Griffith (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
57 تاثیرخراش دهی با اسید و آب گرم بر شاخص های جوانه زنی بذر ابریشم ایرانی Albizia julibrissin (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
58 تاثیرگوگردعنصری تیوباسیلوس و خاک فسفات بروضعیت تغذیه ای فسفرنهال پسته (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
59 تأثیر تنش خشکی بر بیماری پوسیدگی ریشه دانهال های پسته در اثر Cylindrocarpon destructans (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه
60 تأثیر سمیت مس بر برخی شاخص های رشدی گل زینتی همیشه بهار(Calendula officinalis) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
61 تأثیر قارچ میکوریز AM و عامل بیماریزای Fusarium solani بر برخی شاخص های رشدی ریشه پسته (Pistacia vera) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
62 تعیین پتانسیل تجزیه زیستی قارچ کش کلروتالونیل توسط برخی باکتریهای ریزوسفری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
63 تعیین میزان تحمل به شوری برخی باکتری های ریزوسفری درختان پسته (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
64 تغییرات مکانی ویژگیهای بیولوژیکی خاک باغهای پسته در دشت کرمان – زرند (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
65 تنوع ویژگیهای بیولوژیکی خاک باغهای پسته در دشت کرمان زرند (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
66 جداسازی باکتری های تجزیه کننده علف کش گلایفوسیت و بررسی رشد آنها در محیط حاوی سم به عنوان منبع کربن (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
67 جداسازی باکتری های ریزوسفری مقاوم به علف کش 2,4-D و تعیین پتانسیل آنها در تجزیه این علف کش (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
68 جداسازی و شناسایی Cylindrocarpon spp. همراه با پوسیدگی ریشه و طوفه نهاله های پسته در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پسته ایران
69 جداسازی وشناسایی قارچهای همراه بانکروز بافت چوب درگیاه کلماتیس درایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
70 جداسازی وغربالگری باکتریهای ریزوسفری مقاوم به برخی آفت کشها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
71 ررسی درصد کلنیزاسیون قارچ آربسکولار میکریزا در برخی گیاهان خانواده لگوم استان کرمان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
72 شناسایی اسیدهای هیومیک استخراج شده از کمپوست بقایای گیاهی و کودهای حیوانی با استفاده از تکنیک FTIR (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
73 شناسایی قارچ های میکوریز بومی با روشNGS(next-generation sequencing) و اثر گیاه میزبان بر تنوع قارچ های میکوریز (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
74 شناسایی و بررسی تنوع قارچهای میکوریز جدا شده از مناطق شور و خشک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
75 ضرورت به کارگیری گیاهان بومی برای احیاء زیست بوم مناطق معدنی ( مطالعه موردی: معدن مس سرچشمه) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
76 غربالگری برخی جدایههای میکوریز همزیست با گیاهان غیرزراعی با توجه به خصوصیات رشدی گیاه سورگوم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
77 کاهش تبخیر باکاربرد خاکپوش (مالچ) در فضای سبز (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
78 کوددهی باغات پسته با استفاده از سیستم آبیاری قطره ای و مقایسه آن با روش سنتی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
79 گیاه پالایی مس توسط گیاه زینتی آفتاب گردان درحضور و عدم حضور قارچ آربوسکولار میکوریزا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
80 محور مقاله: بیولوژی خاک و کودهای زیستی- تاثیر مخلوط گوگرد مایه تلقیح تیوباسیلوس و برخی اسیدهای آلی بر فسفر قابل جذب خاک و فسفر گیاه سویا (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
81 محور مقاله: بیولوژی خاک و کودهای زیستی- مطالعه اسپور قارچ های اندومیکوریز همزیست با چند گونه گیاه غیر زراعی دایمی و علفی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
82 مدلهای استفاده شده برای بررسی سینتیکی فرآیند تولید کمپوست (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صنایع فرآوری محصولات کشاورزی
83 مروری بر شاخص های کیفیت، سلامت و امنیت خاک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
84 مطالعه جمعیت و شناسایی نسبی روتیفرهای بخش سایه انذاز درختان پسته (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پسته ایران
85 مطالعه خصوصیات طیفی، ساختاری و شیمیایی اسید هیومیک استخراج شده از کمپوست زباله (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
86 مقایسه برخی نسبت های اسپکتروفتومتری اسیدهای هیومیک استخراج شده از کمپوست بقایای گیاهی و کودهای آلی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
87 مقایسه برخی ویژگی های شیمیایی و ترکیب عنصری کود گاوی و بیوچار آن (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
88 مقایسه مقاومت پوسته های حاصل از تلقیح سیانوباکتری ها و پلیمر در یک خاک شنی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
89 نحوه تشکیل و ضخامت پوسته های بیولوژیکی حاصل از دو نوع سیانوباکتری در یک خاک شنی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
90 نقش میکروارگانیسم ها درکاهش اثرات تنش خشکی و افزایش کارایی مصرف آب توسط گیاه (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر